Download Ν.Γ Πεντζικης PDF

TitleΝ.Γ Πεντζικης
File Size4.5 MB
Total Pages30
Table of Contents
              02.pdf
03-04-05-06-07.pdf
08-09.pdf
10-11-12.pdf
13.pdf
14-15.pdf
16-17.pdf
18-19.pdf
20-21.pdf
22-23.pdf
24-25.pdf
26-27-28.pdf
29-30.pdf
31.pdf
            
Document Text Contents
Page 1

2 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 2 MAPTIOY 1997

A�IEP�MA
KYPIAKH 2 MAPTIOY 1997

2-31 AΦIEPΩMA
� N. Γ. Πεντ ίκης, ένας ασυ-
νήθιστ�ς άνθρωπ�ς. H π�λυ-
διάστατη πρ�σωπικ�τητα τ�υ
λ�γ�τέ�νη και �ωγρά��υ.
Tης Γιώτας Mυρτσιώτη
� Xρ�ν�λ�γι� Nίκ�υ Γα�ριήλ
Πεντ ίκη.
T�υ Γα�ριήλ Nικ�λά�υ Πε-
ντ ίκη
� O N. Γ. Πεντ ίκης απαντάει
σε 31 ερωτήσεις της Isadora
Rosenthal-Kamarinea.
� T� συγγρα�ικ� έργ� τ�υ N.
Γ. Πεντ ίκη, μια Oδύσσεια
#ωρίς Iθάκη.
T�υ X. Δ. Γ�υνελά
� K�ντ�γλ�υ και Πεντ ίκης.
K�ινά σημεία και δια��ρές
στ� έργ� τ�υς.
T�υ Στρατή Πασ#άλη
� O «K�#λίας» τ�υ Πεντ ίκη.
H καθ�ριστική συμ��λή τ�υ
στ� πρωτ�π�ριακ� περι�δικ�.
Tης M. Θε�δ�σ�π�ύλ�υ
� Ψη�αρίθμηση, η ιδι�μ�ρ-
�η τε#ν�τρ�πία π�υ #ρησιμ�-
π�ίησε � N. Γ. Πεντ ίκης.
Tης Nίκης Λ�ϊ ίδη
� Iδι�ρρυθμ�ς μπ�έμ. H π�-
λύπλευρη πρ�σωπικ�τητα τ�υ
N. Γ. Πεντ�ίκη.
T�υ Kάρ�λ�υ Tσί εκ
� Διάδ�#�ς των Bυ αντινών.
T� λ�γ�τε�νικ� και �ωγρα�ι-
κ� έργ� τ�υ.
Tων Aλε*άνδρ�υ K�σματ�-
π�υλ�υ, N. Δ. Tριαντα�υλλ�-
π�υλ�υ, Γιάννη Mενεσίδη,
Aνδρέα Φωκά, Γιάννη Zήκα
� T� Aγι�ν Oρ�ς τ�υ Πεντ ίκη.
T�υ Aρ�ιεπισκ�π�υ Aυ-
στραλίας κ. Στυλιαν�ύ
� Στύ�ν�ς, Στρύ#ν�ς ή �
Eλλέ��ρ�ς Eρυθρ�σέπαλ�ς;
Περίπατ�ι και εκδρ�μές περί
την Kα�άλα με τ�ν N. Γ. Πε-
ντ�ίκη.
T�υ Hλία X. Παπαδημητρα-
κ�π�υλ�υ
� Aλληλ�γρα�ία τ�υ N. Γ. Πε-
ντ ίκη με τ�υς Eλύτη, Tσίλλη,
Παπατ ώνη και K�υράκη.
T�υ Γα�ριήλ Nικ�λά�υ Πε-
ντ ίκη
� «Eκτ�τε δεν εί#α πια κανέ-
να πάρεδ�σε με τ� κ�μμα».
Aνέκδ�τ� κείμεν� τ�υ N. Γ.
Πεντ�ίκη.
T�υ Nίκ�υ Γα�ριήλ Πεντ ίκη
� Πάνω στα �άσανα π�υ επι-
�άλλει � άνθρωπ�ς στ�ν άν-
θρωπ�.

E�ώ�υλλ�: N�έμ�ρι�ς 1992. H �ωτ�γρα�ία
�γήκε στ� συν�ικιακ� �ωτ�γρα�εί� «Φωτ�-
Kρ�ν�ς» �π�υ � N. Γ. Πεντ�ίκης �ωτ�γρά-
�ι�ε τα έργα τ�υ μετά την περάτωσή τ�υς.
Oταν την είδε η σύ�υγ�ς τ�υ έμεινε ά�ωνη,
καταλα�αίν�ντας �τι � άντρας της δεν ήταν
πια τ�υ κ�σμ�υ τ�ύτ�υ.

Yπεύθυν�ς «Eπτά Hμερών»:
BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

O Nίκ�ς Γα�ριήλ στ� σπίτι τ�υ (Bασ. Oλγας 197) τ� 1984 (�ωτ.: Γιώργ�ς Π�ύπης).

N. Γ. Πεντ�ίκης, ένας
ασυνήθιστ�ς άνθρωπ�ς

H π�λυδιάστατη πρ�σωπικ�τητα τ�υ λ�γ�τέ�νη και �ωγρά��υ

«Aγωνί��μαι να συμπεριλά�ω ασήμαντες
λεπτ�μέρειες π�υ σημείωσα, γιατί μ�ν� έτσι
καταλα�αίνω �τι μπ�ρεί να λά�ει κάπ�ια ε-
ν�τητα η κ�μματιασμένη απ� τις καθημερι-
νές αντι�άσεις ύπαρ!η».

«O Πεθαμέν�ς και η Aνάσταση»,
Nίκ�ς Γα�ριήλ Πεντ�ίκης

ΠOΛYΠΛOKH, π�λύπλευρη και π�λυ-
διάστατη η πρ�σωπικ�τητα τ�υ �ω-
γρά��υ και λ�γ�τέ�νη Nίκ�υ Γα-
�ριήλ Πεντ�ίκη σημάδεψε την πνευ-
ματική �ωή της Θεσσαλ�νίκης απ�
τ� 1935 έως τις μέρες μας. Bαθιά π�-
τισμέν�ς απ� τις ρί�ες τ�υ τ�π�υ
τ�υ, γνώστης της τ�πι�γρα�ίας και
της ιστ�ρίας, εμ�άθυνε με τ� �ει-
μαρρώδη λ�γ� τ�υ την �ρθ�δ�%η
παράδ�ση.

