Download Tajna_učenja_svih_epoha PDF

TitleTajna_učenja_svih_epoha
File Size4.1 MB
Total Pages160
Table of Contents
              1-5
sadrzaj
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
29
30
32
33
            
Document Text Contents
Page 2

Biblioteka

Urednik:
Aleksandar Dramićanin

Agarta

Page 80

558

TAJNA UČENJA SVIH EPOHA

hindustanskim crtežima, nego na kovanicu, a na vrhu štapa je dijamant,
što je još jedan od atributa istog božanstva.“

Dostojni pomena su takođe i rozenkrojcerski i masonski amblemi koji se po­
javljuju na raznim srednjovekovnim špilovima. Pošto su tajne tih organizacija
često skrivane u krištičnim gravurama, vrlo je verovatno da su zagonetni di­
jagrami na raznim špilovima karata korišćeni kako za sakrivanje tako i za pro­
dužavanje političkih i filozofskih arkana tih društava. Naslovna strana knjige
gospodina Čatoa prikazuje žandara herc koji nosi štit ukrašen krunisanom ro­
zenkrojcerskom ružom.

Mnogi simboli koji se pojavljuju na Tarot kartama definitivno ima ju
masonski značaj. Pitagorejski numerolog će takođe pronaći postoja­
nje važnog odnosa između brojeva na kartama i slika koje prate te
brojeve. Kabalist će se momentalno oduševiti značajnim redosledom
karata, a alhemičar će otkriti da su određeni simboli besmisleni za sve
osim za one koji su upućeni u božansku hemiju transmutacije i rege­
neracije. Kao što su Grci postavili slova svog alfabeta – s njihovim
odgovarajućim brojevima – na razne delove tela svog Logosa pred­
stavljenog u ljudskom obličju, tako i Tarot karte imaju analogiju ne
samo u delovima i članovima svemira, već i u podeli ljudskog tela.
One su, zapravo, ključ za magijsko ustrojstvo čoveka.

Tarot karte moraju se uzeti u obzir (1) kao zasebni i potpuni hije­
roglifi, od kojih svaki predstavlja različito načelo, zakon, moć ili ele­
ment u Prirodi, (2) u međusobnom odnosu kao rezultatu delovanja
jednog činioca na drugi i ( 3) kao samoglasnici i suglasnici filozofske
azbuke. Zakoni koji regulišu sve pojave predstavljeni su simbolima
na Tarot kartama, čije numeričke vrednosti su jednake numeričkim
ekvivalentima pojava. Kao što se svaka struktura sastoji od određe­
nih elementarnih delova, tako i Tarot karte predstavljaju komponente
strukture filozofije. Bez obzira na nauku ili filozofiju kojom se prou­
čavalac bavi, Tarot karte mogu se identifikovati sa esencijalnim sa­
stavnim delovima njegovog predmeta izučavanja, pri čemu se svaka
karta odnosi prema određenom delu u skladu sa matematičkim i fi­
lozofskim zakonima. Elifas Levi piše:

„Zatvorena osoba, bez drugih knjiga osim Tarota, ako bi znala
kako da je koristi, mogla bi za nekoliko godina steći univerzalno

Page 81

559

Analiza Tarot karata

znanje i postati sposobna da govoti o svim temama sa učenošću
koja nema premca i neiscrpnom rečitošću.“

(Videti Transcendentalnu magiju)

Različita mišljenja eminentnih autoriteta po pitanju simbolizma
Tarota su prilično nepomirljiva. Zaključci učenog Kur de Žebelena i
bizarnog Velikog Eteje (Grand Etteila)8 – prvih autoriteta po ovom
pitanju – ne samo da se radikalno razlikuju, već ih, kako jednog ta­
ko i drugog, Levi jednako diskredituje; njegov raspored Tarot aduta
su, zauzvrat, kao pokušaj da se zavedu proučavaoci, odbacili Artur
Edvard Vejt i Pol Kejs9. Levijeve sledbenike – posebno Papusa10, Kri­
stijana, Vestkota i Širea – „reformisani Tarotisti“ smatraju za poštene,
ali zaostale pojedince koji lutaju u mraku jer nemaju novi špil Tarot
karata Pamele Kolman Smit11, sa revizijama gospodina Vejta.

8 Etteilla je pseudonim Žan­Baptiste Alijeta (Jean-Baptiste Alliette, 1738–1791)
– francuskog oklutiste koji je prvi (1785) popularisao proricanje Tarot kar­
tama pred širokim auditorijumom, pa je stoga prvi profesionalni Tarot okul­
tista u istoriji koji je zarađivao za život proricanjem iz karata. Eteja je objavio
svoje ideje o korespondencijama između Tarota, astrologije i četiri klasi­
čna elementa, kao i četiri duševna stanja, i bio prvi koji je izdao revidiran
Tarot špil, dizajniran naročito za okultnu namenu (1791). (Nap. prev.)

9 Pol Foster Kejs (Paul Foster Case, 1884–1954) – američki oklutist i autor
brojnih knjiga o Tarotu i kabali; njegov najveći doprinos okultizmu su ve­
rovatno lekcije koje je napisao za članove društva Graditelji Aditona (Buil-
ders of the Adytum). (Nap. prev.)

10 Ezoterijski pseudonim Žerara Ankosa (Gerard Encausse, 1865–1916), fran­
cuskog lekara, hipnotizera i propagatora okultizma (rodom Španca), osni­
vača savremenog Martinističkog reda – oblika mističnog i ezoterijskog
hrišćanstva koje se bavi padom prvog čoveka iz njegovog božanskog iz­
vora u materijalnost i procesom njegovog povratka, nazvanog „reintegra­
cija“ ili prosvetljenje (iluminacija). (Nap. prev.)

11 Pamela Colman Smith (1878–1951) – slikarka, ilustratorka i spisateljica,
najpoznatija po dizajniranju špila Tarot karata za Artura Edvarda Vejta, a taj
špil je, poznat kao Rajder­Vejtov (Rider-Waite) Tarot (Rajder je prezime
izdavača), do danas ostao jedan od najcenjenijih i najčešće korišćenih. Vej­
tova knjiga Slikovni ključ za Tarot (The Pictorial Key to the Tarot), u pre­
vodu Dušice Milojković, objavljena je i kod nas, a dobija se u kompletu
sa Rajder­Vejtovim špilom Tarot karata (izdanje Metaphysica, Beograd,
2006). (Nap. prev.)

Similer Documents