Download Put Pravog Muslimana - knjiga 1 PDF

TitlePut Pravog Muslimana - knjiga 1
File Size70.5 MB
Total Pages453
Document Text Contents
Page 2

PUT PRAVOG MUSLIMANA
Naslov originala:
MINHADŽU-L-MUSLIM

Recenzija:
Dr. Zuhdija ADILOVIĆ (Akida)
Hfz. mr. Muhamed PORČA (Ahlak)
Dr. Šukrija RAMIĆ (Fikh)

Urednik:
Adnan PEZO

Lelctor:
AidaKRZIĆ

Korektor:
Abdulmedžid NEZO

Kompjuterska obrada:
SemirŠIŠIĆ
Meliha ŠIŠIĆ

Izdavač:

Organizacija aktivne islan:ske omladine

CIP- Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

297. 13

cl-Džezairi, Ebu Bekr DžabJr

PUT pravog muslimana= Minbadžu-1-muslim/
(prevodilac Ebu Muhamed es-Serid]. - Zenica :
Organi.zacija aktivne islamske omladine, 2000.­
454 str.; 24 cm

Bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 9958- 9622- 3 - 3

COBISS/BiH- ID 8043270

Page 226

O NARAVI 3. poglavlje l
U ovoj plemenitoj vrlini lijepe naravi svakom muslimanu je uzor,

najodabraniji čovjek svih vremena, kako ranij ih tako i kasnijih
generacija, Allahov Poslanik~ koj i je, kako se prenosi, "bio stidljiviji od
djevice u svojoj sobici" i za koga je Ebu Seid, kako Buharija navodi,
rekao: "da bi, kada bi vidio nešto nevaljalo, to na njegovu licu mogli
prepoznati."

Kada se musliman zalaže za očuvanje i njegovanje vrline stida medu
ljudima, on zapravo poziva i upućuje na veliko i opće dobro, tim prije što
je stid sastavni dio imana, a iman skup svih vrlina i osnovni elemenat
svakog dobra. U vj erodostojnoj predaji se navodi da je Allahov Poslanik
~ jednom prilikom, naišao pored čovjeka koji je svoga brata savjetovao
da ne bude previše stidljiv, pa mu je Poslanik ~ rekao: "Pusti ga, stid je
sastavni dio imana!" (Muttefekun alejhi)

Ovim se Allahov Poslanik ~ založio za očuvanje stida kod
muslimana i zabranio da se stid suzbija, čak i po cijenu da onaj ko je
stidljiv, zbog svoje stidljiv osti izgubi i dio onoga što mu pripada, jer je
čovjeku bolje žrtvovati i dio svojih prava, nego izgubiti stid, kao
sastavni dio svoga imana, najprepoznatljiviju vrlinu ljudskosti i
neiscrpnu riznicu dobrostivosti. Allah se smilovao ženi, koja je u
potrazi za svojim izgubljenim djetetom, s valom preko lica, došla i za
njega upitala neke ljude, od kojih je jedan rekao: "Pita za svoje dijete, a
valom sakriva lice"- i koja mu je, čuvši šta je rekao, odgovorila
riječima: "Čovječe, bolje mi je izgubiti i rođeno dijete nego stid."
(Muttefekun alejhi)

Vrlina stida muslimanu ne smeta da govori istinu, da stiče znanje, da
od drugih traži da čine dobra djela, ili da ih odvraća od nevaljalih.
Jednom prilikom, kod Allahova Poslanika~ pokušao se za nekoga ko je
ukrao, zauzeti njegov ljubimac, Usama b. Zejd, pa stid Allahova
Poslanika nije spriječio da Usami ljutito kaže: "Usama, kako se možeš
zauzimati za nekog ko je prekršio Allahov zakon?! T ako mi Allaha, kada
bi ta i ta ukrala, odsjekao bih joj ruku."

Isto tako, stid nije smetao ni ensarijki Umm:i Sulejm da upita:
"Allahov Poslaniče, Allah se ne stidi (iznošenja) istine, pa da li se žena
dužna okupati kada u snu doživi poluciju?" - a ni AIJahovom Poslaniku
~ da joj odgovori: "Jeste, ukoliko primijeti vlažan sekret." (Buharija)

Držeći hutbu, Omer se jednom prilikom dotakao problema visokih
mebrova, pa mu je jedna žena rekla: "Omere, zar da nam Allah daje. a ti
zabranjuješ? Zar Allah nije rekao:

228

Page 227

13. poglavlje O NARA Vl
# ) J.. '"' , "'
~ t_. IJ~\f lli 1~\k:..i ~~~! r~ :fi) / ... i jednoj od njih ste da/i
mnogo blaga, ne oĆiuzimajte ni§ta od toga! (En-Nisa', 20.)

Dakle, spomenutoj ženi stid nije smetao da se digne u odbranu prava
žene, niti je smetao O meru da joj se izvine i kaže: 'Omere, sav svijet je u
vjeri razboritiji od tebe.'

Jednom drugom prilikom, Omer je sa dvije haljine na sebi, ustao da
muslimanima održi hutbu u kojoj je zatražio da budu poslušni i pokorni,
na što je jedan od prisutnih muslimana skočio na noge i rekao: "Ornere,
nema više poslušnosti ni pokornosti. Na tebi su dvije, a na nama po jedna
haljina." Čuvši to, Omer je iz svega glasa počeo dozivati: "O Abdullahu
b. Omere!" Kada mu se sin odazvao riječima: "Odazivam ti se oče!" ­
rekao mu je: "ZakJinjem te Allahom, pravo reci, jesi U mi li poklonio
jednu od ove dvije haljine?" - pa je zak.Jevši se rekao: "Tako mi Allaha,
jesam." Na to je čovjek rekao: "Omere, sada ćemo slušati i biti pokorni."

Pogledaj samo, kako stid čovjeku nije smetao da Omeru kaže to što
je kazao, a ni Omeru da prizna to što je priznao.

Budući da se stidi drugih stvorenja, musliman ne razotkriva njihove
sramote, ne oglušuje se o svoje dužnosti prema njima, ne poriče dobro
koje su mu učinili, ne obraća im se ružnim riječima i ne dočekuje ih
onako kako im nije drago. On se stidi Allaha, pa se ne oglušuje o
poslušnost prema Njemu i ne zaboravlja biti Mu zahvalan na
blagodatima, jer dobro zna da je On nad njim svemoćan i da o njemu sve
ma, svjestan Ibn Mes'udovih riječi: "Stidite se Allaha kako treba,
sačuvat ćete i glavu i stomake, zajedno sa onim što je u njima! Mislite na
smrt i nedaće!" i riječi Allahovog Poslanika~: "Allah je preči da se od
Njega više stidi nego od ljudi."8

* * *

s - Buharija. Cijeli tekst hadisa glasi: "Od Ebu Hurcjre se prenosi da je rekao: "Pit:to
sam: Allahov Poslaniče, šta možemo, a šta ne možemo sa našim stidnim mjestima?"
pa je rekao: 'Čuvaj svoje stidno mjesto, osim od svoje žene i onih koje su u tvome
vlasništvu!' Upitao sam: 'Allahov Yjerovjesniče, a šta ako su ljudi izmiješani jedni s
drugima?' - pa mi je rekao: 'Ako možeš da ga niko ne vidi, neka ne vidi!' Upitao
sam: 'A šta ako je neko od nas sam?' -pa mi je rekao: 'Allah je preči da se od Njega
više stidiš nego od ljudi."'

229

Similer Documents