Download the lighting of vehicular traffic tunnels - Technische Universiteit PDF

Titlethe lighting of vehicular traffic tunnels - Technische Universiteit
LanguageEnglish
File Size57.7 MB
Total Pages137
Document Text Contents
Page 1

THE LIGHTING OF

VEHICULAR TRAFFIC TUNNELS

D. A. SCHREUDER

Page 68

58 THE LIGHTING OF SHORT TUNNELS [4

Fig. 28. A small obstacle is in-
visible but a large obstacle stands
out against the background be-
hind the tunnel.

of vision to serve as an effective background. If the tunnel is not straight,
or if the density of traffic is normally very great, the silhouette effect is
less marked, so that tunnels of a shorter length . already should be lighted.
The situation is analogous to that at the exit of a long tunnel (see Section
2.1.6). Here too, a high luminance is obtained by making use of a wall
covering with a high specular reflection.

1.20.m

100m

Fig. 29. Width of a dark strip in an unlit tunnel.

4.2. Requirements for the lighting of short tunnels

The requirements set for the lighting of short tunnels which are too long
to go without lighting are, as mentioned, solely decided through effects
of induction. The values stated in Section 2.1.2 and which can be read
in Fig. 3, can also be used for short tunnels. This means that when high
demands are made on the quality of the lighting the tunnel must have a
luminance of about 800 cdjm:2 and preferably of about 1 000 cd/m2 over
its entire length. Only when this condition is satisfied can we be certain
that satisfactory visibility is guaranteed under all circumstances. Depending

Page 69

4.2] REQUIREMENTS FOR TilE LIGIITING OF SHORT TUNNELS 59

on the installation and the condition of maintenance of the tunnel, illumi-
nation values of around 5 000 to 10 000 lux are needed to reach this
luminance. In most cases these values are regarded as an economic
impossibility. A substantially lower level is installed so that for a consider-
able part of the time the visibility is inadequate. But even a still more
restricted lighting installation is not entirely valueless since through
reflections of the lamps in car bodies for example, at least something
of the objects in the tunnel can be seen.

In some cases it is possible to reach the high luminances required by
placing elongated fittings vertically against the wall. The fittings them-
selves form the background for objects in the tunnel. Fluorescent lamps
are the most suitable for this. We must not expect to realise a very
refined lighting installation in this way. The practical and the econotillc
advantages are, however, considerable. An example of this type of
installation is given in Section 4.4 (see also Cohu (1960)).

Fig. 30. Application of a bright
cross strip.

If a tunnel is just too long to remain unlit it is often sufficient and
economically attractive to illuminate only a midway stretch of the tunnel
which results in a bright cross strip in the tunnel (see Fig. 30). An
obstacle in the tunnel now can be seen if it protrudes as a dark silhouette
either against this cross strip or against the exit. For this the cross strip
must be of adequate length and must have sufficiently high luminance.
Owing to the perspective of the picture of the road, ten metres is about
the minimum length. The luminance must again be very high for satis-
factory visibility. Since obstacles present in the cross strip itself must also
be visible a luminance of 800 to 1 000 cd/m2 is again recommended. The
experimental lighting described in Section 4.4 appears to have not the
desired effect as far as this is concerned, although over a length of 20 m
in the tunnel the luminance was 150 cd/m2.

The high luminance value required can be achieved in a simple manner
by leaving a large opening in the roof of the tunnel. The tunnel is actually

Page 136

STELLINGEN

I

Verkeerswegen en de daarbij behorende voorzieningen zoals tunnels, bruggen
e.d. dienen het openbare nut. Bij het ontwerp dienen alle niet-utilitaire over-
wegingen (zoals estetische overwegingen) buiten beschouwing te blijven of
op de laatste plaats te komen.

11

Afgezien van de tijdwinst voor het verkeer levert het vervangen van een
veerverbinding door een tunnel veelal een aanzienlijke besparing in de exploi-
tatiekosten op.

III

Bij niet te vermijden discontinuiteiten in het wegverloop (zoals bijvoorbeeld
bij tunnels of wegverleggingen) moeten afwijkingen van de logische opeen-
volging van gebeurtenissen worden vermeden.

IV

De enige afdoende oplossing voor de zichtbaarheidsproblemen in het rij-
verkeer 's avonds binnen bebouwde kommen is gelegen in het opstellen en
handhaven van minimumwaarden voor de lichtsterkte van stadslichten van
motorvoertuigen. Wanneer tevens de openbare verlichting aan de eisen vol-
doet, kan het gebruik van dimlicht worden verboden. Mede om deze reden
zijn de door de politie in Haarlem voorgestelde proefnemingen, waarbij het
gebruik van dimlicht verplicht is, ongewenst.

V

De door Blackwell voorgestelde methode om specificaties voor verlichting op
te stellen op grond van zgn. ,performance data" is zowel theoretisch als
praktisch nog onvoldoende uitgewerkt om te worden toegepast.

H. R. Black.well, Ill. Engng., 54 (1959), 317-353.

VI
Het door Moon voorgestelde systeem van fotometrische grootheden biedt
aanzienlijke voordelen boven de hnidige systemen.

P. Moon, J. Opt. Soc. Am., 32 (1942), 348-362.

Page 137

VII

De netvlies-adaptatie kan worden beschreven met twee omkeerbare verschijn-
selen, waarbij voor ieder de karakteristieke tijdsfactoren voor licht- en
donkeradaptatie gelijk zijn. De uitspraak dat lichtadaptatie sneller plaats vindt
dan donkeradaptatie bezit dan ook slechts beperkte geldigheid.

J. F. Schouten, Diss. (1937), p. 16.

VIII

De conclusie door Vos uit zijn metingen getrokken: ,Verblinding is in wezen
een kwestie van lichtverstrooiing in het oog" is in zijn algemeenheid onjuist.

J. J. Vos, Diss. (1963), p. 85.

IX

Er bestaat in Nederland dringende behoefte aan mogelijkheden tot bestudering
van de verlichtingskunde op Universitair en Hoger Technisch niveau.

X

Op grond van overwegingen van stuurkunde is voor het goed functionneren
van een democratisch staatsbestel de vrijheid van meningsuiting onmisbaar.
Deze onmisbaarheid staat Ios van overwegingen van etische aard.

XI

Ten onrechte wordt psalm 132 vaak als een Messiaanse psalm beschouwd.

XII

De strijd tegen barbarismen en neologismen vormt een belemmering in de
gezonde groei van de taal.

Promotie D. A. Schreuder 25 februari 1964

Similer Documents