Eικ�νες και σύμ��λα π�υ εναλλάσ-
σ�νται στις συγγρα�ικές και �ωγρα-
�ικές τ�υ δημι�υργίες, �ανερών�υν
την πρωτ�π�ριακή τ�υ σκέψη, την
αρ�αι�γνωσία, τη μελέτη τ�υ στ� �υ-
�άντι�, τις επιδράσεις τ�υ απ� τη �υ-
�αντινή αγι�γρα�ία, την αισι�δ�%η
και ελπιδ���ρα θεώρηση τ�υ ν�ήμα-
τ�ς της �ωής. O Nίκ�ς Γα�ριήλ Πε-
ντ�ίκης ταυτίστηκε με τη «μητέρα
Θεσσαλ�νίκη», αλλά γ�ητεύτηκε απ�
τ� «ά�ρ�ν� θαύμα» τ�υ Aγί�υ Oρ�υς.

Oι δεκάδες επισκέψεις τ�υ στην Aθω-
νική Π�λιτεία τρ���δ�τ�ύσαν τ�ν
πνευματικ� τ�υ κ�σμ�, τη �αθιά τ�υ
πίστη στην Oρθ�δ�%ία, π�υ εκ�ρά�ε-
ται στ� συγγρα�ικ� και εικαστικ� τ�υ
έργ�. Aπ� τ�υς εκπρ�σώπ�υς τ�υ «ε-
σωτερικ�ύ μ�ν�λ�γ�υ», στη �ώρα
μας, � Nίκ�ς Γα�ριήλ Πετ�ίκης ά�ησε
κείμενα σ��ίας και μνήμης. T�πία,
πρ�σωπα κι �ν�ματα έγιναν πε��γρα-
�ήματα, π�ιήματα, λεπτές πινελιές κι
� «Συνα%αριστής» πηγή έμπνευσης

π�υ πρ�σέδωσε στ�υς πίνακές τ�υ ά-
πειρ�υς αριθμ�ύς, �ρώματα, σύμ��-
λα και σ�ήματα. Tη διττή πρ�σωπικ�-
τητα τ�υ Nίκ�υ Γα�ριήλ Πεντ�ίκη ε-
πι�ειρ�ύν να πρ�σεγγίσ�υν �ι «Eπτά
Hμέρες», τέσσερα �ρ�νια μετά τ�
θάνατ� τ�υ.

Σ’ ένα εκτενές α�ιέρωμα π�υ επι-
διώκει να α��υγκραστεί τ� συγγρα-
�ικ� τ�υ έργ�. Nα ανι�νεύσει τη �ω-
γρα�ική τ�υ και ακρ�θιγώς την ψη-
�αρίθμηση. Nα κάνει ανάδραση στ�
έργ� απ� τ�υς �μ�τε�ν�ύς τ�υ, �ω-

γρά��υς και λ�γ�τέ�νες. Nα απ�κα-
λύψει την ευαίσθητη πτυ�ή της πρ�-
σωπικ�τητάς τ�υ μέσα απ� την αλλη-
λ�γρα�ία τ�υ. Nα �έρει στην επι�ά-
νεια τις π�λιτικές τ�υ ανα�ητήσεις μ’
ένα ανέκδ�τ� κείμεν�. Nα αντλήσει
απ� τ�υς ανθρώπ�υς π�υ τ�ν έ�ησαν
μύ�ιες πτυ�ές τ�υ �αρακτήρα τ�υ.
Nα αναλύσει την πνευματικ�τητα και
τη θε�λ�γική τ�υ πρ�σέγγιση. Nα ε-
πανα�έρει, γενικά, στη μνήμη τη δη-
μι�υργική τ�υ π�ρεία. Ως ��ρ�ς τι-
μής στην π�λη για την �π�ία, �πως έ-
λεγε εί�ε «σαπίσει σκεπτ�μεν�ς».

«Aναπαύ�μαι ευτυ"ής στην ήσυ"η σιωπή,
ακ�ύγ�ντας ��υ�ά �σα πρ�σωπα, �ν�ματα,
τ�πία, παρ�υσιά�ει η ά�υσσ�ς της μνήμης
καταλα�αίν�ντας μιαν άλλη "ρ�νική διάρ-
κεια, π�υ μ�υ επι�άλλει να παραδε"θώ ως
�ρθ�τερ� τ� λ�γικά εσ�αλμέν�, γιατί η στε-
νή λ�γική δεν μπ�ρεί να καταλά�ει π�τέ τ�ν
μυστικ� συμ��λισμ� των αριθμών.

«Oμιλήματα» Nίκ�ς Γα�ριήλ Πεντ�ίκης

Eπιμέλεια α�ιερώματ�ς:

ΓI·TA MYPTΣI·TH

Σημείωση: Tα ανέκδ�τα κείμενα τ�υ N.
Γ. Πεντ�ίκη (σελ. 8-9, 26-31) έ"�υν γρα-
�εί απ� τ�ν συγγρα�έα στ� π�λυτ�νικ�
σύστημα. Eδώ, για λ�γ�υς τε"νικ�ύς, εί-
ναι στ� μ�ν�τ�νικ�. Zητ�ύμε την κατα-
ν�ηση των αναγνωστών μας.

Page 2

Eπιμέλεια – σύντα�η �ρ�ν�λ�γί�υ:
Γα�ριήλ Nικ
λά
υ Πεντ�ίκης

1908: ������� �� N
�� ��-

���� �����
�� ��� ��������
��.
������� � 17/30 O���

� .
��������
�� �� ��
���� (���.
1868) ��� ��� M�
��� (���. 1879) �-
����� ��� ����� �����: X� �����
(� µ�������� �������� Z�� K����-
��), E���
��� ��� K����. �������
������ ����������. ������� ���-
µ��������,
�� �� �� ����� ���-
���µ����� ���µ���
� ��� �����.
M����� ������!�����, ����� "�
��µ������ ��������� ��!��. M�-
�� � ��� ��
�� �!�� ��� �� ���-
µ���
� (E����
�� 112, � � 106).
A������� µ�����µ
�� � ���� ����-
����� ��� �� �� ������ �� ,
���� ��� M� ������!�� 3 (��-
�����
����� ���� ��#�� ��� ����-
��
�� �� 1970).

1919: ����
��� ��� ����� ���!
��� �#���
� ���� ���� ��µ������
��� �#���
� ����!�� N����• µ�-
#�� ���� ���������� ���� �
���.

1920–26: �������� $�
���
����� �!"� �� � µ���
� ��� B%
� µ�!��� ��� ��� �������� ��� A%
E"��!"�� � µ�!��� (����������
��
��� ��
��� B��. O����). �����
���
� µ� � µµ�$��� �� K����
�����, µ�������� ������ ������-
����, �� $� ��������� ��������
���.

1921: O����������� ��"
�� ���
B�����!��, ��� B� ������� ���
��� B�����.

1922: ��!��� µ�� ������µ�� ��-
�����
� �� ����
����� ��� �� -
�� ���
� �����
��. H ������� �-
������
��� ���� ������������� �
����
� �� � �������. ��!���
�� � ����� � �� ��
#� �, ���-
����µ���� ��� �� ��µ����� ���-
�����.

1925: O����������� ��"
�� ���
���
� ��� ���� A ���
�.

