Download Shirku, Kuptimi Dhe Llojet e Tij PDF

TitleShirku, Kuptimi Dhe Llojet e Tij
File Size348.8 KB
Total Pages15
Document Text Contents
Page 1

SShhiirrkkuu


KKKKKKKKuuuuuuuuppppppppttttttttiiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiii ddddddddhhhhhhhheeeeeeee
lllllllllllllllloooooooojjjjjjjjeeeeeeeetttttttt eeeeeeee ttttttttiiiiiiiijjjjjjjj


ssZZtt
©© SSSSSSSSeeeeeeeelllllllleeeeeeeeffffffffiiiiiiii ��������........��������oooooooorrrrrrrrgggggggg

Page 14

Shirku, kuptimi dhe llojet e tij


© Selefi . org 14

Sinqeriteti është që të gjitha veprat, fjalët, qëllimet dhe dëshirat e robit të
bëhen me pastërti vetëm për Allahun dhe kjo është Feja e Pastër (Hanifije)
me të cilën Allahu i ka urdhëruar të gjithë robërit e Tij dhe asgjë tjetër nuk
do t’u pranohet atyre përveç saj. Dhe ky është realiteti i Islamit. Allahu i
Lartësuar ka thënë:


 tΒuρ Æ9 tGö;tƒ u�ö�xî ÄΝ≈ n=ó™M}$# $ YΨƒÏŠ  n=sù Ÿ≅ t6ø)ムçµ÷Ψ ÏΒ uθ èδuρ ’ Îû Íο t�ÅzFψ$# z ÏΒ zƒ Ì�Å¡≈ y‚ ø9 $# ∩∇∈∪

“Kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do t’i pranohet dhe ai në
botën tjetër do të jetë i humbur.”30

Dhe kjo është Feja e Ibrahimit (‘alejhis-selam) dhe kush nuk e pëlqen atë
është i marrë.”3130 Ali-Imran, 85.
31 El-Xheuabul-Kafi, fq. 115.

Page 15

Shirku, kuptimi dhe llojet e tij


© Selefi . org 15

PërfunPërfunPërfunPërfunddddim:im:im:im:

4
Shejkh Salih el-Feuzan thotë: “Që ta përmbledhim atë që u përmend më
parë:

Dallimi midis Shirkut të Madh dhe Shirkut të Vogël është si më poshtë:

1. Shirku i Madh të nxjerr nga Feja ndërsa Shirku i Vogël nuk të nxjerr nga
Feja.

2. Ai që bën Shirk të Madh do të banojnë (përgjithmonë) në Zjarr kurse ai
që bën Shirk të Vogël nuk do të banojë atje (përgjithmonë) edhe pse do të
futet në fillim.

3. Shirku i Madh i fshin të gjitha veprat e mira, kurse Shirku i Vogël nuk i
fshin të gjitha veprat e mira, por i bën të pavlera ato vepra që janë të
përziera me syefaqësi (rija) apo janë bërë me qëllim për të fituar diçka në
këtë botë.

4. Shirku i Madh e bën të lejuar jetën dhe pasurinë kurse Shirku i Vogël
nuk i bën të lejuara këto gjëra.”32

Fund.
Burimi: TROID.org

Përktheu: Ebu ‘Akil Alban Malaj
20 Sheual 1429 Hixhrij / 21 Tetor 2008

© Selefi.org


32 Kitabut-Teuhid, (fq. 13-14).

Similer Documents