Download TEST CULTURA GENERALA ADMITERE ANI 2004 PDF

TitleTEST CULTURA GENERALA ADMITERE ANI 2004
File Size172.4 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 1

1

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII
Curs postuniversitar

Admitere septembrie 2004


PROBA DE CULTURĂ GENERALĂ


Subiectul 1
Bila:
a) este produsul de secreţie al pancreasului;
b) este secretată doar în timpul mesei de către ficat;
c) în perioadele dintre mese este depozitată în vezica biliară;
d) este secretată permanent de către ficat.

Subiectul 2
Deprinderile formate se desfăşoară în cea mai mare parte în zona:
a) conştientului;
b) subconştientului;
c) inconştientului;
d) supraconştientului.

Subiectul 3
În 1750 populaţia Globului era de aproximativ:
a) 200 milioane locuitori;
b) 800 milioane locuitori;
c) 1,5 miliarde locuitori;
d) 3 miliarde locuitori.

Subiectul 4
Al doilea mare port la Dunăre, în sectorul maritim, cu o industrie diversă si o populaţie de peste 234.000
locuitori este:
a) Galaţi
b) Tulcea
c) Cernavodă
d) Brăila

Subiectul 5
Prin depunerea „Jurământului de credinţă” preşedintele se obligă:
a) să desemneze un prim-ministru;
b) să respecte şi să modifice Constituţia la nevoie;
c) să favorizeze anumite pături sociale;
d) să apere democraţia.

Subiectul 6
Care dintre următoarele definiţii este corectă din punct de vedere logic?
a) „UFO” este prescurtarea expresiei englezeşti „unidentified flying object” (OZN);
b) un cerc e o figură geometrică ce nu e nici pătrat, nici romb;
c) ziua este absenţa nopţii;
d) „p = q” este o operaţie logică ce se aplică la 2 prepoziţii, numită „echivalenţă”.

Subiectul 7
Pentru a construi imaginea unui punct sau a unui obiect într-o oglindă sferică se pot lua în consideraţie
următoarele raze luminoase al căror drum optic este cunoscut:

Page 2

2

a) o rază incidentă paralelă cu axul optic principal se va reflecta trecând prin focarul oglinzii;
b) o rază care trece prin focarul oglinzii se va reflecta paralel cu axul optic principal;
c) o rază care trece prin centrul oglinzii se va reflecta pe acelaşi drum;
d) o rază incidentă paralelă cu axul optic principal se va reflecta trecând prin centrul

Subiectul 8
Intră în categoria sinonimelor formate dintr-un cuvânt vechi şi un neologism:
a) cină / dineu;
b) cinste / onestitate;
c) crăpătură / fisură;
d) cutremur / seism.

Subiectul 9
România pierde din nou în favoarea Rusiei cele trei judeţe din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad şi
Ismail) prin:
a) Conferinţa de la Constantinopol;
b) Congresul de la Berlin;
c) Conferinţa de la Viena;
d) Congresul de la Paris.

Subiectul 10
Programul estetic al simbolismului cuprinde:
a) cultivarea muzicalităţii interioare;
b) cultivarea poeziei epice;
c) cultivarea simbolului;
d) cultivarea sugestiei.

Subiectul 11
Un emigrant este:
a) o persoană care a plecat din patrie şi s-a stabilit în altă ţară;
b) un expatriat;
c) un paria;
d) o persoană care vine dintr-o ţară străină.

Subiectul 12
Monologul interior:
a) iese din sfera normalului;
b) e o conversaţie cu sine;
c) poate fi lipsit de coerenţă;
d) precede întotdeauna monologul public.

Subiectul 13
Amfibienii sunt:
a) animale cu temperatura corpului variabilă;
b) animale homeoterme;
c) adaptaţi la viaţa de uscat;
d) lipsiţi de orice legătură cu viaţa acvatică.

