Download Prakticka Elektronika 1997-08 PDF

TitlePrakticka Elektronika 1997-08
File Size19.2 MB
Total Pages49
Document Text Contents
Page 1

Praktická elektronika A Radio - 8/97

ROÈNÍK II/1997. ÈÍSLO 8

V TOMTO SE�ITÌ

NÁ� ROZHOVOR

Praktická elektronika A Radio
Vydavatel: AMARO spol. s r. o.
Redakce: �éfred.: Lubo� Kalousek, OK1FAC, re-
daktoøi: ing. Josef Kellner (zástupce �éfred.),
Petr Havli�, OK1PFM, ing. Jan Klabal, ing. Ja-
roslav Belza, sekretariát: Tamara Trnková.
Redakce: Dlá�dìná 4, 110 00 Praha 1,
tel.: 24 21 11 11 - l. 295, tel./fax: 24 21 03 79.
Roènì vychází 12 èísel. Cena výtisku 25 Kè. Po-
loletní pøedplatné 150 Kè, celoroèní pøedplatné
300 Kè.
Roz�iøuje PNS a. s., Transpress spol. s r. o., Me-
diaprint & Kapa a soukromí distributoøi.
Objednávky a pøedplatné v Èeské republice
zaji��uje Amaro spol. s r. o. - Michaela Jiráè-
ková, Hana Merglová (Dlá�dìná 4, 110 00
Praha 1, tel./fax: (02) 24 21 11 11 - l. 284),
PNS.
Objednávky a predplatné v Slovenskej repub-
like vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o.,
P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax (07)
525 45 59 - predplatné, (07) 525 46 28 - admi-
nistratíva. Predplatné na rok 330,- SK, na polrok
165,- SK.
Podávání novinových zási lek povoleno
Èeskou po�tou - øeditelstvím OZ Praha (è.j.
nov 6005/96 ze dne 9. 1. 1996).
Inzerci v ÈR pøijímá redakce, Dlá�dìná 4,
110 00 Praha 1, tel.: 24211111 - linka 295,
tel./fax: 24 21 03 79.
Inzerci v SR vyøizuje MAGNET-PRESS Slo-
vakia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava,
tel./fax (07) 525 46 28.
Za pùvodnost a správnost pøíspìvkù odpovídá
autor (platí i pro inzerci).
Internet: http://www.spinet.cz/aradio
Email: [email protected]
Nevy�ádané rukopisy nevracíme.
ISSN 1211-328X, MKÈR 7409

© AMARO spol. s r. o.

s panem Pavlem Kotrá�em,
pøedsedou pøedstavenstva ak-
ciové spoleènosti TES elektroni-
ka se sídlem v Kamenici, okr.
Praha - východ.

Va�í firmu ji� známe dlouho
(hlavnì ti, kteøí pøedìlávali zvu-
kový díl v TVP). O jejím vzniku
v�ak nevíme témìø nic?

Na�e firma vznikla jako první ryze
soukromá akciová spoleènost okresu
Praha - východ v záøí roku 1992. Stalo
se tak v dobì transformací státních
podnikù v akciové spoleènosti v rámci
privatizace, co� dodnes vyvolává do-
jem, �e jsme jedním z bývalých stát-
ních podnikù. Ve skuteènosti vlastní
100 % akcií na�í firmy rodinní pøíslu�-
níci, i kdy� zdaleka ne v�ichni jsou je-
jími zamìstnanci. Na�e spoleènost
nevstupovala na kapitálový trh, nebo�
to dosud nepotøebovala. Finanèní tok
spoleènosti plyne zásadnì z vlastních
prostøedkù a není kryt �ádnými cizími
zdroji. Od roku 92 vykazuje hospoda-
øení podniku stálý zisk. Zamìstnanci
spoleènosti vlastní zamìstnanecké
akcie, èím� se podílejí na rozdìlení
zisku z dividend. Majetek spoleènosti
èiní necelé tøi miliony korun. Roèní ob-
rat zhruba deset milionù korun. Spo-
leènost pøevzala jméno mojí bývalé
�ivnosti, její� pùvodní náplní byly
opravy televizorù (TES- televizní ser-
vis).

Jaké výrobky nabízíte?

Na�í hlavní náplní je v souèasné
dobì zaji��ování výroby a prodeje mo-
dulù pro úpravu norem obrazu a zvu-
ku pozemního TV vysílání. Akciová
spoleènos TES se zabývá velkoob-
chodním prodejem pro podniky a �iv-
nostníky, firma TES JUNIOR prodává
pro ostatní drobné odbìratele (neplát-
ce DPH). Ve va�em èasopise pravi-
delnì inzerujeme nabídku na�ich
modulù a ostatního zbo�í. Zbo�í roze-
síláme formou dobírek, stálí zákazníci
(asi 250) platí pøevodem.

Kdo jsou va�i zákazníci?

