Download WHAT IF 4.pdf PDF

TitleWHAT IF 4.pdf
File Size5.3 MB
Total Pages127
Table of Contents
              WHAT IF 4 001
WHAT IF 4 002
WHAT IF 4 003
            
Document Text Contents
Page 1

Ο Π Υ Ρ Ρ Ο Σ Ν Ι Κ Α Κ Α Τ Α Κ Ρ Α Τ Ο Σ Τ Ο Υ Σ Ρ Ω Μ Α Ι Ο Υ Σ · ΠΟ Ι Α ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΤΥ Χ Η ΤΟΥ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΑΝ Ο Ι Ο Υ Α Ι Α Ν Ο Σ Ζ ΟΥ Σ Ε Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο
ΟΙ Α Ρ Α Β Ε Σ Κ Α Τ Α Κ Τ Ο Υ Ν ΤΗ Δ Υ Τ Ι Κ Η Ε Υ Ρ Ο Π Η · Ο Ι Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Ι Ν Ι Κ Ο Υ Ν Σ Τ Η Μ Α Χ Η Τ Ο Υ Μ Δ Ν Τ Ζ Ι Κ Ε Ρ Τ ( 1 0 7 1 )

Η Α Π Ο Π Ε Ι Ρ Α Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α Σ ΤΟΥ Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Α Π Ο Τ Υ Γ Χ Α Ν Ε Ι ( 1 8 3 1 )
0 1 Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ο Υ Ν Σ Τ Ο Ν Ε Λ Λ Η Ν Ο Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Κ Ο Π Ο Λ Ε Μ Ο Τ Ο Υ 1 8 9 7 · 0 1 Ε Λ Λ Η Ν Ο Κ Υ Π Ρ Ι Ο Ι Α Ν Α Χ Α Ι Τ Ι Ζ Ο Υ Ν ΤΟΝ « Α Τ Τ Ι Λ Α I»

Page 2

WHAT i f
Τι θα συνέβαινε ο»... J

Τρεις άνδρες της 29ης Αμερικανικής Μεραρχίας Πεζικού προσπαθούν
να φ&άσουν μέχρι την ακτή κατά την απόβαση στη Νορμανδία
(πίνακας του Johnny Shumate για τις Εκδόσεις ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ).

Page 63

Η απόπειρα δολοφονίας του Καποδίστρια αποτυγχάνει (1831) 67

Κρήτης με τη Ελλάδα), προκειμένου να
αποδεχθεί το ελληνικό Στέμμα. Τα
αιτήματά του συνάντησαν την άρνηση
των Μεγάλων Δυνάμεων και έτσι η
πολιτική κατάσταση παρέμενε αβέβαιη
στην Ελλάδα, με τον Καποδίστρια να
συνεχίζει να εκτελεί τα χρέη του ως
Κυβερνήτης της χώρας.

Στο μεταξύ, στο διάστημα αυτό
(1828-1830), ο Καποδίστριας μεθόδευσε
τη διοικητική οργάνωση του ελληνικού
κράτους επανδρώνοντας τις δημόσιες
υπηρεσίες και ανασυντάσσοντας τις
δυνάμεις του στρατού και του στόλου.
Επιπλέον, ο Καποδίστριας έλαβε την
έγκριση της Συνέλευσης να εγκρίνει ο
ίδιος την εξωτερική πολιτική, τις
φορολογικές διατάξεις, την ενίσχυση
της Τράπεζας της Ελλάδας και να
προβεί στη ίδρυση εθνικού
τυπογραφείου και στην κοπή
νομίσματος. Ως Κυβερνήτης του νέου
κράτους, δεν περιορίσθηκε μόνο σε
αυτές τις καινοτομίες αλλά έλαβε και
άλλες πρωτοβουλίες στους χώρους της
δικαιοσύνης, της γεωργίας, του
εμπορίου και φυσικά της παιδείας.
Μάλιστα, η διεύθυνση της δημόσιας
εκπαίδευσης και των Καλών Τεχνών
ανατέθηκε στον επίσης Κερκυραίο
Ανδρέα Μουστοξύδη, έναν από τους
διασημότερους Ελληνες της διασποράς
και συγγραφείς την εποχή εκείνη. Ηταν
σαφές πως ο Καποδίστριας ήθελε να
έχει στο πλευρό του έμπιστους αλλά
και ιδιαίτερα μορφωμένους και
έντιμους συνεργάτες που διακρίνονταν
για την αφιλοκέρδειά τους και την
αγάπη τους για την πατρίδα. Επίσης
κατασκευάσθηκαν ναυπηγεία στο
Ναύπλιο και στον Πόρο, ενώ στην
Αίγινα ιδρύθηκε το Κεντρικό Σχολείο
και ταυτόχρονα μια Γεωργική Σχολή
στην Τίρυνθα. Παράλληλα, ιδρύθηκε
και ο Λόχος των Ευελπίδων (μετέπειτα
Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων).
Συγκροτήθηκαν λιμεναρχεία,
υγειονομικές υπηρεσίες, ταχυδρομεία
ενώ έγινε και η πρώτη εισαγωγή

