Download Pharmacology of Chinese Herbs PDF

TitlePharmacology of Chinese Herbs
File Size9.3 MB
Total Pages479
Table of Contents
              The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Foreword
	Preface To The First Edition
	Preface To The Second Edition
	The Author
	Contents
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 1: Introduction
		Some Chinese Medical Terminology
		Scope And Structure
		General References
	Section 2: A Brief History Of Chinese Medicine
		Prehistoric Era (pre-22th Century B.c.)
		Shang-zhou Dynasties (2000 To 220 B.c.)
		The Qin And Han Dynasties (206 B.c. To 265 A.d.)
		Jian Dynasty And The South-north Division (265 To 560 A.d.)
		Tsual And Tang Dynasties (580 To 900 A.d.)
		Sung-jianc-yuan Dynasties (960 To 1368 A.d.)
		Ming-chin Dynasties (1368 To 1911 A.d.)
		Postrevolution Period (1 91 1 To Present)
		References
	Section 3: Cardiovascular Herbs
	Chapter 1: Herbs With Multiple Actions
		Ginseng
			History
			Pharmacognostic Characteristics
			Classification
			Chemistry
			Other Components Of Ginseng
			Pharmacodynamic Actions Of Ginseng
				Cardiovascular System
				Central Nervous System
				Endocrine System
				Metabolism
				Immune System
				Anticancer Activity
				Anti-x-lrradition Activity
				Antiaging Effect
				Anti-inflammation Activity
				Atpase
			Pharmacokinetics
				Therapeutic Uses
			Preparations
		Ginseng-like Herbs
		Ci Wu Jia
		Wu Jia Pi Or South Wu Jia Pi
		Zhu Je Ginseng
		Jlao Chlu Lan
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 2: Cardiac Herbs
		Jla Zhu Tao
		Huang Hwa Jia Zhu Tao
		Yang Guo Nau
		Luo Bu Ma
		Won Nian Qlnc
		Fu Shou Cao Or Bing Lian Hwa
		Ling Lan
		Xianc Jia Pi
		Fuzi Or Wu Tao Or Zhi Xhan E Gi Kao
		,ian Sui Fuan Hou
		Tang Jie
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 3: Antiarrhythmic Herbs
		Ku Seng
		Ba Li Ma Or Nao Yang Hua
		Changrolin
		Tetrandrine
		Berberine
		Dauricine
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 4: Antihypertensive Herbs
		Chou Wu Tong
		Qin Mu Xlang
		Chu Moo Chol
		Du Zhong
		Jin Gi Er
		Yao Jiu Hua
		Qin Cai
		Wang Jiang Nan
		Sang Zhi
		Luo Fu Mu
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 5: Antiancinal Herbs
		Tan Seng
		Chuan Xiong
		Yen Xing Leaf Also Called Pei Go Su Leaf
		Ge Gen
		San Qi
		Gua Lou
		Song Ji Shang
		Hu Ji Shang
		Yin Yang Huo
		Mar Dong
		Wei Mao Or Gui ]ian Yu
		Ji Mu
		Chang Bei Rui Xlang
		Mao Dong Qing
		Sl Jl Qlng
		She Xlang
		Ju Hua
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 6: Anti-hypercholesterolemic Herbs
		Ling Zhl
		Shan Zha
		Shou Wu Also Called Ho Shou Wu
		Jue Mlnc Zi
		Wu Tong
		Ze Xie
		Pu Huang
		Hu Chanc
		Woo Lu Bar
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 7: Antishock Herbs
		Zhi Shi
		San Long Zhi
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 4: The Nervous System
		Chapter 8: Anesthetic And Muscle-relaxing Herbs
			Anesthetic Herbs
				Man Tao Luo Or Yang Jin Hua
				Chan Su
				Jlu Li Xlanc
			Muscle-relaxing Herbs
				Fang Ji Or Han Fang Ji
				Mu Fang Ji
				Japanese Mu Fang Ji
				Japanese Han Feng Ji Or Qing Teng
				Jin Xlan Dlao Wu Cui
				Qlan Jin Tenc
				Hua Qlan Jin Tenc
				Ye Dou Gen Or Shan Dou Gen
				Ba Jiao Feng
				Xi Sheng Teng
				Luo Shi Teng
				References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 9: Sedative And Hypnotic Herbs
		Suan Zao Ren
		Fu Ling
		Ling Yang Jlao
		Han Shou Cao
		Zhu Zi Tou
		Dao Dou
		Sha Yuan Zi
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 10: Anticonvulsive Herbs
		Gou Teng
		Tian Ma
		Nan Xing
		Niu Huang
