Download Thiru Thiru Thuru Thuru - tamil movie script PDF

TitleThiru Thiru Thuru Thuru - tamil movie script
File Size446.8 KB
Total Pages111
Document Text Contents
Page 1

Thiru Thiru Thuru Thuru

(Feature Film)
Language - Tamil

(Written by)

Nandhini JS

(Produced by)
Sathyam Cinemas and Real Image Media Technologies

(Original Script)
SWAN REG NO: 01841

ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©Sathyam Cinemas and @Real Image
Media Technologies. NO PORTION OF THIS SCRIPT MAY BE PERFORMED,
PUBLISHED, REPRODUCED, SOLD OR DISTRIBUTED BY ANY MEANS, OR QUOTED
OR PUBLISHED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE AUTHOR
(NANDHINI JS). DISPOSAL OF THIS SCRIPT COPY DOES NOT ALTER ANY OF
THE RESTRICTIONS SET FORTH ABOVE.

Page 2

INT. WHITE BACKGROUND - SET1

Intr odu ctio n o f t he m ain cha rac ter s AR JUN an d AR CHA NA
interacting with the animated titles.

Similar to the pink panther cartoon title sequence... amusing,
witty and wacky.

Titles End.

FADE TO:

EXT. CHENNAI ROADS - MORNING2

We see Arjun... the tall, handsome and slightly rebellious
looking young man riding his bike through the early morning
traffic of Chennai roads. Dashing and confident, he TEARS
through the roads, past red lights and cursing traffic cops,
while checking himself out in the rear view mirror, only to be
distracted by young college girls passing by.

CUT TO:

EXT/INT. PAPER BOAT OFFICE - SEVERAL MINUTES LATER3

Arjun parks his bike at the parking lot and rushes into his
office. As he sprints through the corridor he accidentally
dashes against a female staff. Papers flying across mid-
air!.. we see the annoyed lady sitting awkwardly flat on the
floor with crooked glasses. Arjun sheepishly smiles and
apologizes.

ARJUN

Sorry sorry sorry.

Dinesh and Michael (his office buddies) peep out of their
cubicles and laugh at this scene.

DINESH

†£ †£ †£... ¼Á¡ø'Û ºò¾õ §¸ìÌõ §À¡§¾ ¿¢¨Éý...
þÅÉ¡ò¾¡ý þÕìÌõÛ... ¦ºÕôÀÊ Å¡í¸ô§À¡È¡ý.

Arjun picks up the scattered files from the floor and gives
his hand to help the lady up. Dinesh teases.

DINESH (CONT’D)

Helping tendency'¡Á¡!

The lady frowns at Arjun and slaps his hand away. Arjun makes
funny face. Now Michael teases.

MICHAEL

±ýÉ ¦ºøÄõ? ¨¸ ÅÄ¢ì̾¡? hee hee heee!

The lady grabs the files from Arjun and walks away. Arjun
instantly forgets the incident and walks towards the guys.

ARJUN

Excuse me...

1.

Page 55

¯ý pocket'ÌûÇ ¾¡ý readymade'¬ ´Õ ¦À¡ö
þÕì̧Á... ²¨¾Â¡ÅÐ ±ÎòРŢ¼§ÅñÊÂо¡§É!...

ARJUN

Cupboard'ÌûÇ ¿£ ´Ç¢ïº¢ì¸¢ðÎ þÕì¸È¨¾ ±ôÀÊ
justify ÀñÈÐ?... ¦ÃñÎ §ÀÕõ ¸ñ½¡ã ¬ÊðÎ
þÕó§¾ýÛ ¦º¡ýÉ¡ ¿õÀÅ¡ §À¡È¡Õ?...

ARCHANA

þøÄøÄ... ±É즸ýɧÁ¡ §ÅÈ Á¡¾¢Ã¢ §¾¡ÏÐ...

ARJUN

§ÅÈ Á¡¾¢Ã¢ýÉ¡?....

