Download personal na pera PDF

Titlepersonal na pera
LanguageEnglish
File Size3.3 MB
Total Pages218
Table of Contents
              Pag-evaluate sa Aking mga Pagsisikap
Para sa mga Facilitator
1. Pagiging Matalino at Tapat na Katiwala
2. Pagkakaisa sa Paraan ng Paghawak Natin ng Pera
3. Pagbabayad ng mga Ikapu at mga Handog
4. Paglikha ng Badyet
5. Pagsunod sa Badyet
6. Pagprotekta sa Iyong Pamilya Laban sa Kahirapan
7. Pag-unawa sa Utang
8. Pag-ahon sa Pagkakautang
9. Pagbabawas ng mga Kagipitan sa Pera
10. Mamuhunan para sa Hinaharap (Part 1)
11. Mamuhunan para sa Hinaharap (Part 2)
12. Patuloy na Nagbibigay at Nagpapala sa Iba
            

Similer Documents