Download Surat Perjanjian Pelabur PDF

TitleSurat Perjanjian Pelabur
File Size87.7 KB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 1

Bertarikh 04hb feb 2013

-------------------------------------------------------------------------

��������������������������������������� ���


���������������
-------------------------------------------------------------------------


DI ANTARA

����
��
���
�������

�������������������������

DAN

NAMA PELABUR

������������������� �
����


DI SEDIAKAN OLEH :

ONE WORLD TELECOMUNICATION & MULTIMEDIA

(SA0207878-M)

NO 1B, LOT 9946, KAMPUNG SUNGAI PINANG, PULAU INDAH, 42000

PELABUHAN KLANG, SELANGOR.

Page 2

���������������dibuat pada 04 hb feb 2013 di antara

1- ����
��
���
���������������������������������

�selepas ini akan disebut sebagai ��� �!���� Beralamat di NO 1B, LOT 9946,

KAMPUNG SUNGAI PINANG, PULAU INDAH, 42000 PELABUHAN KLANG, SELANGOR.


.

dan

2- NAMA PELABUR (NO. K/P : NO IC PELABUR)

selepas ini akan disebut sebagai PELABUR. Beralamat di ALAMAT PELABUR.


���"�!��#�����

Pelabur telah bersetuju untuk melabur dalam perniagaan ONE WORLD

TELECOMUNICATION & MULTIMEDIA dan juga dipersetujui perjalanan syarikat

diuruskan sepenuhnya pengusaha. Dengan ini juga pelabur dan pengusaha bersetuju

dengan terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di dalam surat perjanjian ini.������
� ���
�� �������
����!�$�����
���
������perkara-perkara berikut :

�� �
���
�� �������
��!�$�������(1) Melaburkan modal sebanyak RM10,000 ( Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu) untuk

digunakan oleh pengusaha.

(2) Menerima pembayaran perkongsian keuntungan dari pengusaha sebanyak 33%

setiap bulan untuk tempoh pelaburan selama 12 bulan.

(3) Pembayaran perkongsian keuntungan sebanyak 33% akan dibuat pada 1 haribulan

pada setiap bulan sehingga tamat 12 bulan.

(4) Modal pelaburan sebanyak RM10,000 ( Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu) akan

dipulangkan sepenuhnya oleh pihak pengusaha setelah tamat tempoh 12 bulan

pelaburan iaitu pada 04 mac 2014.

Page 3

��� �!����
�� �������
��!�$�������(1) Menerima pelaburan modal sebanyak RM10,000 ( Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu)

dari pelabur untuk digunakan sebagai modal pusingan.

(2) Membayar perkongsian keuntungan kepada pelabur sebanyak 33% setiap bulan

untuk tempoh pelaburan selama 12 bulan.

(3) Membuat bayaran perkongsian keuntungan sebanyak 33% pada 1 haribulan setiap

bulan sehingga tamat 12 bulan.

(4) Memulangkan modal pelaburan sebanyak RM10,000 ( Ringgit Malaysia Sepuluh

Ribu) kepada pelabur setelah tamat tempoh 12 bulan pelaburan iaitu pada 04 mac

2014.��������
������!�$���������

Pengusaha bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perjalanan syarikat ONE WORLD

TELECOMUNICATION & MULTIMEDIA dan dengan ini bersetuju menanggung segala

risiko. Pengusaha juga bersetuju bahawa modal pelaburan sebanyak RM10,000 (

Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu) dari pihak pelabur selamat dan akan dipulangkan

sepenuhnya.Pembayaran semula modal sebanyak RM10,000 akan dibuat pada 04hb feb 2014.

