Download Quasar 270 RC PDF

TitleQuasar 270 RC
LanguageEnglish
File Size1.4 MB
Total Pages114
Document Text Contents
Page 1

NÁVOD NA OBSLUHU
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
TAL�MAT ELK�TABI
MANUAL DE INSTRUŢIUNI
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
NÁVOD NA OBSLUHU

Quasar 270
Quasar 270 RC
Quasar 350
Quasar 350 RC

Page 2

Cod. 91.08.162
Date 09/11/10
Rev. A

ČEŠTINA ...................................................................................................................................................................................................3

POLSKI ....................................................................................................................................................................................................17

РУССКИЙ .............................................................................................................................................................................. 31

TÜRKÇE ..................................................................................................................................................................................................47

ROMÂNĂ ................................................................................................................................................................................................61

БЪЛГАРСКИ ......................................................................................................................................................................... 75

SLOVENCINA ........................................................................................................................................................................................89

9 Identifikační štítek/ Tabliczki znamionowe/ Заводские марки/ Derecelendirme plakas�/ Plăcuţă îndicatoare a caracteristicilor tehnice /
Фирмена табела / Identifikačný štítok ..........................................................................................................................................103

10 Význam identifikačního štítku generátoru/ Opis tabliczki znamionowej źródła prądu / Заводские марки выпрямителя/ Güç
kayna�� derecelendirme plakas�n�n anlam� / Semnificaţia plăcuţei indicatoare caracteristicilor tehnice ale sursei / Означения на
Табелата с основни данни на водно охлаждащата система / Význam identifikačného štítka generátora..........................104

11 Schéma/ Schemat połączeń / Схема/ Diyagram-�ema / Diagrama / Схема / Schéma

QUASAR 270 .................................................................................................................................................................................105

QUASAR 350 ..................................................................................................................................................................................106

QUASAR 270 RC ............................................................................................................................................................................107

QUASAR 350 RC ............................................................................................................................................................................108

12 Konektory / Złącza / Разъемы/ Ba�lant�lar-Rekorlar / Conectori / Конектори / Konektory

QUASAR 270/ QUASAR 350 ........................................................................................................................................................109

QUASAR 270 RC/ QUASAR 350 RC ...........................................................................................................................................110

13 Seznam náhradních dílů/ Lista części zamiennych / Список запасных частей/ Yedek parça listesi / Lista pieselor de schimb /
Списък на резервните части / Zoznam náhradných dielov

QUASAR 270/ QUASAR 350/ QUASAR 270 RC/ QUASAR 350 RC ..........................................................................................112

Page 57

57

Sebep Yanl�� kaynak kipi.
˙özüm Hamlaç aç�s�n� azalt�n.

Yetersiz delme
Sebep Yanl�� kaynak kipi.
˙özüm Kaynak yap�l�rken besleme h�z�n� azalt�n.

Sebep Yanl�� kaynak parametreleri.
˙özüm Kaynak ak�m�n� art�r�n.

Sebep Yanl�� elektrot.
˙özüm Daha küçük çapl� elektrot kullan�n.

Sebep Uçlar�n yanl�� haz�rlanmas�.
˙özüm Kalafat demiri aç�kl���n� art�r�n.

Sebep Yanl�� toprak ba�lant�s�.
˙özüm Sistemi do�ru bir �ekilde topraklay�n.
�Hizmete verme� paragraf�n� okuyun.

Sebep Kaynak yap�lacak parçalar çok büyük.
˙özüm Kaynak ak�m�n� yükseltin.

At�k kar��malar�
Sebep Eksik at�k ç�kar�lmas�.
˙özüm Kaynak önce parçalar� do�ru bir �ekilde temizleyin.

Sebep Elektrot çap� çok büyük.
˙özüm Daha küçük çapl� elektrot kullan�n.

Sebep Uçlar�n yanl�� haz�rlanmas�.
˙özüm Kalafat demiri aç�kl���n� art�r�n.

