Download O Zavodjenju i Ljubavi PDF

TitleO Zavodjenju i Ljubavi
File Size634.8 KB
Total Pages173
Document Text Contents
Page 1

Biblioteka
Popularna psihologija

Page 86

86

či nov ni ci da is pre da ju, da po de le uče ni ci ma oce ne, i da
do bi ju ono ma lo pa ra ko je se zo vu pla ta. Če mu slu ži to
zna nje ko je bi tre ba lo da pre ne su? Šta je su šti na zna nja?
Ko je se ve li ke taj ne kri ju u pred me ti ma ko je pre da ju? Gde
su u lek ci ja ma ve či te te me i di le me čo ve ka, gde je taj na:
smi sla nje go vog po sto ja nja, mi ste ri je sve sti, lju ba vi, ve re,
na de, svr he...? Te ško da će te ta kva pi ta nja i po ku ša je od go-
vo ra kroz na sta vu ču ti od ve ći ne pre da va ča. Po sta vlja se
pi ta nje šta je u to me za vo đe nje?

Ka da na pra vi mo ta kav si stem obra zo va nja ko ji kod
de ce ne mo že da raz vi je lju bav pre ma: zna nju, ot kri va nju
mi ste ri ja po sto ja nja, tra ga nju, ot kri va nju skri ve nih ve za
iz me đu po ja va, har mo ni ji uni ver zu ma, smi slu... mi tu de-
cu la že mo. Obe ća va mo im da će, ako bu du do bri đa ci i
po slu šno „od ro bi ja ju“ škol ske oba ve ze, bez stvar ne lju ba-
vi pre ma spo zna ji, po sta ti ne što. A bi će ni šta, osim ako sa-
mi ne ot kri ju ne ki svoj svr ho vit put, upr kos be smi sle nom
si ste mu u ko ji su upa li. Ov de su oba su štin ska ele men ta
za vo đe nja pri sut na: ne rav no prav nost i po ve re nje. De te ni-
je rav no prav no u od no su na škol ski si stem i vas pi ta če, a
ve ru je im(ma kar na po čet ku). Ulog je ve li ki. Mla di lju di
bi tre ba lo da po tro še vre dan deo svog ži vo ta na pra zno
zna nje, ne shva ta ju ći šta je le po i več no u nje mu. To vam
je isto kao i brak bez lju ba vi, o če mu ima ju is ku stvo iz po-
ro di ce. Obe ća va im se ko rist zbog od ri ca nja. Ali, ka kva ko-

Page 87

87

rist? Mak si mum ko ji se mo �e po sti �i ste ril nim zna njem
bez lju ba vi je ste ril ni kva zi in te lek tu a lac.

Ve �i ni zdra ve, ra do zna le de ce, jo� uvek ne u mrt vlje ne
do volj no, ta po nu da ni je pri vla� na. Vre me nom je po treb-
no da ih ube di mo ka ko je ni �ta ustva ri ne �to. A to ne �to
je do bar po sao, uspe �na ka ri je ra, mo gu� nost za ra de, sta-
tus u dru �tvu. To se obi� no na zo ve �bi ti svoj �o vek�. Ne ki
klin ci po ve ru ju u �a re nu la �u i �leg nu na ru du�. Mno gi se
ka sni je raz o �a ra ju i ose te pre va re ni ma, ili, �to je mno go
go re, iz gu be i mo gu� nost da se raz o �a ra ju jer traj no pri-
hva te da je to �to �i ve pra vi �i vot i nje gov smi sao.

Sve je ve �i broj mla dih ko ji se bu ne, pre zi ru �ko lu, i
�e sto se okre �u aso ci jal nom i auto de struk tiv nom po na �a-
nju. Sa vre me ni mu zi� ki po kre ti ko ji u se bi no se upra vo
ta kvu, aso ci jal nu � lo zo � ju �i vo ta, zdu �no ih pod sti �u i
po dr �a va ju u to me. Mu zi ka je od u vek bi la di rek tan put u
�o ve ka, i od raz du hov nog sta nja �o ve �an stva. Oni ko ji za-
ra �u ju na ma ni pu li sa nju lju di ma do bro to zna ju, i stva ra-
ju �i ta vu in du stri ju za vod ni� kog �ou bi zni sa i mi to lo gi ju
ko ja je po dr �a va. Mla da la� ki bunt je nor ma lan i zdrav, ali,
ako ne ma sa dr �aj, ne �to �i vot no a�r ma tiv no �e mu mo �e
da se okre ne, on da skre �e u stra nu, i hva ta se za za vo dlji-
ve bi zar ne �i vot ne sti lo ve kva zi he ro ja ko je pro pa gi ra in du-
stri ja la �i. Me di ji, na rav no, pro da ju ono �to se pro pa gi ra,
a kao po sle di ca pro pa gan de i tra �i, jer od to ga �i ve. Oni
su sa mo tr gov ci, a ne ne ka kvi du �e bri �ni ci ko ji bi tre ba lo
da bri nu o vas pi ta nju omla di ne. To je tr �i �na ori jen ta ci ja.

Sa vre me na �ko la (�ast iz u ze ci ma i pod vi �ni ci ma) in-
sti tu ci ja je opa sna po men tal no zdra vlje de ce, a bo ga mi i
ro di te lja. Za ro di te lje, ona pred sta vlja do dat nu mu ku te ra-

Page 172

172

Page 173

173

Similer Documents