Download Naging Sultan Si Pilandok PDF

TitleNaging Sultan Si Pilandok
File Size86.2 KB
Total Pages8
Document Text Contents
Page 2

pinagsabi$angwalang dapat makaalam ng bagay na iyon# )apat daw ay mag"isang
pupunta roon ang Sultan sa loob ng isang $awla#

%*ung gayon ay ilagay mo ko sa loob ng $awla at itapon mo ako sa gitna ng dagat,%
ang sabi ng sultan# %Sino po ang mamumuno sa ka$arian sa inyong pag"alis(% ang

tanong ni Pilandok# %*apag nalaman po ng iba ang tingkol sa sinabi ko sa inyong

ka$arian sa ilalim ng dagat ay magnanais silang magtungo rin doon#%

Sandaling nag"isip ang sultan at nakangiting nagwika, %/agawin kitang

pansamantalang sultan, Pilandok# Mag"iiwan ako ngayon din ng isang kautusang
ikaw ang pansamantalang $a$alili sa akin#% %&intay, ma$al na Sultan,% ang pigil ni

Pilandok# %&indi po ito dapat malaman ng inyong mga ministro#%

%no ang nararapat kong gawin(% ang usisa ng sultan# %-lili$im po natin ang bagay

na ito# Basta't ipagkaloob ninyo sa akin ang inyong korona, singsing at espada# Pag

nakita ang mga ito ng inyong kabig ay susundin nila ako,% ang tugon ni Pilandok#

Pumayag naman ang sultan# -binigay na la$at kay Pilandok ang $ini$ingi at isinakay

sa isang bangka# Pagdating sa gitna ng dagat ay ini$agis ang $awlang kinalululanan

ng sultan# *aagad lumubog ang $awla at namatay ang sultan# Mula noon si Pilandok
na ang naging sultan#

Similer Documents