Sebep Yanl�� kaynak kipi.
˙özüm Elektrot ile parça aras�ndaki mesafeyi azalt�n.
Bütün kaynak a�amalar� esnas�nda düzenli olarak

besleyin.

Tungsten kar��malar�
Sebep Yanl�� kaynak parametreleri.
˙özüm Kaynak voltaj�n� azalt�n.
Daha büyük çapl� elektrot kullan�n.

Sebep Yanl�� elektrot.
˙özüm Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullan�n.
Elektrotu dikkatlice bileyin.

Sebep Yanl�� kaynak kipi.
˙özüm Elektrot ile kaynak havuzu aras�ndaki temastan kaç�n�n.

Üfleme delikleri
Sebep Yetersiz gaz korumas�.
˙özüm Gaz ak���n� ayarlay�n.
Yay�n�mc� ile hamlac�n gaz nozülünün iyi durumda

oldu�unu kontrol edin.

Yap��ma
Sebep Yanl�� ark uzunlu�u.
˙özüm Elektrot ile parça aras�ndaki mesafeyi art�r�n.
Kaynak voltaj�n� art�r�n.

Sebep Yanl�� kaynak parametreleri.
˙özüm Kaynak ak�m�n� art�r�n.

Sebep Yanl�� kaynak kipi.
˙özüm Hamlaç aç�s�n� art�r�n.

Sebep Kaynat�lacak parçalar çok büyük.
˙özüm Kaynak ak�m�n� art�r�n.

Marjinal girintiler
Sebep Yanl�� kaynak parametreleri.
˙özüm Kaynak voltaj�n� azalt�n.
Daha küçük çapl� bir elektrot kullan�n.

Sebep Yanl�� ark uzunlu�u.
˙özüm Elektrot ile parça aras�ndaki mesafeyi art�r�n.

Sebep Yanl�� kaynak kipi.
˙özüm Doldururken yan sal�n�m h�z�n� azalt�n.
Kaynak yaparken besleme h�z�n� azalt�n.

Sebep Yetersiz gaz korumas�.
˙özüm Kaynak yap�lacak malzemelere uygun gazlar kullan�n.

Oksitlenmeler
Sebep Yetersiz gaz korumas�.
˙özüm Gaz ak���n� ayarlay�n.
Yay�n�mc�n�n ve hamlac�n gaz nozülünün iyi durum-

da oldu�unu kontrol edin.

Gözeneklilik
Sebep Kaynat�lacak parçalarda ya�, vernik, pas veya kir.
˙özüm Kaynaktan önce parçalar� do�ruca temizleyin.

Sebep Kaynak malzemesinde ya�, vernik, pas veya kir.
˙özüm Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullan�n.
Kaynak malzemesini daime mükemmel �artlarda

tutun.

Sebep Kaynak gaz�nda nemlilik.
˙özüm Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullan�n.
Kaynak malzemesini daima mükemmel �artlarda

tutun.

Sebep Yanl�� ark uzunlu�u.
˙özüm Elektrot ile parça aras�ndaki mesafeyi art�r�n.

Sebep Kaynak gaz�nda nemlilik.
˙özüm Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullan�n.
Gaz besleme sisteminin daima mükemmel �artlarda

oldu�undan emin olun.

Sebep Yetersiz gaz korumas�.
˙özüm Gaz ak���n� ayarlay�n.
Yay�n�mc� ile hamlac�n gaz nozülünün iyi durumda

oldu�unu kontrol edin.

Sebep Kaynak havuzu çok çabuk kat�la��yor.
˙özüm Kaynaklarken besleme h�z�n� azalt�n.
Kaynat�lacak parçalar� önceden �s�t�n.
Kaynak ak�m�n� art�r�n.

S�cak çatlaklar
Sebep Yanl�� kaynak parametreleri
˙özüm Kaynak voltaj�n� azalt�n.
Daha küçük çapl� elektrot kullan�n.

Sebep Kaynat�lacak parçalarda ya�, vernik, pas veya kir.
˙özüm Kaynak önce parçalar� do�ruca temizleyin.

