Download Rigveda Samhita – Search&Find - Personal Page of Detlef PDF

TitleRigveda Samhita – Search&Find - Personal Page of Detlef
Author
LanguageEnglish
File Size1.4 MB
Total Pages539
Table of Contents
              Rigveda Samhita – Search&Find
Notes by Detlef Eichler ([email protected])
            
Document Text Contents
Page 1

Rigveda Samhita – Search&Find

Font Translatinox
; \ \3 / _ X l_ ] ]+ | { } $ % * [ < >
; \ \3 / _ X l_ ] ]+ | } { $ % * [ < >
59 92 47 95 88 93 124 123 125 36 37 42 91 60 62
Hiatus aü and aï are shown as a+u and a+i. Anun;sika ð is shown as ]+.

In the case you use the PDF-Adobe Reader you can search for words and phrases with Find (Ctrl+F) or Search
(Shift+Ctrl+F).

1.001.01a agnim \*e purohita] yaj}asya devam _tvijam ,
1.001.01c hot;ra] ratnadh;tamam ,,
1.001.02a agni| p/rvebhir _>ibhir \%yo n/tanair uta ,
1.001.02c sa dev;]+ eha vak>ati ,,
1.001.03a agnin; rayim a<navat po>am eva dive-dive ,
1.001.03c ya<asa] v\ravattamam ,,
1.001.04a agne ya] yaj}am adhvara] vi<vata| paribh/r asi ,
1.001.04c sa id deve>u gacchati ,,
1.001.05a agnir hot; kavikratu| satya< citra<ravastama| ,
1.001.05c devo devebhir ; gamat ,,
1.001.06a yad a{ga d;<u>e tvam agne bhadra] kari>yasi ,
1.001.06c tavet tat satyam a{gira| ,,
1.001.07a upa tv;gne dive-dive do>;vastar dhiy; vayam ,
1.001.07c namo bharanta emasi ,,
1.001.08a r;jantam adhvar;[;] gop;m _tasya d\divim ,
1.001.08c vardham;na] sve dame ,,
1.001.09a sa na| piteva s/nave 'gne s/p;yano bhava ,
1.001.09c sacasv; na| svastaye ,,

1.002.01a v;yav ; y;hi dar<ateme som; ara]k_t;| ,
1.002.01c te>;m p;hi <rudh\ havam ,,
1.002.02a v;ya ukthebhir jarante tv;m acch; jarit;ra| ,
1.002.02c sutasom; aharvida| ,,
1.002.03a v;yo tava prap_}cat\ dhen; jig;ti d;<u>e ,
1.002.03c ur/c\ somap\taye ,,
1.002.04a indrav;y/ ime sut; upa prayobhir ; gatam ,
1.002.04c indavo v;m u<anti hi ,,
1.002.05a v;yav indra< ca cetatha| sut;n;] v;jin\vas/ ,
1.002.05c t;v ; y;tam upa dravat ,,
1.002.06a v;yav indra< ca sunvata ; y;tam upa ni>k_tam ,
1.002.06c mak>v itth; dhiy; nar; ,,
1.002.07a mitra] huve p/tadak>a] varu[a] ca ri<;dasam ,
1.002.07c dhiya] gh_t;c\] s;dhant; ,,
1.002.08a _tena mitr;varu[;v _t;v_dh;v _tasp_<; ,
1.002.08c kratum b_hantam ;<;the ,,
1.002.09a kav\ no mitr;varu[; tuvij;t; uruk>ay; ,

Page 539

mailto:[email protected]
http://www.detlef108.de/Rigveda.htm
http://www.fas.harvard.edu/~witzel/onlineRV.htm
http://www.fas.harvard.edu/~witzel/onlineRV.htm

Similer Documents