Download Srpsko-arbanaski odnosi kroz vekove sa posebnim osvrtom na novije vreme Djoko Slijepcevic PDF

TitleSrpsko-arbanaski odnosi kroz vekove sa posebnim osvrtom na novije vreme Djoko Slijepcevic
File Size10.3 MB
Total Pages441
Document Text Contents
Page 2

СРПСКО-АРБАНАШКИ ОДНОСИ КРОЗ ВЕКОВЕ
СА ИОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА НОВИЈЕ ВРЕМЕ

Page 220

174) Андрија Лаиновић, Мисија једнога францускога дипломате на Балка-
ну уочи Кримскога рата, У («Историјски записи», год. IX, књ. XII, св. 1-2,
1956, ст. 112).
175) На истом месту.
176) На истом месту, ст. 113.
177) На истом месту, ст. 106.
178) Г. Мјур Макензијева и А. П. Ирбијева, Путовања.. . , ст. 193.
179) На истом месту, 352, 382.
180) Бранко Павићевић, План књаза Данила за регулисање односа са Пор-
том 1856. године, (V «Историјски записи», год. XIII, св. 1, 1960, ст. 54).
181) На истом месту.
182) На истом месту.
183) Мило Вукчевић, Црна Гора и Херцеговина уочи рата 1874-1876. Це-
тише 1950, ст. 21.
184) На истом месту.
185) Писма Илије Гарашанина Јовану Мариновићу, књ. II, ст. 168-169.
186) На истом месту, ст. 169, белешка 1.
187) Димо Вујовић, Спор око протјеривања црногорскога агента из Скад-
ра 1872. године, (У «Историјски записи», год. XVI, свеска 4, 1963, ст. 563, 586.
188) Бранко Павићевић, Црна Гора ур ату 1862. године, Београд 1963, ст. 266.
189) На истом месту, ст. 267.
190) Цјелокупна дјела Николе I Петровића-Његоша, св. 5, ст. 86.
191) Бранко Павићевић, Црна Гора у рату 1862. године, ст. 272.
192) На истом месту, ст. 315.
193) На истом месту.
194) Г. Мјур Макензијева и А. П. Ирбијева, Путовањ е.. . , ст. 394.
195) На истом месту, ст. 383.
196) На истом месту.
197) Бранко Павићевић, Црна Гора у очи рата 1862. године, ст. 519.
198) Мило Вукчевић, Црна Гора и Херцеговина.. . , ст. 34.
199) На истом месту.
200) Никола Петровић-Његош, Цјелокупна дјела, св. 5, ст. 169.
201) На истом месту, ст. 107.
202) На истом месту, ст. 168.
203) Мило Вукчевић, Црна Гора.. . , ст. 34-35.
204) На истом месту, ст. 36.
205) На истом месту, ст. 89.
206) На истом месту, ст. 89-90.
207) Никола Петровић-Његош, Цјелокупна дјела, кн>. 5, ст. 171.
208) На истом месту, ст. 172.
209) Б. Богићевић, Зашто je војвода Марко Миљанов, пао у немилост кн>а-
за Николе, (У «Историјски записи», књ. IV, св. 4-6, октобар-децембар 1949,
ст. 66-69).
210) Сабрана дјела Марка Миљанова, књ. I, Титоград 1967, ст. 150.
211) На истбм месту, књ. V, ст. 36.
212) На истом месту, ст. 32.
213) A. М. Селишчев: Славннское население в Албании, ст. 112.
214) На истом месту, ст. 114.
215) Никола I Петровић-Његош, Цјелокупна дјела, књ. 5, ст. 369.
216) На истом месту, ст. 370.
217) На истом месту, кн>. VI; Писма, Биографија, ст. 178-179.
218) На истом месту, ст. 188.

