Download Recull d'activitats per als Serveis Locals d'Ocupació Persones i empreses 2017 PDF

TitleRecull d'activitats per als Serveis Locals d'Ocupació Persones i empreses 2017
LanguageEnglish
File Size3.1 MB
Total Pages282
Document Text Contents
Page 1

Recull d’activitats per als
Serveis Locals d’Ocupació

Persones i empreses

2017

Page 2

2

Índex

3

4

Presentació

Introducció

Característiques i procediment de funcionament del Recull 7

a. Continguts 8
b. Característiques metodològiques 9
c. Condicions econòmiques 9
d. Procediment de sol·licitud, justificació i pagament 10

Relació d’activitats per blocs 12

Bloc 1. Tallers d’alfabetització digital 16

a. Correu electrònic, navegació i ús d’internet, xarxes socials 17
b. Preparació ACTIC 37
c. Office 57

Bloc 2. Tallers de tècniques de recerca de feina 76

a. Canals de recerca de feina 77
b. Eines de recerca de feina 89
c. Procés de recerca de feina 102

Bloc 3. Sessions d’orientació laboral 117

a. Sessions d’orientació 118
b. Orientació per competències 136
c. Orientació específica per a col·lectius especialment vulnerables 146

Bloc 4. Sessions de suport a l’empresa 160

a. Selecció dels candidats 161
b. Legislació laboral i ajuts 168

Consultores i experts 170

Índex consultores i experts 171

Relació de l’oferta d’activitats per consultores 280

Page 141

141


METODOLOGIAEl curs es desenvoluparà en base a curtes explicacions teòriques de cada un dels temes, seguit
d’exercicis pràctics especialment en petits grups. Metodologia activa i de descobriment.

Per la sessió addicional es contactarà prèviament amb l’alumnat per correu electrònic, sol·licitant-los
informació sobre el procés i els resultats obtinguts. Aquesta informació serà la base de la sessió, que
s’estructurà de forma participativa entre totes les persones assistents.
PERFIL PARTICIPANTS
DURADA 15 hores

Persones que no tenen clar el seu objectiu
professional.


EQUIPAMENT NECESSARICanó

Ordinador

Paperògraf

Aula flexible on els alumnes es puguin
moure per ttreballar de manera individual i
en grup

Page 142

142

SOL/OC81

APRÈN A TRANSFERIR LES TEVES COMPETÈNCIES A NOVES
OCUPACIONS

OBJECTIUS CONSULTORAConèixer les competències valorades en

noves ocupacions.Identificar i transferir les competències que

disposo que tenen valor en les noves

ocupacions.
INSERCOOP, SCCLEXPERTS


ANA M.LÓPEZ TERUEL
SILVANA ZUNINO
MARIA LLUISA GRAU
LUCÍA BOTANACOST 800 €


CONTINGUTSEls continguts treballats al llarg de les quatre sessions són:

Competències transversals de noves ocupacions.

Sistemes per identificar i transferir competències.

Donar forma a l’argumentari per accedir a noves ocupacions.

SESSIÓ 1


El tècnic es presenta al Grup i dinamitza la presentació dels participants.

El tècnic facilitarà el Qüestionari d’autoconeixement (inicial).

Presentació de continguts.SESSIÓ 2


Cada persona identifica les pròpies competències a partir de diferents ocupacions que ha

desenvolupat.

Identificació de competències nova ocupació d’interès.

Articulació de potencialitats i requisits competencials de la nova ocupació i elaboració d’argumentari .SESSIÓ 3Cada persona descobreix nous interessos professionals.

Es revisa quines competències són necessàries.SESSIÓ 4Conclusions i recomanacions finals.

Resum dels aspectes més importants tractats a la sessió.

Page 281

281

Relació de l’oferta d’activitats per consultores

ACTIVITATS

CONSULTORES

TAD TRF SOL SSE

ED AC OF CR ER PR OR OC OE SC LL

E
n

to
rn

D
ig

it
a
l

A
c
ti

c


O
ff

ic
e


C
a
n

a
ls


R

e
c
e
rc

a


F
e

in
a


E
in

e
s
R

e
c
e
rc

a


F
e

in
a


P
ro

c
é
s


R
e
c
e
rc

a
F

e
in

a


S
e
s
s
io

n
s


O
ri

e
n

ta
c
O
ri

e
n

ta
cC

o
m

p
e


n

c
ie

s


O
ri

e
n

ta
c
C
o


le

c
ti

u
s


V
u

ln
e

ra
b

le
s


S
e
le

c
cC

a
n

d
id

a
tsL
e

g
is

la
cL

a
b

o
ra

l

A2M ESPECIALISTES EN LA GESTIÓ
DE PERSONES S.L.

65

ACEDOC 43 44 97

ACO SOLIMATGE, S.L.
16
93

78

ALBERT INGLÈS SÁNCHEZ 70

ALVARO LOZANO 67

ANNA SERRAÏMA PETIT
(BCN COACHING)

42

ARALAND BUSINESS 84

AULA 19, S.L. 69

CARLOS BELLA 95

CELIA HIL MORGADES 90 58

COACHING INSPIRACIONAL 1

EDAS SL (ESPAI D’ANÀLISI SOCIAL) 19

EDGAR ESTERLI SANLLEHY 85
86
87

88
91
92

EFECTIVA COMUNICACIÓ (MÍRIAM
RIERA)

15

EL DESPERTADOR SL 94 83

FELIPE CALVO HERRERO 68

FEMAREC, SCCL 89

FERRANTUCOACH 73 77

FRANCESC GELIDA LATORRE 76 96

FUNDACIÓ CECOT PERSONA I
TREBALL

35

FUNDACIÓ PERE TARRÉS 82

GESPRAKTICUM, S.L. 58

INICIATIVES I PROGRAMES S.L.
37

INSERCOOP, SCCL 63
51
52

60 61 62 81

JOAN ANTONI MARTÍNEZ I ROSAS
(APPREN)

7 5 6

JOSEP MOULINES RH PIME 98

LIVING A JOB CONSULTORS, S.L.
74
75

LOURDES PÉREZ RETAMERO -
EDUCAEMOTIONS

79

NAIM FORMACIÓ 31

Page 282

282

NAU DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL, SL

21 23 22

NÚRIA PEIX ARQUÉ 20

ÒPTIMA ASSESSORAMENT I
FORMACIÓ, SLL

59

P.H.R.O TRAINING CONSULTANTS &
PARTNERS, S.L.

57
3
4

55
56

2
53

PITÀGORA ADVANCED, S.L.U. 32 33 40

PSICOPEDAGOGIA ACTIVA 66 72

ROSER SELLÈS PUIG
25
80

SÈPAL, SL
36
39

SERVEIS I ASSESSORAMENT CEM
FORMACIÓ SL

46
47

45
49

SOLUCIONES Y APLICACIONES
TECNOLÓGICAS INTEGRALES, S.L.
(SATI)

17
18

TONI FIGUEREDO SANZ 29
28
71

TRAINING LOW COST S.L. 8 10

TROPOS 30

YOLANDA PRESA ALAMILLOS
(YPAFORMACIÓ)

24

Similer Documents