Download Umbre in Rasul Tau PDF

TitleUmbre in Rasul Tau
File Size252.5 KB
Total Pages156
Document Text Contents
Page 1

ESTELLA DOUGLAS

Umbre \n
râsul t`u

Traducerea [i adaptarea \n limba român` de

CECILIA IONESCU

ALCRIS

Page 2

Capitolul 1

Difuzoarele transmiteau \n surdin` acordurile cunoscute ale
unei vechi melodii a forma]iei Beatles [i, \n mod incon[tient,
Catherine fredona. Era ocupat` s` aranjeze crizanteme ro[ii
pentru s`rb`toarea tuturor sfin]ilor. Se d`du \napoi pentru a-[i
admira opera [i vocea sa se \n`l]` pe finalul cântecului. Nu auzi
u[a magazinului deschizându-se. Lini[tea care se l`sase dup`
ultima not` fu \ntrerupt` pe nea[teptate de o voce timid`.

– Dumnezeule, Cat, nu pot \n]elege cum ai putut renun]a
la toate acestea!

Surprins`, Catherine se \ntoarse spre prietena sa, Nancy,
care se uita la ea cu o privire admirativ`.

– M-ai speriat, spuse ea cu o mic` grimas`, nu te-am auzit
intrând. S` fie deja ora?

Era vineri [i trebuia s` ias` amândou` la restaurant [i apoi
la cinema.

– Aproape, r`spunse Nancy. Am tri[at pu]in, am \nchis
magazinul mai devreme. M-a[ fi gr`bit [i mai mult dac` [tiam
c` d`deai un recital. Haide, cânt` alt cântec pentru mine!

Page 78

– P`rin]ii t`i dau o recep]ie? \ntreb` ea pe un ton circumspect.
– Credeam c` ]i-am spus. Primesc \ntotdeauna mult` lume

de Cr`ciun, r`spunse el lini[tit.
Ie[i din ma[in` [i o \nconjur` pentru a-i deschide portiera.

Catherine se sim]i dintr-o dat` umilit` [i decep]ionat`. Ar fi
trebuit s` presimt` c` invita]ia lui Kent era departe de a fi
altruist`. De fapt, pu]in \i p`sa de modul \n care inten]iona s`-[i
petreac` Cr`ciunul. |i ceruse s`-l \nso]easc` pentru a putea
ap`rea \n public cu Cat Devlin.

Când el \i \ntinse mâna pentru a o ajuta s` coboare, \i v`zu
fa]a crispat` [i se \ncrunt`.

– S-a \ntâmplat ceva, Cat? o \ntreb` el.
– Totul este \n regul`! Dar mi-ai spus c` nimeni nu

lucreaz` \n ziua de Cr`ciun.
– Cu tine, am f`r` \ncetare impresia c` transport dinamit`!

Nu [tiu ce va declan[a explozia, exclam` el. Vei fi amabil`
s`-mi explici sensul acestei observa]ii ciudate?

O prinse de bra] obligând-o s` stea cu fa]a la el.
– Ai fi putut s` fii cel pu]in cinstit, \i spuse ea cu o voce

tremur`toare. Dac` doreai s`-mi joc rolul de vedet`, trebuia s`
m` anun]i, \n loc s` te pretinzi \ngrijorat de singur`tatea mea.

– Nu pretindeam nimic, Cat, protest` el. M` nec`jeam \ntr-
adev`r. N-ai destul` grij` de tine. M` gândeam c` aceast`
vacan]` \]i va prinde bine [i-]i va [terge aceste cearc`ne de sub
ochi... Nu mi-am imaginat o clip` c` vei fi atât de impresionat`
c` p`rin]ii mei dau o recep]ie.

Ea \ntoarse capul pentru a-[i ascunde durerea [i lacrimile
ce-i \nce]o[au privirea.

– Cat, nu e[ti obligat` s` asi[ti la aceast` recep]ie, relu`
el. |i vom saluta doar pe p`rin]ii mei, apoi te vei putea

UMBRE |N RÅSUL T~U 81

Page 79

retrage \n camera ta. |n timpul acestor câteva zile, te vei
odihni, te vei distra, nu a[tept nimic altceva de la tine.

Catherine r`mase t`cut`, cuprins` de o irezistibil` dorin]`
de a-l crede.

– Nu te speria, draga mea, murmur` el. Vreau s` petreci un
Cr`ciun fericit.

|ncetul cu \ncetul, se destinse, \ncurajat` de blânde]ea sa.
Ghicind c` s-a lini[tit, Kent o \ndep`rt`, privind-o cu tandre]e.