1926: ��
���� �� A��� ����� � -
µ���
� (
�$µ��: K����). A��#�-
��
��� ��� ��� O������ ��� &��-
µ��� ����� ��� ���
��. �����µ

µ� ’ #!��.

1927: 27 &�
�� ��
� : �!�����
�� ������. O N�� ��� �������-
��
��� µ���� ���� ���������� ���
��� $������ ��������. A�#
�� � ��-
����µ���� � �#������ ��� ��� ��-
��������. O N�� � ��#
��� ���
��� ��� �� ��� ���
�� �� �� ��-
��� ��� �����µ�*��� #����!�.
��
���� �� #
� � ������
�� ����-
���.

1928–29: M������!����� ���
���������µ�� �� �����
�����
��� ��� �!��� &��µ��� ���� ���
B�������. ��
���� �� �� #
� µ�

�$µ� +
�� K���� (Assez Bien).
������ ��� ��� �µ����
�� ��� ��

��µ��� � ��� ��� ����
�� µ��� -
��������� ��� ����� �� µ $����-
��µ� «A������ 4�µ������� (����
���� µ��!#��)», (1935).

1930: H ������µ��� ���!�����

��� ����������� �������������
���$��!. E����� ��� �
�� #�����
�����!������ �� ��������
;� �
�� ������� ��
�� ��� �� ���������-
$��� ���� ��� + ��µ!#� 2. 4��-
��#���� ��
��µ� ��� ������ ��
��� ���µ���
�, �� ���
� ��� µ

��������
� $� ���������� �� ����
�"�#�� ������#���� ����� ��� � -
����� ������#��� ��� ��������
����!�.

1931: �����µ
� µ� ������ 4��-
��. H ���!����� ���
� �� � ���� -
������� ��� ��
µ��� «T� B�����-
�� �� �� ���
����� ���� ����-
��» (��������� «K�#�
��», 19<7)
��� ��� �
���� «�!����� I��µ���-
��» (��µ����, 1983) �� � N��
����!���� ���� ���������$���
�� $!���� �� 4����.

1933: N���������� ��� ������-
��� A�
����#��
� ��� ���� µ�-


���. E����������� �� A����
O��� ��� ����� ���!. M�#�� ��
����� ��� ���� �� $� �� ������-
�$�
9< �����. A�#
��� �� �����-

���.

1934: ��!��� �� µ $������µ�
«A������ 4�µ������� (���� ����
µ��!#��)» �� $� ����$�
��� �-
��µ��� #����! µ� �� ;� ��� µ�:
��� �!���� K��µ!�.

1935: 4�µ��������� ��� �������-
�� «T� 3� M!��» �� ��
�µ� «H � -
��
�� �� �������
��� ��� ����-
µ��µ�». 4�µ���������� �������-
��µ��� ��� ��������� «M�������-
��� Hµ����» ��� �� ������� ���-
µ��
���. M�����!��� µ��
µ� ��
Z�� K������ µ�� ��!��"� ��
X� !� ����� ��� «T� 3� M!��». M�-
����!��� �������µ� ��� �� µ $�-
�����µ� �� E. Dujardin «O� �!�-
��� �������». A �������
� �"!-

������ �� M����!��� ���!���
�����
���.

1936: 4�µ���������� �������-
��µ��! �� ��� ��������� «T� 3�
M!��». �� ��µ��
� µ� ��� µ���
I����� �µ���
����� ��� ���� ��

���! �� ;� ��� µ� ��� �!����
K��µ!� �� #����µ�������� µ�-
#�� ����. �����µ
� ��� ���
� µ�
������ ������!��.

1937: 4�µ��������� ��� �������-
�� «M���������� Hµ����» �� ��-
����!��µ� «O M� ���� �� � ����-
���».

1938: ��!��� �� µ $������µ� «O
��$�µ���� ��� � A�!�����». 4�-
µ��������� �������µ� ��� �����-
���� «M���������� Hµ����».

1941: E������������� �� ���-
µ������. E����������� ��� +�-
�� ��� ��� A����
���. ���� ���-

KYPIAKH 2 MAPTIOY 1997 - H KAΘHMEPINH 3
Συνέ�εια στην 4η σελίδα

Xρ�ν�λ�γι� N. Γ. Πεντ
ίκη

«Θεσσαλ
νίκη, �πισθεν κατ
ικιών». Aκ
υαρέλλα, 1949. Συλλ
γή Γ. N. Πεντ�ίκη (!ωτ.: Φ. Σαρρή / ΦAOΣ).

Page 15

16 H KA�HMEPINH - KYPIAKH 2 MAPTIOY 1997

H σημει�γρα
ία
εν
ς αδιε�
δ�υ

Ψη�αρίθμηση, η ιδι�μ
ρ�η τε�ν
τρ
πία

π
υ �ρησιμ
π
ίησε
N.Γ. Πεντ�ίκης

«Eκ τ�υ ευανθ�ύς λειμών�ς των Συνα�αρίων. Oι Aγι�ι της 10ης I�υνί�υ». Σι-
νική, κραγι�νια, ακ�υαρέλλα, 1971. Συλλ�γή Γ.N. Πεντ�ίκη. Eνα απ� τα πρώτα
δείγματα ψη�αρίθμησης (�ωτ. Φ. Σαρρή/ΦAOΣ).

Tης Nίκης Λ�ϊ�ίδη

Kαθηγήτριας Iστ�ρίας της Tέ�νης
στ� Aριστ�τέλει� Πανεπιστήμι� Θεσσαλ�νίκης

TON N. Γ. ΠENTZIKH δεν έτυ�ε να
τ�ν γνωρίσω πρ�σωπικά και για αρ-
κετά �ρ�νια, έ��ντας μια μάλλ�ν α-
σα�ή εντύπωση για τ� έργ� τ�υ,
τ�ν θεωρ�ύσα ως ένα ερμητικ� ι-
δίωμα της καλλιτε�νικής παράδ�-
σης της Θεσσαλ�νίκης. Δεν !έρω αν
έπαι!ε ρ�λ� τ� γεγ�ν�ς �τι εδώ και
μια δεκαετία διδάσκω στην π�λη
αυτή ή αν άλλ�ι λ�γ�ι, λιγ�τερ�
συμ#ατικ�ί, συνέτειναν στ� να πρ�-

σέ!ω με ιδιαίτερ� ενδια�έρ�ν τ�
έργ� τ�υ. Oμ�λ�γώ, ωστ�σ�, �τι
δεν μ�υ είναι δυνατ�ν να συμμερι-
στώ τη συγκίνηση εκείνων π�υ τ�ν
έ$ησαν απ� κ�ντά και διδά�τηκαν,
�πως �μ�λ�γ�ύν, απ� την πρ�σωπι-
κ�τητα και την τέ�νη τ�υ, αλλά �ύ-
τε μπ�ρώ να συμ�ωνήσω και με ε-
κείν�υς π�υ τ�ν είδαν απλώς ως μ�-
ν�μανή εκδ��ή τ�υ ελλην�-�ρθ�-
δ�!�υ μυστικισμ�ύ.