Page 58

58

Sebep Kaynak malzemesinde ya�, vernik, pas veya kir.
˙özüm Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullan�n.
Kaynak malzemesini daime mükemmel �artlarda tutun.

Sebep Yanl�� kaynak kipi.
˙özüm Kaynat�lacak ba�lant� türü için do�ru s�ral� i�lemler

yürütün.

Sebep Kaynat�lacak parçalar farkl� niteliklere sahip.
˙özüm Kaynaktan önce ya� kaplama i�lemi yap�n.

So�uk çatlaklar
Sebep Metal malzemede nemlilik.
˙özüm Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullan�n.
Kaynak malzemesini daima mükemmel �artlarda tutun.

Sebep Kaynat�lacak ba�lant�n�n özel geometrisi.
˙özüm Kaynat�lacak malzemeleri önceden �s�t�n.
Is�tma sonras� i�lem yap�n.
Kaynat�lacak ba�lant� türü için do�ru s�ral� i�lemler

yürütün.

Her türlü �üphe ve/veya problem için size en yak�n servis merkezi-
niz ile temas etmek konusunda tereddüt etmeyin.

7 KAYNAK TEOR�S�

7.1 Kaplamal� elektrot kayna�� (MMA)

Kenarlar�n haz�rlanmas�
�yi kaynak ba�lant�lar� elde etmek için, oksitlerden, pastan veya
öteki kirletici maddelerden ar�nd�r�lm�� temiz parçalar üzerinde
çal��mak tavsiye edilir.

Elektrot seçimi
Kullan�lacak elektrotun çap� malzemenin kal�nl���na, pozisyonuna,
ba�lant� türüne ve kaynat�lacak parçan�n haz�rl�k türüne dayal�d�r.
Önemli çapa sahip elektrotlar kaynak i�lemi esnas�ndaki nihai yük-
sek �s� tedariki ile kesin olarak çok yüksek ak�mlar gerektirir.

Kaplama türü Özellik Kullan�m
Do�al Titan Dioksit Kullan�m kolayl��� Bütün pozisyonlar
Asit Yüksek eritme h�z� Düz
Esas Mekanik nitelik. Bütün pozisyonlar

Kaynak ak�m�n�n seçilmesi
Kullan�lan elektrot türü ile ilgili kaynak ak�m� aral��� imalatç� tara-
f�ndan elektrot kab�nda özellikle belirtilmektedir.

Ark�n çak�lmas� ve devam ettirilmesi
Elektrik ark� elektrot ucunun toprak kablosuna ba�l� olan çal���lan
parça üzerine sürtülmek ve, ark çak�l�r çak�lmaz, çubu�u normal
kaynak mesafesine h�zla geri çekmek suretiyle üretilir. Genel ola-
rak, ark�n çal��mas�n� art�rmak için, taban kaynak ak�m� ile ilgili
bir ba�lang�ç ak�m art��� çok faydal�d�r.
(S�cak start).
Ark çak�l�r çak�lmaz, elektrotun merkezi erimeye ba�lar ve çal���-
lan parça üzerinde damlalar halinde b�rak�l�r.
Elektrotun d�� kaplamas� tüketilir ve bu durum kaynak için koru-
yucu gaz temin eder, onun iyi kalitesi bu �ekilde güvence alt�na
al�n�r.
Erimi� malzeme damlalar�n�n elektrotun kaynak havuzu ile birbir-
lerine tesadüfi yak�nl��� nedeni ile k�sa devre olmas� suretiyle ark�
söndürmesini önlemek için, kaynak ak�m�n�n k�sa devre sonuna
kadar geçici bir art��� çok faydal�d�r (Ark Gücü).
E�er elektrot kaynak yap�lacak yap���rsa, k�sa devre ak�m�n� en
dü�ük düzeye indirmek faydal�d�r (yap��may� önleme).