		Hu Jiao
		Jian Can
		Ci Ji Li
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 11: Anti-alzheimer And Nootropic Herbs
		Huperzine A
		Tacrine Or Tetrahydroaminoacridine
		Ginsenosides Rb1 And Rg1
		Ginkgo Extract
		Securinine
		Crocin
		Clausenamide
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 12: Analgesic Herbs
		Yan Hu Suo
		Xla Tlan Wu
		Chuan Duan Chan Cao
		Zhul Hua Huang Gin
		Bai Qu Cai
		Xi Xin
		Cao Wu
		Qing Feng Teng
		Zu Sl M A
		Wu Yao
		Mo Yao
		Llan Mlan Zhen
		Gou Min
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 13: Antipyretic Herbs
		Chal Hu
		Fang Feng
		Jing Jie
		Sheng Ma
		He Ye
		Llan Zi Xin
		Huang Teng
		Huang Lu
		Luo De Da Or Ji Xue Cao
		Bal Zhl
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 14: Antirheumatic Herbs
		Xu Chang Qlng
		Cang Er Zi
		Qin Jiu
		Wei Ling Xlan
		Xue Shang Yi Zhi Hao
		Zl Jin Pi Or San Hai Ton
		Chuan Shan Long
		Guo Gang Long
		Tou Gu Cao
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 15: Central Stimulating Herbs
		Ma Qlan Zi
		Yl Ye Chau
		Shi Suan
		Chang Nao, Camphor
		Cha Or Tea
		An Xi Xlang
		Appendix: Psychotomimetic Herbs
			Gu Ko Yi
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 5: The Alimentary System
		Chapter 16: Stomachics And "wind"-dispelling Herbs
			Long Dan
			Hou Po
			Bo He, Peppermint
			Ba Jiao Hui Xlang
			Xin Yi Hua
			Tan Xiang
			Xlao Hui Xlang
			References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 17: Herbs Promoting Digestion
		Mai Ya
		Ding Xlang
		La Liao
		Gou Gi
		Suo Luo Zi
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 18: Antiacid And Antiulcer Herbs
		Hai Plao Xiao
		Wa Leng Zi
		Mu Li
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 19: Laxative Herbs
		Tai Huang
		Mang Xlao
		Qlan Niu Zi
		Huo Ma Ren
		Ba Dou
		Fan Xie Ye
		Bl Ma Zi
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 20: Antidiarrheal Herbs
		Wu Bei Zi
		Zl Yu
		Gou Mei
		Chun Pi
		Fan Shi Liu
		Chun Jin Pi Or Mu Jin Pi
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 21: Emetic And Antiemetic Herbs
		Gua Dl
		Li Lu
		Ban Xia
		Wu Zhu Yu
		Xlang Si Zi
		Chen Xlang
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 22: Choleretic And Anti Hepatitis Herbs
		Yu Jin
		Dong Yao
		Wu Wei Zi
		Zhi Zi
		Yin Chen
		Chu Pen Cao
		Shui Fei Ji
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 23: Tonics And Supporting Herbs
		Dong Chong Xia Cao
		Rou Chon Wun
		Qlong Zhi, Agar-agar
		Lu Rong
		Bai Shao
		Ba Ji Tian
		Bu Gu Zhi
		Gou Ql Zl
		Mi Meng Hua
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 6: The Respiratory System
		Chapter 24: Antltusslve Herbs
			Xing Ren
			Bai Bu
			Bei Mu Or Zhi Bei Mu Or Chuan Bei Mu
			Kuan Dong Hua
			Han Cai
			Hu Tao Ren
			Mlan Hua Gan
			Yu Gan Zi
			Ye Xia Zhu
			Qlan Hu
			References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 25: Expectorants
		Jie Geng
		Yuan Zhi
		Sha Shen Or Southern Sha Seng
		Ju Hong
		Er Cha
		Luo Han Guo
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 26: Antiasthmatic Herbs
		Ma Huang
		Khat
		Di Long
		Yun Xlang Cao
		Hua Shan Seng
		Al Ye You
		Tong Guan Tan
		Shan Cong Zi Oil
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 7: The Genitourinary System
		Chapter 27: Diuretic Herbs
			Mu Tong
			Zhu Ling
			Bian Xu
			Qu Mai
			Jin Qlan Cao
			Ban Blan Lian
			Shen Jin Cao
			Zhi Wei
			Wu Jiu
			Qlan Jin Zi
			Gan Suei
			Ze Qi
			Huo Yu Jin
			Shan Zhu Yu
			Bal Mao Gen
			References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 28: Herbs Affecting The Uterus
		Dang Gui
