Download [TTQT] Tìm hiểu các sai biệt thường gặp trong bộ chứng từ thanh toán theo LC - Nhóm 6.docx PDF

Title[TTQT] Tìm hiểu các sai biệt thường gặp trong bộ chứng từ thanh toán theo LC - Nhóm 6.docx
File Size587.1 KB
Total Pages28
Document Text Contents
Page 27

26DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Nguyễn Thị Quy, 2006. Cẩm nang giải quyết tranh chấp trong thanh toán quốc tế

bằng L/C. Hà Nội: Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

2. Nguyễn Văn Tiến, 2008. Cẩm nang thanh toán quốc tế bằng L/C. Hà Nội: Nhà xuất

bản Thống kê.

3. Đinh Xuân Trình và Đặng Thị Nhàn, 2011. Giáo trình Thanh toán quốc tế. Hà Nội:

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

4. ICC, 2007. Bộ tập quán quốc tế về L/C. Hà Nội: Nhà xuất bản Kinh tế quốc dân.

Similer Documents