Download Norskopplæring for personer i asylmottak PDF

TitleNorskopplæring for personer i asylmottak
LanguageEnglish
File Size1.4 MB
Total Pages224
Document Text Contents
Page 1

Rapport
2-2016S t e i n R o k k a n s e n t e r f o r f l e r f a g l i g e s a m f u n n s s t u d i e r

Rokkansenteret

Norskopplæring for personer i asylmottak

Kari Anne K. Drangsland • Malin Dahle • Marry-Anne Karlsen

Page 2

Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter
for flerfaglige samfunnsstudier, har en todelt
publikasjonsserie.

Publikasjonsserien redigeres av et redaksjonsråd
bestående av forskningsdirektør og forskningsledere.

I rapportserien publiseres ferdige vitenskapelige arbeider,
for eksempel sluttrapporter fra forskningsprosjekter.

Manuskriptene er godkjent av redaksjonsrådet, normalt
etter en fagfellevurdering.

Det som utgis som notater er arbeidsnotater, foredrag
og seminarinnlegg. Disse godkjennes av prosjektleder før
publisering.

ISBN 978-82-8095-105-2
ISSN 2387-5615 (elektronisk)

Uni Research Rokkansenteret
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen
Tlf. 55 58 50 00
E-post: [email protected]
http://rokkan.uni.no/

Page 112

RAPPORT 2 – 2016  NORSKOPPLÆRING FOR PERSONER I ASYLMOTTAK 

110 

studien  ikke har hatt tilgang på NIR‐data, har vi  ikke kunne undersøke hvor mange 

timer  i  snitt  deltakere  bruker  på  «asylnorsk»  før  de  får  opphold. Det  er  også  et 

spørsmål hvordan kuttet fra 250 timer til 175 timer vil påvirke denne overgangen. 

Det kan tenkes med dagens situasjon med forventet lang ventetid i mottak før svar 

på  asylsøknaden  at  flere  vil  bruke  opp  timene  sine  og  få  et  opphold  i 

opplæringsløpet før de begynner på «rett og plikt»‐delen (se kapittel 4).  

5.4.2 Fra norskopplæring i vertskommune til bosettingskommune

Som  illustrert  ovenfor,  kan  bosettingskommunen  både  være  samme  som 

vertskommune  eller  en  ny  kommune  for  personen  det  gjelder.  I  casene  gikk  vi 

nærmere inn på hvordan overgangen fungerte mellom ulike kommuner eller innad i 

samme  kommune.  Alle  casekommunene  våre  var  både  vertskommuner  og 

bosettingskommuner,  selv om det  varierte hvor mange de bosatte og  i hvor  stor 

grad de bosatte  fra asylmottaket  i kommunen,  fra asylmottak  i andre kommuner, 

eller kvoteflyktninger. I casene var vi blant annet interessert i å vite hvilke erfaringer 

opplæringssentrene  hadde  gjort  med  deltakere  som  kom  fra  asylmottak  andre 

stedet  i  landet. Det er her verdt å merke seg at alle casene beskrev problematiske 

erfaringer  med  å  få  deltakere  fra  andre  vertskommuner  hvor  de  hadde  fått  lite 

undervisning  selv  om  de  hadde  hatt  rett  og  plikt  til  norskopplæring.  Som  en  av 

informantene beskrev det:

«Vi  har  en  del  som  kommer  til  [kommunen]  fra  andre  kommuner  som  har  fått  vesentlig 
mindre  timer. Og de er kjempefortvilte. Og det  jeg ser er at mange av disse er unge og de 
kunne  klart  å  komme  seg  opp  på  et  ganske  bra  norsknivå  om  de  hadde  fått  det  vi  gir» 
(Informant, VO4). 

