Download Manual de Calificare --Zidar Tencuitor PDF

TitleManual de Calificare --Zidar Tencuitor
File Size7.3 MB
Total Pages365
Document Text Contents
Page 2

Tehnologia meseriei - 1

CUPRINS

Tehnologia meseriei

1. Utilizarea documentatiei de executie - elementele
constructiilor .......................................................................................... 1
2. Materiale de constructii ........................................................................ 19
3. Identi� carea, pregatirea, exploatarea, intretinerea
si curatarea sculelor, instrumentelor, uneltelor, masinilor,
utilajelor si instalatiilor ........................................................................ 41
4. Prepararea mortarelor ........................................................................... 67
5. Utilizarea documentatiei de executie - elementele
constructiilor ........................................................................................ 95

Desen tehnic

A. Reprezentarea elementelor unei construc�ii în desenul tehnic ........... 135
B. Explicarea detaliilor din desenele de execu�ie ................................... 152
C. Reprezentarea elementelor de construc�ii din lemn ........................... 157
D. Reprezentarea elementelor asamblate ................................................ 160
E. Reprezentarea îmbin�rii pieselor din lemn ........................................ 162
F. Reprezentarea elementelor de construc�ii din lemn ........................... 163
G. Reprezentarea elementelor de construc�ii din beton armat ................ 166
H. Desenarea planurilor .......................................................................... 169
I. Desenarea sec�iunilor ......................................................................... 175
J. Desenarea fa�adelor ............................................................................ 177
K. Planuri de cofraj ................................................................................. 179

Organizarea �i legisla�ia muncii

1. Cunoa�terea locului �i rolului construc�iilor în cadrul
economiei de pia�� ............................................................................. 183
2. Cunoa�terea modului de organizare �i func�ionare a unei
societ��i de construc�ii – ROF Societate ............................................ 187
3. Cunoa�terea elementelor componente �i a factorilor
care in� uen�eaz� procesul de produc�ie ............................................ 198
4. Cunoa�terea structurii organizatorice a unui �antier .......................... 214
5. Cunoa�terea no�iunilor privind normele de munc�
aplicate în unit��ile de construc�ii ..................................................... 216

Zidar_1_A5_tehnologia meseriei.indd 1 2/17/2011 4:27:40 PM

Page 182

Desen tehnic - 177

J. Desenarea fa�adelor

Desenul fa�adelor reprezint� proiec�iile vederilor cl�dirii pe un plan
vertical de proiec�ie. La toate cl�dirile se deseneaz� întâi fa�da principal�, cu
indicarea intr�rii principale, apoi fa�ada posterioara �i fa�adele laterale; dac�
fa�adele laterale sunt asem�n�toare, se prezint� numai una dintre ele. Fa�adele
redau gra� c aspectul exterior al viitoarei construc�ii. Ele reprezint� imaginea
plastic� �i real� a volumelor, cu indicarea precis� a pozi�iilor ferestrelor,
a u�ilor de intrare (principale �i secundare), a decora�iilor exterioare, a
� nisajelor arhitecturale. Fa�adele se deseneaz� dup� ce s-au desenat planurile
tuturor nivelurilor �i sec�iunilor cl�dirii. Planurile, sec�iunile �i fa�adele
trebuie corelate, determinând împreun� volumul construc�iei.
Pentru desenarea fa�adei (Fig.75) se iau din planuri dimensiunile pentru
lungimi sau l��imi, iar pentru în�l�imi, cotele sau nivelurile de sec�iuni. Tot
la scar� se rezolv� �i celelalte elemente ale fa�adei, care se iau din plan�ele
de detalii, pentru indicarea strea�inii, corni�ei, pro� laturilor, a soclului, a
sc�rilor exterioare etc.
Pentru desenarea corect� a fa�adelor, se ridic� din plan axele principale �i
secundare de compozi�ie �i traveile, se determin� pozi�ia golurilor �i, în prima
faz� se traseaz� toate elementele componente cu linii u�oare de creion; apoi
se � xeaz� dimensiunile soclului, brâurilor, pro� lelor etc.
Desenarea elementelor func�ionale �i plastice ale fa�adelor începe de la
linia de p�mânt pân� la coama acoperi�ului sau linia superioar� a parapetului
terasei.
In cazul cl�dirilor cu volume compuse �i cur�i interioare, se pot uni fa�adele
cu sec�iunile respective, desenul primind denumirea de sec�iune-fa�ad�.
La scara 1:200 sau 1:100, fa�adele se deseneaz� într-o form� schematic�,
reprezentând în special volumele �i golurile.
La scara 1:50 se indic� am�nun�it toate elementele din proiec�ia vertical�
�i se reprezint� materialele de � nisaj ale fa�adei (tencuiele din praf de piatr�,
cu desenele respective; c�r�mida aparent�; placajele ceramice, piatra brut�
sau în apareiaj, prelucrat� cu bosaje, cu sclupturi; betonul aparent; bârnele
din lemn etc.
Acoperi�ul se deseneaz� în pante, în teras� sau cu formele speci� ce;
indicativ se redau: materialele învelitorii (�igla, �i�a, �indrila etc.), forma
strea�inilor �i a corni�elor, cu pro� lurile de leg�tur�, conform cu indica�iile
date la construc�iile gra� ce. Pe desen se � gureaz� �i elementele accesorii,
ca: jgheaburi, burlane, lucarne, tabachere, co�uri, ventila�ii etc. De asemenea
se redau toate elementele constructive ale fa�adei: balcoane, logii, porticuri,
cerdacuri, copertine, decro�uri, pro� luri, sc�ri exterioare, trotuare, parapete,
jardiniere, balustrade etc.
Fa�adele se deseneaz� cu linii sub�iri, reprezentarea materialului s� � e cât
mai sugestiv�. La aceast� scar� se prev�d cote pe vertical�, pentru delimitarea

