Download perception of personal and general risk of alcohol use during pregnancy among women in a high ... PDF

Titleperception of personal and general risk of alcohol use during pregnancy among women in a high ...
LanguageEnglish
File Size2.6 MB
Total Pages98
Document Text Contents
Page 1

PERCEPTION OF PERSONAL AND GENERAL RISK OF
ALCOHOL USE DURING PREGNANCY AMONG WOMEN IN A

HIGH RISK COMMUNITY IN THE NORTHERN CAPE
PROVINCE, SOUTH AFRICA

JACOBUS GIDION LOUWThesis presented in fulfillment of the requirements for the degree in Master of Arts

(Psychology) at the University of Stellenbosch.Supervisor: Prof. Mark Tomlinson
December 2014

Page 2

i


DECLARATIONI, the undersigned, hereby declare that the work contained in this

assignment/thesis/dissertation is my own original work, and that I have not previously in its

entirety or in part submitted it at any university for a degree.…………………………… …………………………..

Signature DateCopyright © 2014 Stellenbosch University
All rights reserved26-11-2014

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

Page 49

37


4.5.1.2 Wilcoxon’s matched-pairs signed-ranks test

When the medians of the perception of personal and perception of general risk questions

were compared, using the Wilcoxon‟s matched-pairs signed-ranks test, the results were not

significant (z = -1.542, p = .123). The mean rank for perception of general risk less that

perception of personal risk was 36.2. The mean rank for perception of general risk greater

than perception of personal risk was 41.01.

4.6 Predictors of high or low perception of risk

4.6.1 Linear regression with perception of personal risk as dependent

variable

With the perception of personal risk as dependent variable, the perception of how easy it

would be for oneself to stop drinking and how easy it would be for others to stop drinking,

were both significant predictors. FASD knowledge and perception of general risk were also

significant predictors. The perception of how easy it is to stop drinking was used as a proxy

for perceived control over drinking. The four significant variables were selected for the

further multiple regression analysis with perception of personal risk as dependent variable.

Please see Table 4.5 for a summary of all variables tested.

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

Page 50

38


Table 4.5

Summary of linear regression analyses with perception of personal risk as dependent

variable

Predictor variable B SE B Β

Participant age .016 .010 .140

HMHB© risk group -.025 .064 -.384

Time since HMHB© attended -.004 .006 -.053

Years of schooling -.016 .026 -.056

Ease of quitting (self) .303 .054 .448**

Ease of quitting (other) .111 .052 .190*

Gravidity .042 .036 .102

Parity .049 .042 .105

Number of planned pregnancies .057 .047 .110

Number of unplanned pregnancies -.005 .041 -.012

FASD Knowledge total .246 .033 .561**

Perception of general risk .886 .071 .743**

Note. N = 128.

* p < .05. ** p < .0014.6.2 Linear regression with perception of general risk as dependent variable

With the perception of general risk as dependent variable, the perception of how easy it

would be for oneself to stop drinking and how easy it would be for others to stop drinking,

were again both significant predictors. FASD knowledge and perception of personal risk

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

Page 97

85


Verklaring deur deelnemer

Met die ondertekening van hierdie dokument onderneem ek,
…….....................……….....……...……….., om deel te neem aan ‟n navorsingsprojek
getiteld: Persepsie van die persoonlike en algemene risiko van alkohol gebruik tydens
swangerskap onder vrouens in ʼn Suid Afrikaanse gemeenskap

Ek verklaar dat:


 Ek hierdie inligting- en toestemmingsvorm gelees het of aan my laat voorlees het
en dat dit in ‟n taal geskryf is waarin ek vaardig en gemaklik mee is.

 Ek geleentheid gehad het om vrae te stel en dat al my vrae bevredigend
beantwoord is.

 Ek verstaan dat deelname aan hierdie navorsingsprojek vrywillig is en dat daar
geen druk op my geplaas is om deel te neem nie.

 Ek te eniger tyd aan die navorsingsprojek mag onttrek en dat ek nie op enige
wyse daardeur benadeel sal word nie.

 Ek gevra mag word om van die navorsingsprojek te onttrek voordat dit
afgehandel is indien die studiedokter of navorser van oordeel is dat dit in my
beste belang is, of indien ek nie die ooreengekome navorsingsplan volg nie.Geteken te (plek) ..............................…………….. op (datum) …………....……….. 2012.
................................................................... ................................................................
Handtekening van deelnemer Handtekening van getuie

Verklaring deur navorser

Ek (naam) …………………………………...……………… verklaar dat:


 Ek die inligting in hierdie dokument verduidelik het aan

…………………….............................................………..

 Ek hom/haar aangemoedig het om vrae te vra en voldoende tyd gebruik het om
dit te beantwoord.

 Ek tevrede is dat hy/sy al die aspekte van die navorsingsprojek soos hierbo
bespreek, voldoende verstaan.

 Ek ‟n tolk gebruik het/nie ‟n tolk gebruik het nie. (Indien ’n tolk gebruik is, moet
die tolk die onderstaande verklaring teken.)Geteken te (plek) ..............................…………….. op (datum) …………....……….. 2012.

................................................................... ................................................................
Handtekening van navorser Handtekening van getuie


Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

Page 98

86Verklaring deur tolk

Ek (naam) …………………………………...……………… verklaar dat:


 Ek die navorser (naam) ……….............................…………………. bygestaan het

om die inligting in hierdie dokument in Afrikaans/Xhosa aan (naam van

deelnemer) ……………………………......................... te verduidelik.

 Ons hom/haar aangemoedig het om vrae te vra en voldoende tyd gebruik het om
dit te beantwoord.

 Ek ‟n feitelik korrekte weergawe oorgedra het van wat aan my vertel is.

 Ek tevrede is dat die deelnemer die inhoud van hierdie dokument ten volle
verstaan en dat al sy/haar vrae bevredigend beantwoord is.


Geteken te (plek) ..............................…………….. op (datum) …………....……….. 2012.

................................................................... ................................................................
Handtekening van tolk Handtekening van getuieStellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

Similer Documents