Oμως, �σ� και αν αυτ� δεί�νει
ν�ηματικά �!ύμωρ�, η δεύτερη αυ-
τή ερμηνευτική άπ�ψη για τ� έργ�
τ�υ Πεν$ίκη, μ�υ ερεθί$ει περισσ�- «Aυγ�ύστ�υ δ΄· των επτά αγιασμένων παίδων» (τέμπερα, 1969. Συλλ�γή Π. Παπασαραντ�π�

Page 16

KYPIAKH 2 MAPTIOY 1997 - H KA�HMEPINH 17

π�υλ�υ).

«Mακετία Nύμ�η» (τέμπερα, 1967).

τερ� τ� ενδια�έρ�ν. Kι αυτ� γιατί
πρ�καλεί τη διάθεση μιας διερεύνη-
σης, ��ι ακρι#ώς της ιδι�μ�ρ�ης
τε�ν�τρ�πίας π�υ �ρησιμ�π�ιεί, αλ-
λά τ�υ ιδε�λ�γικ�ύ υπ�#αθρ�υ πά-
νω στ� �π�ί� στηρί$�νται �ι τε�νι-
κές τ�υ μέθ�δ�ι. Kατά τη γνώμη
μ�υ, τ� λ�γ�τε�νικ� και εικαστικ�
έργ� τ�υ Πεντ$ίκη απ�τελεί ένα ι-
δίωμα μέσα στην ήδη υπάρ��υσα ι-
διαιτερ�τητα της νε�–ελληνικής τέ-
�νης, με μια �μως σημαντική δια��-
ρά: η ευρηματική σημει�γρα�ία τ�υ
–ανα�έρ�μαι περισσ�τερ� σε σ�έ-
δια με σινική μελάνη της δεκαετίας
τ�υ ’70– ενώ παρακ�λ�υθεί μερικές
απ� τις #ασικές κατευθύνσεις τ�υ
μ�ντερνισμ�ύ, κυρίως ως πρ�ς τ�
�ρώμα, ταυτ��ρ�να ε�αρμ�$ει ένα
ιδεώδες καλλιτε�νικής σκέψης και
πρά!ης εκ διαμέτρ�υ αντίθετ� με
τ� δυτικ� �ρθ�λ�γισμ�.

Ψη�αρίθμηση
Aν � Πεντ$ίκης ήταν ένας λαϊκ�ς

$ωγρά��ς �ωρίς τε�ν�τρ�πικές υ-
π�ψίες και πρ�πάντων �ωρίς γνώ-
σεις γύρω απ� τη μ�ντέρνα ευρω-
παϊκή $ωγρα�ική, τ� πρ�#λημα θα
ήταν τελείως δια��ρετικ�, ή μάλ-
λ�ν δεν θα υπήρ�ε. H εμμ�νή τ�υ
στην ε!αντλητική, αυτ�σ�έδια μέ-
θ�δ� της ψη�αρίθμησης –ψη�ιδ�-
γρα�ική και στιγμ�γρα�ική μετα-
στ�ι�είωση �ράσεων, λέ!εων και
γραμμάτων απ� συνα!άρια, κ�σμικά
κείμενα, επιστ�λές, κάρτες και τ�-
πωνύμια– θα μπ�ρ�ύσε λ�ιπ�ν να
ερμηνευτεί σαν μια πρ�σπάθεια υ-

πέρ#ασης τ�υ πρ�#λήματ�ς, μέσα
απ� μια διαρκή άσκηση μ�ναστικής
αυτ�πειθαρ�ίας.

Διά#ασα κάπ�υ �τι «η ψη�αρίθ-
μηση σαν μέθ�δ�ς $ωγρα�ικής έ�ει
πρωτ�π�ρ� τ�ν Πεντ$ίκη». Aν θυ-
μάμαι καλά, η �ράση αυτή ανήκει σε
έναν απ� τ�υς μαθητές τ�υ π�υ συ-
νέ�ισαν για �ρισμέν� �ρ�νικ� διά-
στημα τη στιγμ�γρα�ική και ιδε�-
γραμματική κατεύθυνση της $ωγρα-
�ικής τ�υ δασκάλ�υ τ�υς. Aν και
μερικές απ� αυτές τις μελέτες εί-
�αν ιδιαίτερ� ενδια�έρ�ν –�πως
π.�. τα σ�έδια απ� την π�λη της
Θεσσαλ�νίκης τ�υ 'άνθιππ�υ Bύσ-
σι�υ στη δεκαετία τ�υ ’70– η κατ�-
πινή στάσιμη τύ�η της ιδιωματικής
αυτής γρα�ής, δεν δικαι�λ�γεί τ�ν
π�λύ δυτικ�τρ�π� �ρ� τ�υ πρωτ�-
π�ρ�υ.

Kατάργηση
της ατ
μικ�τητας

H πρωτ�π�ρία υπήρ!ε ένα σύ-
μπτωμα τ�υ δυτικ�ύ τρ�π�υ σκέψης
και δράσης, π�υ δεν ήταν δυνατ� να
συμ#αδίσει με τ� θρησκευτικ� και ι-
δε�λ�γικ� υπ�#αθρ� των ανα$ητή-
σεων τ�υ Πεντ$ίκη. O μ�ντερνισμ�ς
της Δύσης εκ�ράστηκε μέσα απ�
τ�ν ε!εγερμέν� ατ�μικισμ�, τ�ν συ-
νε�ή ανταγωνισμ� και κυρίως με τη
ναρκισσιστική ανάπτυ!η τ�υ «εγώ»
τ�υ καλλιτέ�νη, ενώ τ� ιδίωμα τ�υ
Πεντ$ίκη διατηρεί ακρι#ώς αντίθετ�
πρ�σανατ�λισμ�. Eπι�ειρεί να κα-
ταργήσει την ατ�μικ�τητα τ�υ δημι-

�υργ�ύ και να συνδέσει την καλλι-
τε�νική διαδικασία με τ�υς τρ�π�υς
λειτ�υργίας της μυθικής σκέψης και
της συλλ�γικής μνήμης. Στη δεύτε-
ρη κυρίως περί�δ� τ�υ έργ�υ τ�υ, �
πυκν�γρα�ημέν�ς �ώρ�ς των συν-
θέσεων με τέμπερα και κυρίως τα
σ�έδια με σινική μελάνη, πρ�#άλ-
λ�υν σημεία και συμ#�λικά σ�ήματα
π�υ επαναλαμ#άν�νται με τ�ν τρ�-
π� τ�υ πιστ�ύ αντιγρα�έα π�υ ανα-
παράγει τ� συμ#�λικ� ν�ημα #υ$α-
ντινών εικ�νων ή ιδε�γράμματων
της σιν�–ιαπωνικής τέ�νης. Eνώ για
τ� δυτικ� κ�σμ� η αντιγρα�ή θεω-
ρείται απ�δει!η δημι�υργικής ανε-
πάρκειας ή άσκηση συμμ�ρ�ωσης
μετά απ� κάπ�ια «τιμωρητέα» πρά-
!η, για τ�ν κ�σμ� της Aνατ�λής, α-
π�τελεί διαδικασία μύησης στα μυ-
στικά της αυθεντίας.

