Download Spete Dr Notarial PDF

TitleSpete Dr Notarial
File Size174.4 KB
Total Pages31
Document Text Contents
Page 15

La data de 09.04.2009 a decedat cet. Vasiliu Boris cu ultimul domiciliu în
Cimişlia. După decesul lui a rămas averea succesorală compusă din teren agricol situat în
extravilanul or. Cimişlia, evaluat cu 1000,00 lei. La data de 30.07.2009 la notarul din
Cimişlia s-a adresat sora celui ce a lăsat moştenirea – Plămădeală Raisa pentru acceptarea
succesiunii, deschiderea procedurii succesorale şi eliberarea certificatului de moştenitor
după decesul fratelui - Vasiliu Boris. Moştenitori de clasa I după decesul celui ce a lăsat
moştenirea nu au rămas. Fratele celui ce a lăsat moştenirea - Vasiliu Gleb, a decedat la
data de 07.07.2007, cu ultimul domiciliu în Ialoveni, moştenitor al căruia este fiul –
Vasiliu Dumitru, care pretinde la moştenirea rămasă după decesul unchiului său -Vasiliu
Boris. Averea succesorală rămasă după decesul cet. Vasiliu Gleb constă din casa de locuit
situată în or. Ialoveni, str. Biruinţei, nr. 3.Probleme de rezolvat:

1. În ce cazuri se aplică reprezentarea?
2. Care sînt efectele reprezentării? În ce cazuri nu se admite reprezentarea?
3. De competenţa cărui notar ţine deschiderea procedurilor succesorale în condiţiile

speţei?
4. Ce acte trebuie prezentate de moştenitori pentru întocmirea actelor solicitate? Ce

acţiuni va întreprinde notarul la eliberarea certificatelor de moştenitor?
5. Reieşind din condiţiile speţei întocmiţi certificatele de moştenitor la averea

rămasă după decesul cet. Vasiliu Boris.
6. Înregistraţi certificatele de moştenitor întocmite în registrul actelor notariale.

Speţă nr. 26

După decesul cet. Mihalachi Ion, decedat la data de 29.07.2008 cu ultimul
domiciliu în Sîngerei a rămas următoarea avere succesorală: 1/4 cotă-parte ideală din
imobilul dobîndit prin moştenire, care este constituit din teren pentru construcţie locativă
cu suprafaţa de 0,06 ha şi construcţii amplasate pe acest teren, situat în or. Sîngerei, str.
Cuza Vodă, 4, evaluat cu 50000,00 lei. La data de 30.10.2008 la notarul din Sîngerei au
depus declaraţiile de acceptare a succesiunii moştenitorii celui ce a lăsat moştenirea: soţia
– Mihalachi Vera, fiul - Mihalachi Vasile, sora – Mihalachi Valeria.
La data de 20.01.2009 a decedat soţia celui ce a lăsat moştenirea – Mihalachi Vera,
cu ultimul domiciliu în Sîngerei. După decesul ei la moştenire vine fiul - Mihalachi
Vasile, care a depus declaraţia de acceptare a succesiunii la data de 25.02.2009 la acelaş
notar care a deschis procedura succesorală şi solicită eliberarea certificatului de
moştenitor la cota-parte ce-i revine cet. Mihalachi Vera din averea succesorală rămasă
după decesul primului autor al succesiunii şi la depunerile băneşti la BC „Strategiabank”
S.A., ce se păstrează pe contul deschis pe numele cet. Mihalachi Vera, dar depuşi în
perioada căsătoriei cu cet. Mihalachi Ion.

Page 16

Probleme de rezolvat:

1. Ce acte trebuie prezentate de moştenitori pentru eliberarea certificatelor de
moştenitor solicitate?

2. Ce acţiuni va întreprinde notarul la eliberarea certificatelor de moştenitor?
3. Reieşind din condiţiile speţei, ce acţiuni trebuie să întreprindă notarul în cazul în

care îndeplinirea procedurii succesorale după al doilea autor al succesiunii este
de competenţa notarului din alt teritoriu de activitate?

4. Care este termenul de confirmare a dreptului la moştenire?
5. Întocmiţi certificatele de moştenitor cu privire la imobilul nominalizat, rămas

după decesul cet. Mihalachi Ion şi cet. Mihalachi Vera.
6. Înregistraţi certificatele de moştenitor întocmite în registrul actelor notariale.

Speţă nr. 27

După decesul lui Crivăţ Iurie survenit la 14.05.2009, cu ultimul domiciliu în mun.
Chişinău, a rămas averea succesorală compusă din: casa de locuit situată în or. Stăuceni,
str. Izvoarelor nr. 15, evaluată în sumă de 100000,00 lei, depunerile băneşti în mărime de
10000,00 lei la BC „Strategiabank” S.A. La notarul Scutelnic Denis din mun. Chişinău,
în termenul de opţiune succesorală, au depus declaraţiile de acceptare a succesiuni şi
eliberare a certificatelor de moştenitor următorii moştenitori: cet. Ivanov Denis, în calitate
de moştenitor testamentar conform testamentului cu nr. 135 autentificat la data de
15.08.2004 de notarul Bîlba Ion din mun. Chişinău, prin care i-a fost testată casa de locuit
situată în or. Stăuceni, str. Izvoarelor nr. 15; fiul minor - Crivăţ Dumitru, născut la data de
14.09.2000, prin reprezentantul său legal, mama - Crivăţ Larisa; soţia - Crivăţ Larisa,
născută la data de 12.10.1975. Averea testată i-a aparţinut cu titlu de proprietate personală
celui ce a lăsat moştenirea, iar depunerile băneşti constituie proprietate comună devălmaşă
dobîndită cu soţia - Crivăţ Larisa.

Probleme de rezolvat:

1. Enumeraţi cerinţele înaintate de legislator faţă de succesorii rezervatari.
2. Ce acte confirmă calitatea de moştenitor rezervatar?
3. Explicaţi cum veţi calcula mărimea rezervei succesorale ce-i revine minorului?
4. Determinaţi cotele-părţi din avere ce revine fiecărui moştenitor.
5. În condiţiile speţei înocmiţi certificatele de moştenitor la imobilul nominalizat

pentru Ivanov Denis şi Crivăţ Dumitru.
6. Înregistraţi certificatele de moştenitor întocmite în registrul actelor notariale.

Speţă nr. 28

La data de 02.02.2009 la notarul Cosonog Elena din mun. Bălţi s-au adresat
Bazilevici Mihail, domiciliat în mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 13 şi Kojevnicova
Raisa, domiciliată în mun. Bălţi, str. Pruncul, nr. 123, ap. 12, pentru autentificarea
contractului de schimb. Kojevnikova Raisa transmite apartamentul nr. 12, situat în mun.
Bălţi, str. Pruncul, nr. 123, cu două odăi, cu suprafaţa totală 75,60 m.p., evaluat cu 45000

Similer Documents