Download Muhasebe bilgi sistemi PDF

TitleMuhasebe bilgi sistemi
File Size1.9 MB
Total Pages273
Document Text Contents
Page 1

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 963
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 532

MUHASEBE BİLGİ
SİSTEMİ

Yazarlar:
Prof. Dr. Fevzi SÜRMELİ

(Ünite 5, 14, 15, 16, 17)

Prof. Dr. Melih ERDOĞAN
(Ünite 1, 2, 3, 4, 10)

Doç.Dr. Nurten ERDOĞAN
(Ünite 6, 7)

Doç.Dr. Kerim BANAR
(Ünite 8, 9)

Yrd.Doç.Dr. Saime ÖNCE
(Ünite 11, 12, 13)

Editör:
Doç.Dr. Kerim BANAR

Ünite: 1-17

Page 2

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi

Ders Kitapları Yayın No: 21

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları
Anadolu Üniversitesi'ne aittir.

"Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın
bütün hakları saklıdır.

İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da
bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt

veya başka şekillerde çoğaltılamaz,
basılamaz ve dağıtılamaz.

Copyright © 1996 by Anadolu University

All rights reserved

No part of this book may be reproduced
or stored in a retrieval system, or transmitted

in any form or by any means mechanical, electronic,
photocopy, magnetic, tape or otherwise, without

permission in writing from the University.

Kapak Düzeni: Yrd.Doç.Dr. Ergun TUNÇKAN

ISBN 975 - 492 - 697 - 2

Baskı

Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Web-Ofset Tesislerinde ............ adet olarak basılmıştır.

ESKİŞEHİR, ...... 1998

Page 136

Şekil 9.4'te ise, bordro uygulama sistemindeki işlemlerin akışını gösteren
çizim verilmiştir.

Gerek Şekil 9.3, gerekse Şekil 9.4'te verilen her bir özellik şu de-
partmanlar içinde yer almaktadır.

Personel Departmanı: Personel departmanı, şirket bordrosunda yer
alan her kişiyi işe yerleştirmekten, ödemeleri belirlemekten ve ödemeler-
den kesintiler yapmaktan sorumludur. Bunlardan herhangi birinde deği-
şiklik yapma yetkisi personel departmanında veya yetki verdiği bir de-
partmana(veya kişiye) ait olmalıdır. Personel fonksiyonu zaman kartları-
nı düzenlemek ve bordroları hazırlamak işlemlerinden ayrı olarak ele
alınmalıdır.

Personel departmanının görevi nedir?
Zaman Kartlarını Düzenleme Departmanı: Bu departman zaman kartı-
nın ve çalışma süresi fişlerinin hazırlanması ve kontroluyla ilişkilidir. Bir
üretim işletmesinde saatlik çalışan bir kişi, işe başladığında ve işi bitirdi-
ğinde saate basacaktır. Ödeme dönemi sonunda, çalışanın zaman kartı
işçinin çalışma süresini gösterecektir. Bu departman, zaman kartlarının
toplanmasından ve bunların üretimden gelen çalışma süreleri özeti rapo-
ru ile karşılaştırılmasından sorumludur. Çalışma süresi özeti raporu üre-
timdeki işçilerin çalışma sürelerini gösterir. Zaman kartlarının üretimden
gelen çalışma süreleri özeti raporu ile karşılaştırılmasından sonra bunlar
bordro departmanına gönderilecektir.
İşletmede çalışan maaşlı memurlar varsa bunlara ilişkin işlemler doğal
olarak saat ücreti alan işçiler gibi olmayacaktır. Eğer işletme maaşlı çalı-
şanlardan da zaman kartı istiyor ise, işlemler doğal olarak saatli çalışan-
larınki gibi olacaktır. Eğer maaşlılar için bir süre hesaplaması yapılmaya-
caksa, atölye şefinin veya kontrolörün onayı bordro işlemlerini başlatmak
için yeterli olacaktır.

Zaman Kartlarını Düzenleme Departmanının görevleri nelerdir?
Bordro Departmanı: Bordro departmanı hesaplamaların yapılmasın-
dan ve bordronun hazırlanmasından sorumludur. Burada dikkate edil-
mesi gereken nokta bordronun hazırlanmasının ücrete esas olan girdi
verilerinin hazırlanmasından bağımsız olduğudur. Personel verileri per-
sonel departmanından; zaman kartları ise zaman kartları düzenleme de-
partmanından alınacaktır. Ücret bordrosu net ücretin (Brüt Ücret - İndi-
rimler) hesaplanmasına ilişkin hesapları ve bilgileri içerecektir. Bordro-
nun hazırlanmasından sonra, ödeme çekleri imzalanmak, gözden geçi-
rilmek ve dağıtılmak üzere nakit (kasa) birimine gönderilecektir. Ücret
bordronun bir nüshası da personelin hesabına kaydedilebilmesi için mu-
hasebe departmanına (Personele Borçlar) gönderilecektir.

Bordro departmanının görevleri nelerdir?
Başarılı bir bordro sistemi için üzerinde durulması gereken bazı nokta-
lar şunlardır:
● İşletmelerde çalışanlara ücret avansı ödeniyorsa, karşılaştırmanın

kolay yapılabilmesi için avans ödemesinin ayrı bir bordro hesabında
gösterilmesi,

● Ücretin bankadan ödenmesi durumunda, banka hesap özeti-
nin(bordroya ilişkin) bağımsız olarak karşılaştırılması (kontrolü),

● Ödemelerde bağımsız bir kişiden yararlanmak. Bu kişi personel,
zaman kartlarını düzenleme departmanı ve bordro hazırlanması de-

- 122 -

?

?

?

