Download Pharmacology of Chinese Herbs PDF

TitlePharmacology of Chinese Herbs
File Size9.3 MB
Total Pages479
Table of Contents
              The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Foreword
	Preface To The First Edition
	Preface To The Second Edition
	The Author
	Contents
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 1: Introduction
		Some Chinese Medical Terminology
		Scope And Structure
		General References
	Section 2: A Brief History Of Chinese Medicine
		Prehistoric Era (pre-22th Century B.c.)
		Shang-zhou Dynasties (2000 To 220 B.c.)
		The Qin And Han Dynasties (206 B.c. To 265 A.d.)
		Jian Dynasty And The South-north Division (265 To 560 A.d.)
		Tsual And Tang Dynasties (580 To 900 A.d.)
		Sung-jianc-yuan Dynasties (960 To 1368 A.d.)
		Ming-chin Dynasties (1368 To 1911 A.d.)
		Postrevolution Period (1 91 1 To Present)
		References
	Section 3: Cardiovascular Herbs
	Chapter 1: Herbs With Multiple Actions
		Ginseng
			History
			Pharmacognostic Characteristics
			Classification
			Chemistry
			Other Components Of Ginseng
			Pharmacodynamic Actions Of Ginseng
				Cardiovascular System
				Central Nervous System
				Endocrine System
				Metabolism
				Immune System
				Anticancer Activity
				Anti-x-lrradition Activity
				Antiaging Effect
				Anti-inflammation Activity
				Atpase
			Pharmacokinetics
				Therapeutic Uses
			Preparations
		Ginseng-like Herbs
		Ci Wu Jia
		Wu Jia Pi Or South Wu Jia Pi
		Zhu Je Ginseng
		Jlao Chlu Lan
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 2: Cardiac Herbs
		Jla Zhu Tao
		Huang Hwa Jia Zhu Tao
		Yang Guo Nau
		Luo Bu Ma
		Won Nian Qlnc
		Fu Shou Cao Or Bing Lian Hwa
		Ling Lan
		Xianc Jia Pi
		Fuzi Or Wu Tao Or Zhi Xhan E Gi Kao
		,ian Sui Fuan Hou
		Tang Jie
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 3: Antiarrhythmic Herbs
		Ku Seng
		Ba Li Ma Or Nao Yang Hua
		Changrolin
		Tetrandrine
		Berberine
		Dauricine
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 4: Antihypertensive Herbs
		Chou Wu Tong
		Qin Mu Xlang
		Chu Moo Chol
		Du Zhong
		Jin Gi Er
		Yao Jiu Hua
		Qin Cai
		Wang Jiang Nan
		Sang Zhi
		Luo Fu Mu
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 5: Antiancinal Herbs
		Tan Seng
		Chuan Xiong
		Yen Xing Leaf Also Called Pei Go Su Leaf
		Ge Gen
		San Qi
		Gua Lou
		Song Ji Shang
		Hu Ji Shang
		Yin Yang Huo
		Mar Dong
		Wei Mao Or Gui ]ian Yu
		Ji Mu
		Chang Bei Rui Xlang
		Mao Dong Qing
		Sl Jl Qlng
		She Xlang
		Ju Hua
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 6: Anti-hypercholesterolemic Herbs
		Ling Zhl
		Shan Zha
		Shou Wu Also Called Ho Shou Wu
		Jue Mlnc Zi
		Wu Tong
		Ze Xie
		Pu Huang
		Hu Chanc
		Woo Lu Bar
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 7: Antishock Herbs
		Zhi Shi
		San Long Zhi
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 4: The Nervous System
		Chapter 8: Anesthetic And Muscle-relaxing Herbs
			Anesthetic Herbs
				Man Tao Luo Or Yang Jin Hua
				Chan Su
				Jlu Li Xlanc
			Muscle-relaxing Herbs
				Fang Ji Or Han Fang Ji
				Mu Fang Ji
				Japanese Mu Fang Ji
				Japanese Han Feng Ji Or Qing Teng
				Jin Xlan Dlao Wu Cui
				Qlan Jin Tenc
				Hua Qlan Jin Tenc
				Ye Dou Gen Or Shan Dou Gen
				Ba Jiao Feng
				Xi Sheng Teng
				Luo Shi Teng
				References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 9: Sedative And Hypnotic Herbs
		Suan Zao Ren
		Fu Ling
		Ling Yang Jlao
		Han Shou Cao
		Zhu Zi Tou
		Dao Dou
		Sha Yuan Zi
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 10: Anticonvulsive Herbs
		Gou Teng
		Tian Ma
		Nan Xing
		Niu Huang
		Hu Jiao
		Jian Can
		Ci Ji Li
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 11: Anti-alzheimer And Nootropic Herbs
		Huperzine A
		Tacrine Or Tetrahydroaminoacridine
		Ginsenosides Rb1 And Rg1
		Ginkgo Extract
		Securinine
		Crocin
		Clausenamide
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 12: Analgesic Herbs