Her  ser  vi  at  informanten  opplever  at  kommunale  variasjoner  i  antall  timer  som 

tilbys, og da særlig at beboere på asylmottak får et lite intenst løp før bosetting, går 

utover  kvaliteten  i  opplæringen  og mulighetene  til  å  nå  visse mål. Utfordringene 

med lite opplæring før bosetting knyttes imidlertid ikke bare til tilbudet de har fått i 

vertskommunen  før  bosetting,  men  hvorvidt  den  praktiske  tilretteleggingen  har 

vært tilfredsstillende. Sitatet under kan eksemplifisere dette: 

«Vi kan  få elever hit  fra andre mottak som  ikke har deltatt på norskopplæring på grunn av 
mangel på barnehageplass. Men blir de boende der så har 1 av 3 år til å gjennomføre plikten 
gått. Og  vi har  eksempler på  elever  som  har  vært  i Norge  i  tre  år og har nesten  ikke  fått 
gjennomført norskopplæringen. Det  kan ha  vært en periode  i mottak hvor de har manglet 
barnepass til ett eller to barn. Og fristen på 3 år er absolutt» (Informant VO1).  

Her  knytter  informanten  utfordringene  til  barnehageplass,  men  nevner  også 

svangerskapspermisjon. Informanten påpeker imidlertid også at det egentlig er først 

«når det skaper problemer» at de «blir obs på det», det vil si når det er en fare for

Page 113

NORSKOPPLÆRING FOR PERSONER I ASYLMOTTAK  RAPPORT 2 – 2016 

  111 

at  deltakeren  ikke  vil  klare  kravet  om  600  timer  på  tre  år.  Utfordringen  med 

praktiske tilretteleggingen vil vi komme tilbake til i kapittel 6.  

I  introduksjonsloven §19  fastslås det at det skal utarbeides en  individuell plan  for 

den som skal delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Den skal utformes på 

bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og av hvilke tiltak 

vedkommende kan nyttiggjøre seg. Den skal også utarbeides i samråd med deltaker. 

I casestudiene var vi også opptatt av å undersøke hvordan  informasjonsflyten var 

mellom opplæringssentrene i vertskommunen og bosettingskommunen og hvorvidt 

den  individuelle  planen  som  deltakeren  har  fått  utarbeidet  i  vertskommunen 

fungerer som et godt verktøy for å sikre kontinuitet i opplæringen. Igjen var svarene 

i  de  ulike  casene  sammenfallende  og  beskriver  en  situasjon  med  lite 

informasjonsflyt  og  at  den  individuelle  planen  som  eventuelt  er  utarbeidet  i 

vertskommunen ikke følger med deltakeren. Som dette sitatet beskriver:  

«Noen få har med seg et brev der det står noe om opplæring men det er et unntak. Vanligvis 
har de ikke med seg noen ting. Så det jeg gjør da er at jeg går inn i NIR; og så ser jeg hva de 
har fått, og så tar vi en samtale med tolk. For å få plassert de inn på riktig nivå.» (Informant 
VO5) 

Når  deltakeren  kommer  til  bosettingskommunen  blir  det  slik  i  hovedsak 

gjennomført  en  ny  kartlegging  og  en  ny  plan  utarbeides.  Selv  om  ingen  av 

opplæringssentrene hadde savnet dette eller reflektert noe særlig rundt det at den 

individuelle opplæringsplanen ikke følger deltakeren, er dette likevel et aspekt som 

gir  grunn  til  å  spørre  om  hvorvidt  kontinuiteten  i  opplæringen  som  tilbys  er 

tilfredsstillende  og  særlig  for  de  som  har  fått  en  større  del  av  opplæringen  i 

vertskommunen.  

I denne sammenheng kan bosetting i vertskommunen gi et bedre utgangspunkt for 

kontinuitet  i opplæringen. Likevel erfarte enkelte av casene at også her kunne det 

bli enkelte uheldige overganger. Et eksempel er transittfunksjonen «rett og plikt»‐

klassene  fikk  i Trondheims casen beskrevet  tidligere. Et annet eksempel som kom 

fra denne casen, var overgangen til bosetting og deltakelse i introduksjonsprogram. 

