Download Ziekteverzuim bij Philips Lighting Winterswijk - Een onderzoek naar interventies en oorzaken PDF

TitleZiekteverzuim bij Philips Lighting Winterswijk - Een onderzoek naar interventies en oorzaken
LanguageEnglish
File Size849.5 KB
Total Pages97
Document Text Contents
Page 1

Afstudeerscriptie voor de opleiding Business Administration, track Human
Resource Management, Universiteit Twente, Enschede

Ziekteverzuim bij
Philips Lighting Winterswijk


- Een onderzoek naar interventies en oorzaken -Door:
Kristel Broekkamp
Bob Leuverink
Enschede, 13-8-2007

Afstudeercommissie:
Eerste begeleider: Dr. N. Torka
Tweede begeleider: Prof.dr. J.C. Looise

Page 2

Ziekteverzuim - interventies & oorzaken - Kristel Broekkamp & Bob Leuverink

Dankwoord

Het rapport dat voor u ligt, is tot stand gekomen in het kader van onze
afstudeeropdracht voor de studie Business Administration, track Human
Resource Management aan de Universiteit Twente. Gedurende vijf maanden
hebben we ons bij Philips Lighting Winterswijk bezig gehouden met een
onderzoek naar interventies om ziekteverzuim tegen te gaan en de mogelijke
oorzaken voor het verzuim.

De uitvoering van dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de
medewerking van een groot aantal personen. In eerste instantie willen we
Maarten Dalhuisen, onze begeleider bij Philips bedanken. Ondanks dat we
af en toe keuzes maakten waar hij zijn twijfels over had, bleef hij vertrouwen
in ons houden.

Natuurlijk gaat onze dank ook uit naar onze begeleiders van de
Universiteit Twente, dr. Nicole Torka en prof. dr. Jan Kees Looise. We
willen hen bedanken voor de adviezen en commentaren die ze ons
gedurende onze afstudeerperiode hebben gegeven. Mede op basis van hun
adviezen is dit eindresultaat ontstaan.
Een derde dankwoord gaat richting onze collega’s bij Philips. We
willen iedereen bedanken voor de gezelligheid, de betrokkenheid en de fijne
tijd die we hierdoor hebben gehad.

We willen afsluiten met het bedanken van alle overige mensen die direct,
dan wel indirect, een bijdrage hebben geleverd aan onze afstudeerperiode.
We denken hierbij aan familie, vrienden, overige bekenden, maar ook aan de
medewerkers die we hebben mogen interviewen en de verdere
respondenten. Zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest.


Kristel Broekkamp en Bob Leuverink

Enschede, augustus 2007

2

Page 48

Ziekteverzuim - interventies & oorzaken - Kristel Broekkamp & Bob Leuverink


ontevredenheid bestaat over de loopbaan- en promotiemogelijkheden binnen Philips
Winterswijk. Om die reden zijn er enkele vragen gebruikt van Van Den Heuvel (1995). Om
te testen hoe tevreden werknemers zijn met hun arbeidsinhoud is ook een gevalideerde
schaal van Van Den Heuvel (1995) gebruikt.

Sociale verhoudingen binnen het bedrijf zijn tevens van invloed op ziekteverzuim,
zoals blijkt uit de interviews. Dobbins en Zaccaro (1986) hebben in hun eerdere
onderzoeken een schaal ontwikkelt om sociale verhoudingen te beoordelen. In deze schaal
stond echter een vraag die voor dit onderzoek te vaag was; “hoe vaak voert u gesprekken
over het werk of andere zaken met collega’s, als u terugdenkt aan de afgelopen drie
maanden”. Deze vraag is opgesplitst in de vragen; “hoe tevreden bent u over het aantal
werkgerelateerde gesprekken met collega’s, als u terugdenkt aan de afgelopen drie maanden”
en “hoe tevreden bent u over het aantal niet- werkgerelateerde gerelateerde gesprekken met
collega’s, als u terugdenkt aan de afgelopen drie maanden”. Op deze manier kan er gekeken
worden of collega’s samenwerken op bepaalde onderdelen en of collega’s ook interesse
hebben in andere zaken dan het werk. Een goede band met collega’s kan namelijk positief
werken op de mate van verzuim, zoals in het literatuurhoofdstuk beschreven staat. Voor de
tevredenheid met de leidinggevende is een basislijst gebruikt met de naam Amsterdam,
Biessen (1992). Dit is een zeer verkorte versie van andere gevalideerde lijsten. Veel
vragenlijsten omtrent leidinggevenden zijn vrij lang en uitgebreid, maar gezien de tijdsdruk
op het invullen van de lijst is gekozen voor deze korte versie.

