Download Securitatea Vol 1 PDF

TitleSecuritatea Vol 1
File Size3.0 MB
Total Pages765
Document Text Contents
Page 2

C.N.S.A.S.

SECURITATEA

Structuri – cadre
Obiective ºi metode

Vol. I
(1948–1967)

Page 382

directivele ºi instrucþiunile M.A.I. cu privire la munca de anchetã, care au dezvãluit
lipsurile, metodele nejuste ºi abuzurile ce dãinuiau în domeniul muncii de anchetã.

Astfel, a fost scoasã la ivealã încãlcarea legalitãþii populare prin arestãri nejusti-
ficate, pe bazã de materiale neverificate, neînsemnate sau chiar nereale, a unor cetãþeni
nevinovaþi, care în multe cazuri fãceau parte din pãturile apropiate nouã, în timp ce
nu se punea accent suficient pe descoperirea adevãraþilor duºmani ai patriei noastre
ca: trãdãtorii, spionii, teroriºtii, diversioniºtii, sabotorii etc.

Anchetarea elementelor arestate se tãrãgãna timp îndelungat ºi multe dintre anchete
þineau chiar mai mulþi ani, arestaþii fiind þinuþi în închisoare fãrã formele legale.

S-a scos la ivealã, de asemenea, insuficienta pregãtire politicã, ideologicã ºi
profesionalã a anchetatorilor, lipsa de control ºi îndrumare permanentã a subalternilor
ºi de aceea anchetele în multe cazuri s-au desfãºurat fãrã plan de anchetã ºi
chestionar ºi fãrã cunoaºterea suficientã a materialului existent.

În locul unei munci perseverente de strângere a probelor ºi folosirea în anchetã
a corpurilor delicte ºi altor documente, pentru demascarea legãturilor criminale ale
arestaþilor ºi adâncirea anchetelor, în loc de obiectivitate în cursul cercetãrilor, unii
anchetatori alegeau calea cea mai uºoarã: constrângerea fizicã, ameninþarea, presiunea
moralã ºi promisiunea, metode interzise cu desãvârºire de legile Republicii Populare
Române.

Faþã de aceste lipsuri, în faþa Direcþiei de Anchete au stat urmãtoarele sarcini
principale:

I respectarea legalitãþii populare, în primul rând legalitatea arestãrilor,
respectarea termenelor de anchetã, ridicarea capacitãþii de luptã a aparatului
de anchetã, prin îmbunãtãþirea permanentã a muncii, prin înlãturarea
metodelor vechi ºi dãunãtoare ºi introducerea unor metode juste, care sã
ducã la dezvoltarea multilateralã ºi în adâncime a anchetelor, o sarcinã
principalã a constituit ºi constituie lupta pentru educarea lucrãtorilor,
împletitã cu mãsuri împotriva abuzurilor, disciplina fermã în executarea
ordinelor ºi instrucþiunilor date, cultivarea ºi dezvoltarea conºtiinþei ºi
vigilenþei revoluþionare, ridicarea permanentã a nivelului ideologic, politic
ºi profesional al anchetatorilor.

În vederea îndeplinirii acestor sarcini, Direcþia de Anchete cu ajutorul efectiv al
tov. consilieri, a trecut la luarea a o serie de mãsuri menite sã facã o serioasã cotiturã
în munca de anchetã ºi anume:

Pentru respectarea legalitãþii populare ºi pentru lichidarea arestãrilor ilegale, s-a
luat mãsura ca arestãrile sã se facã pe bazã de mandat de arestare ºi ordin de perchiziþie
aprobat de Procuratura Teritorialã respectivã, pe baza unui referat cu documentaþie
prealabilã a activitãþii criminale asupra elementelor ce urmau sã fie arestate.

În vederea respectãrii termenelor de anchetã, a fost introdus un control mai eficace,
iar în cazurile unde anchetele n-au putut fi terminate în timpul prevãzut de lege ºi

347

Page 383

ordinul M.A.I., s-a cerut prelungirea anchetelor pe bazã de referat aprobat de
conducerea profesionalã ºi organele procuraturii.

Astfel a fost legalizatã situaþia a sute de reþinuþi ce fuseserã arestaþi cu câþiva ani
în urmã – procurându-se pentru aceºtia mandate de arestare la zi.

Pentru dezvoltarea simþului de rãspundere al anchetatorilor ºi a lichida schimbãrile
dese ºi fãrã justificare a anchetatorilor de la un arestat la altul, fapt ce a contribuit
la tãrãgãnãri ºi anchetã superficialã, s-a introdus referatul de preluare a dosarului de
anchetã spre efectuare cu aprobarea conducerii Direcþiei.

S-a trecut la întocmirea de planuri de anchetã ºi chestionare ºi perfecþionarea
acestora, ceea ce a determinat pe anchetatori sã cunoascã mai bine materialul existent,
creându-se ºi condiþii mai bune pentru efectuarea unui control ºi sprijin mai eficace
asupra subalternilor.

În ultimul timp s-a trecut la elaborarea „Planului individual de mãsuri“, care va
contribui la cunoaºterea ºi mai bine a materialului informativ, la ridicarea simþului
de rãspundere, la dezvoltarea iniþiativei anchetatorilor ºi la efectuarea unui control
eficace ºi sprijin permanent ce trebuie sã fie acordat lucrãtorilor.

Pentru a uºura demascarea legãturilor criminale ale arestaþilor ºi a adânci
anchetele, a fost introdus procesul verbal de identificare pe bazã de fotografii, fiind
astfel uºuratã atât munca organelor de justiþie, cât ºi a sectorului informativ, în ceea
ce priveºte obiectivitatea declaraþiilor date de arestaþi.

O altã mãsurã care a dus la demascarea mai rapidã a arestaþilor, a constituit-o
folosirea citatelor cele mai concludente ºi verificare ale co-acuzaþilor ºi martorilor,
introduse sub formã de întrebare demascatoare în procesele verbale de interogatorii
luate arestaþilor.

A fost introdusã folosirea în anchetã a documentelor oficiale, a corpurilor delicte
ºi a altor materiale probatorii, în scopul fixãrii faptelor sau demascarea activitãþii
criminale a arestaþilor. Prezentarea acestor materiale probatorii arestatului, în mod
oficial consemnate în procesele verbale de interogatoriu, a contribuit la ridicarea la
un nivel mai înalt a anchetelor.

S-a introdus folosirea confruntãrilor fixãtoare ºi demascatoare, atât între arestaþi,
cât ºi între arestaþi ºi martori în stare de libertate – lucru ce mai înainte nu se practica
absolut deloc – fapt care a dat anchetelor un caracter mai obiectiv ca înainte ºi a
contribuit la scurtarea timpului de anchetã.

De asemenea, în ultimul timp s-a introdus folosirea expertizei conform prevederilor
legale – ºi prin aceasta s-a adus un sprijin serios anchetei ºi în special anchetelor pe
linie de contrasabotaj.

Pentru o mai bunã muncã de control ºi sprijin asupra subalternilor, s-a modificat
conþinutul raportului zilnic de activitate al anchetatorilor, astfel cã în afarã de
obiectivele anchetei ºi orele de anchetã, ei aratã zilnic ºi rezultatele obþinute, precum
ºi mãsurile luate.

348

Page 764

CCUUPPRRIINNSS

Studiu introductiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
Notã asupra ediþiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIX
Abrevieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXI

Lista documentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Documente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–694
Fiºe biografice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
Bibliografie selectivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
Indice de nume de persoane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711

729

Similer Documents