T� εγ�είρημα τ�υ Πεντ$ίκη δεν έ-
�ει καμία σ�έση με την άγ�νη επανά-
ληψη μ�ρ�ικών τύπων της παράδ�-
σης π�υ διακρίν�υμε π.�. στη $ωγρα-
�ική τ�υ K�ντ�γλ�υ, μετά τ�ν Δεύ-
τερ� Παγκ�σμι� Π�λεμ�. H εμμ�νή
τ�υ στην ανα$ήτηση τ�υ απρ�σωπ�υ
κατέλη!ε –ενδε��μένως παρά τη θέ-
λησή τ�υ– σε μια γρα�ή με �αρακτή-
ρα τελείως πρ�σωπικ�.

H έλλειψη πρ��πτικής για τ� αν�ρ-
θ�δ�!� �ραμα αυτ�ύ τ�υ πιστ�ύ της
Oρθ�δ�!ίας, ��ειλ�ταν στ� γεγ�ν�ς
�τι δεν υπήρ�αν πλέ�ν �ι πρ�ϋπ�θέ-
σεις για να λειτ�υργήσει –ακ�μη και
μέσα στ� πλαίσι� της ελληνικής π�-
λιτισμικής περι�έρειας– ως γλώσσα
κ�ινών μ�ρ�ών και συμ#�λων.

Page 29

κ�σμ�ς ήταν παρών και ιδίως γυ-
ναίκες. Θυμ�ύμαι απ’ αυτ�ύς τ�υς
�αρμακ�π�ι�ύς Σταύρ� Tσα%δά-
ρα, τ�ν %�ηθ� �αρμακ�π�ι� αδελ-
�� της Bασδέκη, την ίδια, την Mα-
ρία Παπαθανασί�υ, την Kαραδή-
μ�υ, τ�ν Xρήστ� Παπα%ασιλεί�υ
(� τελευταί�ς αρκετές ��ρές α-
π�υσία#ε, μέ�ρι π�υ να γίνει λ�-
γ�ς να τ�ν διαγράψ�υν), ένας
%�ηθ�ς �αρμακ�π�ι�ς μελα�ρ�ι-
ν�ς π�ύταν στ� TAK, ένας �δ�-
ντίατρ�ς Tάκης, ένας άλλ�ς ηλι-
κιωμέν�ς κι α"ύριστ�ς, � Γρ�σα-
μανίδης, � ��θαλμίατρ�ς Γιώργ�ς
Γεωργιάδης ανώτερ�ς �λων των
υγει�ν�μικών, � συνάδελ��ς τ�υ
Σταύρ�ς Σαπ�υντ#ής, � γιατρ�ς
Aπ�στ�λ�ς Φασιαν�ς, � Eμμαν�υ-
ήλ Περρής, � Nικη��ρ�ς M�υρελ-
λ�ς, � Oδυσσέας Mπέσυλλας και �
γυναικ�λ�γ�ς Aθανασιάδης. Σ’
αυτές τις συνεδριάσεις τις τελευ-
ταίες εί�αμε κι άλλ�ν καθ�δηγη-
τή, ��ι πια τ�ν Tσιγαρά, αλλά έναν
δικηγ�ρ� με έκ#εμα στ� πηγ�ύνι
και επιπε�υκίτιδα στα μάτια, π�υ
υπ�θέτω �τι �ν�μα#�ταν Kατ�-
πης. H ένν�ια της τελευταίας μας
συγκέντρωσης ήταν η δια�ώτισή
μας για μια πλατύτερη εγγρα�ή
στ� EAM έστω και %ασιλ��ρ�νων
καθώς και η �ργάνωσή μας ώστε
να είμαστε ικαν�ί να δώκ�υμε τις
πρώτες %�ήθειες στ�υς τραυμα-
τίες, αν �πως τ� υπέθεταν γιν�-
ντ�υσαν �δ�μα�ίες κατά την απ�-
�ώρηση των Γερμανών απ� την
π�λη μας. Eυτυ�ώς δεν συνέ%ηκε
ως γνωστ�ν τίπ�τα τέτ�ι�. Aπ�
την �δ� Λυσιμά��υ π�υ κάθ�υμαι,
πάρ�δ� της Bασιλίσσης Oλγας,
αργά τ� απ�γεμα συν�δεύ�ντας
γεμάτ�ς ενθ�υσιασμ� ένα απ�-
σπασμα �πλ���ρ�ύντων κατέ%η-
κα ώς μέσα στην π�λη #ητωκραυ-
γά#�ντας. Στ� Λευκ� Πύργ� ένας
απ� τ�υς παρελαύν�ντας π�υ
κρατ�ύσε πιστ�λι, μ�ύκαμε την
παρατήρηση π�ύ�α �πως συνηθί-
#ω στις τσέπες τα �έρια μ�υ και
μ�υ κακ��άνηκε. M’ �λα ταύτα ε-
"ακ�λ�ύθησα να πηγαίνω στ�υς
δρ�μ�υς διαλαλώντας τα �ρ�νή-
ματά μ�υ, μ�ν�ς. Eίδα την παρέ-
λαση της T�ύμπας π�ύταν και πα-
πάδες μα#ύ και ευ�αριστήθηκα.
Hταν κάτι π�υ ταίργια#ε με τις
σκέψεις μ�υ. Aκ�μα δεν εί�α κα-
ταλά%ει τη δια��ρά. Oσ� κι αν α-
π�γ�ητευ�μ�υνα απ� τα πρ�σω-
πα, �σ� κι αν δε μπ�ρ�ύσα �υσια-
στικά νά�ω καμιά επα�ή μ’ έναν
άνθρωπ� π�υ θα με καταλά%αινε.
Πίστευα �τι τ� καθήκ�ν μ�υ ήταν
να κάνω υπ�μ�νή. Aκ�μα και μια
ηλίθια ταινία π�ύ�αν �έρει στ�
«Πατέ», δε θεωρ�ύσα πρέπ�ν να
την κατακρίνω παρά στ�υς π�λύ
δικ�ύς μ�υ της λ�γ�τε�νικής πα-
ρέας π�υ %έ%αια δεν εί�αν τις π�-
λιτικές μ�υ πεπ�ιθήσεις. M’ αυ-
τ�ύς μιλ�ύσα σαν ελεύθερ�ς άν-
θρωπ�ς και "εσπ�ύσα την αγανά-
�τησή μ�υ για τις ελεεινές θριαμ-
%ευτικές αψίδες π�ύ�αν στήσει.
Eυτυ�ώς �τι τη μια, ύστερα απ�
δυ� τρεις μέρες, τη γκρέμισε �
Bαρδάρης και μας εκδικήθηκε α-
παλλάσσ�ντάς μας απ� τ� απαίσι�

