Download personal na pera PDF

Titlepersonal na pera
LanguageEnglish
File Size3.3 MB
Total Pages218
Table of Contents
              Pag-evaluate sa Aking mga Pagsisikap
Para sa mga Facilitator
1. Pagiging Matalino at Tapat na Katiwala
2. Pagkakaisa sa Paraan ng Paghawak Natin ng Pera
3. Pagbabayad ng mga Ikapu at mga Handog
4. Paglikha ng Badyet
5. Pagsunod sa Badyet
6. Pagprotekta sa Iyong Pamilya Laban sa Kahirapan
7. Pag-unawa sa Utang
8. Pag-ahon sa Pagkakautang
9. Pagbabawas ng mga Kagipitan sa Pera
10. Mamuhunan para sa Hinaharap (Part 1)
11. Mamuhunan para sa Hinaharap (Part 2)
12. Patuloy na Nagbibigay at Nagpapala sa Iba
            
Document Text Contents
Page 1

PERSONAL NA PERA
PA R A M AG I N G S E L F - R E L I A N T

P
E

R
S

O
N

A
L

N
A

P
E

R
A

| P
A

R
A

M
A

G
IN

G
S

E
L

F
-R

E
L

IA
N

T

Page 2

MENSAHE MULA SA UNANG PANGULUHAN

Mahal naming mga Kapatid:

Ipinahayag ng Panginoon, “Layunin ko ito na maglaan para sa aking
m a bana ”  a   . n a a aya na i o ay isan an a o
mula sa Panginoon na magbibigay Siya ng mga temporal na biyaya
at mga oportunidad para maging self-reliant, na ibig sabihin ay kaya
nating tustusan ang mga pangangailangan natin at ng ating pamilya sa
b ay na i o.

n o boo na i o ay ini an a a a n an an m a miy mb o
n imba an na ma an a maisa a a an m a a i n nin n

ananam a a aya asyon asi a an a a i i a a sa an inoon.
Sa pagtanggap at pagsasabuhay ng mga alituntuning ito, higit ninyong
ma a am an an m a m o a na biyayan i inan a o n an inoon.

Inaanyayahan namin kayo na pag-aralang mabuti at isabuhay ang
mga alituntuning ito at ituro ang mga ito sa mga miyembro ng inyong

ami ya. a a ina a ninyo i o a a a ain an inyon b ay. a -
tuto kayo kung paano kumilos sa inyong pagsulong tungo sa lalo pang

a i in s ian . abibiyayaan ayo n mas ma a in a asa
a aya aan a a n a .

a i a an ayo ay nay na ana n a in ma sa an i . a a iya
ayo a in i iya ayo ababayaan. i a a iya ayo a an a iyan

i a a oob sa inyo an m a s i i a a m o a na biyaya n
s ian .

aos son s masainyo

n nan an an

ni a a a n n imba an ni s is o n m a ana sa m a in a
a a i y a

n n a s n .
i s s .

ni imba sa s a os ni os n m i a
a san ayon sa n s .

a san ayon sa a sasa in .
a sasa in n sona inan s o ian

a a o

Page 109

101

TAUNANG CHECKUP

Dati akong nagbebenta ng insurance, at alam kong tumataas ang mga presyo nito sa paglipas ng
panahon. Hindi na ako nagbebenta ng insurance, pero pinagkukumpara ko ang mga presyo ng mga
insurance plan taun-taon para matiyak na pinakamaganda ang nakukuha ko. Tuwing Nobyembre
nirerepaso ko ang mga plan ko at humihingi ako ng mga quotation mula sa iba pang mga kumpanya.
Napapanatili kong mababa ang gastos ko dahil dito.

TALAKAYIN SA INYONG FAMILY COUNCIL ANG EMERGENCY FUND AT
INSURANCE

Sa inyong family council sa linggong ito, talakayin ang mga paraan para
mabuo ang inyong isang-buwang emergency fund. Magpasiya rin kung
aling mga insurance plan ang mahalaga para sa inyong pamilya, at siyasatin
ang mga insurance policy. Maaari mong gamitin ang “Sample Family Council
Discussion” outline sa ibaba.

SAMPLE FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Tiyaking magsimula at magtapos sa isang panalangin para maanyayahan ang Espiritu.

Part 1: Magrepaso

Kumusta ang pagsunod mo sa iyong badyet?
May sapat ka bang insurance? Anong mga insurance policy ang

kailangan mo sa iyong sitwasyon?

Part 2: Magplano

Kung wala kang sapat na insurance, aling insurance coverage
ang dapat mong kunin? Magsagawa ng cost-benefit analysis ng
makukuhang mga plan (tingnan sa mga pahina 97–98).

Ano ang magagawa mo para mabilis na mabuo ang iyong isang-
buwang emergency fund?

Basahin:

Page 110

A A A A A ABA A A A A

102

PAG-ISIPANG MABUTI—Maximum na Oras: 5 Minuto

Isipin ng bawat isa kung ano ang natutuhan ninyo ngayon at isaalang-alang kung
ano ang nanaising ipagawa sa inyo ng Panginoon. Basahin ang talata sa o sipi sa
ibaba at isulat ang mga sagot sa mga tanong.

“Ihanda mo ang iyong gawa sa labas, at ihanda mo sa iyo
sa parang; at pagkatapos ay itayo mo ang iyong bahay”
(Mga Kawikaan 24:27).

Ano ang pinakamakabuluhang mga bagay na natutuhan ko
ngayon?

Ano ang gagawin ko dahil sa natutuhan ko ngayon?

Page 218

i

P
E

R
S

O
N

A
L

N
A

P
E

R
A

| P
A

R
A

M
A

G
IN

G
S

E
L

F
-R

E
L

IA
N

T

Similer Documents