Download Un estudi sobre la visibilitat i la participació activa de les persones grans a les exposicions PDF

TitleUn estudi sobre la visibilitat i la participació activa de les persones grans a les exposicions
LanguageEnglish
File Size3.6 MB
Total Pages414
Table of Contents
              Resum. Resumen. Summary
Llista d'abreviatures
Índex de figures
Índex de taules
Reconeixements, agraïments, gratituds
Índex
I. Introducció
	1. Motivació, antecedents i justificació
	2. Problema d'estudi
	3. Preguntes de la recerca
	4. Objectius
	5. Posicionament de la investigadora
	6. La rellevància d'aquesta tesi
	7. Estructura, organització o ordenació
II. Referències teòriques
	Primer eix: els museus en el context social d'avui dia
		1. Vicissituds dels museus en entorns canviants: una mirada a la cultura museística actual
		2. Espais reverencials o comunitats d'aprenentatge?: sobre les funcions i reptes dels museus
		3. Una mirada a les tendències museològiques actuals en relació a les polítiques expositives, els visitants i les implicacions educatives
	Segon eix: dels públic(s) del museu: les persones grans com a col·lectiu emergent
		1. Dels interrogants i dilemes d'una relació subtil: museus i públics
		2. Les veus dels públics
		3. Una "revolució en procés": museus i públics
		4. Els públics absents
		5. Les persones grans com un dels públics emergents dels museus
	Tercer eix: del model d'educació inclusiva al museu a la tendència educativa basada en les reminiscències de les persones grans
		1. Una funció "desenfocada": l'educació al museu
		2. "Reconstruint el puzle": breu recorregut de l'educació al museu
		3. Dibuixant algunes tendències educatives al museu: de la transmissió a la interpretació
		4. Del Model Holístic d'Educació Inclusiva al Museu a la Tendència Educativa basada en les Reminiscències de les Persones Grans
		5. Sobre els models pedagògics que ajuden a confeccionar programes educatius als museus
		6. Algunes notes sobre l'aprenentatge en els museus: el cas de les persones grans
	Quart eix: creant connexions entre objectes museístics i narratives personals
		1. Sobre la invisibilitat de les persones grans en els museus
		2. Una aproximació a l'oferta educativa actual dels museus per a les persones grans: de receptors passius a agents actius
		3. "Trencant rutines, construint oportunitats": alguns programes educatius en els museus espanyols destinats a les persones grans
		4. Les narracions personals de les persones grans com a recursos educatius dels museus
III. Disseny i metodologia de la investigació
	1. Alguns referents metodològics que emmarquen la investigació
	2. Plantejament del problema
	3. Preguntes d'investigació
	4. Objectius de la investigació
	5. Justificació de la investigació en l'acció per a aquesta investigació
	6. Planificació i desenvolupament de la investigació
	7. El context de la investigació
	8. Sobre els mètodes de recollida de material
IV. Anàlisi de les dades
	1. Qüestions introductòries
	2. Al voltant de la primera acció
	3. Al voltant de la segona acció
V. Conclusions
	1. Reconeixent els símptomes... Identificant la malaltia...
	2. Alguns entrebancs al llarg del camí...
	3. A mode de conclusions: "tancant una porta i obrint altres finestres"
VI. Referències bibliogràfiques
            
Document Text Contents
Page 1

UN ESTUDI SOBRE LA VISIBILITAT I LA
PARTICIPACIÓ ACTIVA DE LES PERSONES GRANS EN

LES EXPOSICIONS TEMPORALS: VINCLES ENTRE
MEMÒRIA, NARRATIVES PERSONALS I OBJECTES

MUSEÍSTICS

Anna COLOMER i COSTAL
Dipòsit legal: Gi. 248-2014
http://hdl.handle.net/10803/129462
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets
de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials
d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual
(RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En
qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la
persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació
efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc
s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de
drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.


ADVERTENCIA.