219

Page 221

219) Ha истом месту, књ. V, ст. 497.
220) На истом месту, кн>. V, ст. 498.
221) На истом месту, ст. 499.
222) На истом месту.
223) На истом месту, ст. 558-559.
224) На истом месту, ст. 539.
225) На истом месту, ст. 543.
226) Јово Вукић, Плавско-Гусињска афера и ослобођење Улциња 1880. го-
дине, Сарајево 1929, ст. 44.
227) На истом месту, ст. 77; сравни: Никола Петровић-Његош, Цјелокупна
дјела, књ. V, ст. 585.
228) Јово Вукић, Плавско-Гусињска аф ера.. . , ст. 118.
229) Никола Петровић-Његош, Цјелокупна дјела, књ. V, ст. 603.
230) Војвода Гавро Вуковић, Црна Гора и Турска 1896. године, (Записи, ча-
сопис за науку и књижевност, кн>. VI, св. 1, 1930, ст. 33).
231) Stavro Skendi, The Albanian national Awakening 1878-1912. New Jersv
1967, st. 31.
232) W assa Effendi, Albanien und die Albanesen, Berlin 1879, st. 54.
233) Ekrem Bey Vlora, Lebenserinnerungen, Bd. I (1885-1912), München 1968,
st. 102-103.
234) Никола Петровић-Његош, Цјелокупна дјела, књ. V, ст. 712.
235) Leopold Freihherr von Chlumecky, Die Halo-Albanesen und die Balkan
Politik (Italo-Albanezi i Balkanska politika). U „Oesterreichische Rundschau,
Dezember 1900, Bd. V , s. 335).
236) Јован Хаџи-Васиљевић, Арбанаска лига — Арнаутска конгра — и
српски народ у турском царству (1878-1882), Београд 1909, ст. 30.
237) На истом месту, ст. 27.
238) На истом месту, ст. 28-29.
239) Н а истом месту, ст. 37.
240) На истом месту, ст. 40.
241) На истом месту, ст. 42.
242) На истом месту.
243) Ставро Скенди, Наведено дело, ст. 36.
244) На истом месту, ст. 37.
245) Ekrem Bey Vlora, Eriinerungen, st. 136.
246) M. Edith Duirham, Die slawische Gefahr. Zwanzig Jahre Balkan-Erinnerun­
gen (Slovenska opasnost. Dvadeset godina usipomena sa Balkaina) Stuttgart 1922,
st. 125.
247) Ekrem Bey Vlora, Erinnerungen..., st. 136, sravni: Spirodon Gopcevic,
Oberalbanien und seine Liga, Leipzig, 1881, st. 98.
248) Никола Петровић-Његош, Цјелокупна дјела, књ. V, ст. 536-537.
249) Spiridon Gopcevic, Das Fürstentum Albanien, seine Vergangenheit, ethnolo­
gische Verhältnisse, politische Lage und Aussichten für die Zukunst. Berlin
1914, st. 14.
250) A . M. Селишчев, Славннское население.. . , ст. 115.
251) Ha истом месту.
252) Ha истом месту.
253) На истом месту, ст. 116.
254) M. Edith Durham, Die slawische Gefahr .. ., st. 125.
255) Stavro Skendi, Navedeno delo, st. 43.
256) Na istome mestu, st. 46.
257) N a istome mestu.

220

Page 440

Сермет Ђенђију, секретар арбаиаш ког
посланства у Београду, 318

Селим II, султан, 80
Серафим Ристић, игумаи Дечански, 87-

88

Сима Аврамовић, српски коизул у При-
штини, 228-229, 231, 323

Симо Лозанић, министар спољних по-
слова Србије, 228-231, 239

Синан Сахити, арбанаш ки комунистич-
ки првак са Косова, 385

Синан-паша, 103-104
Скендербег Ђурађ, 40, 46-50, 63-65, 68-69,

78
Стеван Немања (Свети Симеон), велики

жупан, 23-25
Стеван Првовенчани, велики ж упаи,

краљ, 24, 35
Стеван Урош, краљ (1243-1276), 37*38
Стеван Урош Милутин (1282-1321), краљ,