ARCHANA

«Å÷ «ôÀÊ ¿¢¨É츢ÈÐ ¯ÉìÌ À¢ÊÕìÌ....

ARJUN

What?... What do you mean?

ARCHANA

«Å÷ ¸¡¾ø ¸ø¡½õ'ýÛ ¦º¡øÄ ¦º¡øÄ
¸¢ì¸¢ì¸£ýÛ º¢Ã¢îº¢ì¸¢ðÎ ¿¢ì¸¢§È!... «ó¾ ¿¢¨ÉôÒ
§ÅÈ þÕ측 ¯ý ÁÉÍÄ?

He starts laughing hysterically... continues laughing as she
stares at him with burning eyes.

ARJUN

Madam... «ôÀʦÂøÄ¡õ over'¬ ¸üÀ¨É
Àñ½¢ì¸¡¾£í¸!... «ó¾ Á¡¾¢Ã¢ Óð¼¡ûò¾ÉÁ¡É
¿¢¨Éô¦ÀøÄ¡õ ±ÉìÌ ¸¢¨¼Â§Å ¸¢¨¼Â¡Ð... First of
all, ¿õÁ ¦ÃñÎ §ÀÕõ ´Õ Å¢„ÂòÐÄ Ü¼ ´òÐ
§À¡¸Ä... we are a complete mismatch... ¿õÁÇ¡Ä ´Õ
¿¡û ܼ argue Àñ½¡Á, ºñ¨¼ §À¡¼¡Á þÕì¸
ÓÊÂÄ... ±øÄ¡òÐÄÔ§Á À¢ÃÉ¡ þÕìÌ!
±ôÀôÀ¡ò¾¡Öõ þ¾ô ÀñÏ, «¨¾ô ÀñÏ, þôÀÊ
ÀñÏ, «ôÀÊ ÀñÏýÛ... COMPEL Àñ½¢....±ý¨É
º¡ÅÊ츢§È.... þó¾ ¦¸¡Î¨Á ±ÅÉ¡ÅÐ ¸¡Äõ âá
«ÛÀÅ¢ì¸ÏõÛ ¬¨ºôÀÎÅ¡É¡?....

Archana is pissed!

ARCHANA

¦¸¡Î¨Á¡?????... «ýÉ¢ìÌ ¿£ road'Ä
ÌÆ󨾧¡¼ ¾Å¢îº¢ðÎ þÕó¾ôÀ... «ôÀʧÂ
Å¢ðÎðÎ ta ta, bye bye ¦º¡øÄ¢ðÎ §À¡Â¢Õô§Àý...
¬É¡ ¯ÉìÌ help Àñ½Ûõ μÊ Åó§¾ý... ¯ý
ţ𨼠ºÃ¢ÀñÈЧÄ÷óÐ ÌÆó¨¾Â À¡òÐì¸ÈÐ
ŨÃìÌõ... ¿£ §¸ì¸¡Á§Ä§Â ±øÄ¡ §Å¨Ä¨ÂÔõ
þØòÐô§À¡ðÎðÎ ¦ºï§ºý... «¦¾øÄ¡ò¨¾Ôõ
ÁÈóÐðÎ §Àº§È! ±ù§Ç¡ ¿ýÈ¢ ¦¸ð¼Åñ¼¡ ¿£ !...

ARJUN

²ö!... ±ýÉ ¯ý þ‰¼òÐìÌ ¦Ã¡õÀ §ÀͧÈ? ¿¡ý
¯ý¨É ÜôÀ¢ð§¼É¡? þó¾ Å¢ðÊÄ ÅóÐ ¾í¸¢ help
ÀñÏýÛ ¦¸ïº¢§ÉÉ¡?... ¿£§Â ¾¡§É Åó§¾... ¿¡ý
¯ý character'¨Ã ºó§¾¸ô....!

He stops.... realizing he has crossed the line. She is shocked
out of her wits.... Tears start filling up her eyes.

