Download Toyota - criza recall-urilor (2009-2010) PDF

TitleToyota - criza recall-urilor (2009-2010)
File Size220.6 KB
Total Pages23
Document Text Contents
Page 12

versiunea actuală, numită Practicile de Business Toyota (TBP). Aceasta este
abordarea Toyota de rezolvare a problemelor, care pleacă de la eliminarea erorilor
individuale pentru stabilirea strategiei globale a companiei. În concluzie, procesul
TBP începe cu o declaraţie a problemei, care include decalajul dintre condiţiile reale
i cele ideale. Acest decalaj este apoi defalcat în cele mai importante probleme careș

pot apărea. Aceste sub-probleme sunt apoi analizate până se identifică rădăcinile lor.
În cadrul Toyota, acest lucru este cunoscut sub numele de Cei Cinci De ce - care
porne te de la credin a că, pentru a găsi cauza principală a unei probleme, trebuie săș ț
te întrebi "de ce" de cel puţin cinci ori. Apoi sunt identificate contramăsuri, sunt
testate şi monitorizate, sunt realizate ajustări până ce diferenţa este eliminată şi apoi
este identificată următoarea provocare. Cei opt pa i ai TBP sunt următoriiș :

Plan
1. Definirea problemei în raport cu idealul.
2. Defalcarea problemei în sub-probleme de gestionat.
3. identificarea rădăcinii cauzei.
4. Dezvoltarea solu iilor alternative.ț
5. Evaluarea i selectarea celei mai bune solu ii pe baza a ceea ce este.ș ț
Realizare
6. Implementarea solu iei (pe baza testărilor, dacă este posibil).ț
Verificare
7. Verificarea impactului produs de solu ie.ț
Ac iuneț
8. Ajustare, standardizare i răspândire, bazate pe ceea ce a fost învăţat.ș

• Cultura organiza iei Toyota. ț Sistemul de Produc ie Toyota (TPS) este fundaţia careț
a permis companiei să iasă de pe o pia ă mică i devastată, a a cum era Japonia înț ș ș
anii ’50, i să devină cel mai mare producător de ma ini din lume. De-a lungulș ș
timpului, Toyota i-a schimbat substan ial perspectivele în ceea ce priveşte calitateaș ț
şi productivitatea de proiectare şi de fabricaţie. Dar, procesele şi procedurile nu sunt
niciodată suficiente pentru a asigura excelen a.ț

Excelenţa este un rezultat al culturii, mai degrabă decât al proceselor. Fiecare companie
şi fiecare proces este supus legilor entropiei - lucrurile, pur şi simplu, se degradează în
timp. Asta se poate întâmpla fie pentru că oamenii devin satisfăcu i de sine, fie pentruț
că circumstan ele se schimbă şi soluţiile din trecut nu se mai pot aplica într-un contextț
actual. Singura modalitate de a combate omniprezenta boală a entropiei este cultura -
construirea unei organizaţii care îşi reînnoieşte în mod constant angajamentul faţă de
excelenţă şi de principiile sale de bază, o organizaţie care poate insufla aceste principii
şi pasiunea fondatorilor fiecărei noi generaţii de angajaţi şi de lideri. Aşa cum s-a
demonstrat prin creşterea deosebit de consecventă şi rentabilitate, Toyota a construit o
cultură care face exact acest lucru. În cea mai mare parte din istoria Toyota, cultura nu a
fost codificată în mod formal sau nu a primit un nume oficial. Ea a fost pur şi simplu
transmisă de la angajat la angajat, proces care a fost posibil deoarece to i liderii Toyotaț
i-au petrecut întreaga cariera în cadrul companiei.ș

Similer Documents