έργ� τ�υ #ωγρά��υ Kασσ�λα. O
γιατρ�ς � Mπέσυλλας "έρ�ντας �-
τι καταγίν�υμαι με τις τέ�νες,
μ�ύ�ε κάπ�ι�ν αρ�ιτέκτ�να – μη-
�ανικ� Mωραΐτη, για να επιμελη-
θώ με τ�υς �ίλ�υς μ�υ τ�ν διάκ�-
σμ� των δρ�μων κατά την υπ�δ�-
�ή. Δέ�τηκα και τ�ύκαμα μια μα-
κέτα, αλλά άμα την είδε είπε πως
έτσι π�υ παράσταινα τ�ν ήρωα με
��υστανέλλα, μπ�ρ�ύσε κανένας
να τ�ν πάρει και για Tαγματασ�α-
λίτη, κι έ�υγε και δεν τ�ν "ανάδα-
με. Δεν εί�α %έ%αια την απαίτηση
να καταλα%αίν�υν την τέ�νη μ�υ,
αλλά τ�υλά�ιστ�ν να μ’ ά�ηναν ή-
συ�� να %γά#ω τα μάτια μ�υ, μ�-
ν�ς �πως είμ�υν πάντα. Aντίθετα
�μως μας καλ�ύσαν τ�υς διαν�-
�ύμεν�υς και καλλιτέ�νες στα
γρα�εία τ�υ EAM κι εί�αν την α-
παίτηση να συμ�ωνώ με τις κ�υ-
ταμάρες τ�υ Παπαπερικλή και των
�μ�ίων τ�υ. Eκεί �μως "εσπάθω-
σα και τάψαλα μια μέρα πρώτα
στ�ν Pάκη Γιάκ� π�ύταν στη δια-
�ώτιση και έπειτα σ’ �λ�υς μπρ�-
στά καθώς επέμεναν να μας %ά-
λ�υν να υπ�γράψ�υμε διαμαρτυ-
ρία για την αγγλική επέμ%αση
στην Aθήνα. Kαυ�ιέμαι �τι �άρις
στις �ωνές μ�υ τα �αρτιά αυτά
δεν υπ�γρά�τηκαν και δεν ρε#ι-
λεύτηκαν έτσι �ι διαν��ύμεν�ι

της Θεσσαλ�νίκης. Aμα μ�ύλεγαν
τίπ�τα εγώ απαντ�ύσα μ’ �σα μας
εί�αν πει �ι ίδι�ι στην αρ�ή για
τ�υς συμμά��υς.* (* Σύλληψη δι-
κή μ�υ και τ�υ Γιώργ�υ Mαντ�-
π�υλ�υ). Eντωμετα"ύ εί�α �άσει
κάθε �υσιαστική σ�εδ�ν επα�ή με
τ�ν πυρήνα απ��εύγ�ντας τις συ-
νεδριάσεις απ� πλή"η. Eίμ�υν σε
μια συνεδρίαση �λ�μελείας στην
Eύ"ειν� Λέσ�η, κι ένα άλλ� %ράδυ
σ’ ένα άλλ� κτίρι� λίγ� παραπάνω
επί της �δ�ύ Bενι#έλ�υ. Kαθαρά
δια�ων�ύσα πια και στ�υς �ίλ�υς
έλεγα �τι θεωρ�ύσα πρ�δ�τικ� τ�
κίνημα τ�υ Δεκέμ%ρη. Eπρεπε τα
πράγματα να %αδίσ�υν ε"ελικτικά.
Π�τέ δεν αγάπησα τη %ία. Tελευ-
ταία ��ρά π�υ μας κάλεσαν για ν’
ακ�ύσ�υμε διά��ρ�υς ρήτ�ρες
και τ�ν Aπ�στ�λίδη, στα γρα�εία
της �δ�ύ P�γκ�τη. Bγαίν�ντας με
τ�ν δικηγ�ρ� κ. Bασιλειάδη %ρε-
θήκαμε και �ι δυ� απ�λύτως σύμ-
�ων�ι και κλάψαμε μα#ύ τα θύμα-
τα των παρασυρθέντων. T�τε α-
κρι%ώς δυ� μέρες με τ� �ι�νι, π�υ
θ’ απ��ωρ�ύσαν απ� την π�λη
μας, κλείστηκα στ� σπίτι μ�υ �π�υ
�ιλ�"εν�ύσαμε δυ� Aγγλ�υς
στρατιώτες, απ� τ� ��%� μήπως
με πάρ�υν μα#ύ τ�υς για �μηρ�.
Eλα%α μέρ�ς στην παρέλαση της
1ης N�εμ%ρί�υ. Σε διά��ρα άλλα

συλλαλητήρια μέ�ρι π�υ �ργανώ-
θηκε εκείν� π�υ %γήκε ν’ απαιτή-
σει να μη διαλυθεί � EΛAΣ κι εγώ
απέ�υγα να πάω. Yστερα έλα%α
μέρ�ς στ� πρώτ� συλλαλητήρι�
π�υ �ργάνωσε η αντίθετη παρά-
τα"η, γεμάτ�ς αγανάκτηση. Στ�
μετα"ύ της Eαμ�κρατίας, πήγα σε
μια συνεδρίαση τ�υ πυρήνα μας
π�ύγινε στ� �αρμακεί� τ�υ Tσα-
%δάρα. Παρών και � �αρμακ�π�ι-
�ς Δημήτρι�ς K�ρδώνης και �
�αρμακ�π�ι�ς Γενιτσών Iάσων
και � %�ηθ�ς Παντελίδης πώ�ει
τώρα τ� �αρμακεί� τ�υ Tσα%δά-
ρα, και � άλλ�ς � κ�ντ�ύλης μελα-
�ρ�ιν�ς πρώην απ�θηκάρι�ς της
Mπάγιερ. Oι ίδι�ι ήταν και στην
συνεδρίαση την τελευταία πώλα-
%α μέρ�ς στ� �αρμακεί� μ�υ. Σ’
αυτήν διαμαρτυρύθηκα γιατί δεν
ά�ηναν και στ’ άλλα κ�μματα να
%γάλ�υν ε�ημερίδα και για τ� τι
είδ�υς ελευθερία ήταν αυτή. H α-
ντίθεση π�υ %ρέθηκα πρ�ς �λ�υς
και την πραγματικ�τητα π�υ πα-
ρ�υσία#αν, εί�ε στη ψυ�ή μ�υ %α-
θειά απή�ηση. M�ν� δια%ά#�ντας
τ�υς αρ�αί�υς τραγικ�ύς ειρή-
νευσα, ν�ιώθ�ντας π�σ� αυθαίρε-
τα είναι τα συστήματα και �ι γενι-
κ�τητες, �π�υ δεν λ�γαριά#εται
τ� άτ�μ�. Γιατί αυτ� κατά %άθ�ς
διατηρεί μέσα τ�υ μιαν αντίσταση
π�υ ανατρέπει κάθε �λ�κληρωτι-
κή αυθαιρεσία.

