Download ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 169-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 PDF

TitleΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 169-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
File Size9.6 MB
Total Pages52
Table of Contents
              FAI_01
FAI_02
FAI_03
FAI_04
FAI_05
FAI_06
FAI_07
FAI_08
FAI_09
FAI_10
FAI_11
FAI_12
FAI_13
FAI_14
FAI_15
FAI_16
FAI_17
FAI_18
FAI_19
FAI_20
FAI_21
FAI_22
FAI_23
FAI_24
FAI_25
FAI_26
FAI_27
FAI_28
FAI_29
FAI_30
FAI_31
FAI_32
FAI_33
FAI_34
FAI_35
FAI_36
FAI_37
FAI_38
FAI_39
FAI_40
FAI_41
FAI_42
FAI_43
FAI_44
FAI_45
FAI_46
FAI_47
FAI_48
FAI_49
FAI_50
FAI_51
FAI_52
            
Document Text Contents
Page 1

τευχος 169 - 15 MAΡTIOY 2014

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ
ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

προσεγγίζοντας τα αινίγµατα του κοσµου µας

τευχος 169 - 15 MAΡTIOY 2014

προσεγγίζοντας τα αινίγµατα του κοσµου µαςπροσεγγίζοντας τα αινίγµατα του κοσµου µας

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ
µυστηρια στην πεντελη

ΠΕ
ΡΙ

Ο∆
ΙΚ

Η
Ε

Κ∆
ΟΣ

Η
-

Κ
ΥΚ

ΛΟ
Φ

ΟΡ
ΕΙ

Μ
Ε

ΤΟ
Ν

Ε
ΛΕ

ΥΘ
ΕΡ

Ο
ΤΥ

ΠΟ

Page 26

26 � φαινοµενα � EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ

θυνση προς τη σπηλιά. Τα έργα σταµάτη-
σαν ανολοκλήρωτα γύρω στα 1983. Ταυ-
τόχρονα η υπόθεση είχε αρχίσει να παίρνει
διαστάσεις και ολοένα και περισσότερα
άτοµα άρχισαν να συρρέουν - ερευνητές,
περίεργοι και άλλα πιο ανεξακρίβωτων
προθέσεων άτοµα. Οι αναφορές για ΑΤΙΑ,
παράξενα πλάσµατα και άλλα λιγότερο ή
περισσότερο εντυπωσιακά φαινόµενα συ-
νέχισαν να αυξάνονται. Αγνωστα άτοµα (;)
έσκαβαν νυχθηµερόν τόσο στο χώρο της
σπηλιάς όσο και στο βυζαντινό εκκλησά-
κι της εισόδου. Ταυτόχρονα έµοιαζε να
παίζεται ένα περίεργο παιχνίδι στο οποίο
εµπλέκονταν από στελέχη των Ενόπλων
∆υνάµεων (διαφόρων χωρών) µέχρι µέλη
µυστικών υπηρεσιών και µαγικοθρησκευ-
τικών οργανώσεων.

ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 1990 το θέµα γνώ-
ρισε νέα δηµοσιότητα όταν τα έργα ξα-
νάρχισαν απότοµα - για να σταµατήσουν
εξίσου απότοµα. Η ιστορία θα εξελισσόταν
ακόµα περισσότερο - ενώ ταυτόχρονα θα
µπερδευόταν ακόµα περισσότερο, µε απο-
κορύφωµα το σηµερινό µπάχαλο, όπου ο
καθένας γράφει, λέει και ισχυρίζεται κυρι-
ολεκτικά ό,τι του καπνίσει, όπου οµάδες
«ερευνητών» και βανδάλων αλωνίζουν
το χώρο σηκώνοντας ακόµα περισσότερη
«σκόνη» και όπου η σοβαρή έρευνα είναι
πλέον σχεδόν αδύνατη.