54.

ARCHANA (CONT'D)

Page 56

ARJUN (CONT’D)

I... I'm sorry.. ²§¾¡ Å¡ö ¾ÅÈ¢...

She holds her hand in front of him signing not to say another
word. This is intense! She is badly hurt and he never intended
to hurt her like that. Arjun's phone rings... it is Deva. He
picks it up.

DEVA

Arjun... Ó츢ÂÁ¡É Å¢„Âõ... ¯¼§É ¸¢ÇõÀ¢
Station'ÛìÌ Å¡...

Arjun looks at Archana...

CUT TO:

INT. POLICE STATION / HOSPITAL FOOTAGE - HALF HOUR LATER32

Arjun and Archana, with the baby are sitting in front of a
computer monitor. Deva puts in a DVD. It starts to show some

security video footage of a hospital.

ARJUN

±ýɼ¡ þÐ?...

DEVA

Sunshine hospital'Û ¾¡õÀÃòÐÄ þÕìÌ... «ó¾
hospital'§Ä¡¼ security video... ¿¡Ö ÅÕ„òÐìÌ
ÓýÉ¡Ê ±Îò¾Ð...

ARJUN

ºõÁó¾Á¢øÄ¡Á þ¨¾ ±ÐìÌ ¸¡ð¼§È?

DEVA

ºõÁó¾õ þÕì̼¡... Missing men, women,
children'ýÛ ¸¡½¡Á §À¡ÉÅí¸ case'³¦ÂøÄ¡õ
À¡òÐðÎ þÕó¾ô§À¡ þÐ ¸¢¨¼îÍÐ... þÕ forward
Àñ§Èý...

He runs it in fast-forward... and stops at a point.

DEVA (CONT'D)

¿£ ÌÎò¾ photo'¨Å ¦ÅîÍ, «ÅÇ¡¾¡ý þÕìÌõÛ
guess Àñ½¢Â¢Õ째ý..... ¿£ ¾¡§É §¿÷Ä
À¡òÐÕ째! ¿£ À¡òÐ confirm ÀñÏ..

Arjun and Archana peer at the monitor. They see Sarala, dressed
as a nurse, walking in a corridor and attending to people.

ARJUN

Hey... great... þÐ «Å§Ç ¾¡ý... ¸ñÎÀ¢Êðʧ¼¡!

ARCHANA

º£ì¸¢Ãõ À¢ÊîÍ... ¿¡Ö «¨È Å¢ðÎ... ²ñÊ ¯ý
ÌÆó¨¾Â Å¢ðÎðÎô §À¡§ÉýÛ §¸Ùí¸...

DEVA

«ÅºÃôÀ¼¡¾£í¸... þýÛõ þÕìÌ...

In the video, Sarala slowly pauses infront of a room and looks
around to see if anyone else is there.

55.

Page 110

(He is in tears now) §Áü¦¸¡ñÎ ¯í¸Ç ¸¡ì¸ ¦Åì¸
±í¸ÙìÌ þ‰¼õ þøĺ¡÷... ¿¡í¸ þó¾ project'§ÄóÐ
Ţĸ¢ì¸§È¡õ.

It's sad... Kumar also feels really bad for the sweet old man.
But he is also helpless. He turns to go away when...

... Two almost-unrecognizable dirty figures dash into the hall
with the contract papers.

ARJUN

º¡÷... º¡÷.... º¡÷..... §À¡¸¡¾£í¸ º¡÷!

SRINIVASAN

¡ÕôÀ¡ þÐ À¢îºì¸¡Ãí¸??? ¡Ãì §¸ðÎ ¯ûÇ
Åó¾£í¸?? Security....!

ARJUN

º¡÷ «÷ƒ¤ý º¡÷!

ARCHANA

º¡÷... ¿¡ó¾¡ý «÷îºÉ¡!!!!

Arjun and Archana smile at the bewildered Srinivasan. The
scene cuts to flashback.