Kayna��n yap�lmas�
Elektrot e�im aç�s� i�lem say�s�na dayal� olarak de�i�ir; elektrot
hareketi, doldurucu malzemenin merkezdeki a��r� bir birikimini
önleyecek �ekilde normal olarak kordonun kenarlar�ndaki sal�n�m
ve durmalar ile yap�l�r.

Cürufun kald�r�lmas�
Kaplamal� elektrotlar vas�tas� ile kaynak yapmak her i�lemden
sonra cürufun kald�r�lmas�n� gerektirir.
Cüruf küçük bir çekiç vas�tas� ile kald�r�l�r ve e�er k�r�lgansa f�r-
çalanarak at�l�r.

7.2 TIG kayna�� (sürekli ark)
TIG (Tungsten Inert Gas) kayna�� i�lemi tüketilebilir olmayan bir
elektrot (yakla��k 3370°C derecelik bir erime s�cakl���na sahip saf
veya ala��m tungsten) ile çal���lan parça aras�ndaki bir elektrik
ark�n�n varl���na dayal�d�r; at�l bir gaz (argon) atmosferi kaynak
havuzunu korur.
Tungstenin ba�lant�daki tehlikeli kar���mlar�n� önlemek için, elekt-
rot hiçbir zaman çal���lan parça ile temas etmemelidir; bu nedenle
k�v�lc�m H.F. güç kayna�� vas�tas� ile ba�lat�l�r, böylece elektrik
ark�n�n uzaktan çak��� güvence alt�na al�n�r.
Azalt�lan tungsten kar���mlar� ile bir ba�ka ba�latma türü de müm-
kündür: yüksek frekans gerektirmeyen kald�rma start�, ama sadece
elektrot ile çal���lan parça aras�nda dü�ük ak�mdaki bir ba�lang�ç
k�sa devresi; elektrot kald�r�ld��� zaman, ark ba�lat�lacak ve ak�m
ayarlanan kaynak de�erine ula��ncaya kadar yükselecektir. Kaynak
kordonunun ucunun kalitesini art�rmak için ak�m�n dü�ü�ünü dik-
katlice kontrol etmek önemlidir ve ark parlamas�ndan birkaç sani-
ye sonra gaz�n kaynak havuzuna akmaya devam etmesi gereklidir.
Birçok i�letim �artlar� alt�nda, önceden ayarl� iki kaynak ak�m�n�
kullan�labilmek birinden ötekine (BILEVEL) kolayca hareket ede-
bilmek için faydal�d�r.

Kaynak polaritesi
D.C.S.P. (Direkt Düz Ak�m Polaritesi)
Bu en çok kullan�lan polaritedir ve elektrotun s�n�rl� a��nmas�n�
güvence alt�na al�r (1), çünkü �s�n�n %70 i anot üzerinde yo�unla��r
(parça).
Yüksek ilerleme h�zlar� ve dü�ük �s� tedariki ile dar ve derin kay-
nak havuzlar� elde edilir.
˙o�u malzemeler, alüminyumdan (ve onun ala��mlar�ndan) yap�l-
m�� olanlar ve magnezyum hariç, bu polarite ile kaynat�l�r.