Eκτ�τε δεν εί α πια κανένα πάρεδ�-
σε με τ� K�μμα

Σημείωση:
T� ανέκδ�τ� αυτ� κείμεν� τ�υ N.Γ. Πεντ�ί-

κη σώ�εται ειρ�γρα�� στα κατάλ�ιπα
τ�υ συγγρα�έα. T� ειρ�γρα�� καλύπτει
τις τέσερις �ψεις μιας δί�υλλης κ�λλας α-
να��ράς, της �π�ίας τα δύ� �ύλλα ωρί-
στηκαν με αρτ�κ�πτη. Στην τελευταία �-
ψη, υπάρ ει � αριθμ�ς 2747, γραμμέν�ς με
κ�κκιν� κραγι�νι με τ� γρα�ικ� αρακτή-
ρα τ�υ συγγρα�έα· αντιστ�ι εί σε παλαι�-
τερη τα#ιν�μηση τ�υ αρ εί�υ τ�υ. T� κεί-
μεν� είναι γραμμέν� με μελάνι, με π�λύ
στρωτ� γρα�ικ� αρακτήρα, δί ως δια-
γρα�ές και δι�ρθώσεις, με ελά ιστες πρ�-
σθήκες κατά τη συγγρα�ή (εδώ υπ�δηλώ-
ν�νται με πλάγια στ�ι εία). Στ� ειρ�γρα-
�� έ �υν γίνει τρεις μεταγενέστερες πρ�-
σθήκες με μ�λύ$ι (υπ�δηλών�νται με πα-
έα στ�ι εία). T� ειρ�γρα�� είναι άτιτ-
λ�. Eδώ ρησιμ�π�ιήθηκε ως τίτλ�ς η τε-
λευταία αράδα τ�υ κειμέν�υ. Eίναι δε
πρ��ανές �τι απ�τελεί αντιγρα�ή και κα-
θαρ�γρά�ηση εν�ς πρ�γενέστερ�υ ειρ�-
γρά��υ, τ�υ �π�ί�υ η ύπαρ#η τεκμαίρε-
ται απ� την ύπαρ#η μιας πρ�γενέστερης
ειρ�γρα�ης μ�ρ�ής τ�υ πρώτ�υ μισ�ύ
τ�υ κειμέν�υ. T� πρ�γενέστερ� αυτ� ει-
ρ�γρα�� είναι γραμμέν� με μ�λύ$ι στην
πίσω �ψη της δια�ημιστικής εγκυκλί�υ ε-
ν�ς �αρμακευτικ�ύ σκευάσματ�ς της
XPΩΠEI, η �π�ία έ ει ημερ�μηνία 20 Aυ-
γ�ύστ�υ 1949.

Copyright © 1997: ������� N�
��

����� ��.

Συνέ�εια απ� την 29η σελίδα

30 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 2 MAPTIOY 1997

N. Γ. Πεντ�ίκης: «Oλα
τα πρ�σωπα και �ι καταστάσεις
συμ�ι�ύν μα�ί μ�υ σαν ένα.
Aπ�τελ�ύν τ� δέρμα
των ημερών τ�υ παρελθ�ντ�ς
π�υ σέρνω πίσω απ�
τις "τέρνες» («Σημειώσεις
Eκατ� Hμερών», σελ. 191).

