Download La integració de persones amb discapacitats en el lleure. Una resposta educativa i social PDF

TitleLa integració de persones amb discapacitats en el lleure. Una resposta educativa i social
LanguageEnglish
File Size481.2 KB
Total Pages172
Document Text Contents
Page 1

Projecte de Pràcticum. - 1 -
LA INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS EN EL LLEURE.
Una resposta educativa i social: les colònies integradoresUniversitat Oberta de Catalunya
Estudis de Pedagogia i Ciències de l’Educació
Llicenciatura en Psicopedagogia


Projecte de Pràcticum
Consultor: Ramon Duch i Almo

LA INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB
DISCAPACITATS EN EL LLEUREUna resposta educativa i social: les colònies
integradores
Alumna: Ma. Teresa Mas Vidal


Curs acadèmic 1999 – 2000 (2)

Page 2

Projecte de Pràcticum. - 2 -
LA INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS EN EL LLEURE.
Una resposta educativa i social: les colònies integradoresÍndex del projecte ................................................................................... 2

1. Introducció............................................................................................................ 5


1.1. Justificació del projecte ...................................................................................5
1.2. Descripció de l’àmbit d’intervenció .................................................................6


2. Context .................................................................................................................. 9


2.1. Descripció de l’associació cultural ................................................................. 9
2.2. Característiques del context d’integració: les colònies ..................................10
2.3. Descripció del tercer torn de colònies ...........................................................12


3. Descripció del tema i referents teòrics ............................................................. 14


3.1. L’oci i les persones amb discapacitat ............................................................14
3.2. Educació no formal: El triangle interactiu .....................................................15
3.3. L’atenció a la diversitat .................................................................................20
3.4. El concepte d’integració ............................................................................... 21
3.5. La integració en l’àmbit del lleure ................................................................ 22
3.6. La intervenció socioeducativa en les colònies .............................................. 23
3.7. El paper del psicopedagog en l’orientació i l’assessorament per a

la integració ................................................................................................... 25

4. Desenvolupament del projecte .......................................................................... 28


4.1. Justificació de l’elecció del paradigma i la metodologia .............................. 28
4.2. Els objectius .................................................................................................. 29
4.3. Avaluació psicopedagògica dels infants i joves que assisteixen a les

colònies ......................................................................................................... 29
4.3.1. Aspectes generals ............................................................................... 29
4.3.2. Fases del procés de l’avaluació psicopedagògica .............................. 30

4.4. El procés de recollida d’informació sobre els infants i joves que assisteixen
a les colònies ................................................................................................. 30
4.4.1. Les fitxes de pre-inscripció i de formalització de la matrícula .......... 32
4.4.2. La reunió informativa als pares ......................................................... 33
4.4.3. El context familiar ............................................................................. 35

4.4.3.1.Entrevista amb els pares .............................................................. 36
4.4.3.2.L’entrevista amb els infants i joves ............................................. 36

4.4.4. El context escolar: entrevistes amb els educadors de les
escoles d’origen ............................................................................................. 37
4.4.5. Altres fonts d’informació .................................................................. 38
4.4.6. El context de les colònies. El relat de situacions viscudes ................ 38

4.5. Les fitxes d’integració d’informació ............................................................ 39

Page 86

Projecte de Pràcticum. - 86 -
LA INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS EN EL LLEURE.
Una resposta educativa i social: les colònies integradores


Tutor: Ramon Duch
Estudiant: Consol Lumbierres Naya
Seminari Pràctic Virtual.

1.- Presentació del cas.
La Carme és una alumna de 1r d'ESO, amb una pèrdua auditiva pregona (DAP) de primer grau,
(amb restes dins a 4000 Hz) per la qual cosa porta audiòfons des de molt petita. La seva
comunicació es basa sobretot en la lectura labial i les restes auditives com a sistema per a
comprendre el llenguatge oral; la parla és el sistema utilitzat per expressar-se.
No és conscient de les seves dificultats i limitacions. S'observa un desajustament entre les seves
característiques i possibilitats i les seves expectatives; es considera intel· ligent i molt capaç.
Aquest desajustament està condicionant la capacitat d'aprendre i d'interessar-se pels continguts
escolars.
Els professors i l'equip directiu ja van demanar a principi de curs, assessorament al
psicopedagog i al representat del CREDA, per aconseguir un bon acolliment i integració de
l'alumna amb D.A. a l'ESO.(relació amb el projecte)
Com era la primera vegada que es trobaven amb una alumna amb aquestes necessitats , es van
plantejar aquesta nova experiència com un repte d'atenció a la diversitat. (Interès en el context
d'intervenció per l'especialitat i la pràctica psicopedagògica))
En aquest moment , a principis del tercer trimestre es pot dir que s'està aconseguint, amb la
col· laboració del psicopedagog , la logopeda, i la implicació de tots els professors que han volgut
coordinar els seus esforços per adequar els continguts i objectius a les necessitats de l'alumna.
Actualment es mostra autònoma per a orientar-se i desplaçar-se amb seguretat en els espais del
context escolar i en altres espais d'entorns més immediats (poble). A part de ser capaç d'orientar-
se i organitzar-se temporalment, com de gestionar adequadament l'agenda i el calendari.