CUT TO:

INT/EXT. OLD MILL - PREVIOUS NIGHT75

John aims his gun at Arjun. BAM! A shot is fired. We all think
Arjun got shot. But no. It was Inspector Vel who has fired a
warning shot into the sky. We see the other cops surrounding
John and his men. They have no other choice but to surrender.
Vel turns and looks at Arjun... assumes the obvious... that he
is part of the kidnapper's gang. Arjun realizes he is going to
get arrested too. He starts running.

Outside the mill, Archana who was running with the baby
acciden tally d ashes a gainst Lakshmi . Laksh mi inst antly
recognizes her child and grabs her. Archana is shocked!
Lakshmi also assumes Archana to be one of the kidnappers and
screams. Mahesh and the cops who were with him start chasing
Archana.

It's chaos!!!

We see Arjun dashing through the mill towards something... and
Vel chases him relentlessly. Finally Arjun finds his bag and
bends down to pick it up. Vel points the gun at him. Arjun
slowly takes his laptop out of his bag.

CUT TO.

We see the parents and the cops (who are holding the thugs)
watching the ad films in the laptop... Arjun and Archana are
smiling... Mahesh signs the contract... Lakshmi hugs the
baby... Everything is resolved.

DISSOLVE TO:

109.

SRINIVASAN (CONT'D)

Page 111

INT. PREVIEW THEATER - PRESENT76

BACK TO PRESENT.

Arjun hands over the signed contract to Kumar. He smiles and
takes it. Michael takes them into the preview theater. All is
well. Arjun and Archana are glad. Srinivasan is relieved. He
looks at them and smiles.

SRINIVASAN

¿øÄ §Å¨ÇôÀ¡... ±í§¸ ¸Å¢¾¡Å cycle À¢ýÉ¡Ä ¯ì¸¡È
¦ÅîÍ doubles «Êì¸¢È ¿¢¨Ä¨Á ÅóÐΧÁ¡ýÛ
ÀÂóÐ츢ð§¼Â¢Õó§¾ý... ¿øÄ §Å¨Ç
¸¡ôÀ¡ò¾¢ðËí¸... Thanks...

Arjun looks lovingly at Archana. She smiles back.

SRINIVASAN (CONT’D)

¬í... ÁÈóÐð§¼§É þý§É¡Õ special sorry ¯í¸
¦ÃñÎ §ÀÕìÌõ ¦º¡øÄÛõ... ¦ÃñÎ §ÀÕõ ¿øÄ
team'¬ þ¨½ïÍ ±É측¸×õ ¿õÁ ¸õÀɢ측×õ work
Àñ½¢Â¢Õ츣í¸...

His back facing them... we see Arjun pulling Archana away. He
takes her near the staircase where noone can spot them.

SRINIVASAN (CONT’D)

¿øÄ friends'¬ þÕóÐÕ츣í¸...

Arjun and Archana are staring into each other's eyes. He leans
forward... as if he is about to kiss her. She is waiting for
it.

SRINIVASAN (CONT’D)

«ó¾ ¯È¨Å ¿¡ó¾¡ý ¾ôÀ¡ ¸¡¾øÛ Òâﺢ츢ðÎ...
†¤õ... Òâﺢ츢𼧾¡¼ ÁðÎÁ¢øÄ¡Á ¸Å¢¾¡¸¢ð¼
§ÅÈ ´ÇÈ¢ ¦ÅîÍ..... (looks around) ±í¸ §À¡É¡í¸
¦ÃñÎ §ÀÕõ???

He comes out and spots them near the staircase... they are
about to kiss. Being the conservative man that he is... he is
shocked!

SRINIVASAN (CONT'D)
(SHOCKED)

±ýÉ ¿¼ìÌÐ þí§¸?

Arjun and Archana caught in the act... Freeze Frame.

Theme Music. Roll End Credits.

110.

Similer Documents