Zidar_2_A5_desen tehnic.indd 177 2/17/2011 4:09:38 PM

Page 183

178 - Desen tehnic

diferitelor registre, pentru toate elementele ce nu pot � reprezentate în planuri.
Aceste cote se scriu, pe cât posibil, pe o linie comun� de referin��, vertical�;
de asemenea se dau note explicative pentru � nisaje �i se fac trimiteri pentru
g�sirea detaliilor de fa�ad� în plan�ele respective.
In proiectele de execu�ie se detaliaz� toate elementele constructive �i
de � nisaj, care nu apar su� cient de clar în cadru desenului efectuat la scara
1:50, 1:20 sau 1:10 sau care nu sunt tipizate. Astfel, pe traveea de fa�ad�,
pe sec�iunea transversal� sau longitudinal�, în plan �i chiar pe fa�ade, sunt
incercuite zonele care urmeaz� s� se detalieze �i se fac trimiteri la plan�ele
care con�in detaliile respective. Detaliile se deseneaz� la scara 1:5, pentru
elementele de beton sau zid�rie (Fig.90), �i chiar la scara 1:1, dac� se detaliaz�
tâmpl�ria sau alte elemente care nu pot � su� cient de explicite la o scar� mai
mic�.
Pentru un proiect de execu�ie, num�rul detaliilor care se deseneaz� nu este
limitat, depinzând de complexitatea construc�iei �i de rezolv�rile diferitelor
elemente. Aceste detalii trebuie s� � e su� ciente ca num�r �i grad de detaliere,
pentru a face posibil� execu�ia.

Fig. 83 Reprezentare detalii acoperi�: a) detaliu strea�in�, varianta cu �arpant�;
b) detaliu corni�� cu jgheab, varianta la plan�eu-teras�.

Zidar_2_A5_desen tehnic.indd 178 2/17/2011 4:09:38 PM

Page 364

Modul de desf��urare a activit��ii de liber întreprinz�tor - 365

� dobânzi pl�tite 10.000
REZULTATUL FINANCIAR -2.000
REZULTATUL CURENT 343.000
REZULTATUL EXCEP�IONAL 0
REZULTATUL BRUT 343.000
- impozit pe pro� t (16%) 54.880
REZULTATUL NET 288.120

Not�:
Dac� societatea comercial� ABC IMPEX SRL era microîntreprindere, atunci
impozitul pe pro� t era: (1.200.000 + 8.000) X 1,5% = 18.120 lei

Fluxul de numerar:

SOLD INI�IAL 0

Încas�ri din vânzarea produselor 1.200.000

Încas�ri din dobânzi bancare 8.000

TOTAL ÎNCAS�RI 1.208.000

Pl��i materiale 500.000

Pl��i salarii 350.000

Pl��i dobânzi 10.000

Pl��i impozit pe pro� t 54.880

TOTAL PL��I 914.880

SOLD LUN� 293.120

SOLD FINAL (Sold ini�ial + Încas�ri – Pl��i) 293.120

Dup� cum se poate observa rezultatul exerci�iului nu este acela�i cu soldul
� nal al Fluxului de numerar. O parte dintre cheltuieli (cum ar � amortizarea)
nu reprezint� �i o plat�.

Cu alte cuvinte: ce este pe hârtie, nu este �i în buzunar!

Zidar_7_A5_liber intreprinzator.indd 365 2/17/2011 4:14:06 PM

Similer Documents