– Te sim]i mai bine?
Ea schi]` un zâmbet [ters. El o s`rut` pe frunte [i-i \ntoarse

zâmbetul.
– Atunci, s` intr`m.
|[i men]inu bra]ul \n jurul taliei sale ca s-o conduc` spre

u[a de la intrare care se deschise larg \n clipa când urcar`
primele trepte. O doamn` micu]` cu p`rul argintiu ie[i pentru
a-i \ntâmpina.

– Iat`-v`, \n fine! V` a[teptam mai devreme.
Ea i se adresase lui Kent, dar o privea atent pe Catherine cu

o curiozitate pe care n-o ascundea. Aceasta ro[i, mul]umit` c`
avusese timp s`-[i refac` machiajul [i coafura \nainte de a p`r`si
feribotul. |n ciuda c`l`toriei, compleul el bej ar`ta \nc` bine, dar
avea un aspect trist [i comun al`turi de somptuoasa rochie a
gazdei. Aceasta \i zâmbi totu[i, cu un aer aprobator [i spuse:

– Sunte]i f`r` \ndoial`, Cat Devlin. Eu sunt mama lui Kent,
Jean Latimer. Te rog s`-mi spui Jean, iar eu \]i voi spune Cat.

Lu` cu entuziasm mâna Catherinei, apoi \i conduse \n interior.
– De când m-a anun]at Kent de sosirea dumitale, ard de dorin]a de

a te cunoa[te. Am auzit atâtea vorbindu-se despre dumneata!
Vorbea repede, ridicând vocea pentru a domina zgomotul

care r`zb`tea din spatele casei.

82 ESTELLA DOUGLAS

Page 155

Schimbar` un lung s`rut pasionat. Când \n cele din urm`
ea se \ndep`rt`, cu buzele umflate [i obrajii ro[ii, el o lu` de
mân` [i o antren` spre camer`.

Deschizând u[a, se oprir` \n loc amândoi, stupefia]i. Peter
Castle, \ntins pe pat, cu bra]ele \ncruci[ate \n spatele capului,
contempla tavanul cu un zâmbet \ncântat. O mul]ime de
bancnote erau \mpr`[tiate \n jurul lui.

Kent tu[i ostentativ. Imediat, Peter s`ri din pat, f`când s`
zboare bancnotele.

– Oh! exclam` el ro[ind, am uitat de voi doi!
– Oare ce naiba faci? \ntreb` Kent.
– Ei bine... \n]elege]i... A]i lipsit mult timp [i... vreau s`

spun... m` plictiseam [i atunci mi-a venit brusc aceast` idee
nebuneasc` de...

Vocea i se pierdu brusc, \n timp ce arunc` bancnotelor o
privire \n care era un vag regret.

– Credeam c` voi aranja totul pân` la \ntoarcerea voastr`,
ad`ug` el stânjenit.

Kent l`s` s`-i scape un zgomot u[or \n`bu[it, dar \[i p`str`
mina sever`.

– |]i dai seama c` este vorba despre o sut` de mii de dolari?
exclam` el.

– {tiu, f`r` \ndoial` asta m-a \mpins \n ispit`. N-am v`zut
niciodat` atâ]ia bani la un loc! Ascult`, voi aduna tot [i-i voi
num`ra pentru a m` asigura c` sunt to]i.

Kent \[i st`pâni o grimas`, \[i drese glasul [i spuse:
– Nu-]i da aceast` osteneal`; Cat [i cu mine lu`m asta asupra

noastr`. Am alt` misiune pentru tine. Vreau s` te duci la Moss
\nainte s` p`r`seasc` ora[ul [i s` recuperezi bijuteriile lui Cat.

Peter afi[` un aer surprins. Se preg`tea s` protesteze, dar
Kent se mul]umi s` adauge:

158 ESTELLA DOUGLAS

Page 156

– N-ar trebui s` ai nici o problem` pentru a-l convinge s`
le dea \napoi. Spune-i numai c` e[ti un prieten al lui Brian
Collins. {i acum, ce-ar fi s` ie[i de aici?

F`r` \ndoial`, Peter murea de dorin]a de a pune ni[te
\ntreb`ri, dar \n fa]a chipului ferm al prietenului s`u, se
st`pâni. Imediat ce u[a se \nchise \n urma lui, Catherine l`s`
\n sfâr[it s` explodeze râsul care amenin]a s-o sufoce. Kent se
pr`p`dea de râs la rândul lui.

Când \n cele un urm` se lini[tir`, se privir` [i o lic`rire
mali]ioas` juca \n ochii lui Kent. Se uit` atent la Catherine,
apoi la bancnotele \mpr`[tiate pe pat.

– Ai avut vreodat` o idee atât de nebuneasc`, draga mea?
[opti el cu o voce dr`g`stoas`.

{i f`r` s`-i dea timp s` r`spund`, o ridic` \n bra]e.

Sfâr[it

UMBRE |N RÅSUL T~U 159

Similer Documents