Page 113

113

Č
E

Š
T

IN
A

K
it

c
ab

in
et

+
l

ab
el

s


K
it

c
ab

in
et

+
l

ab
el

s


K
it

c
ab

in
et

+
l

ab
el

s


K
it

c
ab

in
et

+
l

ab
el

s


K
ry

t
sp

od


S
ad

a
pl

as
tu

S
ad

a
pl

as
tu

D


ad
lo

K
ry

t
P

an
el

r
íd

íc
í

F
P

26
3

P
an

el
r

íd
íc

í
F

P
26

4
P

an
el

r
íd

íc
í

F
P

25
9

Š


te
k

T
rm

en
Š


te

k
na

z
ad


s

tr
an

e
Š


te

k
na

z
ad


s

tr
an

e
K

ab
le

n
ap

aj
ec

i
4x

2,
5m

m
²

K
ab

le
n

ap
aj

ec
i


Š

ro
ub

en
í

ko
ne

kt
or

u
Š

ro
ub

en
í

ko
ne

kt
or

u
K

on
tr

am
at

ic
e

K
on

tr
am

at
ic

e
S


na

c
3


l

S


na
c

3


l
P

ác
ka

s


na
ce

K
it

p
ác

ka
s


na

ce
P

ác
ka

s


na
ce

Z
ás

uv
ka

p
an

el
ov

á
70

-9
5m

m
²

D
es

ka
D

es
ka

D
es

ka
D

es
ka

V
en

ti


to
r

T
lu

m
iv

ka
u

ro
vn

ov
a

T
lu

m
iv

ka
u

ro
vn

ov
a

K
it

t
ra

ns
fo

rm
át

or


K
it

t
ra

ns
fo

rm
át

or


T
ep

lo
tn

í
ci

dl
o

T
ep

lo
tn

í
ci

dl
o

V
en

ti


to
r

P
ro

ud
ov

ý
ci

dl
o

50
0A

D
io

da
S

ad
a

de
sk

a


ko
no


S

ad
a

de
sk

a


ko
no


C

ab
le

e
xt

en
si

on
C

ab
le

e
xt

en
si

on
N

áv
od

n
a

ob
sl

uh
u

"A
"

N
áv

od
n

a
ob

sl
uh

u
"B

"

P
O

L
S

K
I

Z
es

ta
w

o
bu

do
w

a
+

n
ak

le
jk

a
Z

es
ta

w
o

bu
do

w
a

+
n

ak
le

jk
a

Z
es

ta
w

o
bu

do
w

a
+

n
ak

le
jk

a
Z

es
ta

w
o

bu
do

w
a

+
n

ak
le

jk
a

Po
ds

ta
w

a
(m

et
al

)
Z

es
ta

w
p

la
st

ik
ow

yc
h

cz
ęś

ci
z

ap
as

ow
yc

h

Z
es

ta
w

p
la

st
ik

ow
yc

h
cz

ęś
ci

z
ap

as
ow

yc
h

U
ch

w
yt

Po
kr

yw
a

P
an

el
s

te
ru


cy

F
P

26
3

P
an

el
s

te
ru


cy

F
P

26
4

P
an

el
s

te
ru


cy

F
P

25
9

P
rz

ed
ni

a
ta

bl
ic

zk
a

id
en

ty
fi

ka
cy

jn
a

O
bs

ad
a

gn
ia

zd
a

pr
ąd

ow
eg

o
T

yl
na

t
ab

li
cz

ka
i

de
nt

yf
ik

ac
yj

na
T

yl
na

t
ab

li
cz

ka
i

de
nt

yf
ik

ac
yj

na
P

rz
ew

ód
z

as
il

an
ia

4
x2

,5
m

m
²

P
rz

ew
ód

z
as

il
an

ia


Z
ac

is
k

ka
bl

a
Z

ac
is

k
ka

bl
a

P
rz

ec
iw

na
kr

ęt
ka

P
rz

ec
iw

na
kr

ęt
ka

P
rz


ąc

zn
ik

3
-b

ie
gu

no
w

y
P

rz


ąc
zn

ik
3

-b
ie

gu
no

w
y

Po
kr

ęt
ło

Z
ap

as
ow

a
po

kr
ęt

ło
Po

kr
ęt

ło
Z

łą
cz

e
pr

ąd
ow

e
(p

an
el

)
-

70
-9

5m
m

²
P

ły
ta

d
ru

ko
w

an
a

P
ły

ta
d

ru
ko

w
an

a
P

ły
ta

d
ru

ko
w

an
a

P
ły

ta
d

ru
ko

w
an

a
W

en
ty

la
to

r
C

ew
ka

p
oz

io
m

uj
ąc

a
C

ew
ka

p
oz

io
m

uj
ąc

a
Z

ap
as

ow
a

tr
an

sf
or

m
at

or


Z
ap

as
ow

a
tr

an
sf

or
m

at
or


C

zu
jn

ik
t

er
m

ic
zn

y
C

zu
jn

ik
t

er
m

ic
zn

y
W

en
ty

la
to

r
C

zu
jn

ik
p


do

w
y


50

0A
D

io
da

Z
ap

as
ow

a


yt
a

m
oc

y
Z

ap
as

ow
a


yt

a
m

oc
y

O
ka

bl
ow

an
ie

O
ka

bl
ow

an
ie

In
st

ru
kc

ja
o

bs
łu

gi
"