		Yi Mu Cao
		Hong Hua
		Xlang Fu
		Tlan Hua Fen
		Yuan Hua
		Mai Jiao
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 29: Fertility And Contraceptive Herbs
		Soybean
		Red Clover
		Chaparral
		Gossypol
		Tripchlorolide (t4)
		Celastrol
		Appendix: Herbs Promoting Milk Secretion
			Wang Bu Liu Xing
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 8: The Hematopoietic System
		Chapter 30: Herbs Promoting Blood Formation
			E Jiao
			Ji Xue Teng
			Nu Zhen Zi
			Bei Yao Zi
			References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 31: Immunoenhancing And Immunosuppressing Herbs
		Ganoderma Polysaccharides (gps)
		Eplmedlum Polysaccharide
		Polyactin A.
		Peony Glucosides
		Ginsenosides
		Triptolide
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 32: Hemostatic And Antistask Herbs
		Ce Bai Ye
		Ma Han Llan
		Hual Hua Or Huai Mi
		Tie Shu
		Su Mu
		Gul Hua
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 9: The Endocrine System
		Chapter 33: Herbs Affecting The Thyroid Gland
			Hai Dal Or Kun Bu
			Hai Zao
			Huang Yao Zi
			Liu Ye
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 34: Herbs Affecting The Adrenal Cortex
		Gan Cao, Or Licorice Root
		Carbenoxolone
		Suo Huo Zi, Also Called "seven Leaves Tree", "monkey Chestnut"
		Ginseng
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 35: Antidiabetic Herbs
		Di Gu Pi
		Zhi Mu Or Di Seng
		Di Huang
		Xuan Shen
		Zhang Shu
		Ze Xie
		Ginseng
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Section 10: Chemotherapy
		Chapter 36: Antibacterial, Antiviral, And Antifungal Herbs
			Huang Lian
			Ma Wei Lian Or Ma Wei Huang Lian
			Huang Bal
			Huang Qin
			Huang Se
			San Ke Zhen Or Ziao Yeh Gen
			Jin Yin Hua
			Lian Qiao
			Chuan Xin Llan
			Pu Gong Ylng
			Qlan Ji Guang
			Hu Zhang
			Yu Xing Cao
			Ya Zhi Cao
			Da Suan Or Garlic
			Llao Ge Wang
			Ma Chi Xlan
			Jin Deng Long
			Guang Dou Gen Or Shan Dou Cen
			Da Qing Ye
			Ban Lan Gen
			Kong Xin Llan Zi Cao
			Qin Pi
			Mu Dan Pi
			Shui Hong Cao
			Bai Xian Pi
			Lu Xlan Cao
			Shi Cao Or Yarrow
			Long Kui
			References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 37: Anti-human Immunodeficiency Viral (hiv) Herbs
		Jin Ci Tau
		Map30
		Gap31
		Daps30 And 32
		Trichosanthin And Tap29
		Mal4
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 38: Antitubercular Herbs
		Pi Jiu Hua
		Lu Cao
		Shi Dlao Lan
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 39: Antiseptics And Disinfectants
		Luo Hua Zi Zhu
		Zi Cao
		Da Ye An
		Yi Gi Jin
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 40: Anthelmintics
		Ku Llan Pi Or Chuan Llan Pi
		Shi Jiun Zi
		Mai She Cao Or Je Koo Cai
		Shi Liu Pi
		Guan Zhong Or Mien Ma Guan Zhong
		Zl Kee Quan Zhong
		Gou Gi Quan Zhong
		Wu Me1
		Bing Lang
		Nan Gua Zi
		Xlan He Cao
		Hua Jiao
		Da Feng Zi
		Nan He Shi
		A Wei
		Artemeter
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 41: Antiamebial And Antitrichomonial Herbs
		Ya Dan Zi
		Bai Tou Weng
		She Chuang Zi
		Bo Lor Hui
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 42: Antimalarial Herbs
		Qinchaosu Or Artemisinin
		Chang Shan
		Ma Blan Cao
		Pai Chlen Cao
		References
The Pharmacology Of Chinese Herbs
	Chapter 43: Anticancer Herbs
		Hong Dao Shan
		Ye Bai Ho Or Nung Gi Li
		E Zhu
		San Jin Shan
		Dong Ling Cao
		Xi Zhu
		Lei Gong Teng
		Chang Chu Hua
		Mei Deng Mu
		Bruceantin
		Taiwan Pei Lan
		Fan Hong Hwa
		Zhong Jie Feng
		Ban Sao
		Pa Jlao Llan
		References
The Pharmacology of Chinese Herbs
	APPENDIX
		CHINESE EQUIVALENTS OF NAMES OF "HERBS"
            