πατάτας στη χώρα. Μετά από αυτά
τέθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις
για τη δημιουργία και την ανάπτυξη της
ανύπαρκτης μέχρι τότε βιομηχανίας,
καθώς υπήρχαν οι δυνατότητες
εκμετάλλευσης των
πλουτοπαραγωγικών πηγών. Ενα άλλο
σημαντικό μέτρο που έλαβε ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας ήταν
η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και
της πειρατείας. Ο Καποδίστριας
εγκατέστησε δημόσιες Αρχές για την
επίβλεψη των εμπορικών
δραστηριοτήτων, καταργώντας τα
ιδιωτικά τελωνεία (Υδρας, Σπετσών,
κλπ.), με αποτέλεσμα τα τελωνειακό
τέλη να καταλήγουν στο Δημόσιο
Ταμείο, προς δυσαρέσκεια των ισχυρών
μεγαλεμπόρων των Κυκλάδων. Σε

Πορτραίτο του I.
Καποδίστρια
(Μουσείο Μπενάκη).
Εάν ο ικανός
Κερκυραίος
Κυβερνήτης δεν
δολοφονείτο, η
πορεία του
Ελληνισμού &α ήταν
μάλλον διαφορετική.

Page 64

68 What if

γενικές γραμμές, οι δυσκολίες για τη
δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους
παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό, γιατί όσο
και να προσπαθούσε ο Καποδίστριας να
εξασφαλίσει ένα λαμπρό μέλλον για το
ελληνικό κράτος, ήταν αναπόφευκτο να
εμφανισθούν αρκετοί ισχυροί
παράγοντες που θα εμπόδιζαν το έργο
του και το όραμα που είχε για μια
ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Οι Υδραίοι
πλοιοκτήτες

αποδείχθηκαν οι
φανατικότεροι
πολέμιοι του
Κερκυραίου
Κυβερνήτη,

ο οποίος
κατηγορήθηκε για
αυταρχικότητα και
συγκεντρωτισμό.

Η δολοφονία του
Καποδίστρια

Ο Καποδίστριας, στην προσπάθειά
του να δημιουργήσει ένα
συγκεντρωτικό εθνικό κράτος, θα
ερχόταν σε σύγκρουση με διάφορους
πολιτικούς και κοτζαμπάσηδες σι
οποίοι κατανοούσαν πως
συρρικνωνόταν η επιρροή τους στην
πολιτική σκηνή. Οι Υδραίοι πλοιοκτήτες
αποδείχθηκαν οι φανατικότεροι
πολέμιοι του Κερκυραίου Κυβερνήτη, ο
οποίος κατηγορήθηκε για
αυταρχικότητα και συγκεντρωτισμό.
Ακόμη και ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν
ένας από τους επικριτές τους
Καποδίστρια. Αυτό που επιδίωκε βέβαια
ο Καποδίστριας ήταν να αποδυναμώσει
το κοινοτικό σύστημα που ίσχυε κατά
την περίοδο της Τουρκοκρατίας, καθώς
ενίσχυε τις εξουσίες των προκρίτων.
Συγκεκριμένα, θα έπρεπε να
διευθετηθούν ορισμένα ζητήματα
τοπικής αυτοδιοίκησης σε κάποιες
περιοχές της Ελλάδας, όπως η Μάνη,
Υδρα και οι Σπέτσες, καθώς εκεί οι
ισχυροί έμποροι και πλοιοκτήτες είχαν
συνειδητοποιήσει πως διακυβεύονταν
τα συμφέροντά τους. Η αντιπολίτευση,
διαπιστώνοντας τη μεγάλη
δημοτικότητα του Καποδίστρια και το
πείσμα του ως προς το έργο του,
θεώρησε πως η πολιτική εξουδετέρωσή
του αποτελούσε πρώτη προτεραιότητα,
αδιαφορώντας για το γενικότερο
συμφέρον της χώρας. Με υποστήριξη
από το εξωτερικό (καθώς πολλοί