A
"

In
st

ru
kc

ja
o

bs
łu

gi
"

B
"

1
3
$
+

4
$

��
�’

L
��


��

B


��
��


��

��

(�
��$

��
�’

L
��


��

B


��
��


��

��

(�
��$

��
�’

L
��


��

B


��
��


��

��

(�
��$

��
�’

L
��


��

B


��
��


��

��

(�
��F

��


?���


@
A


��


��

����


(
��


B


��

��


��

(

��
A


��


��

����


(
��


B


��

��


��

(

��
1

�(
��

$�’

A
��#

��


��M

P
26

8
A

��#
��


��
M
P

26
;

A
��#

��


��M

P
2<

9
A��


��
(
��


��#

��
��

��
��


��

*


��


��


��(

��


��


��


��(

��
%

’�
-


��
;

x2
,<
²
%

’�
-


��
$

��#�

��$

��#�

��$
��
��


��

$��

��


��


��

��

��


(
��#

B
8��


��

��

��


(
��#

B
8��
1��

��1��

��1��
��
1
��

*�(

��

?


��#@
B

=0
B9

<�


²
A


(
��


��
��


A

(

��


����


A


(
��


��
��


A

(

��


����


%


��
%


’���#
%


’���#

7


��
�&

��7


��

�&

��7��

(7
��
(
%


��

��
(��


<
00

N

��

��


��
��

B
��


��

��
��

��(�

��


��
��


��

��
B

��


��
��

��
��
(�
��$

��#�
��

��


��

$
��#�

��

��


��
+

��


��
"
��

��


��ON
O

+
��


��

"
��
��


��OQ

O

E
N

G
L

IS
H

W
ra

pa
ro

un
d

+
l

ab
el

-
s

pa
re

k
it

W
ra

pa
ro

un
d

+
l

ab
el

-
s

pa
re

k
it

W
ra

pa
ro

un
d

+
l

ab
el

-
s

pa
re

k
it

W
ra

pa
ro

un
d

+
l

ab
el

-
s

pa
re

k
it

B
as

e
(m

et
al

)
P

la
st

ic
p

ar
ts

-
s

pa
re

k
it

P
la

st
ic

p
ar

ts
-

s
pa

re
k

it

H
an

dl
e

C
ov

er
C

on
tr

ol
p

an
el

F
P

26
3

C
on

tr
ol

p
an

el
F

P
26

4
C

on
tr

ol
p

an
el

F
P

25
9

F
ro

nt
p

la
te

C
ur

re
nt

s
oc

ke
t

ho
ld

er
R

ea
r

na
m

ep
la

te
R

ea
r

na
m

ep
la

te
In

pu
t

li
ne

c
or

d
4x

2,
5m

m
²

In
pu

t
li

ne
c

or
d


C

ab
le

c
la

m
p

C
ab

le
c

la
m

p
B

lo
ck

in
g

nu
t

B
lo

ck
in

g
nu

t
S

w
it

ch
-

3
p

ol
es

S
w

it
ch

-
3

p
ol

es
K

no
b

K
no

b
ki

t
K

no
b

C
ur

re
nt

s
oc

ke
t

(p
an

el
)

70
-9

5m
m

²
P.

c.
b

oa
rd

P.
c.

b
oa

rd
P.

c.
b

oa
rd

P.
c.

b
oa

rd
Fa

n
O

ut
pu

t
ch

ok
e

O
ut

pu
t

ch
ok

e
T

ra
ns

fo
rm

er
k

it
T

ra
ns

fo
rm

er
k

it
T

he
rm

al
s

en
so

r
T

he
rm

al
s

en
so

r
Fa

n
C

ur
re

nt
s

en
so

r


50
0A

D
io

de
Po

w
er

p
c-

bo
ar

d
-

sp
ar

e
ki

t
Po

w
er

p
c-

bo
ar

d
-

sp
ar

e
ki

t
W

ir
in

g
W

ir
in

g
"A

"
in

st
ru

ct
io

n
m

an
ua

l
"B

"
in

st
ru

ct
io

n
m

an
ua

l

C
O

D
E

03
.0

7.
25

6
03

.0
7.

