Download Septimiu Chelcea Cum Sa Redactam o Lucrare de Licenta PDF

TitleSeptimiu Chelcea Cum Sa Redactam o Lucrare de Licenta
File Size902.3 KB
Total Pages148
Document Text Contents
Page 74

102 Septimiu Chelcea

„Graficele" de toate tipurile sunt nelipsite din textele ştiinţifice. Cu
ajutorul graficelor putem exprima foarte sugestiv anumite caracte -
ristici ale datelor (de exemplu, valoarea relativă şi absolută), ca şi
relaţiile dintre datele de cercetare (de exemplu, comparaţii sau distri-
buţii). Graficele sunt de mai multe tipuri. Cu ajutorul graficelor li-
niare se poate exprima relaţia dintre două variabile cantitative.
Variabila independentă este trecută pe orizontală (axa x), iar variabila
dependentă pe verticală (axa y). Valorile liniare (cu intervale de
creştere egale sau logaritmice) sunt marcate pe cele două axe.

în cercetările din domeniul ştiinţelor socioumane se utilizează
frecvent „grafice liniare" de tipul „poligonului frecvenţelor", rezultat
din unirea printr-o dreaptă a perechilor de valori ale „seriei statistice"
şi a „curbei de distribuţie", care se obţine prin rotunjirea poligonului
frecvenţelor, aproximându-se cea mai acceptabilă formă (Luduşan şi
Voiculescu, 1997, 247). Este recomandabil ca linia graficului să fie
astfel trasată încât să se distingă uşor de cele două axe, iar dacă apar
în acelaşi grafic ele trebuie diferenţiate prin grosimea liniei, între-
ruperea sau punctarea ei, ca şi prin culoare. Graficul va fi însoţit de o
legendă care arată semnificaţia simbolurilor. Nu se recomandă men-
ţionarea în clar: „Legendă". Este suficient să explicăm semnificaţia
liniilor sau a barelor din grafice (Figura 2).

Răspunsul „Direcţia este bună" la întrebarea
„Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o

direcţie bună sau într-o direcţie greşită"

<r

-Curba frecvenţelor — — Curba de distribuţie |

Fig. 2. Poligonul frecvenţelor (după Barometrul de opinie publică,
octombrie 2002,13)

Page 147

176 _________________________________________ Septimiu Chelcea

Ut supra. Ca mai sus, trimitere la paragraful anterior.

Vade mecum {vademecum). Mergi cu mine. Denumire pentru un manual şcolar,
pentru un îndreptar sau pentru un ghid. Variae lectiones. Diferite lucruri,

cărţi. Variorum notae. Note ale diferiţilor comentatori. Verbigratia (v. g.). De
exemplu. Veni, vidi, viei. Am venit, am văzut, am învins (Cezar). Venter non
habet aures. Pântecele nu are urechi, cei flămânzi nu se satură cu

vorbe.
Vera causa. Cauza adevărată.
Verba docent, exempla trahunt. Vorbele te învaţă, exemplele te conving.
Verbatim et litteratim. Cuvânt pentru cuvânt şi scrisoare pentru scrisoare.
Verbotenus. Cuvânt cu cuvânt. Verbum a verbo. Cuvânt cu cuvânt. în mod literal.
Vere scire est per causas scire. A cunoaşte cu adevărat înseamnă a cunoaşte

cauzele (Francis Bacon). Verba volant, scripta manent. Cuvintele zboară (se
pierd), cele scrise rămân (ca

dovadă) (Terenţiu).
Veritas numquam perit. Adevărul nu piere niciodată (Seneca).
Veritatis oratio simplex. Adevărul se rosteşte simplu (Seneca).
Veritas odiumparit. Adevărul stârneşte ură.
Verum ipsumfactum est. Adevărul este însuşi faptul (Giambattista Vico). Vestem
mutare. A-şi schimba haina, a fi oportunist. Vexata quaestio. Problemă disputată.
Via media. Cale de mijloc. Via regia. Calea regală. Via, veritas, vita. Metodă,
adevăr, viaţă. Vice versa. Invers, termeni interşanjabili, schimbarea succesiunii.
Vide. Vezi. Trimitere la un text. Video meliora proboque, deteriora sequor.
Văd şi sunt de acord cu calea cea

bună, dar o urmez pe cea rea (Ovidiu). Vide ut supra.
Văd ceea ce este deasupra mea. Vi et armis. Prin forţă şi
arme. Vincit omnia veritas. Adevărul le învinge pe toate.
Virtus constitit in medio. Virtutea se află la mijloc. Virtute
etfide. Prin virtute şi credinţă. Virtute et labore. Prin virtute
şi muncă. Virtute, non astutia. Prin virtute, nu prin viclenie.
Vis cogitativa. Puterea de a cugeta (principiu scolastic). Vis
inertiae. Puterea inerţiei (rezistenţă la schimbare). Vis viva.
Puterea vieţii, energia.

Similer Documents