Download Salingwika II PDF

TitleSalingwika II
File Size813.1 KB
Total Pages51
Document Text Contents
Page 51

Dahil sa pagsasaling-wika&

- Nagkakaoon ng kaala"an at ka!n!ngan
nababasa at napag-aaalan sa iba*t ibang
$ika0

- Napapa#alaga#an ang ang aspkto ng
kasa%sa%an at k!lt!a ng iba*t ibang lip!nan
at lipi ng iba*t ibang bansa sa "ga patik!la
na pana#on

Sa laangan ng &!kas%on,

- 3as kapaki-pakinabang sa pagt!t!o ng "ga
paksa at asignat!ang "alapit na ka!gna% ng
"ga kaanasan kapaligian !gali at kaasalan
ng "ga "ag-aaal0

Similer Documents