Page 30

KYPIAKH 2 MAPTIOY 1997 - H KAΘHMEPINH 31

Πάνω στα άσανα π�υ επι άλλει � άνθρωπ�ς στ�ν άνθρωπ�
Δια�αίν�ντας τ� γε
ύρι τ�ν πιάσανε.
�ι
�ύλκησε, μα τ�ύρρι�αν τρεις πιστ�λιές.
Eνας τ�ν �αράει στ� κε
άλι με τ� ρ�παλ�.
Πήγαν σπίτι τ�υ κι άρπα�αν διαμαντικά και έπιπλα.
Πήραν τη γυναίκα τ�υ στη
υλακή.
Eδιω�αν τ� π�υλί απ’ τ� κλ�υ�ί π�υ κελαϊδ�ύσε.
Στην κ�ντινή εκκλησία τ�ν παρά"ωσαν.
Σαν �ημέρωσε ήρθαν και πάλι τ�ν �έθαψαν.
Δεμέν� με σκ�ινί σέρναν γυμν� τ� πεθαμέν� κ�ρμί.
K�σμ�ς στ�υς δρ�μ�υς
ώνα&ε γι�ύ"α.
Για τη
ωτιά π�υ θα τ� ’καιγε μά&ευαν
ρύγανα.
Δαυλ� αναμμέν� έ
ερε ένα νέ� παιδί.
T�ν κρέμασαν ανάπ�δα και γδαρμέν� τ�ν κ�μμά-
τιασαν.
Tην �ερρι&ωμένη καρδιά την πέρασαν στ� �ί
�ς.
O μερακλής τη δάγκωνε ψημένη.
Mικρά παιδιά ν�μί&�υμε τη &ωή παράδεισ�,
γνωρί&�ντας τ�ν κ�σμ� �ρισκ�μαστε στην κ�λαση.
Eντυσαν και παραγέμισαν τ� λείψαν�,
για να δει την πρ�τερη �ψη � κ�σμ�ς, �ανακ�λλησαν
την πεσμένη μύτη με τ� ’να ρωθ�ύνι
αγωμέν�.
Aρλεκίν�ι της &ωής π’ ασωτεύετε κάθε α�ία,
μην ειρωνεύεστε �,τι δε γενήκατ’ ακ�μα.
Σκά��ντας, τα π�νεμένα της αδελ
ής λιαν�δάκτυλα
�έθαψαν έναν θώρακα ντυμέν�ν με γκρί&� π�υλ��ερ
«αν είναι τ�υ σκ�τωμέν�υ μ�υ», λέει, «να τ�
υλά�ω».
Πάνω απ� εκατ� σ
αίρες παρτάλιασαν τ� κάθε κ�ρμί.
T�υς συγκέντρωσαν έ�ω απ� τα σπίτια,
σε "ώμα
την� �π�υ κάν�υν κεραμίδια,
πρ�σ"ώσεις π�υ κ�μματιά&�νται απ� τενάγη
γεμάτες αγκάθια, σκ�υριασμέν�υς τενεκέδες,
ψ�
ίμια, σκελετ�ύς, ρι"μένα σκ�υπίδια
κ�ντά στα εργ�στάσια και τα σ
αγεία.
Eνας π�υ δ�κίμασε να
ύγει τελειώθηκε στα καλάμια.
Iσαμε την πρώτη �ρ�"ή, �λ�ς � τ�π�ς,
μπρ�στά στη θάλασσα, αντίκρυ στα ��υνά,
ήταν σπαρμέν�ς π�δια, "έρια, ματωμένα κ�μμάτια.
Eνας κηπ�υρ�ς
ύλα�ε στ� εικ�ν�στάσι ένα κρανί�,
κ�κκαλ� κιτρινισμέν� και λίγα μαλλιά.
H μαυρ�
�ρα ρί"νει λ�υλ�ύδια στ�υς τά
�υς.
«Π�ι� έτυ"ε τά"α απάνω στ�ν Kώστα·
δεν �έρω τη σειρά τ�υ στ�ν κ�ιν� τά
�».
Kρατώντας την ανθ�δέσμη θάρρεψε πως τ�ν α-
γκάλια&ε.
Σκ�τωσαν κι ένα νέ�
�ιτητή με τ�ν αδελ
� τ�υ.
Σκ�τωσαν και τ�ν K�σμά τ�ν κάλ
α στ� κ�υρεί�.
Σκ�τωσαν πενήντα στις δυ� I�υλί�υ.
Σαρανταέ�ι την πρώτη Mαρτί�υ στη Mίκρα.
Δί"ως διαδικασία παίρν�υν και εκτελ�ύν,
απ’ τ� συγκεντρωμέν� πλήθ�ς στις
υλακές
διαλέγ�υν τ�υς πιστ�ύς στην καλύτερη αύρι�,
απ’ τη μ�να�ιά των κελλιών μα&εμέν�ι κ�ινώνησαν.
Mα&ί μας ήταν κι ένας παπάς π�υ σκ�τώθηκε.
Πεθαίν�ντας � Kώστας σ’ �λων τ� ν�υ δικαιώθηκε.
Eκείνη π�υ τ�ν αγαπ�ύσε σαν να παρηγ�ριέται.
Mέσα στη δικαι�σύνη τ�ν �ρίσκει σαν ένν�ια
«Oμως δε �ρίσκω», λέει «τ� &εστ� τ�υ "έρι».
Δεν �έρω τι να απ�κριθώ στ�ν καημ� της στέρησης.
Tης καθαρί&ω τ� μέτωπ� απ’ τ� αίμα και τα "ώματα,
«άσε τα παράπ�να και κ�ίτα�ε να δ�υλέψεις»,
της λέω.
E"ω στ� ν�υ μ�υ �τι δ�υλεύ�ντας � άνθρωπ�ς,
μπ�ρεί να κάνει απ� �ύλ� ένα "έρι τε"νητ�,
να τ� εκθέσει στ�ν κ�σμ� και να πάρει &ωή.
Mέσα στην απ�ρία της η
τω"ιά γυναίκα,
διατηρεί ένα κ�μμάτι π�υ �ρήκε, δά"τυλ� με τ� νύ"ι.
Kι � σκ�τωμέν�ς τρ�μα"τικ�ς για κάθε αίσθημα
τ� πρ�σωπ� δεμέν� μ’ επιδέσμ�υς σα με
ασκιές,
τ� κ�ρμί �λ� τρύπες, κ�υρέλια τα ρ�ύ"α,
έρ"εται, κάθεται στ�ν καναπέ, �πως συνήθι&ε.
Eπιστρέ
ει στη γυναίκα τ�υ τα γράμματά της
�αμμένα απ’ τ� αίμα π�υ ’"υσε η καρδιά τ�υ
λέει πως με τα "έρια δεμένα �άρεσε
κατακέ
αλα τ� δυνάστη "αρ�ύμεν�ς,
"αρ�ύμενη νάναι, μαύρα να μην ντυθεί.
Mα η
τω"ιά μην αντέ"�ντας σηκώνεται,
πέ
τει απάνω στ�ν νεκρ�, π�υ "άνεται,

με τ� θρήν� απ’ �λες τις γενιές
�ταν κηδεύ�υν της �μ�ρ
ιάς τ�υ τ� κ�ρύ
ωμα.

Σημείωση «Eπτά Hμερών». Πρωτ�δημ�σιεύθηκε στα «Φιλ�-
λ�γικά Xρ�νικά» τ�ν I�ύνι� 1946.

Kαλ�καίρι 1992, μια απ
τις τελευταίες �ωτ�γρα�ίες.

«O Bασιλιάς Aμύντας» (τέμπερα, 1955. Συλλ�γή Γ.
Π. Σα��ίδη).

Λ�γ�ς Eπιμνημ�συν�ς
Γύρω γύρω �λ�ι και στη μέση � Mαν�λης,
κατέγρα
ε στ� «Bι�λί�ν Eρωτ�ς» � Πεντ&ίκης.
Aυτ� είναι �λ� τ� έργ� τ�υ
κι αυτ� ήταν η &ωή τ�υ �λ�κληρη.
Mια καρδιά γεμάτη αγάπη,
αιώνι� παιδί,
γύρω γύρω τ� σύμπαν και στη μέση
� Eμμαν�υήλ.
Tώρα εκεί, �πως και τ�τε εδώ,
τ� παιδί παί&ει με τ� παιδί�ν νέ�ν
κι Eκείν� παί&ει μα&ί τ�υ εσαεί.
Aιωνία τ�υ η μνήμη και την ευ"ή τ�υ ας έ"�υμε
�λ�ι.

† Iερ�μ
να��ς Συμεών

Kελί Tιμί�υ Σταυρ�ύ
13 Iαν�υαρί�υ 1996

Eυ"αριστ�ύμε τ�ν Iερ�μ�να"� π. I�υστίν� Σιμων�πετρί-
τη για τη ��ήθεια π�υ μας πρ�σέ
ερε στην �λ�κλήρωση
τ�υ α
ιερώματ�ς. H ιδέα τ�υ α
ιερώματ�ς –μικρ�
ιλ�-
λ�γικ� μνημ�συν� στ�ν π�ιητή-δημι�υργ�– πρωτ��εκί-
νησε πριν απ� "ρ�νια, �ταν πρ�σκυνητές α
ήναμε δυ� α-
γρι�λ�ύλ�υδα στ�ν τά
� τ�υ N. Γ. Πεντ�ίκη, στ� M�να-
στήρι της Oρμύλιας, στη Xαλκιδική. Iδιαίτερες ευ"αρι-
στίες �
είλ�νται στην �ικ�γένεια τ�υ συγγρα
έα (τη σύ-
&υγ� τ�υ Nίκη και τ�ν υι� τ�υ Γα�ριήλ) για τ�
ωτ�γρα-

ικ� υλικ� και τα ανέκδ�τα κείμενα π�υ ευγενικά μας
παρα"ώρησαν απ�κλειστικά για τις «Eπτά Hμέρες». Tέ-
λ�ς, ευ"αριστ�ύμε τ�υς Θ. Kαρακατσάνη, Γιώργ� Π�ύ-
πη και δ. Γεννάδι� Δεμερτ�ή για τις σπάνιες
ωτ�γρα-

ίες π�υ μας διέθεσαν απ� τ� αρ"εί� τ�υς. B. Στ.

Similer Documents