επιδίωκαν τη σύνδεση της Ελλάδας με
τη Μεγάλη Βρετανία), ορισμένοι
πρόκριτοι προσδοκούσαν την ανατροπή
του Καποδίστρια. Φυσικά υπήρχαν και
αρκετοί πολιτικοί που στράφηκαν
εναντίον του φιλόδοξου Κυβερνήτη
διότι διεκδικούσαν για λογαριασμό
τους την πολυπόθητη εξουσία. Αυτοί
ήταν οι Κουντουριώτες, οι
Δεληγιανναίοι, ο Μαυροκορδάτος και ο
πανούργος Κωλέττης. Η αντιπολίτευση
συσπειρώθηκε σε μεγάλο βαθμό και
μετέφερε τη βάση της στην Υδρα, σε
μια προσπάθεια να ανατρέψει με κάθε
πολιτικό μέσο τον Καποδίστρια.
Κατηγορώντας τον ως πράκτορα της
Ρωσίας, ως τύραννο χωρίς δημοκρατικό
ήθος, επειδή δεν παραχωρούσε
συνταγματικές ελευθερίες, οι
κοτζαμπάσηδες έφθασαν στο σημείο να
αντιστέκονται με κάθε μέσο, ώστε να
προστατέψουν τα οικονομικά τους
συμφέροντα. Εκείνη την εποχή όμως
ήταν αμφίβολο εάν ένα Σύνταγμα -
πιστό αντίγραφο Συντάγματος κάποιου
άλλου έθνους με διαφορετικά ήθη και
ιστορική πορεία από τους Ελληνες, θα
ταίριαζε σε έναν λαό που μόλις είχε
βγει από τη σκλαβιά και τη φρίκη ενός
πολέμου ανεξαρτησίας αλλά και
παράλληλα ενός εμφυλίου πολέμου. Ο
ελληνικός λαός είχε στερηθεί επί
αιώνες τον πνευματικό πλούτο που
διέκρινε τα άλλα έθνη της Γηραιάς
Ηπείρου και σίγουρα εκείνη τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν
υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις
για την εφαρμογή Συντάγματος.
Σύμφωνα με τον στενό συνεργάτη του
Καποδίστρια, Σταμάτη Βούλγαρη, ο
Κυβερνήτης πιθανότατα
καθυστερούσε να θεσπίσει Σύνταγμα
στην Ελλάδα επειδή ήθελε να
παρακολουθήσει για κάποιο χρονικό
διάστημα την εξέλιξη των ηθών και την
εκπαίδευση του λαού, στον οποίο
επρόκειτο να εφαρμοσθεί. Επιπλέον, ο
Καποδίστριας φέρεται να είχε
υποστηρίξει πως η Ελλάδα δεν έπρεπε

Page 126

130 What if

Τουρκική
προπα γανδιστική

αψίσα. Το
«ειρηνόφιλο» μήνυμα

γίνεται αμέσως
αντιληπτό.

ποιοτικές διαφορές οφείλονταν στη
χρήση εκ μέρους της τουρκικής
αεροπορικής ηγεσίας, διαφορετικών
κατηγοριών στελεχών. Κατά την αρχική
φάση της εισβολής, φοβούμενοι
ελληνική αντίδραση στο Αιγαίο, οι
Τούρκοι είχαν κρατήσει σε επιφυλακή
τους πιο αξιόμαχους πιλότους τους και
είχαν διαθέσει στην Κύπρο τους
λιγότερο ικανούς. Αργότερα, όταν είχε
επιβεβαιωθεί η απουσία της Ελλάδος,
διέθεσαν στην Κύπρο και άλλους,
εμπειρότερους και ικανότερους, οι
οποίοι πρόλαβαν να δείξουν την
ποιοτική διαφορά τους έναντι των
συναδέλφων τους.

