Download TS EN 196-2 PDF

TitleTS EN 196-2
File Size462.4 KB
Total Pages33
Document Text Contents
Page 2

− Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya

çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini
ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.


− Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde

görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin
değerli katkılarını şükranla anarız.
Kalite Sistem Belgesi
İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite
Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)
TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun
olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün
garantisi altında olduğunu ifade eder.TSEK

Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası)
TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı
olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul
edilen teknik özelliklere uygun olduğ

Page 17

ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TS EN 196-2/Mart 2002


11

4.61.2 Hazõrlanmasõ
0,1g PAN 100 mL etanolde ( C2H5OH, ρ = 0,79 g/cm

3 )

4.62 Metiltimol mavisi indikatörü

4.62.1 Metiltimol mavisi 3�, 3� - bis -[ bis (karboksi-metil)-aminometil] - timol sülfonfitalein�in sodyum
tuzu.

4.62.2 Hazõrlanmasõ
1g metiltimol mavisi 100 g potasyum nitratla (KNO3) birlikte öğütülerek hazõrlanõr.

4.63 Kalsein ve metiltimol mavisi indikatörü karõşõmõ
0,2 g kalsein ve 0,1g metiltimol mavisi 100 g potasyum nitratla (KNO3) birlikte öğütülerek hazõrlanõr.

5 Cihazlar

5.1 Terazi(ler), 0,0001 g yaklaşõmla tartõm yapabilen,

5.2 Porselen ve/veya plâtin kroze(ler), 20-25 ml kapasiteli ve kapaklõ

5.3 Ateşe dayanõklõ seramik destek(ler), krozeleri aşõrõ õsõnmaktan korumak için, Bu destekler,
krozelerin fõrõna verilmesi anõnda fõrõnla õsõl dengede olmalõdõr.

5.4 Porselen buharlaştõrma kabõ, yaklaşõk 200 mL�lik.

5.5 Elektrikli fõrõn(lar), doğal olarak havalandõrmalõ ve aşağõdaki sõcaklõklara ayarlanabilen, 500o C,
925o C, 975o C ve 1175o C.

5.6 Desikatör(ler), susuz magnezyum perklorat (Mg(ClO4)2) ihtiva eden.

5.7 Geri soğutucu,

5.8 Sülfür tayini için cihaz, tipik bir cihaz Şekil 1�de gösterilmiştir.

Gaz akõşõnõ kontrol etmek için bir Wolf şişesi kullanõlabilir.

Bağlantõ tüpleri kükürtten arõnmõş maddelerden yapõlmõş olmalõdõr (polivinil klorür, polietilen v.b. gibi)
Şekil 1 - Sülfür tayin cihazõ örneği


1. Kurşun asetat çözeltisi (Madde 4.37)
2. Hava, azot veya argon
3. Amonyaklõ çinko sülfat çözeltisi (Madde
4.36)
4. Reaksiyon balonu

Similer Documents