Download Nove proizvodne tehnologije PDF

TitleNove proizvodne tehnologije
File Size3.3 MB
Total Pages37
Document Text Contents
Page 1

VISOKA TEHNIČKA SKOLA

1

SADRŽAJ:1. UVOD........................................................................................................................... 2

2. FIZIKALNE OSNOVE DOBIJANJA VISOKOENERGETSKOG SNOPA ELEKTRONA.................. 3

3. OSNOVI PROCESA EBM-OBRADE................................................................................... 4

3.1. OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA MATERIJALA......................................................... 5

3.2. TOPLOTNE OBRADE............................................................................................... 6

4. PROIZVODNE OPERACIJE EBM-OBRADE........................................................................ 7

5. STRUKTURA UREĐAJA ZA EBM-OBRADU....................................................................... 8

6. TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE EBM-OBRADE............................................................... 11

6.1. UTICAJNI PARAMETRI NA PROCES OBRADE............................................................ 11

6.2. PROIZVODNOST, TAČNOST I KVALITET OBRADE..................................................... 13

7. PODRUČJE PRIMENE..................................................................................................... 16

7.1. OBRADE SKIDANJEM MATERIJALA.......................................................................... 16

7.1.1. Bušenje otvora elektronskim snopom.......................................................... 16

7.1.2. Izrada profilnih proreza i gravura................................................................. 19

7.1.3. Graviranje metala i keramike........................................................................ 19

7.1.4. Graviranje naparenih metalnih slojeva......................................................... 20

7.1.5. Sečenje elektronskim snopom...................................................................... 21

7.2. TOPLOTNE OBRADE POMODU SNOPA ELEKTRONA................................................. 21

7.2.1. Topljenje materijala...................................................................................... 21

7.2.2. Isparavanje materijala.................................................................................. 23

7.2.3. Zavarivanje.................................................................................................. 24

7.2.4. Kaljenje i površinsko oplemenjavanje........................................................... 27

8. JONSKA IMPLANTACIJA................................................................................................. 28

8.1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROCESA.................................................................... 28

8.2. EFEKTI JONSKE IMPLANTACIJE................................................................................ 30

8.3. TRIBOLOŠKI ASPEKTI IMPLANTACIJE POVRŠINA..................................................... 31

9. ZAKLJUČAK................................................................................................................... 36

10. LITERATURA.................................................................................................................. 37

Page 36

VISOKA TEHNIČKA SKOLA

36

9. ZAKLJUČAKDanas se postupak obrade snopom elektrona primenjuje za širok spektar proizvodnih

operacija kao što su: bušenje malih otvora, izrada prostornih gravura, sečenje materijala,

graviranje, topljenje i isparavanje metala, zavarivanje i lemljenje, termička obrada i

oplemenjavanje površina itd, pri čemu u nekim slučajevima bez ikakve druge alternative.

Similer Documents