Ανεξάρτητα πάντως από τη
συγκαλυμμένη ή μη συμμετοχή άλλων
στις επιχειρήσεις υπέρ των εισβολέων,
παραμένει αναμφίβολη η διπλωματική
υποστήριξη των Αγγλοαμερικανών προς
τους Τούρκους εκείνη την εποχή. Με
αυτό το δεδομένο, θα ήταν απίθανο
οποιαδήποτε ελληνική επιτυχία στην
Κύπρο το 1974 να μετέβαλλε ιδιαίτερα το
καθεστώς της περιοχής. Εξίσου σίγουρο
όμως είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση
(η οποία, όπως δείχθηκε παραπάνω,
μπορούσε κάλλιστα να συμβεί), 200.000

Ελληνοκύπριοι δεν θα ζούσαν τις
αφάνταστες ταλαιπωρίες του ξεριζωμού
και δεν θα αγωνιούσαν για την τύχη
τόσων πολλών αγνοουμένων (1.619).
Γενικότερα, ολόκληρη η Κύπρος δεν θα
βίωνε τη φρίκη του Αυγούστου 1974, με
τον Αττίλα II.

ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΗ
Η 23η Επιλαρχία Αρμάτων υπήρξε ο βασικός
μοχλός επ ιτυχ ίας του πραξικοπήματος, ενώ
και το μοναδικό μηχανοκίνητο Τάγμα, το 286,
μετακ ινήθη κε από την έδρα του στην
Κ οκκ ινο τρ ιμ ιθ ιά στη Λευκωσία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ ΙΑ
(1) Μ. Μπιράντ: ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΠΟΒΑΣΗ,
Εκδόσεις Φλώρος, Αθήνα 1984.
(2) Γ. Κρανιδιώτης: ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,
ΚΥΠΡΟΣ 1960-1974, Εκδόσεις Εστία,
Αθήνα 1985.
(3) Δ. Κοσμαδόπουλος: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΕΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ 1974-1976,
Εκδόσεις Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1988.
(4) Γ. Κρανιδιώτης: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Εκδόσεις Σιδέρης,
Αθήνα 1999.
(5) Γ. Σέργης: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,
Εκδόσεις Βλάσση, Αθήνα 1996.
(6) Σ. Ριζάς: «Οι δυνάμεις που δεν
έψτασαν ποτέ», περ. Ε-Ιστορικά της εψημ.
«Ελευθεροτυπία», Αθήνα 2003.
(7) Σταύρος Καρακαλέτσης, «Αποστολή
"Νίκη ", 1974», ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, τχ.
(Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006).
(8) ΡΑλάσορ: ΔΙΑΤΑΓΗ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ, Εκδόσεις Καστανιώτη,
Αθήνα 2002.
(9) Γ. Μπούσκος: ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΠΟΒΑΣΗ,
Αθήνα 1975.
(10) Δ. Χάτζος: ΚΥΠΡΟΣ 1974, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ
ΝΙΚΗΣΑΜΕ, Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις,
Αθήνα 1995.
(11) Σ. Καρκαλέτσης: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ, Εκδόσεις ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ,
Αθήνα 2002.
(12) Συλλογικό: ΧΟΥΝΤΑ -ΑΤΤΙΛΑΣ-
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδοση του περιοδικού
Ε-Ιστορικά της εψημ. «Ελευθεροτυπία»,
Αθήνα 2008.
(13) Γ. Κρανιδιώτης: ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 1960-1974, Εκδόσεις
Εστία, Αθήνα 1999.

Page 127

Μελετώντας την Ιστορία, όλοι μας συχνά αναρωτιόμαστε πόσο διαφορετική

θα ήταν η εξέλιξη των γεγονότων εάν κάποιο πρόσωπο δεν ήταν παρόν σε μια

κρίσιμη στιγμή, εάν η κατάληξη μιας μάχης ήταν διαφορετική, εάν κάποιο μικρό

περιστατικό δεν ανέτρεπε την πορεία των πραγμάτων...

Αυτή τη φαντασμαγορική περιπλάνηση σε ένα παρελθόν που θα μπορούσε

να είχε υπάρξει αλλά δεν συνέβη ποτέ, επιχειρεί η σειρά των Εκδόσεων

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, με τίτλο "WHAT IF". Καταξιωμένοι επιστήμονες και ερευνητές

παρουσιάζουν ρεαλιστικά σενάρια για ποικίλα γεγονότα της ελληνικής και

της παγκόσμιας στρατιωτικής και πολιτικής Ιστορίας.

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι η αφετηρία

για ένα γοητευτικό πνευματικό παιχνίδι.

Σκεφτήκατε ποτέ πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος μας αν....

ISBN 978-960-6740-76-3

9 789606 740763 >

Similer Documents