27-29, 32-35, 44, 99, 145
Стеван Урош, краљ Дечански (1321-133),

29, 33
Стеван Душан, краљ , цар, 29-34, 39-45, 58,

96, 150
Стеван Слепи, деспот, 40, 47

Т

Тарамбаба Мухарем Али, Арбанаш ки у-
читељ, комуниста, 310

Таса Динић, војни аташ е у Тирани, 300
Тодор Станковић, српски конзул у При-

штини, 225
Тодор, епископ Врашачки, 108
Тома Прељубовић, деспот (1366-1385), *5
Топија Карло, арбанаш ки племић, 18, 48
Топија Андрија, арбанаш ки племић, 48

Ћ

Ћемал Хасани, арбанаш ки првак са Ко-
сова, 387

Ћерим-бег Махмудбеговић, арбанаш ки
првак из Пећи, 303

Ф

Фадиљ Хоџа, арбанаш ки првак са Ко-
сова, 343, 364, 374

Фан Ноли, православни арбанаш ки е-
пископ, претседник арбанаш ке владе,
279, 284-285, 297

Ферхад-бег Драга, арбанаш ки првак, 228,
295, 318

Фирмилијан, правс^славни митрополит
Скопски, Србин, 230

X

Хајрудин Хоџа, арбанаш ки првак са Ко-
сова, 411

Х аки Таки, учитељ, убица Миладина
Поповића, 340

Хасан Приштина, арбанаш ки првак, 295
296, 298

Хаџи Љеши, претседник Президиума
Народне скупш тине HP Арбаније, 326
-328

Хаџи Умер еф ендија, арбанаш ки првак,
комуниста, 224

Хаџи Данило, игуман Дечански, 88
Хаџи Омер Љ утви Пачаризи, стареши-

на дервиша, комуниста, 310
Христифор Киси, православни арбанаш-

ки епископ, 279, 286
Христић Филип, српски дипломата, 153,

155

Ц

Цветко Узуновски, првак македонских
комуниста, 329

Црнојевић Иван, 40, 43-44, 47, 49, 55 56,
67, 84, 184

Ц

Џавид Нимани, првак арбанаш ких ко-
муниста, 320
Џ аф ер Дева, првак арбанаш ких кому-

ниста, 313, 320
Целал-паша, 173-175

Ш

Ш ефкетбег Врлачи, арбанаш ки држ ав-
ник, 318

Ш ерафедин Сулејман, првак турске ма-
њине са Косова, 379

Ш ћепан Мали, владар Црне Горе, 179

439

Page 441

САДРЖАЈ

П р ед го во р ............................................................................................... 5
У в о д ......................................................................................................... 7
Први историјски додири Срба и А р б ан ас а ................................ 11
Распростирање српске власти над Арбанасима у средњем веку 23
Српско-арбанашки односи за време пропадања српске државе 39
Становништво и етнички односи на подручју Срба и Арбанаса

пред подпадање под турску власт и у прво време те власти 55
Исламизирање као фактор удаљивања Срба и Арбанаса ■ • 77
Ширење Арбанаса на српском простору за време турске вла-

давине ............................................................................................... 95
Одбрана од поарнаућивања ...........................................................133
Српско-арбанашки односи у XIX в е к у ....................................... 161
Српско-арбанашки односи од Берлинског конгреса до Првог

Балканског рата ........................................................................... 223
Односи Срба и Арбанаса за време Балканског р а т а ................ 243
Положај и стање Арбанаса у српским државама после Бал-

канског р а т а ..................................................................................... 261
Српско црквено питање у Арбанији и добијање самосталности

арбанашке православне цркве .................................................275
Рад арбанашке емиграције против Ју го с л а в и је .......................293
Комунистичка партија Југославије као савезник Арбанаса у

борби против Југославије ...........................................................307
Постанак и оформљење политичких органа Косова и Мето-

хије ..................................................................................................... 337
Унутрашњеполитичка панорама Косова последњих година • 359
Завршна расматраша ........................................................................405
Б и б л и о гр аф и ја .....................................................................................423
Регистар и м е н а .....................................................................................435

Similer Documents