Η σπηλιά και
οι µυστικές υπηρεσίες

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ υπόθεση αναδροµι-

κά, το θέµα της ανάµιξης των µυστικών
υπηρεσιών και άλλων κρατικών, πολιτι-
κών ή στρατιωτικών φορέων ήταν µάλ-
λον ο καταλύτης που έκανε τη «βόµβα»
να εκραγεί και το χάος να ξεσπάσει σε όλη
του την έκταση. Οταν τέτοιες υπηρεσίες
εµπλέκονται µε το παραφυσικό, ελάχιστη
ιδέα έχουν µε το σε τι ανακατεύονται. Η
εµπλοκή µε αλλοκοσµικές δυνάµεις οδηγεί
σε προβλήµατα στο διαχωρισµό φαντασίας
και πραγµατικότητας, αλήθειας και ψέµα-
τος, σωστού και λάθους. Κλασικά ιστορι-
κά παραδείγµατα είναι η ανάµιξη τέτοιων
υπηρεσιών στην έρευνα των παραψυχο-
λογικών φαινοµένων και την έρευνα των

ΑΤΙΑ. Προσωπικά πιστεύω πως ελάχιστη
ουσιαστική γνώση αποκόµισαν από την
ενασχόλησή τους µε τα φαινόµενα και πιο
πολλή ζηµιά έπαθαν παρά κέρδος απόκτη-
σαν. Ιστορικά, πολλές οµάδες που επιχείρη-
σαν να εµπλακούν µε παραφυσικά φαινό-
µενα οδηγήθηκαν στην αστάθεια και στην
ψυχική ανισορροπία. Η έµφυτη παράνοια
και συνωµοσιολογική σκέψη στις µυστικές
υπηρεσίες και στα παρακλάδια τους εγγυ-
άται ότι «µυστικά σχέδια», όπως τα έργα
στη σπηλιά της Πεντέλης, δεν µπορούν να
ξεφύγουν απ’ αυτό το πεπρωµένο.

Γεωµορφολογία
και παράδοξο

ΩΣΤΟΣΟ, Ο «σκληρός πυρήνας» του αινίγ-
µατος της Πεντέλης εξακολουθεί να υπάρ-
χει πίσω από όλα αυτά. Μια έκφανσή του
είναι οι ηλεκτροµαγνητικές ιδιαιτερότητες
της περιοχής - οι οποίες κατά πάσα πιθα-
νότητα ήταν εκείνες που προκάλεσαν το
ενδιαφέρον αυτών που σχεδίασαν (όχι που
πραγµατοποίησαν) τα «µυστηριώδη έργα»
στο χώρο της σπηλιάς. Οι ηλεκτροµαγνη-

Τα έργα σταµάτησαν ανολοκλήρωτα γύρω στα 1983.
Ταυτόχρονα η υπόθεση είχε αρχίσει να παίρνει διαστά-
σεις και ολοένα και περισσότερα άτοµα άρχισαν να συρ-
ρέουν - ερευνητές, περίεργοι και άλλα πιο ανεξακρίβω-
των προθέσεων άτοµα. Οι αναφορές για ΑΤΙΑ, παράξενα
πλάσµατα και άλλα λιγότερο ή περισσότερο εντυπωσιακά
φαινόµενα συνέχισαν να αυξάνονται

Πρωτοσέλιδο του «Εθνους» για τα έργα στη
σπηλιά το 1990.

Page 27

EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ � φαινοµενα � 27

τοποι δυναµης

τικές ανωµαλίες είναι γνωστό ότι συνδέο-
νται µε µια ευρύτατη γκάµα παραφυσικών
και γενικότερα Οριακών Φαινοµένων. Και
όπως κάθε Οριακό Φαινόµενο, έτσι και τα
φαινόµενα της Πεντέλης είναι «φευγαλέα»:
δεν είναι δυνατό να «αποδειχτούν» πέραν
πάσης αµφιβολίας, αλλά από την άλλη µε-
ριά δεν είναι δυνατό και να απορριφθούν
- τουλάχιστον από εκείνους που τα βίωσαν.
Στην περιοχή της σπηλιάς της Πεντέλης
είναι χαρακτηριστικές και οι µεταβολές
πραγµατικότητας: µια φευγαλέα µεταβολή
της γεωµορφολογίας και της τοπογραφίας
του χώρου, η οποία συνήθως αποτελεί αδι-
όρατη εντύπωση, αλλά που µερικές φορές
µπορεί να αποτυπωθεί και φωτογραφικά.
Παραµένει ωστόσο τυπικά «αναπόδεικτη»
όπως κάθε καλό Ο.Φ. - για όποιον δηλαδή
ενδιαφέρεται για «τεκµήρια» µε την επιστη-
µονική έννοια του όρου.