Subiectul 14
„Cele mai mari producătoare de orez şi grâu de pe Glob sunt..” Precizaţi varianta corectă.
a) China şi India;
b) China şi S.U.A.;

Page 10

10

a) un spaţiu grandios;
b) armonie;
c) sentimentul înstrăinarii;
d) luminozitate.

Subiectul 68
Holocaust:
a) Jertfă adusă zeilor, în care animalul era ars în întregime.
b) Ofrandă.
c) Sacrificiu.
d) Ucidere (prin ardere) a unui foarte mare număr de oameni.

Subiectul 69
Domnitor devenit simbol al unirii, prezentat de Bălcescu în opera sa ca un înaintaş al cărui exemplu
trebuie urmat:
a) Dimitrie Cantemir;
b) Mihai Viteazul;
c) Matei Basarab;
d) Constantin Cantacuzino.

Subiectul 70
În categoria regulilor clasificării intră şi afirmaţia(ţiile):
a) Să existe doar raport de opoziţie între clase, pe fiecare treaptă a clasificării.
b) Să nu existe deosebiri între obiectele din aceeaşi clasă.
c) Clasificarea trebuie să fie completă.
d) Pe aceeaşi treaptă fundamentul clasificării trebuie să fie unic.

Subiectul 71
Diviziunea muncii prezintă ca dezavantaj(e):
a) monotonia;
b) calitatea inferioară a bunurilor;
c) pierderea dexterităţii de a executa un produs complet;
d) scăderea producţiei.
Subiectul 72
În categoria legilor logice ale echivalenţei intră:
a) tranzitivitatea;
b) transpoziţia;
c) reflexivitatea;
d) simetria.

Subiectul 73
Dacă rata dobânzii(d) creşte:
a) cererea de credite creşte;
b) cererea de credite scade;
c) cererea de credite evoluează în sens invers;
d) oferta de credite evoluează în acelaşi sens.

Subiectul 74
„Morala stăpânilor” şi „morala sclavilor” la Fr. Nietzsche:
a) sunt incompatibile;
b) au ca presupoziţie existenţa inegalităţilor;
c) sunt conciliabile;

Page 11

11

d) se pot aplica oricărei persoane.

Subiectul 75
La Congresul de la Paris din 1856 au participat:
a) Franţa
b) Germania
c) Austria
d) Turcia

Subiectul 76
Procurorii:
a) pot deţine şi o altă funcţie care nu e în dezacord cu funcţia de bază;
b) susţin apărarea într-un proces;
c) reprezintă statul într-un proces;
d) nu pot fi membri ai partidelor politice.

Subiectul 77
Intră în categoria omonimelor seria (seriilor) :
a) ban („monedă”) / ban („mare dregător în evul mediu”);
b) bancă („scaun lung”) / bancă („scaun pentru şcolari”);
c) bandă („fâşie”) / bandă ( grup de răufăcători”);
d) vie („însufleţită”) / vie („viţă-de-vie”).

Subiectul 78
Faptul că în economia de piaţă preţurile sunt libere constituie:
a) un avantaj numai pentru vânzător;
b) un dezavantaj pentru cumpărător;
c) un avantaj şi pentru vânzător şi pentru cumpărător;
d) o condiţie de bază a existenţei concurenţei.

Subiectul 79
Statul se subordonează societăţii în concepţia filosofică a lui:
a) Aristotel
b) J.J. Rousseau
c) G.W.F. Hegel
d) I. Kant

Subiectul 80
Expresivitatea versurilor: „Adormind de armonia / Codrului bătut de gânduri, / Flori de tei deasupra
noastră / Or să cada rânduri-rânduri” se obţine prin:
a) personificare;
b) aliteraţie;
c) repetiţie;
d) prozodie.

