Download Manualul frigotehnistului PDF

TitleManualul frigotehnistului
File Size11.1 MB
Total Pages207
Document Text Contents
Page 1

Manualul frigotehnistului

' Danfoss A/S (AC-DSL/MWA), 10 - 2006 DKRCC.PF.000.G1.46. 1

Capitolul 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ventile de expansiune termostatică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 3

Capitolul 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ventile electromagnetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pagina 13

Capitolul 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Presostate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 19

Capitolul 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Termostate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 27

Capitolul 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulatoare de presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 35

Capitolul 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ventile pentru apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 45

Capitolul 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtre deshidratoare şi vizoare de lichid . . . . . . . . . . . . . . . pagina 51

Capitolul 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Compresoare Danfoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 61

Capitolul 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Recomandări si sfaturi practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 125

Capitolul 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Localizarea şi repararea defecţiunilor . . . . . . . . . . . . . . . pagina 145

V
e

n
tile

d
e

exp
a

n
siu

n
ete
rm

o
statică

V
e

n
tilee
le

c
tro

m
a

g
n

e
tic

e
P

re
s

o
s

ta
te

T
e

rm
o

s
ta

te

R
e

g
u

la
to

a
re

d
ep
re

s
iu

n
e

V
e

n
tile

p
e

n
trua
p

ă

F
iltre

d
e

sh
id

ra
to

a
reşi v
izo

a
re

d
e

lich
id

C
o

m
p

re
s

o
a

re


D
a

n
fo

s
s

R
e

c
o

m
a

n
d

ă
ri s

i

s
fa

tu
ri p

ra
c

tic
e

Lo
calizarea şi

rep
ararea d

efecţiu
n

ilo
r

Page 103

© Danfoss A/S (AC-DSL/MWA), 10 - 2006 DKRCC.PF.000.G1.46. 103

C
o

m
p

re
s

o
a

re


D
a

n
fo

s
s

Manualul frigotehnistului Compresoare Danfoss – Reparaţia sistemelor frigorifi ce ermetice

O reparaţie trebuie întotdeauna făcută rapid, şi nici
o instalaţie frigorifi că nu trebuie deschisă atmosferei
pentru mai mult de 15 minute pentru a se evita
absorbţia umezelii. De aceea este o regulă bună de
a avea toate componentele ce trebuiesc înlocuite
gata pregătite înainte de deschiderea instalaţiei.

2.4
Pătrunderea umidităţii în
timpul reparaţiei

Garnituri de cauciuc trebuiesc montate pe placa
de bază a compresorului în timp ce acesta stă
pe ea. Dacă compresorul este plasat cu partea
de sus în jos uleiul se va aduna în racorduri,
situaţie ce conduce la probleme de brazare. Nu
utilizaţi niciodată garniturile de cauciuc de la
compresorul defect deoarece ele sunt mai vechi
şi mai rigide decât unele noi. Înlăturaţi capacul
de la racordul (Capsolute) tehnologic al noului
compresor şi brazaţi o conductă tehnologică în
racord. Lăsaţi compresorul închis până când el
este racordat prin brazare la instalaţie.
Pe lângă aceasta, este recomandabil să se
astupe toate racordurile de pe compresor, de pe
fi ltrul deshidrator şi instalaţie dacă din anumite
consideraţii reparaţia este întârziată.

Capacele de aluminiu pe racorduri nu trebuie să
rămână în instalaţia fi nalizată.

Capacele sunt destinate doar pentru a asigura
protecţia compresorului în timpul depozitării
şi transportului şi nu asigură etanşeitate unui
sistem afl at sub presiune. Capacele atestă faptul
că compresorul nu a fost deschis după ce a plecat
de la Danfoss. Dacă capacele lipsesc sau sunt
avariate, compresorul nu ar trebui folosit până nu
este uscat şi uleiul înlocuit.

Nu refolosiţi niciodată echipamentele electrice vechi.

Se recomandă să folosiţi întotdeauna un
echipament electric nou cu un nou compresor,
deoarece folosirea unui echipament electric
vechi cu un compresor nou poate duce curând la
apariţia unor defecte la compresor.
Compresorul nu trebuie pornit fără un dispozitiv
de pornire complet.
Deoarece parte a rezistenţei circuitului de pornire
se găseşte în dispozitivul de pornire, pornirea fără
un dispozitiv complet nu va garanta un cuplu de
pornire corect şi poate avea drept consecinţă o
încălzire foarte rapidă a înfăşurării de pornire a
compresorului, cauzând deteriorarea ei.

Compresorul nu trebuie pornit în vid.

Pornirea compresorului în vid poate cauza
întreruperea contactelor circuitului electric,
întrucât proprietatea izolatoare a aerului este
redusă la căderi mari ale presiunii.

Fig. 11 prezintă o diagramă electrică cu dispozitiv
de pornire PTC şi protecţie a înfăşurării. Un
condensator de fi ltrare conectat între terminalele
N şi S va reduce consumul de energie pe
compresoarele proiectate în acest scop.

2.5
Pregătirea compresorului şi
a echipamentului electric

Dacă nu este posibilă încheierea reparaţiei fără
întreruperi, instalaţia deschisă trebuie etanşată
cu foarte multă grijă şi încărcată cu o mică
suprapresiune de azot uscat pentru a evita
pătrunderea umezelii.

Fig. 11: Diagramă electrică cu PTC şi protecţie a înfăşurării

Fig. 12 prezintă o diagramă electrică cu releu de
pornire şi condensator de pornire precum şi cu
protecţie motor montată în afara compresorului.

Fig. 12: Diagramă electrică cu releu şi condensator de
pornire

Am0_0120

Am0_0121

Page 104

104 DKRCC.PF.000.G1.46. © Danfoss A/S (AC-DSL/MWA), 10 - 2006

Manualul frigotehnistului Compresoare Danfoss – Reparaţia sistemelor frigorifi ce ermetice

2.5
Pregătirea compresorului
şi a echipamentului electric
(cont.)

Fig. 13 prezintă diagrama electrică pentru un
compresor SC mare cu motor CSR.

Fig. 13: Diagramă electrică pentru motor CSR

Am0_0122

2.6
Brazarea

Realizarea unei brazări adecvate corecte este
importantă.

Rosturi recomandate pentru brazare.

Racordurile celor mai multe compresoare Danfoss
sunt conducte din oţel placate cu cupru sudate
în carcasa compresorului, şi racordurile sudate nu
pot fi deteriorate în timpul brazării.

Vă rugăm să consultaţi capitolul “Instrucţiuni de
montaj” pentru mai multe detalii privind brazarea.

Material Material

Material de brazare cu argint Tuburi cupru Tuburi argint

Easy-fl o 0.05 - 0.15 mm 0.04 - 0.15 mm

Argo-fl o 0.05 - 0.25 mm 0.04 - 0.2 mm

Sil-fos 0.04 - 0.2 mm Inadecvat

Page 206

Note

Page 207

Lo
calizarea �i

rep
ararea d

efec�iu
n

ilo
r

Similer Documents