Document Text Contents
Page 1

The

Chang Huang

CRC Press
Boca Raton London New York Washington, D.C.

Copyright 1999 by CRC Press LLC

Page 2

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Catalog record IS avadable from the Library of Congress

This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reprinted material is quoted with
permission, and sources are indicated. A wide variety of references are listed. Reasonable efforts have been made to publish
reliable data and information, but the author and the publisher cannot assume responsibility for the valid~ty of all materials
or for the consequences of their use.

Neither this book nor any pan may be reproduced or transm~tted In any form or by any means, electronic or mechanical.
including photocopying, microfilming, and recording, or by any informat~on storage or retrieval system, without prior
perm~ssion in wnting from the publisher.

The consent of CRC Press LLC does not extend to copying for general distnbution, for promotion, for creating new works,
or for resale. Specific permission must be obta~ned in writmg from CRC Press LLC for such copying.

Direct all inquiries to CRC Press LLC. 20W N.W. Corporate Blvd.. Boca Raton, Florida 33431

Wademark Notice: Product or corporate names may be trademarks or registered tmdemarks, and are used only for
identification and explanation, without intent to ~nfringe.

Visit the CRC Press Web site at wwwcrcpress.com

0 1999 by CRC Press LLC

No claim to original U.S. Government works
lnternat~onal Standard Book Number 0-8493-1665-0

Printed ~n the Unnted States of America 4 5 6 7 8 9 0
Printed on acid-free paper

Copyright 1999 by CRC Press LLC

www.crcpress.com
www.crcpress.com

Page 239

Therapeutic Uses: The herb has antiacid and astringent effects. The Herbal Classic
of the Divine Plowman described it as useful to check hyperfunction of yang of
the liver, to soften and resolve hard masses, and to induce astringency.

Copyright 1999 by CRC Press LLC

Page 240

LAXATIVE HERBS

A Chinese proverb stated that "sick comes from the top, while rescue comes from
the bottom." Thus, to treat any illness, removal of the bowel contents was advised.
Because of this, most Chinese prescription formulas include a laxative as an
adjuvant, such as Tai Huang, which appears in two out of ten prescriptions. The
mechanism of most laxatives involves stimulation of the intestinal mucosa, resulting
in an increase in peristalsis. Their major adverse effect is to increase blood
congestion in the abdomen.

TAI HUANC )

The dried root or rhizome of Rheum palmatum L., R. officinale
Baill., or R. tanguticum Maxim. ex Balf.

Chemistry: The major components isolated from the herb are the glycosides,
rhein-8-monoglucoside, physcion monoglucoside, aloe-emodin monoglucoside,
emodin-monoglucoside, chrysophenol monoglucoside, sennoside A, B, and C.
Rheum tannic acids, gallic acid, and catechin are also present.

R = R1=

Rhei n COOH H

Emod l n OH CH3
Chrysophenol CH3 H h$bR Aloeemdtn CH20H H R t
Physcion 0CH3 CH3

cH,acH - c H ~ ~ g ' u c O s e H
Rhapontin

Copyright 1999 by CRC Press LLC

Page 478

Mu Li
Mu Torn Hui
Mu Tong
Mu Xiang

Nan Tien Zu
Nan Gua Zi
Nan He Shi
Nan Xing

Nao Yang Hua
Niu Rang
Niu Huang
Nonh Wu Jia Pi

Nu Zhen Zi

Pa Chiao Lien
Pa Jiao Lian
Pai Chian Cao
I'ei Go Su Ye
Pei Ian
Pei Mu Er
Pi Jiu Hua
Pin Di Mu
Pu Gong Ying

Pu Huang

Qian Cao
Qian Hu

Qian Jin Zi
Qian Jin Teng
Qian Li Guang
Qian Niu Zi
Qian Ri Hang
Qian Shi
Qin Cai
Qin Jiu
Qin Mu Xing
Qin Pi
Qing Dai
Qing Fend Teng
Qing Hao Su
Qing Teng
Qing Ye Dan
Qmn Zhi (Agar agar)
Qu Mai
Quan Xie
Quan Ye Qing Ian

