Download Securitatea Vol 2 PDF

TitleSecuritatea Vol 2
File Size3.6 MB
Total Pages821
Table of Contents
              Securitatea vol 2_1
Dobre Fl Securitatea vol 2
Securitatea vol 2_2
            
Document Text Contents
Page 2

C.N.S.A.S.

SECURITATEA

Structuri – cadre
Obiective ºi metode

Vol. II
(1967–1989)

Page 410

Concluziile prezentate cu privire la activitatea actualã a legionarilor din þarã ºi
exterior dau posibilitatea Consiliului Securitãþii Statului sã analizeze metodele folosite
în urmãrirea informativã a acestora, eficacitatea unor mãsuri folosite pentru a pãtrunde
în clandestinitatea lor, sã aprecieze modul în care securitatea statului va trebui sã
acþioneze în viitor pentru a zãdãrnici orice acþiune ostilã îndreptatã împotriva þãrii
ºi sã-ºi îndeplineascã în acest fel una din sarcinile date de partid ºi guvern.

În urmãrirea informativã a legionarilor, Consiliul Securitãþii Statului a antrenat
întregul aparat de securitate, socotind cã aceºtia, datoritã concepþiilor lor duºmãnoase,
pot comite infracþiuni de trãdare de patrie, sabotaj ºi diversiune, complot etc. Pentru
aceasta, s-au luat mãsuri de a dezvolta la ofiþerii de securitate simþul rãspunderii,
combativitatea, intransigenþa ºi spiritul ofensiv de care trebuie sã dea dovadã în
urmãrirea acestei categorii de elemente deosebit de duºmãnoase. În prezent apreciem
cã aparatul are o concepþie clarã de muncã ºi cã este în mãsurã sã acþioneze cu mai
multã eficienþã. Faþã de formele ºi metodele din ce în ce mai subtile folosite de
legionari în activitatea lor clandestinã, aparatul de securitate a aplicat metode mai
diversificate ºi se acþioneazã în continuare pe linia perfecþionãrii acestora.

Cazurile descoperite în ultimele luni au evidenþiat faptul cã, atunci când se
acþioneazã cu curaj, ingeniozitate, exploatând în mod operativ situaþiile favorabile
ce se creeazã, se pot obþine rezultate care sã previnã acþiunile duºmãnoase ºi sã creeze
posibilitatea aparatului de securitate sã pãtrundã în clandestinitatea legionarilor.

Din cazurile lucrate informativ ºi finalizate în acest an, Consiliul Securitãþii Statului
a desprins concluzii de muncã pentru activitatea de viitor, generalizând prin diferite
forme metodele bune, a combãtut neajunsurile ce s-au manifestat ºi a întreprins
continuu noi mãsuri care sã creeze atât cadrul organizatoric necesar, cât ºi mijloacele
adecvate de muncã.

Analizând critic munca desfãºuratã de aparatul de securitate în problema
legionarã, considerãm cã ceea ce s-a obþinut pânã în prezent reprezintã numai un
început, care va trebui dezvoltat pentru a îndeplini sarcina trasatã de conducerea
partidului, de a cunoaºte pas cu pas activitatea legionarilor din baza de lucru.

Din activitatea desfãºuratã se desprinde faptul cã în munca unor ofiþeri de securitate,
ºefi de unitãþi, ºi a Consiliului Securitãþii Statului au existat lipsuri care n-au fost
cunoscute la timp, pentru a se lua mãsuri de remediere, iar altele au ieºit în evidenþã
recent, cu prilejul anchetãrii legionarilor ce fac obiectul acþiunilor raportate în prezentul
material. Din lipsurile ce s-au manifestat în activitatea aparatului de securitate în
aceastã perioadã, în urmãrirea informativã a legionarilor, socotim ca fiind cele mai
importante urmãtoarele:

– Deºi s-a cunoscut cã mulþi dintre informatorii din problema legionarã sunt
nesinceri ºi ne dezinformeazã, cã o parte din aceºtia au fost recrutaþi în detenþie ºi
deconspiraþi, mãsurile întreprinse pentru verificarea reþelei informative au fost
sporadice ºi nu de naturã sã ne ducã la concluzia cã ar trebui sã se acþioneze pe un
plan mai larg ºi cu mijloace diversificate. Din anchetarea persoanelor ce fac obiectul

