Download NLRC Spoken English Training Slides in Tamil - New Method for Fluency PDF

TitleNLRC Spoken English Training Slides in Tamil - New Method for Fluency
File Size813.1 KB
Total Pages35
Table of Contents
              NLRC Spoken English Training Slides
Cognitive Spoken English
Founder & Chairman of NLRC Spoken English
What is NLRC?
Mission Statement
Vision Statement
Test for Identifying Your FluencyàƒèO¡ «ð²‹ ݃AôˆF¡ ¹ô¬ñ¬ò è‡ìP»‹ «ê£î¬ù
Test for Identifying Your FluencyàƒèO¡ «ð²‹ ݃AôˆF¡ ¹ô¬ñ¬ò è‡ìP»‹ «ê£î¬ù
Test for Identifying Your FluencyàƒèO¡ «ð²‹ ݃AôˆF¡ ¹ô¬ñ¬ò è‡ìP»‹ «ê£î¬ù
Test for Identifying Your FluencyàƒèO¡ «ð²‹ ݃AôˆF¡ ¹ô¬ñ¬ò è‡ìP»‹ «ê£î¬ù
Reason for Developing Cognitive Spoken English¹ô¡ ꣘‰î «ð²‹ ݃Aô‹ à¼õ£‚èŠð†ìîŸè£ù è£óí‹
Reason for Developing Cognitive Spoken English¹ô¡ ꣘‰î «ð²‹ ݃Aô‹ à¼õ£‚èŠð†ìîŸè£ù è£óí‹
Brain Memories
Grammar Þ™ô£ñ™ ݃Aô‹ èŸÁ‚ªè£œ÷ º®»ñ£?
Grammar Þ™ô£ñ™ ݃Aô‹ èŸÁ‚ªè£œ÷ º®»ñ£? - º®»‹
îINL¼‰¶ ªñ£Nªðò˜‚è£ñ™ ݃AôˆF™ âŠð® õ£‚Aòƒè¬÷ ܬñŠð¶?
îINL¼‰¶ ªñ£Nªðò˜‚è£ñ™ ݃AôˆF™ âŠð® õ£‚Aòƒè¬÷ ܬñŠð¶?
îINL¼‰¶ ªñ£Nªðò˜‚è£ñ™ ݃AôˆF™ âŠð® õ£‚Aòƒè¬÷ ܬñŠð¶?
Patterns are Available in Longman Dictionary of Contemporary English (www.ldoceonline.com)
What is Communication Skill?
݃AôˆF™ «ð²ðõK¡ ñùG¬ô ñŸÁ‹ «è†ðõK¡ ñùG¬ô âŠð® Þ¼‚°‹?
݃AôˆF™ «ð²ðõK¡ ñùG¬ô ñŸÁ‹ «è†ðõK¡ ñùG¬ô âŠð® Þ¼‚°‹?
v«ð£‚è¡ Þƒ‚L¬ú ðŸPò å¼ è‡«í£†ì‹
Spoken English – A Glance
Spoken English – A Glance
Spoken English – A Glance
Spoken English – A Glance
Spoken English – A Glance
Spoken English – A Glance
Spoken English – A Glance
Spoken English – A Glance
v«ð£‚è¡ Þƒ‚Lv èŸø½‚è£ù â¡.â™.ݘ.C-J¡ MFº¬øèœ
NLRC Rule - 1
Thank You
            
Document Text Contents
Page 1

NLRC NLRC

Spoken English TrainingSpoken English Training

SlidesSlides

Dr. K. S. Dr. K. S. JayakumarJayakumar

Founder & Chairman,Founder & Chairman, Assistant Professor & HeadAssistant Professor & Head
NLRC Spoken English. Department of Mechanical Engineering,NLRC Spoken English. Department of Mechanical Engineering,

SaveethaSaveetha School of Engineering,School of Engineering,
SaveethaSaveetha University, ChennaiUniversity, Chennai--602105602105

ByBy

Head Office:Head Office:
44--81/60, 81/60, SelliammanSelliamman NagarNagar, M. , M. Perumapalayam(POPerumapalayam(PO))
Salem(DTSalem(DT), Tamil ), Tamil NaduNadu, India , India –– 636111.636111.
Mob: +91 9894854413, Email: Mob: +91 9894854413, Email: [email protected]@gmail.com
Web: Web: www.nlrc.inwww.nlrc.in

1

Page 2

NLRC Spoken English
(For Graduates, Professionals and All)
Head Office: 4-81/60, Selliamman Nagar, M. Perumapalayam (PO), Salem – 636111, Tamil Nadu, India.
H/P: 9894854413, Phone: 0427-2912095, E-mail: [email protected], Web: www.nlrc.in
Please Visit Our Website
For

NLRC Spoken Englishwww.nlrc.in


NLRC Spoken English is in

Chennai Now!!!
http://www.nlrc.in/
http://www.nlrc.in/
http://www.nlrc.in/

Page 17

輈¶ Ü™ô¶ Å›G¬ô: ꘂè¬ó ãî£õ¶
eF Þ¼‚Aøî£?

Sentence Pattern: Is there any sth left?

Final Sentence: Is there any sugar left?
Þƒ° õ£‚Aò ܬñŠH™ sth=sugar â¡Á

̘ˆF ªêŒòŠð†´œ÷¶.

îINL¼‰¶ ªñ£Nªðò˜‚è£ñ™ ݃AôˆF™
âŠð® õ£‚Aòƒè¬÷ ܬñŠð¶?

16

Page 18

輈¶ Ü™ô¶ Å›G¬ô: cƒèœ è£H °®‚è
M¼‹¹Al˜è÷£?

Sentence Pattern: Would you like to do sth?

Final Sentence: Would you like to drink coffee?

Þƒ° õ£‚Aò ܬñŠH™ do= drink ñŸÁ‹ sth=coffee â¡Á
̘ˆF ªêŒòŠð†´œ÷¶.

îINL¼‰¶ ªñ£Nªðò˜‚è£ñ™ ݃AôˆF™
âŠð® õ£‚Aòƒè¬÷ ܬñŠð¶?

17

Page 34

NLRC Rule - 1

îIN™ àœ÷ 輈¬î ݃AôˆF™

õ£‚Aòñ£è ܬñ‚è õ£‚Aò

ܬñŠ¹ º¬ø¬ò (Sentence

Pattern Method) ðò¡ð´ˆî

«õ‡´‹.

33

Page 35

Thank YouThank You

66

Similer Documents