Download Toi uu hoa mang 3G WCDMA PDF

TitleToi uu hoa mang 3G WCDMA
File Size2.6 MB
Total Pages55
Table of Contents
              LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG 3G WCDMA
	1.1 GIỚI THIỆU
	1.2 KIẾN TRÚC MẠNG
	1.3 CÁC KÊNH VÔ TUYẾN
		1.3.1 Các kênh lôgic:
		1.3.2 Các kênh vật lý:
		1.3.3 Các kênh truyền tải:
			1.3.3.1 Kênh truyền tải riêng:
			1.3.3.2 Các kênh truyền tải chung:
	1.4 ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT
	1.5 CHUYỂN GIAO
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH TỐI ƯU HÓA MẠNG 3G
	2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỐI ƯU HÓA MẠNG 3G
		2.1.1 Mục đích
		2.1.2 Lý do
		2.1.3 Các lợi ích của tối ưu
	2.2. QUY TRÌNH TỐI ƯU HÓA MẠNG W-CDMA:
	2.3. VAI TRÒ CỦA CÁC CHỈ SỐ KPI TRONG TỐI ƯU MẠNG
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH DRIVING TEST VÀ PHÂN TÍCH LOGFILE
	3.1 DRIVING TEST VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM TỐI ƯU MẠNG VÔ TUYẾN
		3.1.1 Driving Test:
		3.1.2 TEMS Investigation 10.0.5
		3.1.3 Actix
	3.2 QUY TRÌNH THỰC HIỆN DRIVING TEST
		3.2.1 Chuẩn bị
		3.2.2 Kết nối thiết bị và tiến hành đo kiểm
			3.2.2.1 Kết nối thiết bị
			3.2.2.2 Cấu hình các phương pháp đo
	Hình 3.10 Cửa sổ thể hiện quét nhiều trong TEMS
	3.3 PHÂN TÍCH LOGFILE VÀ ĐƯA RA KHUYẾN NGHỊ
	3.3.1 Các phương pháp phân tích:
		3.3.2 Phân tích tổng hợp:
			3.3.2.1 Phân tích rớt cuộc gọi số 1:
			3.3.2.2 Phân tích rớt cuộc gọi số 2:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
            
Document Text Contents
Page 1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VIỄN THÔNG II
_____________


B O C O

THỰC T P TỐT NGHIỆP


CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

HỆ CHÍNH QUY

NIÊN KHÓA: 2008-2013


Đề tài:

TỐI ƢU HÓA MẠNG 3G


Sinh viên thực hiện: KHỔNG VĂN NHẤT

MSSV: 408160037

Lớp: Đ08VTA1

Giáo viên hƣớng dẫn:NGUYỄN TẤN NHÂN


TP.HCM – 8/2012

Page 2

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VIỄN THÔNG II
_____________


B O C O

THỰC T P TỐT NGHIỆP


CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

HỆ CHÍNH QUY

NIÊN KHÓA: 2008-2013


Đề tài:

TỐI ƢU HÓA MẠNG 3G


Sinh viên thực hiện: KHỔNG VĂN NHẤT

MSSV: 408160037

Lớp: Đ08VTA1

Giáo viên hƣớng dẫn: NGUYỄN TẤN NHÂN

TP.HCM – 8/2012

Similer Documents