Pembayaran keuntungan perlu di buat ke akaun bank atas nama PELABUR melalui

akaun bank NAMA BANK PELABUR dimana no akaun tersebut adalah seperti berikut

NO AKAUN PELABUR

Jika didapati Pengusaha gagal membuat pembayaran pada tarikh pembayaran

sepatutnya, Pelabur akan bagi tempoh seminggu dari tarikh tersebut untuk Pengusaha

untuk membuat pembayaran. Jika Pengusaha melanggar perjanjian ini maka Pelabur

boleh mengenakan tindakan undang-undang kepada PengusahaJika Pengusaha melanggar perjanjian ini lebih dari dua kali maka Pelabur boleh

mengambil tindakan undang-undang terhadap Pengusaha dan segala kos guaman yang

terlibat akan ditanggung dan dibayar sepenuhnya oleh Pengusaha.


Sekiranya Pengusaha mengalami kerugian, Pelabur tidak akan bertanggungjawab atas

segala kerugian yang dialami dan Pengusaha akan tetap membayar dividen setiap bulan dan

Page 4

memulangkan modal RM10,000 yang telah dilaburkan kepada Pengusaha mengikut

Perjanjian ini.Sekiranya Pengusaha memperoleh keuntungan, Pelabur akan diberikan sedikit dividen

tambahan daripada dividen yang telah dipersetujui dan pembayaran dividen masih

mengikut persetujuan yang terkandung dalam Perjanjian ini.Sekiranya berlaku perselisihan faham antara Pengusaha dan Pelabur, semua terma

perjanjian yang dibuat mestilah dipatuhi dan sekiranya berlarutan hendaklah mencari

jalan penyelesaian secepat mungkin yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Sekiranya

penyelesaian tidak dapat disepakati oleh kedua-dua pihak selepas tempoh satu bulan,

tindakan undang-undang boleh diambil oleh Pengusaha dan Pelabur untuk

menguatkuasakan Perjanjian ini.Perjanjian ini akan terbatal apabila semua pembayaran yang telah dibuat oleh

Pengusaha sudah cukup jumlahnya dan mengikut persetujuan dalam Perjanjian ini

beserta bukti pembayaran dan setelah Pelabur mendapat pulangan profit sebanyak

33% setiap bulan dan wang modal sebanyak RM10,000 beserta bukti penerimaan.����
�������������������Sebarang perubahan atau pindaan terhadap terma atau syarat perjanjian ini tidak boleh

dibuat kecuali dengan persetujuan bertulis kedua-dua belah pihak.���
������������Pelabur dan Pengusaha tidak sama sekali dibenarkan untuk memindahkan hak mereka

(assign) kepada pihak lain. Pindahan hak hanya boleh dibuat setelah dipersetujui secara

bertulis oleh pihak pelabur dan pengusaha.���$�������� ���$����Sekiranya satu pihak ingin menukar alamat, maka hendaklah memaklumkan kepada

pihak yang satu lagi untuk memastikan penukaran alamat tidak melanggar apa-apa

syarat perjanjian.
��"���!���"��� ����Sekiranya berlaku kematian atau hilang kewarasan akal kepada pengusaha atau pelabur

maka segala hak dan tanggungjawab pihak pengusaha dan pelabur akan diuruskan oleh

pewaris atau wakil masing-masing yang telah dipilih sehingga tempoh perjanjian tamat

:

Page 5

��"���!���"��� �����
����� �!����:NAMA :

NO. K/P :

PERTALIAN :

ALAMAT :

��"���!���"��� �����
���� �
���:NAMA :

NO. K/P :

PERTALIAN :

ALAMAT :


�� ������������� ��� �
���$�!��

maka kedua-dua pihak bersetuju menurunkan tandatangan masing-masing di bawah

pada haribulan dan tahun seperti yang mula-mula tertulis diatas. Ditandatangani oleh :

��� �!����yang namanya tertera diatas di hadapan

Ditandatangani oleh : }

��� �!����yang namanya }

tertera diatas di hadapan } ……………………………………………

FARIDH BIN BAHAROM

(NO IC : 830625-10-6001)Ditandatangani oleh : }

�� �
���yang namanya }

tertera diatas di hadapan } ……………………………………………

������� �
���

���������� �
����Similer Documents