381

Page 411

acþiunilor „Cibinul“, „Voiajorul“ ºi „Poarta“, precum ºi din mijloacele speciale folosite
în acþiunile „Contabilul“, „Macedoneanul“, „Doctorul“ ºi altele, rezultã cã o mare
parte din reþeaua informativã este cunoscutã de elementele urmãrite, cã în multe cazuri
se pun de acord asupra problemelor cu care sã informeze Securitatea, iar alþii, fãrã
sã fi trãdat legãtura, fiind elemente fanatice, ascund în mod conºtient activitatea ilicitã
desfãºuratã de persoanele urmãrite ºi de ei înºiºi. Ca urmare, multe din informaþiile
furnizate de reþeaua internã se referã la comentarii, nemulþumiri sau alte fapte minore
ce nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracþiuni împotriva securitãþii statului.

În acþiunea „Cibinul“, informatorii folosiþi de organele de securitate sunt coautori
la faptele lui Nicoarã Iulian, favorizatori ºi complici la activitatea lui duºmãnoasã.
Activitatea duºmãnoasã a acestor persoane a fost descoperitã prin mijloacele
speciale ale muncii de securitate ºi ulterior documentatã prin anchetã.

Din aceste constatãri s-a desprins necesitatea ca în problema legionarã informatorii
sã fie permanent verificaþi ºi, în acele cazuri în care sunt suspiciuni de nesinceritate,
sã li se deschidã acþiuni informative ºi sã fie lucraþi ca ºi elementele din baza de lucru,
concomitent cu menþinerea lor în reþea pentru dezinformare. De asemenea, rezultã
necesitatea folosirii pe o scarã cât mai largã a mijloacelor speciale, atât pentru
urmãrirea informativã, cât ºi pentru verificarea reþelei.

– O perioadã îndelungatã, un numãr însemnat de persoane din baza de lucru n-au
fost încadrate informativ. Abia la sfârºitul anului 1968 s-a realizat aceastã sarcinã.
Neîncadrarea acestor persoane nu a permis ca noi sã cunoaºtem acþiunile lor ostile
ºi sã intervenim cu mãsurile ce se impuneau.

– S-a desprins cu întârziere faptul cã legionarii din exterior ºi din þarã desfãºoarã
o intensã activitate de diversiune ideologicã ºi, în consecinþã, mãsurile luate nu au
fost de naturã sã ne ofere posibilitatea de a acþiona cu eficacitate ºi de a face propuneri
de contracarare.

– Cunoaºtem încã în micã mãsurã metodele ºi formele de acþiune ale legionarilor
din sectoarele economice ºi de aceea puþine cazuri au fost descoperite ºi documentate.
În prezent, Consiliul Securitãþii Statului reorganizeazã aparatul de securitate ce
desfãºoarã activitate de contrainformaþii în obiectivele economice.

– Socotim cã mãsurile întreprinse atât în þarã, cât ºi în strãinãtate, pe linia adâncirii
disensiunilor, compromiterii ºi izolãrii unor cãpetenii legionare, sunt încã insuficiente
ºi se impune ca acestea sã fie lãrgite, existând posibilitãþi multiple de acþiune.

– Neînarmarea aparatului de securitate de-a rândul anilor cu cunoaºterea
metodelor ºi formelor de activitate ale legionarilor în diferite etape nu a creat orizontul
necesar de acþiune pentru ofiþeri, aceºtia neputând sã acþioneze întotdeauna cu metode
adecvate ºi în perspectivã.

Consiliul Securitãþii Statului a întreprins mãsuri pentru lichidarea acestui neajuns,
dar apreciazã cã la rezolvarea acestei sarcini ºi-ar putea aduce aportul ºi alte instituþii
specializate.

382

Page 820

CCUUPPRRIINNSS

Studiu introductiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

Lista documentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Documente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–751
Fiºe biografice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
Bibliografie selectivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
Indice de nume de persoane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771

791

Similer Documents