Som en informant uttrykte det:  

«Når de skifter fra introklassen til introduksjonsprogram så forsvinner de en periode, fordi de 
skal  gjennom  bosettingsfase  og  møter  hit  og  møter  dit.  Så  det  er  inn  og  ut  av  kurs,  lite 
fremtidsorientert, det blir masse pauser her. (…) Det er uheldige forflytninger av folk. Du kan 
tenke deg en svak elev som da mister 1–2 norskkursdager i uka» 

Så  selv  om  personen  ble  bosatt  i  vertskommunen,  kunne  opptak  i 

introduksjonsprogram og andre aktiviteter knyttet til bosetting medføre «pauser» i 

opplæringen som lærere opplevde som uheldige.

Page 223

NORSKOPPLÆRING FOR PERSONER I ASYLMOTTAK  RAPPORT 2 – 2016 

  221 

Tabell  8.4:  Hvilke  konsekvenser  for  norskopplæringstilbudet  til  beboere  på 

asylmottak ser du for deg kan være aktuelle ved en økning av antall asylsøkere og 

personer  på  mottak  som  venter  på  bosetting?  Fordelt  på  kommunestørrelse. 

Opplæringssentre. N=75. (Rett og plikt). 

  Små  Mellom‐
store 

Store 

Utvide opplæringstilbudet   33 %  56 %  65 % 

Avvikle opplæringstilbudet   0 %  0 %  0 % 

Seinere oppstart av opplæringstilbudet   22 %  21 %  22 % 

Redusere intensiteten i opplæringstilbudet   6 %  24 %  17 % 

Økt bruk av selvstudium   6 %  12 %  9 % 

Tilby kombinasjon av nettbasert opplæring og opplæring i klasserom  17 %  27 %  44 % 

Økt gruppestørrelse  44 %  38 %  44 % 

Sette inn annet personell enn yrkesaktive lærere i opplæringen 
(eksempelvis pensjonister, lærerstudenter, flyktninger)  

33 %  27 %  13 % 

Tilby opplæring på kveldstid og/eller helg   39 %  41 %  48 % 

N=75  N=18  N=34  N=23 Tabell  8.6:  Tilbyr  frivillige  aktører  aktiviteter  knyttet  til  språkopplæring  og 

språktrening til beboere på mottaket? Fordelt på sentralitet. Asylmottak. N=50 

   0  1  2  3  Totalt 

Ja  62,5 %  63,6 %  66,7 %  92,9 %  72,0 % 

Nei  37,5 %  36,4 %  33,3 %  7,1 %  28,0 % 

Totalt  100,0 %  100,0 %  100,0 %  100,0 %  100,0 %

Page 224

RAPPORT 2 – 2016  NORSKOPPLÆRING FOR PERSONER I ASYLMOTTAK 

222 

Figur 8.2: I hvilken grad vil følgende faktorer kunne utgjøre en utfordring med tanke 

på opprettholde og videreutvikle opplæringstilbudet for målgruppene gitt økt antall 

asylsøkere og beboere i mottak som venter på bosetting? Kommuneledelse. N=25. 

Figur 8.3: Som en konsekvens av økt antall asylsøkere og beboere i asylmottak som 

venter  på  bosetting,  hvor  aktuelt  vil  det  være  å  iverksette  følgende  tiltak? 

Kommuneledelse. N=24. 

46%

17%

29%

25%

13%

42%

46%

50%

38%

21%

8%

21%

8%

21%

46%

4%

13%

13%

17%

21%

4%

Avvikle tilbudet om norskopplæring til
asylsøkere

Redusere intensiteten i
norskopplæringstilbudet til asylsøkere

Utvide tilbudet om norskopplæring for
asylsøkere

Utsatt oppstart av norskopplæringen for
beboere på asylmottak med rett og plikt

til norskopplæring

Sette inn annet personell enn
yrkesaktive lærere i opplæringen

(eksempelvis pensjonister,…

Ikke aktuelt Lite aktuelt Noe aktuelt Aktuelt Veldig aktuelt

Similer Documents