		Yan Hu Suo
		Xla Tlan Wu
		Chuan Duan Chan Cao
		Zhul Hua Huang Gin
		Bai Qu Cai
		Xi Xin
		Cao Wu
		Qing Feng Teng
		Zu Sl M A
		Wu Yao
		Mo Yao
		Llan Mlan Zhen
		Gou Min
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 13: Antipyretic Herbs
		Chal Hu
		Fang Feng
		Jing Jie
		Sheng Ma
		He Ye
		Llan Zi Xin
		Huang Teng
		Huang Lu
		Luo De Da Or Ji Xue Cao
		Bal Zhl
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 14: Antirheumatic Herbs
		Xu Chang Qlng
		Cang Er Zi
		Qin Jiu
		Wei Ling Xlan
		Xue Shang Yi Zhi Hao
		Zl Jin Pi Or San Hai Ton
		Chuan Shan Long
		Guo Gang Long
		Tou Gu Cao
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 15: Central Stimulating Herbs
		Ma Qlan Zi
		Yl Ye Chau
		Shi Suan
		Chang Nao, Camphor
		Cha Or Tea
		An Xi Xlang
		Appendix: Psychotomimetic Herbs
			Gu Ko Yi
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 5: The Alimentary System
		Chapter 16: Stomachics And "wind"-dispelling Herbs
			Long Dan
			Hou Po
			Bo He, Peppermint
			Ba Jiao Hui Xlang
			Xin Yi Hua
			Tan Xiang
			Xlao Hui Xlang
			References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 17: Herbs Promoting Digestion
		Mai Ya
		Ding Xlang
		La Liao
		Gou Gi
		Suo Luo Zi
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 18: Antiacid And Antiulcer Herbs
		Hai Plao Xiao
		Wa Leng Zi
		Mu Li
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 19: Laxative Herbs
		Tai Huang
		Mang Xlao
		Qlan Niu Zi
		Huo Ma Ren
		Ba Dou
		Fan Xie Ye
		Bl Ma Zi
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 20: Antidiarrheal Herbs
		Wu Bei Zi
		Zl Yu
		Gou Mei
		Chun Pi
		Fan Shi Liu
		Chun Jin Pi Or Mu Jin Pi
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 21: Emetic And Antiemetic Herbs
		Gua Dl
		Li Lu
		Ban Xia
		Wu Zhu Yu
		Xlang Si Zi
		Chen Xlang
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 22: Choleretic And Anti Hepatitis Herbs
		Yu Jin
		Dong Yao
		Wu Wei Zi
		Zhi Zi
		Yin Chen
		Chu Pen Cao
		Shui Fei Ji
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 23: Tonics And Supporting Herbs
		Dong Chong Xia Cao
		Rou Chon Wun
		Qlong Zhi, Agar-agar
		Lu Rong
		Bai Shao
		Ba Ji Tian
		Bu Gu Zhi
		Gou Ql Zl
		Mi Meng Hua
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 6: The Respiratory System
		Chapter 24: Antltusslve Herbs
			Xing Ren
			Bai Bu
			Bei Mu Or Zhi Bei Mu Or Chuan Bei Mu
			Kuan Dong Hua
			Han Cai
			Hu Tao Ren
			Mlan Hua Gan
			Yu Gan Zi
			Ye Xia Zhu
			Qlan Hu
			References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 25: Expectorants
		Jie Geng
		Yuan Zhi
		Sha Shen Or Southern Sha Seng
		Ju Hong
		Er Cha
		Luo Han Guo
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 26: Antiasthmatic Herbs
		Ma Huang
		Khat
		Di Long
		Yun Xlang Cao
		Hua Shan Seng
		Al Ye You
		Tong Guan Tan
		Shan Cong Zi Oil
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 7: The Genitourinary System
		Chapter 27: Diuretic Herbs
			Mu Tong
			Zhu Ling
			Bian Xu
			Qu Mai
			Jin Qlan Cao
			Ban Blan Lian
			Shen Jin Cao
			Zhi Wei
			Wu Jiu
			Qlan Jin Zi
			Gan Suei
			Ze Qi
			Huo Yu Jin
			Shan Zhu Yu
			Bal Mao Gen
			References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 28: Herbs Affecting The Uterus
		Dang Gui
		Yi Mu Cao
		Hong Hua
		Xlang Fu
		Tlan Hua Fen
		Yuan Hua
		Mai Jiao
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 29: Fertility And Contraceptive Herbs
		Soybean
		Red Clover
		Chaparral
		Gossypol
		Tripchlorolide (t4)
		Celastrol
		Appendix: Herbs Promoting Milk Secretion
			Wang Bu Liu Xing
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 8: The Hematopoietic System
		Chapter 30: Herbs Promoting Blood Formation
			E Jiao
			Ji Xue Teng
			Nu Zhen Zi
			Bei Yao Zi
			References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 31: Immunoenhancing And Immunosuppressing Herbs
		Ganoderma Polysaccharides (gps)
		Eplmedlum Polysaccharide
		Polyactin A.