Page 137

partmanından bağımsız olmalıdır. Ne personel departmanı, ne za-
man kartlarını düzenleme departmanı, ne de bordro departmanı per-
sonele ait ödeme çeklerinin düzenlenmesinden sonra ödeme çekleri-
ne erişememelidirler.

Bilgisayar Destekli leme Sistemleri
Bordro ve Personel işlemleri için çevrim içi sistem uygulanabilir olmak-
la birlikte, yığın işleme sistemi çok daha uygundur. Şekil 9.5'te yığın işlem
sistemi uygulaması görülmektedir.
Bordro ve personel ile ilgili işlemler zaman kartlarının yığın haline geti-
rilip(toplanıp), bordro departmanına teslim edilmesi ile başlayacaktır.
Sistem içinde çalışanların çalışma süresi fişleri düzenlemedikleri kabul
edildiğinden, bordro düzenleme memuru zaman kartlarından hareketle
yığın toplamları alacaktır. Bu toplam çalışılan saatler, çalışanın sicil nu-
marası ve zaman kartlarının sayısı esas alınarak oluşturulacaktır.

Bordro ve personel bilgi işleme sistemi için uygun olan işleme siste-
mi hangisidir?

Bu işlemlerden sonra zaman kartları yığını, veri işleme departmanına
aktarılacaktır. Burada zaman verileri manyetik teyp üzerine kaydedile-
cek ve biçimlenecektir. Bilgisayarın ilk çalışmasında veriler çalışanların
sicil numaralarına göre sıralanacaktır. İkinci çalışmada ise zaman verileri
ödeme çeklerinin hazırlanması amacıyla işleme tabi tutulacaktır. Prog-
ram aynı zamanda çalışanların bordro ana kütüğünü günleyecek ve
bordro dökümünü (payroll register) verecektir. Ödeme çekleri ile dökü-
mün bir kopyası çeklerin onaylanıp dağıtılacağı birim olan kasaya gönde-
rilecektir. Programın ikinci kez çalışması aşamasında ayrıca bordro ile il-
gili verilerin yasal defterlere kaydedilmesi de sağlanmış olacaktır.

lemsel ve Yönetsel Raporlar
Bordro kayıtlarına ek olarak bordro raporları, indirim ve gelir kayıtları-
nı, vergileri, işçilik dağıtım özetini, maliye ve diğer devlet kuruluşlarına
yönelik çeşitli rapor ve formları içerir. İşçilik dağıtım özetinin çeşitli büyük
defter hesaplarına dağıtılan brüt ödemeleri göstermesi özel bir önem ar-
zetmektedir.
Personel yöneticilerinin gereksinim duydukları raporlar ise şunlardır;
meslek kategorilerine göre bir ay içindeki değişmeleri gösteren "personel
durum raporları", her bir meslek kategorisi için karşılaştırma yapılabile-
cek diğer işletmelerle karşılaştırmalı "ortalama ödeme oranı", işe devam-
sızlık edenler ve geç kalanlara ilişkin raporlar, fazla mesai ödemeleri ra-
poru, pazarlama elemanları için satış primlerinin ve dolaylı işçilik maliyet-
lerinin analizlerini yapan raporlar.

Devletle ilgili olan ilişkiler nedeniyle düzenlenecek raporlar nelerdir?
İşletmenin çalışanları ile ilgili işlemler nedeniyle çeşitli kamu kuruluşla-
rı ile ilişkileri olacaktır. Bu ilişkiler sonucunda bazı raporların (beyanname
ve bildirgelerin) bu kuruluşlara sunulması gerekir. Bu amaçla hazırlana-
cak raporlardan bazıları, sunulacak kuruluşlar ve verilme zamanları aşa-

- 123 -

?Page 272

Ünitelerin Sonunda Yer Alan Soruların Yanıtları
ÜNİTE 1 ÜNİTE 2 ÜNİTE 3 ÜNİTE 4

1. a 1. d 1. d 1. c
2. c 2. e 2. e 2. e
3. e 3. a 3. c 3. b
4. b 4. d 4. b 4. d
5. d 5. b 5. a 5. a

ÜNİTE 5 ÜNİTE 6 ÜNİTE 7 ÜNİTE 8
1. b 1. c 1. d 1. d
2. e 2. b 2. b 2. b
3. b 3. d 3. c 3. e
4. a 4. c 4. d 4. c
5. c 5. a 5. a 5. d

ÜNİTE 9 ÜNİTE 10 ÜNİTE 11 ÜNİTE 12
1. c 1. c 1. a 1. c
2. e 2. e 2. c 2. d
3. d 3. a 3. c 3. b
4. b 4. b 4. b 4. a
5. a 5. a 5. d 5. e

ÜNİTE 13 ÜNİTE 14 ÜNİTE 15 ÜNİTE 16
1. d 1. d 1. a 1. d
2. b 2. a 2. c 2. b
3. c 3. b 3. b 3. c
4. b 4. c 4. c 4. e
5. a 5. a 5. e 5. a

ÜNİTE 17
1. c
2. a
3. c
4. e
5. d

- 258 -

Page 273

Akış Çizeneği Sembolleri

- 259 -

İŞLEM BANT HAZIRLAMA

KARAR

BELGE

GİRİŞ / ÇIKIŞ

DELİKLİ ŞERİT

BAŞLA / DUR

R
A

S
S

A
L

E
R
İŞ
İM

B
E

LL
E

K
B
İR
İM
İ

(M
an

ye
tik

D
is

k)

KLAVYE
(Giriş Birimi)

DELİKLİ KART

GÖSTERİCİ BİRİM

DEVAM
(Bağlantı)

ÇEVRİM DIŞI
BELLEK

İŞLEM AKIŞI

ÇEVRİM İÇİ
BELLEK

EL İŞLEMİ

Similer Documents