Ron Dau Kou
llou Chon Wun

San Hai Ton

San Ke Zhrn
San Jin Shan

Osrrea gigas
Parrinia hererophylla
Clematis armandii
Aucklandia lappa

Nandha domesrica
Cucurbrra moschara
Daucus carora
Arisaema

consanguineurn
Rhododendron moue
Arcfium lappa
Bos fauna
Acanthopanax

senficosus
Ligustrum lucidum

Dysosma pleianrha
Podopbyllum emoii
Desmodium pulcheNum
Ginkgo hiloha
Eupatot3um odoratum
Tremella facifornls
Humulus lupulus
Ardlsia japouica
Taraxacum

mongolicum
Typha angusrifollu

Rubia cordifolia
Peucedanum

praeruptoum
Euphorhia lalhyris
Slephania japonica
Senecio scandens
Pharhirls nil
Comphrena globosa
Eurpzla ferox
Aplum graueolens
Geuriana macrophylla
Arisrolochia debills
Fminus rhychopyla
~satls ~ndigolica
Sinomenium acufum
ArTemlsia ammia
Sinomenrum acutum
S M i a mileensls
Gelidium amansii
Dianthus superhus
Bulhus marlensi
Dracocephalum

1ntegnijoRum

Myrlsrlca fragrans
Cisfanche deseriicola

San Long Zhi
Sdn Qi
San Ye Mo Ton
Sang Zhi
Sha Ren
She Seng
She Yuan Zi
Shan Ci Gu
Shan Gong Zi Oil
Shan Dou Gen

Shan Dou Gen
Shen Zha
Shan Zhu Yu
Shang Lu
She Can
She Chuang Zi
She Mei
She Xiang
Shei Yiang Mei Gen
Shen Jin Cao
Shrng Jiang
Sheng Ma
Shi Cao
Shi Da Chuan

Shi Diao Ian
Shi Gao
Shi Jian Chuan
Shi J i m Zi
Shi Liu Pi
Shr Shang Bai
Shi Suan
Shi Yang Seng
Shu Liang
Shu Qu Cao
Shui Fei Ji
Shui Hong Hua
Si Ji Qing
Song Ji Shang
Song Ta
Soybedn (Huang Dao)
Su Mu
Sum Zao Ren
Suo Luo Zi
Sue Ydng

Tai Huang
Taiwan Pei lan

Tdn Seng
Tan Xiang
Tang Jie

Teng Li Gen
T ~ a n Dong
Tian Hua Fen
Tian Kui Zi

Scopolia rangulica
Pan, rlngiberensls
Akehia rn~oltata
Morus alha
Amomum vlllosum
Adenophora tetraphyNa
Aslragalus complanatus
Iphrgenia indica
Litsea cubeba
Menispermum

dauncum
Sophora subprostrara
Craraegus [email protected]
Corulrc officinalis
Phytolacca acinosa
Belamcandu chinensis
Cnidium monnieri
Duchesnea indica
Moschrrs sifanicu
Adina rubella
Lycopodium clauafum
Zingiber officinale
Cimicifuga heracleifolia
Achilfea a(piua
Oldenlandia

chTsot3richa
Lysionorw pauciJlorus
Gypsum fibrosum
Saluia chtnensis
Quisqualls indica
Punica granarum
Selaginella doederlelnii
Lycoric radiala
Panar qurnquefolius
Diosco,-ea cirrhosa
Gnaphahum afjine
Silybutn mananum
Polygonum orlentale
llex chinensls
Loranrhus paraslricus
Pinus hungeana
GNine soja
Caesalpinia sappan
Z i rphw spinosa
Aesculw chinensis
Cynomorium

songaricum

Rheum palmarum
Eupatorium

formsanutn
Saluia mdriorrhira
SanraNum album
Epsimum

cheiranrhoides
Acrinidia chlnensis
Asparagus cochinensis
Trichosanthes kirilowri
Semtaquilegia

adoxoides

Copyright 1999 by CRC Press LLC

Page 479

Tian Long
Tian Ma
Tie Shu
Tte Xian Cai
Tong Guan Teng
Tou Gu Cao
Tu Si Zi
Tu Tai Huang
Tuo Cha

Wa Leng Zi
Wang Bu 1.i" Xing
Wang Jiang Nan
Wei Ling Xian
Wei Ma0
Wong Nian Qing
Woo Lu Bar

