Download Posmatranje Tranzita Merkura PDF

TitlePosmatranje Tranzita Merkura
File Size166.2 KB
Total Pages4
Table of Contents
              Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
            
Document Text Contents
Page 1

POSMATRAWE

TRANZITA MERKURA

7. MAJ 2003.

Milica AN\ELI]

Rezime

Astronomska grupa Dru{tva istra`iva~a "Vladimir Mandi} - Manda” iz
Vaqeva je 7. maja 2003. godine posmatrala tranzit Merkura. U ovom radu su dati
osnovni podaci o ovom doga|aju, kao i rezultati koje je grupa odredila. Utvre|ena
su vremena kontakata, i to: drugi kontakt 05:15:24, tre}i kontakt 10:29:31 i
~etvrti kontakt 10:32:04.

Milica An|eli}, maturant Vaqevske gimnazije,
Astronomska grupa Dru{tva istra`iva~a “Vladimir Mandi} - Manda”

Observation of the transit of Mercury

The Department of astronomy of The Research society “Vladimir Mandic
th

Manda” from Valjevo has observed transit of Mercury on the may 7 , 2003. This
paper gives basic information about this phenomenon, such as the results which The
Department reached. The times of contacts were determinated: contact II 05:15:24,
contact III 10:29:31, contact IV 10:32:04.

O
A

S
T

R
N

O
M

I
J

A

19

Page 2

UVOD

Merkur je Suncu najbli`a planeta i druga najmawa planeta Sun~evog
sistema - odmah posle Plutona. On kru`i oko Sunca na sredwem rastojawu od 57,9
miliona kilometara prose~nom brzinom 47,9 km/s. Oko Sunca revoluira za 88
dana, dok se oko svoje ose okrene za 59 dana. Wegova elipti~na orbita je nagnuta u
odnosu na ravan ekliptike za 7°, i kao takva je prodire u dve ta~ke. Te dve ta~ke su
zapravo polo`aji kada se Merkur mo`e na}i ta~no na pravcu Sunce - Zemqa, i
tada dolazi do wegovog tranzita preko Sun~evog diska. Za vreme tranzita, Merkur
se vidi kao tamna ta~ka prividnog pre~nika od oko 12'' koja prelazi preko
Sun~evog diska.

Astronomska grupa Dru{tva istra`iva~a "Vladimir Mandi} - Manda” je
7. maja 2003. godine sa Vidra~kog brda u Vaqevu posmatrala tranzit Merkura.
Posmatrawe, tj. wegove pripreme su po~ele u 05 sati UT, a prisustvovali su: Bojan
Besednik, Ivan Rankovi}, Bojana Petrovi}, Milica An|eli}, Aleksandar
Radovanovi}, \or|e Mati}, Ivan Mili} i Janko Mi}i}. Posmatralo se sa
instrumentom refraktorom 700mm, okulara 20mm.

Tranzit Merkura nije svakida{wa pojava, ve} se ona de{ava 13, 14 puta u
sto godina. Pretnodni put smo imali prilike da je vidimo 15. novembra 1999.
godine, a slede}eg puta to }e biti tek 8. novembra 2006. godine.

METODA

Kao {to je re~eno, Merkurova prividna veli~ina je oko 12'' {to je
pribli`na veli~ina ve}e Sun~eve pege, tako da se on nije mogao uo~iti golim
okom, ve} je posmatran na okularnoj projekciji. Slika Sun~evog diska je, kao i kod
posmatrawa pega, projektovana na beli zaklon na rastojawu od oko 30 centimetara
od okulara. Svaki od posmatra~a je na petnaest minuta ucrtavao polo`aj Merkura,
a posebno su utvr|ena vremena kontakata (polo`aji Merkurovog diska u kojima on
tangira Sun~ev disk spoqa, zatim i iznutra - kod ulaska i - obrnutim redosledom -
kod izlaska).20

Zbornik radova Broj 16

A
S

T
R

O
N

O
M

I
J

A

Drugi
kontakt
Drugi

kontakt
TranzitTranzit Tre}i

kontakt
Tre}i
kontakt

^etvrti
kontakt
^etvrti
kontakt

Prvi
kontakt
Prvi

kontakt

Beograd
07.05.2003.

7:12:56 7:17:24 12:27:19 12:31:4611:52:23

Page 3

1
Astronomska grupa ta~no vreme
prvi kontakt nije odre|en 05:12:56 UT
drugi kontakt 05:15:24 UT 05:17:24 UT
tre}i kontakt 10:29:31 UT 10:27:19 UT
~etvrti kontakt 10:32:04 UT 10:31:46 UT

REZULTATI

Vremena kontakata utvr|enih posmatrawem kroz teleskop sa za{titnim
filterom su data u tabeli ispod:

Ucrtavawem Merkurovog polo`aja na projekciji Sun~evog lika dobijene su
wegove putawe (primer ucrtavawa putawe sl. 1, 2, 3, 4):

sl. 1 - Putawa Merkura sl. 2 - Putawa Merkura

sl. 3 - Putawa Merkura sl. 4 - Putawa Merkura

21

Broj 16

O
A

S
T

R
N

O
M

I
J

A

Zbornik radova

1 prema Astronomskom magazinu [1.]

Similer Documents