Page 208

207

plantejar la pregunta al inici amb precisió, sol passar; a mesura que el projecte avanci tindrà

temps per a precisar-la” (:43). A més, durant el període que ha durat la recerca, aquestes s’han

anat formulant, eliminant i apareixent noves preguntes. També Flick (2004) en aquest mateix

sentit remarca que, l’investigador s’enfronta al problema de la formulació de les preguntes

no només al principi de la investigació, quan l’estudi o el projecte es conceptualitza sinó, en

vàries fases del procés: al conceptualitzar el disseny d’investigació, al entrar en el camp, al

seleccionar els casos i al recollir les dades. De fet, a l’inici de tota investigació, més que

plantejar les qüestions de manera específica, vaig optar per identificar algunes àrees en les

que creia que, com a professional i investigadora, podria dur a terme alguna acció que

milloraria la seva situació actual (Latorre, 2004).
Taula 14. Àrees millorables a través de la investigació (inici de la recerca)Propostes educatives dels museus dirigides a les persones grans: n’hi ha? com són?; hi ha
plantejaments alternatius?; què ens diu l’experiència com educadors?
Les experiències educatives “alternatives” als museus: han “incorporat” les veus dels públics?;
com?
Participació activa dels visitants en els museus: què vol dir?; què en fan els museus de les
interpretacions subjectives de les persones grans?; com es poden plasmar aquestes
interpretacions a les exposicions o a les activitats?
Els educadors de museu: reflexionen sobre la seva pràctica professional?
Les persones grans: què busquen en el museu?; quina visió tenen d’ells?
Una vegada identificades les àrees problemàtiques i a mesura que avançava la investigació i les

lectures bibliogràfiques, les preguntes van esdevenir més específiques. Amb tot, a mitjans curs

de la recerca, continuaven sent massa ambicioses per respondre.

Page 413

412


TAYLOR, S. J., BOGDAN, R. (1992) Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la
búsqueda de significados. Buenos Aires: Paidós

TEDESCO, J. C. (2000) Educar en la Sociedad del Conocimiento. Méjico: Fondo de Cultura
Económica

THINESSE-DEMEL , J. (2005) Museums, Libraries and Cultural Heritage. Democratising Culture,
Creating Knowledge and Building Bridges. Hamburg: Unesco Institute for Education

TICKLE, L. (1994) The induction of new teachers: Reflective professional practice. Londres:
Cassell

TICKLE, L. (2000) Teacher induction: The way ahead. Philadelphia: Open University Press

TREND, D. (1992) Cultural Pedagogy. Art/Education/Politics. Nueva York: Bergin & Garvey

TRIGO MARTÍNEZ, C. (2007) “Acerca de la relación de comunicación entre el arte
contemporáneo y los públicos”. A: CALAF, R., FONTAL, O. VALLE, R.E. (coord.) (2007) Museos
de Arte y Educación. Cosntruir patrimonios desde la diversidad. Gijón: TREA. pp..175-189

VALDÉS, M. C. (1999) La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público.
Gijón: TREA

VALLÉS, M. (2003) Técnicas cualitatives de investigación social. Reflexión metodológica y
práctica profesional. Madrid: Síntesis

VAN MANEN, M. (2003) Investigación educativa y experiencia vivida. Barcelona: Idea Books

VÁZQUEZ, R., ANGULO, F. (coords.) (2003) Introducción a los estudios de casos. Los primeros
contactos con la investigación etnográfica. Málaga: Ediciones Aljibe

WALLACH, A. (1998) Exhibiting contradiction. Massachusetts: The University of Massachusetts
Press

WARNER, M. (2008) Públicos y contrapúblicos. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de
Barcelona i Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de BarcelonaWEIL, S. E. (1990) Rethinking the museum and other meditations. Washington: Smithsonian
Institution Press

WEIL, S. (1999) El museo y el público. Revista de Museología (16). pp.17-25

WEIL S. E. (2002) Making Museums Matter. Washington: Smithsonian Institution Press

WHITEHEAD, J. (1995) “Educative relationships with the writing of others”, A: RUSSELL, T.
KORTHEGEN, F. Teachers who teach teachers. London: The Falmer Press

WHITBOURNE, K., WEINSTOCK, C. (1986) Adult development. New York: Praeger

Similer Documents