Download MILUTIN MILANKOVIC PDF

TitleMILUTIN MILANKOVIC
File Size301.0 KB
Total Pages17
Document Text Contents
Page 2

2

MILANKOVIĆEV STVARALAČKI PUT

Prilikom re�avanja pojedinih problema naučnici dospevaju do različitih rezultata.
Iako su oni uvereni u njihovu opravdanost, podkrepljujući ih različitim dokazima, samo
nekim od tih rezultata se potvrđuju tokom vremena. Mnogi naučnici i ne do�ive trenutak
prihvatanja i potpuniju afirmaciju svojih rezultata.

Ni Milutina Milankovića, velikog srpskog naučnika, nije mimoi�la sudbina onih
koji su dali značajne rezultate ne dočekav�i da vide prihvatanja tih rezultata i njihovu
afirmaciju. On je, bar kada je reč o na�oj sredini, neko vreme bio gotovo zaboravljen; čak
i danas kada su započeta �ira istra�ivanja njegovog opusa on nije dovoljno poznat �iroj
čitalačkoj publici. Danas smo u prilici da se na osnovu gotovo svih va�nijih izvora
upoznamo sa rezultatima ovog stvaraoca i uka�emo na njihov značaj.

Milutin Milanković se rodio u Dalju-Baranja 1879. godine u imućnoj porodici čiji
su izdanci imali visoko obrazovanje, među njima je i njegov deda Uro� Milanković,
značajni filozof. Milutin je zavr�io srednju �kolu u Osjeku kao đak generacije. Potom
prelazi u Beč gde je zavr�io studije građevinske tehnike 1902. godine, a samo dve godine
kasnije je i doktorirao.

Milutin Milanković iz vremena kada je studirao u Beču

Do 1909. godine radio je u Austrougarskoj imperiji kao in�enjer, nakon toga
vođen patriotskim pobudama prelazi na univerzitet u Beogradu gde je izabran za
profesora racionalne mehanike, nebeske mehanike i teorijske fizike. Godine 1924 izabran
je za redovnog člana Srpske kraljevske akademije nauka. Kasnije je bio i potpresednik
ove najvi�e naučne ustanove, redovni član Nemačke akademije nauka u Haleu, dopisni
član brojnih drugih akademija i naučnih institucija.

Milanković je po profesiji bio: građevinac, astronom, matematičar, geofizičar, ali
iznad svega utemeljivač moderne klimatologije i klimatskog modeliranja. Radeći na
problemu uticaja astronomskih faktora na klimu u toku geolo�ke pro�losti zemlje,
Milanković je na egzaktan način objasnio periodizacje nastanka, razvoja i povlačenja
glacijalnih faza u toku proteklih 600 000 godina. Primenjujući matematički aparat i
koristeći predhodna saznanja: Ademara, Krola, Leverijea, Milanković je dokazao da su
precezija, promena nagiba ose rotacije i ekscentrična putanja Zemlje oko Sunca
dominantni dugoperiodični faktori na promenu klime u geolo�koj pro�losti.

Page 8

8

POLOVI ROTACIJE

Tragajući za putevima budućnosti, Milanković se osvrnuo na jedan fenomen za
koji su mu Alfred Vegener, a posebno Beno Gutenberg neprestalno sugerisali da prouči.
Bili su to polovi rotacije ili putanje po kojima se kretao pol rotacije zemlje. Pitanje je bilo
krajnje orginalno i izazovno, ali sa puno nepremostivih prepreka i nepozvanica koje je
trebalo otkriti. Ovim problemom bavili su se i drugi vi�e neuspe�no nego uspe�no, i posle
silnog propu�tenog vremena i energoije najče�će su odustajali.

Milanković je, takođe imao slične krize, ali njegova istrajnost je urodila plodom i
zajedno sa svojim kolegom Vojislavom Mi�kovićem do�ao je do konačnog rezultata.
Matematičkim putem na�ao je pozicije polova od ∞− do dana�njice i od dana�njice do

∞+ . Ovim je Milanković, radeći na jednom problemu, istovremeno upoznao i pro�lost i
budućnost na�e planete, odnosno saznao kakva je bila i kakva će biti sudbina njenih
kontinenata i okenana.

Tabela I. Polo�aji polova rotacije kako ih je matematički sračunao Milanković 1932. godine.
Vreme u odabranim

jedinicama (-pro�lost;
+budućnost)

Geografska �irina severnog
pola

stepeni minuti

Geografska du�ina
severnog pola

stepeni minuti
1 2 3

- ∞ 18 46 -166 39
-40 19 01 -165 37
-30 19 21 -164 06
-20 20 38 -160 16
-15 22 50 -156 42
-10 30 08 -151 40
-9 32 54 -150 28
-8 36 35 -149 15
-7 41 12 -148 00
-6 46 52 -146 42
-5 53 35 -145 24
-4 61 08 -144 06
-3 69 04 -142 46
-2 76 50 -141 31
-1 83 57 -140 18
0 90

+1 84 58 41 56
+2 80 57 43 00
+3 77 47 43 58
+4 75 19 44 52
+5 73 24 45 41
+10 68 39 48 39
+ ∞ 66 41 51 18

Similer Documents