Download Respiratorne Bolesti Konja (Dr Trailovic) PDF

TitleRespiratorne Bolesti Konja (Dr Trailovic)
File Size456.2 KB
Total Pages55
Table of Contents
              Anamneza
Fizi~ki pregled
Auskultacija
Perkusija
Endoskopija
Pleuroskopija
Ultrasonografija
Radiolo{ki pregled
Kateterizacija vazdu{nih kesa
Transtrahealna aspiracija
Bronhoalveolarna lava`a
Torakocenteza
Biopsija plu}a
Analiza gasova u krvi
Test optere}enja
Diferencijalna dijagnostika oboljenja respiratornog trakta
Distorzija gornje vilice
Su`enje nosnih {upljina
Folikularne ciste nazalnih i paranazalnih {upljina
Kongenitalne ciste `drela
Timpanija vazdu{nih kesa
Kongenitalne anomalije mekog nepca
Rascep nepca
Kongenitalne anomalije grkljana
Kongenitalne anomalije du{nika
Bolesti nosnih {upljina
Bolesti `drela
Rostralno pomeranje palatofaringealnog luka
Bolesti grkljana i du{nika
Bolesti vazdu{nih kesa
Bolesti sinusa
Strana tela u bronhijama
Promene lumena bronhija
Zapaljenje bronhija
Etiopatogeneza
Klini~ka slika
Dijagnoza i terapija
Kongestija i edem plu}a
Embolija, tromboza i infarkti u plu}ima
Emfizem plu}a
Zapaljenja plu}a
Tumori plu}a
Hidrotoraks i hemotoraks
Pneumotoraks
Dijafragmatska hernija
Sinhrono podrhtavanje dijafragme
Pleuritis
Adenovirusna infekcija
Virusni arteritis
Influenca
Herpesvirusne infekcije konja
Ostale virusne respiratorne bolesti
BAKTERIJSKE BOLESTI ORGANA ZA DISANJE
	Sakagija
	Antraks
	Pastereloza
            

Similer Documents