Η διαχρονικότητα
των φαινοµένων

ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ιδιαίτερος χώρος δεν
θα µπορούσε να µην έχει και το σχετικό

υπόβαθρο. Κάνοντας µια αναδροµή στην
ιστορία και στην προϊστορία, βλέπουµε πως
η γενικότερη περιοχή είχε αποτελέσει λα-
τρευτικό κέντρο του Πάνα. Στην είσοδο της
σπηλιάς υπάρχουν δύο βυζαντινοί ναΐσκοι
(ή ένας µε διπλό ιερό) που αποκαλούνται
ναοί του Αγίου Νικολάου και του Αγίου
Σπυρίδωνα, χωρίς όµως να είναι γνω-
στό εάν είναι πράγµατι ναοί αφιερωµένοι
στους συγκεκριµένους αγίους. Επίσης οι
ντόπιοι θρύλοι και παραδόσεις βρίθουν
από αναφορές για αλλοκοσµικά όντα και
οπτασίες που µερικές φορές θυµίζουν τους
σηµερινούς επιβάτες των ΑΤΙΑ.

Η ΠΕΝΤΕΛΗ διαθέτει ακόµα µια γεωλογι-
κή ιδιοµορφία που την καθιστά σηµαντικό
τόπο δύναµης: ήταν τόπος εξαγωγής του
περίφηµου πεντελικού µαρµάρου από το
οποίο κατασκευάστηκαν τα µνηµεία της
Ακρόπολης.

ΜΙΑ ΑΛΛΗ περιοχή ενδιαφέροντος είναι ο
«αντιβαρυτικός» δρόµος µεταξύ Παλαιάς
Πεντέλης και ∆ιονύσου. Ακόµα δεν έχει
εξακριβωθεί εάν πρόκειται όντως για ανω-
µαλία του βαρυτικού πεδίου της περιοχής
ή οφθαλµαπάτη, αλλά είναι γεγονός ότι
έχουν καταγραφεί αρκετές αλλοκοσµικές
εµπειρίες στην περιοχή. Υπάρχουν όµως
και πάµπολλα άλλα εστιακά σηµεία στην

περιοχή της Πεντέλης που χαρακτηρίζο-
νται από αρχαία και σύγχρονα ιερά και
άλλα κτίσµατα, τοπογραφικές ιδιοµορφί-
ες κ.ά.

Σηµείωση:
Το άρθρο αποτελεί απόσπασµα από το βιβλίο
του Θανάση Βέµπου «Τόποι ∆ύναµης στην
Ελλάδα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
«Αρχέτυπο».

Who is who:
Ο Θανάσης Βέµπος γεννήθηκε το 1963
στην Αθήνα και είναι επαγγελµατίας
ερευνητής – δηµοσιογράφος. Eχει µετα-
φράσει πολλά επιστηµονικά βιβλία και
άρθρα, ενώ έχει δηµοσιεύσει περισσό-
τερα από 300 άρθρα µε αντικείµενο τη
διαστηµική τεχνολογία, την οικονοµία,
το παράξενο και τις επιπτώσεις της
τεχνολογίας στην ανθρώπινη κοινωνία
και ψυχολογία. Ορισµένα από τα γνω-
στότερα έργα του είναι «Οι Πύλες του
Αλλόκοσµου» (1999), «Μαύρα Υπόγεια
Ρεύµατα» (2001), «Τα Φαντάσµατα
του ∆ιαστήµατος» (2003), «Το Aγγιγµα
του Μίδα» (2005) κ.ά. Από τις εκδόσεις
∆αιδάλεος κυκλοφορεί το βιβλίο του «Το
Πνεύµα του Χρόνου: Οψεις του Παραφυ-
σικού στην Ελλάδα».

Η είσοδος της περιβόητης
«Σπηλιάς του Νταβέλη» στην Πεντέλη.

Στην είσοδο της
σπηλιάς υπάρχουν

δύο βυζαντινοί
ναΐσκοι (ή ένας µε

διπλό ιερό) που
αποκαλούνται

ναοί του Αγίου
Νικολάου και του
Αγίου Σπυρίδωνα,

χωρίς όµως να
είναι γνωστό εάν

είναι πράγµατι
ναοί αφιερωµένοι

στους συγκεκριµέ-
νους αγίους.

Similer Documents