De subjectieve werkdruk is zoals aangetoond in literatuurhoofdstuk en interviews
een facet dat behoorlijke invloed heeft op ziekteverzuim. De benadering van Taris et al.
(1991) is gebruikt om dit facet te testen.

Als laatste facet in de categorie oorzaken van verzuim valt tevredenheid met de
balans tussen werk en privé. Dex en Bond (2005) gebruiken daarvoor een instrument met
tien items. In dit onderzoek is echter gebruik gemaakt van acht items, aangezien de vragen
“ik moet meestal werk mee naar huis nemen” en “om mijn werk af te krijgen werk ik vaak
‘savonds of in het weekend” niet relevant zijn voor een bedrijf zoals Philips Winterswijk.

Naar de effectiviteit van de interventies wordt gevraagd door middel van vragen die
speciaal voor dit onderzoek zijn opgesteld. Dit is gedaan naar aanleiding van bestaande
interventies en suggesties die zijn gegeven tijdens de interviews. Één bestaande interventie
die in eerste instantie niet was meegenomen in het interviewprotocol is de stelling “Een
hogere bonus voor niet-verzuimers zal leiden tot minder verzuim binnen Philips Lighting
Winterswijk”. Deze interventie werd in de interviews regelmatig genoemd als verbeterpunt.
Om die reden is de stelling ingevoerd in de vragenlijst.

De vragenlijst is in zijn geheel te vinden in Bijlage 3. Hierin staan alle verwijzingen naar
auteurs ook vermeld. De vragenlijsten die in praktijk zijn gebruikt voor het onderzoek
bevatten deze verwijzingen niet meer.

In het onderzoek zijn enkele potentieel belastende factoren benoemd, zoals die naar voren
zijn gekomen in het literatuuronderzoek. Deze potentieel belastende factoren zijn terug te
vinden in de vragenlijst en in de verdere analyse ook wel benoemd als thema’s. De thema’s
zijn terug te vinden in de elf blokken in de vragenlijst. De volgorde die ook zo in de
vragenlijst is aangehouden is als volgt:

1. Informatievoorziening
2. Mening geven
3. Mate van invloed

48

Page 49

Ziekteverzuim - interventies & oorzaken - Kristel Broekkamp & Bob Leuverink


4. HR-flow
5. Tevredenheid arbeidsinhoud
6. Algemene tevredenheid met de baan
7. Tevredenheid over sociale verhoudingen
8. Tevredenheid over manier van leidinggeven
9. Tevredenheid over coach algemeen
10. Werkdruk
11. Werk-privé balans


4.3.3 Hypotheses
Op basis van de bestudeerde literatuur en de interviews uit het kwalitatieve onderzoek zijn
een aantal hypotheses opgesteld die in dit deel van het onderzoek getoetst kunnen worden.
Een aantal hypotheses heeft betrekking op de relatie tussen de potentieel belastende factoren
en verzuim:

1. Tevredenheid over informatievoorziening zal negatief samenhangen met de verzuimfrequentie:
Medewerkers hebben behoefte aan informatie omtrent hun taken en afdeling om
hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Informatie over de organisatie als
geheel is ook een onderdeel van de informatievoorziening. Hoe ontevredener men is
over de informatievoorziening, hoe hoger de verzuimfrequentie zal zijn.

2. Tevredenheid over de mate waarin men zijn mening kan geven zal positief samenhangen met de
verzuimfrequentie:
Onder de mate waarin men zijn mening kan geven wordt verstaan in hoeverre er
naar een werknemer geluisterd wordt. In paragraaf 2.2.2.2 wordt gesteld dat wanneer
de tevredenheid hierover toeneemt, de verzuimfrequentie lager zal zijn.

3. Tevredenheid over de mate van invloed zal positief samenhangen met de verzuimfrequentie:
Onder invloed wordt verstaan in hoeverre iemand zijn ideeën daadwerkelijk
ingevoerd worden. De veronderstelling is dat als de tevredenheid hierover toeneemt
de verzuimfrequentie ook lager zal zijn. Hiervoor geldt dezelfde onderbouwing als bij
de vorige hypothese.