Subiectul 81
Expresivitatea următoarelor versuri:
„De-atâtea nopţi aud plouând,
Aud materia plângând,”[…]
(George Bacovia, „Lacustră”) se obţine prin:
a) acuitatea percepţiei auditive;
b) acuitatea percepţiei olfactive;

Page 20

20

b) carnavalească, snoabă, trează;
c) dârji, francezi, fudui;
d) chinezi, sătui, treji.

Subiectul 140
Autonomia producătorilor:
a) se fundamentează pe proprietatea privată;
b) este o condiţie a economiei de schimb;
c) duce la interdependenţa acestora;
d) exprimă libertatea agenţilor economiei de a-şi urma interesul.

Subiectul 141
Ce eveniment deosebit este legat de numele lui I.A. Gagarin?
a) A reuşit să blocheze înaintarea germanilor spre Novosibirsk (4 iulie 1943).
b) A zburat pe primul avion rusesc cu reacţie.
c) A fost primul om care a zburat în cosmos.
d) A construit bomba nucleară rusească şi a testat-o pentru prima dată pe 5 aprilie 1959.

Subiectul 142
Personajul Ilie Moromete din romanul „Moromeţii” de Marin Preda intră în tipologia:
a) arivistului;
b) ţăranului dominat de instincte;
c) ţăranului „filozof”;
d) ţăranului confruntat cu istoria.

Subiectul 143
Dispoziţiile afective repetate se pot transforma în trăsături:
a) de caracter;
b) de temperament;
c) de personalitate;
d) motivaţionale.

Subiectul 144
Considerăm: M1 – locul geometric al punctelor din plan care au proprietatea că suma distanţelor lor la
două puncte fixe este constantă;
M2 – locul geometric al punctelor din plan ce au proprietatea că diferenţa distanţelor lor la două puncte
fixe, este constantă. Ce afirmaţii sunt adevărate?

a) M1 este o elipsă.
b) M2 este o parabolă.

c)M2 este o hiperbolă.
d)M1 este un cerc.

Subiectul 145
Dacă f(x) = arccos (x2+1), atunci care dintre următoarele propoziţii este falsă?
a)domeniul de definiţie al funcţiei este R*
b)domeniul de derivabilitate este R*
c)f (0) = 1
d)f (1) = 0.

Subiectul 146

Page 21

21

Se consideră ecuaţia ax2 + bx + c = 0, a 0 a, b, c R având rădăcinile x1, x2. Dacă , S, P sunt
discriminantul, suma şi respectiv produsul rădăcinilor, atunci să se determine care dintre următoarele
afirmaţii sunt corecte:
a) natura rădăcinilor ecuaţiei este dată semnul lui
b) dacă P 0 S 0
c) dacă x1 x2 P S
d) dacă x1 şi x2 P S .

Subiectul 147
Fie f : R R f(x) = xn + Cn1xn-1 + Cn2xn-2 + … + Cnn, n N*. Determinaţi care dintre următoarele
propoziţii sunt false.
a) f(x) = (x + 1)n
b) f are n rădăcini reale, egale cu 1
c) f are n rădăcini reale, egale cu -1
d) f(-1) = f1(-1) = …= f(n)(-1) = 0, n N*, f(n) – derivata de ordin n a lui f.

Subiectul 148
Fie f : R R, f(x) = x4. Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte?
a) f este funcţie pară;
b) f nu este strict monotonă;
c) f restricţionată la 0, este injectivă;
d) f nu este surjectivă.

Subiectul 149
Fie f,g : a,b R două funcţii care admit primitive pe a,b .
Care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate?
a) f + g admite primitive pe a,b ;
b) f admite primitive pe a,b , R*;
c) f – g admite primitive pe a,b ;
d) f g admite primitive pe a,b .

Subiectul 150
Fie f : 0,1 R, f(x) = ex.
Fie A = aria suprafeţei plane mărginite de graficul funcţiei f, axa OX şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1.
Să se determine care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:
a) A = 0.
b) A .
c) A 0.
d) A = integrala definită a funcţiei f pe 0,1 .

Similer Documents