25
7

03
.0

7.
25

8
03

.0
7.

25
9

01
.0

2.
15

5
74

.9
0.

00
4

74
.9

0.
00

5

01
.1

5.
05

2
01

.0
6.

02
70

1
15

.2
2.

26
3

15
.2

2.
26

4
15

.2
2.

25
9

03
.0

5.
12

0
20

.0
7.

11
8

03
.0

5.
11

6
03

.0
5.

11
7

49
.0

4.
05

7
49

.0
4.

07
5

08
.2

0.
05

4
08

.2
2.

01
2

08
.2

0.
05

5
08

.2
2.

01
3

09
.0

1.
00

6
09

.0
1.

01
1

09
.1

1.
00

9
73

.1
2.

02
2

09
.1

1.
20

8
10

.1
3.

02
3

15
.1

4.
48

7
15

.1
4.

50
2

15
.1

4.
50

9
15

.1
4.

50
7

14
.7

0.
05

2
05

.0
4.

01
9

05
.0

4.
02

0
14

.5
6.

02
2

14
.5

6.
02

3
09

.0
7.

90
9

49
.0

7.
29

7
14

.7
0.

05
0

11
.1

9.
01

4
14

.0
5.

09
8

15
.1

8.
04

2
15

.1
8.

04
3

49
.0

7.
39

7
49

.0
7.

48
0

91
.0

8.
16

1
91

.0
8.

16
2

P
O

S.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 * * * *

Q
U

A
S

A
R

2
70

Q
U

A
S

A
R

2
70

R
C

Q
U

A
S

A
R

3
50

Q
U

A
S

A
R

3
50

R
C

Q
U

A
S

A
R

2
70

Q
U

A
S

A
R

2
70

R
C

Q
U

A
S

A
R

3
50

-
3

50
R

C

Q
U

A
S

A
R

2
70

-
2

70
R

C
Q

U
A

S
A

R
3

50
-

3
50

R
C

Q
U

A
S

A
R

2
70

-
2

70
R

C
Q

U
A

S
A

R
3

50
-

3
50

R
C

Q
U

A
S

A
R

2
70

-
2

70
R

C
Q

U
A

S
A

R
3

50
-

3
50

R
C

Q
U

A
S

A
R

2
70

-
2

70
R

C
Q

U
A

S
A

R
3

50
-

3
50

R
C

Q
U

A
S

A
R

2
70

-
2

70
R

C
Q

U
A

S
A

R
3

50
-

3
50

R
C

Q
U

A
S

A
R

2
70

-
3

50
Q

U
A

S
A

R
2

70
R

C
-

3
50

R
C

Q
U

A
S

A
R

3
50

-
3

50
R

C

Q
U

A
S

A
R

2
70

-
2

70
R

C
Q

U
A

S
A

R
3

50
-

3
50

R
C

Q
U

A
S

A
R

2
70

-
2

70
R

C
Q

U
A

S
A

R
3

50
-

3
50

R
C

Q
U

A
S

A
R

2
70

-
2

70
R

C
Q

U
A

S
A

R
3

50
-

3
50

R
C

Q
U

A
S

A
R

2
70

R
C

-
3

50
R

C

"A
"

=
I

T
-G

B
-D

E
-F

R
-E

S
-N

L
-D

K
-F

I-
S

E
-N

O
-G

R
-P

T
"B

"
=

C
Z

-P
L

-R
U

-T
R

-R
O

-B
G

-S
K

Page 114

114

Similer Documents