Download Marko Vešović-Dok prelazim u mumiju PDF

TitleMarko Vešović-Dok prelazim u mumiju
File Size744.1 KB
Total Pages101
Document Text Contents
Page 50

POSUDE SNA

1.

Posl i je s n a , u k o j e m t r e s l o se, od s m i j e h a ,

N a o r u ž a n o l j u d s k o m e s o koje

K r a j u m a r š i r a l o je

U v i d u h i t l e r o v s k i h l i j e h a ;

S n a u k o j e m j e , n e g d j e , k a o , u N i c i ,

S l u š a o b r o n z a n i t r e s a k z a t r e s k o m , a svi n a l i k

O n o m s k o j i m su b i s t e i s p o m e n i c i ,

U p o s t k o m u n i z m u , p a l i ;

S n a u k o j e m j e , i z n a d d e s e t a k A v a l a ,

N a n e b u i z g r i j a v a l a ,

U m j e s t o s u n c a , j e d n a o v e ć a

O d k o s t r i j e t i v r e ć a ;

S n a o d i v o v s k i m č a p l j a m a

Što s u , u j a t u , na u zg l av l je mu pale

I l e d e n i c a m a s d i v o v s k i m k a p l j a m a

U k o j i m l j u d s k e glave se z r c a l e :

Sve s a m e l j u d s k e glave što la ju

S l e d e n i c a se o t k i d a j u -

G l e d a , u z o r u , j a v u s h o t e l s k e t e r a s e .

K r i k g a l e b i j i , s k u p a s m o r s k i m h u k o m ,

Koj i s k o r o m o ž e p o m i l o v a t i r u k o m ,

Ž e l j u da m i s l i i š ta , kaže i j e s t e , gase.

5 1

Page 51

2.

52

U o v o m p o l u - r a j u ,

S a s r c e m , što m u j e d a t o

D a s e v j e č i t o , k a o k l a t n o ,

N j i š e i z m e đ u p o l u - d r o l j e

I p o l u - b o g o m o l j e ,

Z a g l e d a n u m o r e , k a o u k r e č o m p o p r s k a n i patos

U s o b a m a k o j e se r e n o v i r a j u ,

Za č a s a k b i v a onaj što u crkvi sjedi

Radi muzike, ne radi propovjedi.

T u j e d a ć u t i , k a o p r e d k r a j e m s v i j e t a , s j e t u .

S r i b a m a d a b u d e b e š u m a n ,

D a šut i s n j i m a , al i m r k o ,

D a šut i k a o k r l j a ,

O d a v n o n i t i b e z u m a n , n i t i u m a n .

K i n e s k u k a l i g r a f i j u s u n č a n i h m r l j a

D a g o n e t a . I kaže s k u p a s o n i m G r k o m :

Još je r a n o na o v o m s v i j e t u .

D a š u t i , kra j m o r a d o k o n o g ,

Š u t n j o m , što j e u p u ć e n a n i k o m .

Š u t n j o m k o j a tek žel i r e ć i : " t u s a m " .

Jer ovdje s v a k a r i j e č

P r e t v a r a te u o n o g

K o j i izlazi i z sobe s a t e š k i m b o l e s n i k o m

I g a d i se sebe s k o l i k o n e u k u s a

K u š a o j e d a s m r t m u s k r i j e .

Similer Documents