Od jednotlivých opraváøù spotøební
elektroniky a� po velké dovozce, jako
napø. PHILIPS, servisy pro znaèku
SONY atd. Máme jich v adresáøi více
ne� 1 500.

Va�e firma je majitem ochranné
známky. Jaký to má význam pro
zákazníka?

Od poèátku své existence vlastní
na�e firma ochrannou známku kvality

pod názvem �TES�. Tato známka
chrání kvalitu zbo�í, které je oznaèené
tímto názvem nebo znaèkou. Pokud
majitel ochranné známky poru�í plat-
né pøedpisy o kvalitì zbo�í nebo slu-
�eb, dostane od Úøadu pro prùmyslo-
vé vlastnictví pokutu, v hor�ím pøípadì
mu je i odebrána ochranná známka.
Tím je chránìn zákazník pøed ne-
kvalitními výrobky a slu�bami.

Z tohoto dùvodu prochází zbo�í
oznaèené na�í ochrannou známkou
dvojitou výstupní kontrolou. K výrobì
zbo�í jsou pou�ity zásadnì souèástky
renomovaných firem. Z tohoto hledis-
ka jsme bohu�el závislí ve vìt�inì pøí-
padù na dovozu souèástek ze zahra-
nièí (Japonsko, Holandsko atd.). Ceny
hotových výrobkù se proto odvíjejí od
cen dovozù. Distribuce ve velkém
nám pak dovoluje sní�it na�í mar�i na
minimum a pøiblí�it se tak cenovì
k dovozùm napø. z Polska.

Nejpodstatnìj�ím argumentem na�í
nabídky je kvalita a spolehlivost. Zá-
kazník zakoupí sto modulù, sto modu-
lù namontuje bez dodateèného nasta-
vování a sto modulù pracuje ihned po
zapojení bez závad. To musí být u na-
�eho zbo�í samozøejmostí. Ztráta
èasu pøi montá�ích je i ztrátou penìz
jak pro servisního pracovníka, tak
i pro samotného zákazníka.

Kvalita, tedy i zpùsob provedení a
vzhled, musí být odpovídající stupni
úrovnì technologie pøístrojù, kam se
moduly montují. Montá� technikou
SMT je dnes ji� samozøejmostí. Pou�i-
tí komponentù urèitých výrobcù, jako
napø. cívek, filtrù apod., je té� dal�í
podmínkou dodr�ení nezbytné tech-
nické úrovnì. Od té se pak odvíjí sa-
mozøejmì i spolehlivost. Poznáte to
podle toho, �e z dovezených souèás-
tek napø. firem MuRata (filtry), nebo
TOKO (cívky) vám zùstane po ètyøech
letech dovozu pár vadných souèástek
ve stokorunové hodnotì, pøi nákupu
øádovì v milionech korun.

V souèasné dobì pracujeme na
výrobì nového modulu pro úpravu
zvuku (TV B/G na D/K), který je kom-
pletnì vyroben technikou SMT, vèet-
nì integrovaného obvodu TDA3845T.
Modul je osazen miniaturními cívkami
TOKO 5 x 5 mm, nízkým krystalem
12,0 MHz HC49S a filtrem ulo�eným

Pan Pavel Kotrá�

Ná� rozhovor ............................................... 1
Zku�enosti se stereofonním
TV generátorem TVIGI-2 ............................. 2
Comnet Prague�97 ....................................... 3
Digitální zamìøovaè radiových
signálù v rozsahu 200 a� 3000 MHz ............ 3
AR seznamuje: Automatické
rychlonabíjeèe akumulátorù Ansmann ......... 4
Nové knihy ................................................... 5
AR mláde�i:
Základy elektrotechniky (Pokraèování) ........ 6
Jednoduchá zapojení pro volný èas ............. 8
Informace, Informace ................................... 9
Digitální pájeèka ........................................ 10
Cyklovaèe pro Felicii a Favorit .................... 13
�elezoprachové toroidní tlumivky ............... 16
Tøíbarevný panelový voltmetr BICV-01 ...... 18
Hybridné IO Sanyo rady STK ...................... 21
Vstupná jednotka VKV 88 a� 108 MHz ....... 23
Utopenou elektroniku nezahazujte! ............ 24
Inzerce ............................................ I-XXX, 48
Malý katalog .......................................... XXXI
Jednoduché svìtelné poutaèe
pro vánoèní osvìtlovací soupravy ............... 25
Pøedzesilovaè pro mikrofon
s kompresorem dynamiky .......................... 26
Èíslicová stupnice pro TV pøijímaè
se zobrazením na obrazovce ..................... 27
Konvertor 50 - 52/28 - 30 MHz ................... 30
CB report ................................................... 32
PC hobby ................................................... 33
Rádio �Nostalgie� ....................................... 42
Z radioamatérského svìta ......................... 43

Similer Documents