4. Tevredenheid over de HR flow zal negatief samenhangen met de verzuimfrequentie:
De HR flow wordt gevormd door het geheel van HR praktijken, zoals socialisatie,
training, loopbaanontwikkeling en promotie. Wanneer medewerkers ontevreden zijn
over de HR flow, zal verwacht worden dat hun verzuim hoger ligt.

5. Tevredenheid over de arbeidsinhoud zal negatief samenhangen met de verzuimfrequentie:
Wanneer medewerkers tevreden zijn met hun baan, wordt verwacht dat hun
verzuimfrequentie lager zal zijn. De arbeidsinhoud bestaat onder meer uit
afwisseling, uitdaging en complexiteit van het werk. Verdere onderbouwing voor
deze hypothese is te vinden in paragraaf 2.2.2.1.

6. De algemene tevredenheid met de baan zal negatief samenhangen met de verzuimfrequentie:
Mensen zullen een perceptie hebben van hun baan in het algemeen. Wanneer deze
tevredenheid afneemt, wordt verwacht dat het verzuim toeneemt. Ook deze
hypothese is opgesteld op basis van de literatuur in paragraaf 2.2.2.1.

7. Tevredenheid over de verhoudingen met de collega’s zal negatief samenhangen met de
verzuimfrequentie:
Sociale verhoudingen hebben ook invloed op de tevredenheid van een werknemer.
Relaties met collega’s vormen hier een belangrijk deel van. Op basis van de
beschrijving in paragraaf 2.2.2.3.2 kan worden verondersteld dat wanneer de
tevredenheid over de collega’s hoger is, de verzuimfrequentie lager zal zijn.

49

Page 96

Correlatietabel betreffende samenhang tussen verzuimfrequentie en individuele items over werkdrukCorrelations

1 ,149* ,126 -,002
,036 ,079 ,974

200 200 196 195
,149* 1 ,697** ,518**
,036 ,000 ,000
200 203 199 198
,126 ,697** 1 ,599**
,079 ,000 ,000
196 199 199 194

-,002 ,518** ,599** 1
,974 ,000 ,000
195 198 194 198

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Verzuimfrequentie

tenen_lopen

teveel_werk

tijdsdruk

Verzuimfr
equentie tenen_lopen teveel_werk tijdsdruk

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.
XXIII

Page 97

Correlatietabel betreffende samenhang tussen verzuimfrequentie en individuele items over work-life conflictCorrelations

1 ,036 ,145* ,134 ,221** ,179* ,164* ,185** ,082
,608 ,040 ,060 ,002 ,011 ,020 ,009 ,248

200 200 199 198 197 200 199 198 200
,036 1 ,169* ,097 ,179* ,069 ,087 ,054 ,122
,608 ,016 ,173 ,011 ,325 ,219 ,444 ,084
200 203 202 201 200 203 202 201 203
,145* ,169* 1 ,421** ,466** ,632** ,545** ,612** ,459**
,040 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
199 202 202 200 199 202 201 200 202
,134 ,097 ,421** 1 ,482** ,512** ,581** ,537** ,475**
,060 ,173 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
198 201 200 201 198 201 200 199 201
,221** ,179* ,466** ,482** 1 ,616** ,571** ,656** ,532**
,002 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
197 200 199 198 200 200 199 198 200
,179* ,069 ,632** ,512** ,616** 1 ,812** ,770** ,664**
,011 ,325 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
200 203 202 201 200 203 202 201 203
,164* ,087 ,545** ,581** ,571** ,812** 1 ,803** ,705**
,020 ,219 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
199 202 201 200 199 202 202 200 202
,185** ,054 ,612** ,537** ,656** ,770** ,803** 1 ,667**
,009 ,444 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
198 201 200 199 198 201 200 201 201
,082 ,122 ,459** ,475** ,532** ,664** ,705** ,667** 1
,248 ,084 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
200 203 202 201 200 203 202 201 203

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Verzuimfrequentie

lange_uren

tijdgebrek_partner

moeilijk_afstand

effect_gezondheid

relatie_lijden

gebrek_inbreng

vrijetijdsactiviteiten

werkuren_minderen

Verzuimfr
equentie lange_uren

tijdgebrek_
partner

moeilijk_
afstand

effect_
gezondheid relatie_lijden

gebrek_
inbreng

vrijetijdsa
ctiviteiten

werkuren_
minderen

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

XXIV

Similer Documents