Download Mladen Lazić-U susret zatvorenom društvu-Naprijed (1987).pdf PDF

TitleMladen Lazić-U susret zatvorenom društvu-Naprijed (1987).pdf
File Size4.3 MB
Total Pages180
Document Text Contents
Page 90

je ra m a za uspon. N aravno , sam o rep ro d u k c ija je zn ača jan v id
perso n a ln e k lasn e obnove, a n ap red o v an jem (kao, uostalom , i
n azadovan jem ) n a jčešće se p rev a lju je je d n a k lasn a stepenica.

A li već u p rikazano j sta tičn o j s tru k tu ri, k o ja sugeriše p rilič ­
nu d ru štv e n u o tvorenost, p až ljiv ije p o sm a tra n je odm ah uočava
p roblem . Ako je k re ta n je »naviše« izraz ito z astu p ljen ije od k re ­
ta n ja »naniže«, znači d a se n ek a obeležja s tru k tu re m en ja ju .
O vde se ne m ožem o u p u š ta ti u tem e d eag rarizac ije , in d u s tr ija li­
zacije, p ro fesiona lizac ije i t. si. Važno je jedno : p o treb n o je
u tv rd iti koliko je u s tan o v ljen a z n a tn a m eđ u g en erac ijsk a po­
k re tljiv o s t (p rem a »gore«) rez u lta t s tru k tu ra ln ih d ru štv en ih
p rom ena, a koliko je u g rađ en a kao k a ra k te ris tik a tem eljnog
d ru štv en o g odnosa.

P rv o sredstvo , ko jim će se u v id u v e rtik a ln u d ru štv en u po­
k re tljiv o s t p o kuša ti p r ik aza ti u d inam ičkoj p erspek tiv i, b iće
isp itiv an je tro -g e n era c ijsk e m obilnosti: u n iz isp itan ik -o tac do-
daće se još i dedovi po očevoj lin iji. U v rem e istraž iv an ja , tro -
g en erac ijsk i niz je u osnovi pokrivao sve g lavne periode d ru ­
š tvenog razvo ja : položaj dedova p retežn o je defin isan p re re ­
volucije, položaj očeva određ ivao se u p relaznom periodu (pre
i posle revolucije), a položaj isp itan ik a je p o stig n u t u novom
tip u d ru štv a .4 N aravno, po red p ro m en e p riro d e bazičnog d ru ­
š tvenog odnosa (u k id an je p riv a tn o -v lasn ičk o g i u sp o stav ljan je
k o lek tivno-v lasn ičkog odnosa kao dom inantnog), n a d e lu su
istov rem eno bile i dve k lju č n e s tru k tu ra ln e prom ene: ag ra rn o
d ru štv o se p reo b ražav a u in d u str ijsk o i, u jed n o m istom zam a­
hu , uo b ličav a ju se procesi k o je sociolozi pom pezno naz iv a ju
p o s t- in d u str ijsk im (te rc ija rn i sek to r, s tru čn ja š tv o itd.). R ezul­
ta t i bi, sasv im logično, treb a lo da o d ražav a ju te p rom ene:

4 Starost ispitanika u celokupnom uzorku dosta varira, ali je znatno
ujednačenija po pojedinim društvenim grupama. Tipični politički ruko­
vodilac, direktor i poljoprivrednik imaju između 40 i 59 godina, slojevi
posredne klase i obrtnici stari su između 30 i 49 godina, a radnici i
službenici su najmlađi — tipično su stari između 20 i 39 godina. U
vezi sa starošću ispitanika se, kako su istraživači društvene pokret­
ljivosti odavno primetili, javlja interpretativni problem: mešanje unu-
targeneracijske i međugeneracijske mobilnosti. Ta teškoća se, u prin­
cipu, može jednim delom rešiti starosnim ujednačavanjem sub-popu-
lacija (ispitanika, roditelja itd.). Ali sa stanovišta klasne analize (na­
suprot stratifikacijskoj), ceo se problem pojavljuje kao prenaglašen
(klase se ne mogu atomizovati na individuume, »karijere« i t. si.).
Relativni značaj unutargeneracijske pokretljivosti biće, uostalom, ubrz?
razmatran.

88

Page 91

T
R

O
-G

E
N

E
R

A
C

IJ
SK

A


P
O

K
R

E
T

L
JI

V
O

ST
.

D
R

U
ŠT

V
E

N
O


PO

R
E

K
L

O


O
Č

EV
A

I
IS

P
IT

A
N

IK
A


(I

N
F

L
O

W
)

89

*
R

az
lik

a
do


100

%
pr

ip
ad

a
k

at
eg

or
ij

am
a:


os

ta
lo

,
ne

po
zn

at
o,


be

z
o

d
g

o
v

o
ra

..
.

*
Zb

og


m
an

je


pr
ec

iz
no

st
i

po
da

ta
ka

,
pr

ik
up

lj
an

e
su

in
fo

rm
ac

ij
e

o
za

n
im

an
jim

a
dc

do
va

,
pa


se

sl
og

a
u

sv
im


od

el
jc

im
a

ta
be

le


pr
ik

az
uj

u
an

al
og

ne


k
at

eg
or

ij
e.

Page 180

3J6.4
mm

LAZ

Similer Documents