Wu Bei Zi
Wu Gong
Wu Jia Pi

Wu Jiu
Wu Mei
Wu Tong
Wu Wei Zi
Wu Tao

Wu Yao
Wu Zhu Y u

Xao Yie Pi Pa

Xi Sheng Teng
Xi Xin
Xi Xian Cao
Xia Ku Cao
Xia Tian Wu
Xian He Cao
Xian Mao
Xian Si Zi
Xiang Fu
Xiang Jia Pi
Xiao Hui Xiang
Xiao Ji
Xiao Teng Rin Er Cao
Xin Yi Hua
Xing Ren
Xijiang Guo Ben
Xu Chang Qing

Xu Duan
Xuan Seng

Xue Shang Yi Zhu Gao

Gekko chinensis
Gastrodia elata
Cycas rmluta
Acalypha atufralis
Mandenia tenaclrrima
Impatient balsamina
Ctucuta chinensis
Rumex patientfa
Camellia sinensis

Area subcrenafa
Vaccaria segetalis
Cassia occidental~s
Clematis chinensis
Euonymtu alafus
Rhodea japonica
Trigonella
foenumgraecum

Rhtu chinencis
Xolopendra subspintpes
Acanfhopanax

gracilistylns
Sapium sehifemm
Pmnus mume
Firmiana simplex
Shisandra chinensrs
Radix aconifi

praeparata
Lindera nrychnifolia
Euodta mlaecarpa

Rhododendron
anthopogonoides

Clrrampelos pareira
Asarum heferofropoides
Siegesbedia orientalis
Prunella uulgaris
Coydalis decumbens
Agrimonia pilosa
Curculigo orchoiles
Abrus precatoritu
Cypems rolundtu
Periploca sepium
Foeniculum uulgare
Cephalanoplos segetum
Dacfylicarnos tomlosa
Magnolia lili/lora
Pruntu armeniaca
Coniselinum uaginatum
Cynanchum

paniculatum
Dlpsacus asper
Scrophularia

mingpoensis
Aconitum brachypodum

Ya Zhi Cao
Yan Hu Suo

Yang Guo Nau

Yang Ti Gen
Yao Jiu Hua

Ye Bai He
Ye Dou Gen

Ye Huang Hua
Ye Kuan Mun
Ye Xia Zhu
Yen Xing lraf
Yi Mu Cao

Yi Ye Chau
Yi Yi Ken
Yi Zhi Jian
Yiang Jin Hua
Yie Pu Tao Teng

Yin Chen
Yin Yang Huo
Yu Gan Zi
Yu Jin
Yu Mi Xiu
Yu Xing Cao
Yuan Hua
Yuan Zhi
Yuan Xi Huang San
Yue Li Ren
Yun Xiang Cao

Ze Qi
Ze Xie

Zhang Zhu
Zhi Mu

Zhi Qiao
Zhi Shi
Zhi Zi
Zhong Jie Feng
Zhu Je Ginseng
Zhu Ling
Zhu Zi Tou
Zhui Hua Huang Gin
Zi Cao
Z1 Hing Chang Ya Cai
Zi Kee Guan Zhong
Zi Su
Zi Yu
Zi Zhu Cao

Ya Dan Zi Brucea lauenica Zu Si Ma

Commelina communis
Corydalis

turischaninouii
Stropbanthus

diuaricatus
Rumex japonica
Chrysanthemum

indicum
Crotalaria sessiliflora
Menispermum

daurfcum
Patrinia scabiosaefolia
Lespedeza cuneata
PhyNanthus urinaria
Ginkgo biloba
LeonuruS

heterophyllw
Securinega sufmficosa
Coix lachryma
Opioglossum uulgatum
Datura tatula
Ampelopsis

brevipedunculata
Ariemisia capillaris
Epimedium breuicomm
Phyllanthus emblica
Curcuma aromatics
Zea mays
Houttuynia cordala
Daphne genkwa
Polygala tenuifolia
Allamanda cafhanica
Bush chey
Cymbopogon distans

Euphorbia helioscopia
Alisma ork?nralis,

Alisma
plantagoaquatica

Atractylu. orata
Anemawhena

asphodeloides
Citrus Auranrium
C i f m auranttum
Gardenia jasminoides
Sarcandra glabra
Panaxjaponicum
Polypow umbellaticr
Cmtalaria mucronafa
Corydalis thysiflora
Arnebia euchroma
SwMtia punica
Osmunda japonica
PeriNa fmtescens
Sanguisorba ofjcinalis
Callicarpa macrophylla
Daphne grraldii

Copyright 1999 by CRC Press LLC

Similer Documents