		Peony Glucosides
		Ginsenosides
		Triptolide
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 32: Hemostatic And Antistask Herbs
		Ce Bai Ye
		Ma Han Llan
		Hual Hua Or Huai Mi
		Tie Shu
		Su Mu
		Gul Hua
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 9: The Endocrine System
		Chapter 33: Herbs Affecting The Thyroid Gland
			Hai Dal Or Kun Bu
			Hai Zao
			Huang Yao Zi
			Liu Ye
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 34: Herbs Affecting The Adrenal Cortex
		Gan Cao, Or Licorice Root
		Carbenoxolone
		Suo Huo Zi, Also Called "seven Leaves Tree", "monkey Chestnut"
		Ginseng
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 35: Antidiabetic Herbs
		Di Gu Pi
		Zhi Mu Or Di Seng
		Di Huang
		Xuan Shen
		Zhang Shu
		Ze Xie
		Ginseng
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 10: Chemotherapy
		Chapter 36: Antibacterial, Antiviral, And Antifungal Herbs
			Huang Lian
			Ma Wei Lian Or Ma Wei Huang Lian
			Huang Bal
			Huang Qin
			Huang Se
			San Ke Zhen Or Ziao Yeh Gen
			Jin Yin Hua
			Lian Qiao
			Chuan Xin Llan
			Pu Gong Ylng
			Qlan Ji Guang
			Hu Zhang
			Yu Xing Cao
			Ya Zhi Cao
			Da Suan Or Garlic
			Llao Ge Wang
			Ma Chi Xlan
			Jin Deng Long
			Guang Dou Gen Or Shan Dou Cen
			Da Qing Ye
			Ban Lan Gen
			Kong Xin Llan Zi Cao
			Qin Pi
			Mu Dan Pi
			Shui Hong Cao
			Bai Xian Pi
			Lu Xlan Cao
			Shi Cao Or Yarrow
			Long Kui
			References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 37: Anti-human Immunodeficiency Viral (hiv) Herbs
		Jin Ci Tau
		Map30
		Gap31
		Daps30 And 32
		Trichosanthin And Tap29
		Mal4
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 38: Antitubercular Herbs
		Pi Jiu Hua
		Lu Cao
		Shi Dlao Lan
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 39: Antiseptics And Disinfectants
		Luo Hua Zi Zhu
		Zi Cao
		Da Ye An
		Yi Gi Jin
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 40: Anthelmintics
		Ku Llan Pi Or Chuan Llan Pi
		Shi Jiun Zi
		Mai She Cao Or Je Koo Cai
		Shi Liu Pi
		Guan Zhong Or Mien Ma Guan Zhong
		Zl Kee Quan Zhong
		Gou Gi Quan Zhong
		Wu Me1
		Bing Lang
		Nan Gua Zi
		Xlan He Cao
		Hua Jiao
		Da Feng Zi
		Nan He Shi
		A Wei
		Artemeter
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 41: Antiamebial And Antitrichomonial Herbs
		Ya Dan Zi
		Bai Tou Weng
		She Chuang Zi
		Bo Lor Hui
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 42: Antimalarial Herbs
		Qinchaosu Or Artemisinin
		Chang Shan
		Ma Blan Cao
		Pai Chlen Cao
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 43: Anticancer Herbs
		Hong Dao Shan
		Ye Bai Ho Or Nung Gi Li
		E Zhu
		San Jin Shan
		Dong Ling Cao
		Xi Zhu
		Lei Gong Teng
		Chang Chu Hua
		Mei Deng Mu
		Bruceantin
		Taiwan Pei Lan
		Fan Hong Hwa
		Zhong Jie Feng
		Ban Sao
		Pa Jlao Llan
		References
The Pharmacology of Chinese Herbs
	APPENDIX
		CHINESE EQUIVALENTS OF NAMES OF "HERBS"
            

Similer Documents