2. Narració.
Context, Dinàmica del centre educatiu.
El problema sorgeix al preparar el crèdit de síntesis per aquest trimestre.
Primer de tot , explicar que el crèdit de síntesis, consisteix en parar el ritme normal de les
classes per una setmana i dedicar-se tots els alumnes a realitzar un treball de recerca sobre el
Baix Segrià i un tríptic com a propaganda turística de la Comarca.
Els objectius del crèdit de síntesis es basen en que tots els alumnes agrupats en grups de quatre o
cinc realitzin unes activitats on puguin demostrar de forma autònoma els seus coneixements i
aprenentatges , és un treball d'investigació, on es globalitzen totes les assignatures amb un
objectiu comú, conèixer la comarca i compartir coneixements i experiències.
Els alumnes durant aquesta setmana tenen un sol professor o tutor que coordinar i guiar el seu
treball d'investigació.

Page 87

Projecte de Pràcticum. - 87 -
LA INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS EN EL LLEURE.
Una resposta educativa i social: les colònies integradoresFormulació del problema i /o la demanda.
La logopeda opina , que la Carme no pot perdre el seu ritme normal de classes amb ella, ja
que el seu nivell de competències, en relació al currículum de l'etapa de primària se situa a finals
del cicle mitjà, i que necessita tota la seva ajuda ,per poder portar un mínim seguiment de les
classes de 1r d'ESO, per tant proposa que durant la setmana del crèdit de síntesis, la Carme
continuí assistint a les seves classes. Encara que reconeix que com a logopeda sempre a d'estar al
servei de l'alumna i de les propostes del centre.
Exposant a la coordinadora que la Carme és una alumna que davant els canvis en les rutines de
treball, generalment reacciona amb inseguretat i una certa desorientació; a part de tenir
dificultats per treballar en grup ,sentint-se molt més còmode treballant individualment o en
parella.
En canvi la tutora de la Carme, considera que aquesta setmana, té que realitzar les mateixes
activitats que la resta de companys de la seva classe, que pot ser molt positiu per a ella i per al
seu procés de socialització, compartir coneixements i vivències amb els companys a part de
conèixer millor la seva comarca.(objectiu funcional i pràctic)
Alguns professors de primer manifesten també que el crèdit de síntesis, és posar en pràctica una
estratègia de cooperació entre els companys , i que aquesta pot ser molt beneficiosa per la Carme
i per a tot el seu grup..
A part que realitzar el crèdit de síntesis, afavoreix la seva integració al centre. I ja que està dins
del currículum, es convenient per al procés de normalització de la Carme ,
fent sempre , les oportunes modificacions i adaptacions a les seves possibilitats.
Encara que reconeixen una certa preocupació, pel fet de ser tutors d'una alumna amb D.A i
consideren que necessitarien una certa preparació o formació, per part d'un
especialista.(Condicions i requeriments del cas: professionals implicats)

Davant aquest problema, l'equip directiu decideix demanar assessorament a la psicopedagoga
del centre ,referent a les següents qüestions:
Què és lo més adient per la Carme, continuar amb els seu ritme de treball i reforçament amb la
logopeda, o interrompre el ritme de classes per realitzar amb els seus companys el treball de
síntesis?
A part es plantejar quin pot ser el millor tutor per el grup de la Carme?, ja que necessita molt el
suport de l'adult fins i tot en les tasques mecàniques, I aquest ha de ser una persona coneguda i
pròxima a l'alumna?.
També es demana al psicopedagog, assessorament per adequar el currículum, i en aquest cas
concret el crèdit de síntesis a les necessitats dels alumnes amb D.A.
Al temps que es planteja si la figura del psicopedagog ha d'actuar com a mediador entre la
logopeda i la tutora de l'alumna? Quina ha de ser la seva posició? Com i quines idees pot aportar
per traure el major profit d'aquesta activitat ? Quines aportacions pot fer la logopeda al crèdit de
síntesis,? Com pot coordinar esforços amb la tutora perquè l'alumna pugui aprofitar
l'aprenentatge d'aquesta experiència?.
I per últim es demana al psicopedagog assessorament al professorat en l'elaboració del crèdit de
síntesis, ja que els ensenyants , coneixedors de la seva àrea curricular i de la metodologia
adequada, no se senten prou competents per a adaptar-la a les necessitats educatives de l'alumna
amb D.A.?

Page 171

Projecte de Pràcticum. - 1 7 1 -
LA INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS EN EL LLEURE.
Una resposta educativa i social: les colònies integradores

10.11. Model fitxa-resum adaptacions jocs


Joc
Lloc
A= aire
lliure
I= inte-
rior

Edat
A= nens
B=ado-
lescents

Durada
C= curta
M= mitja
L= llarga

Agrupa-
ment

G= gran grup
P= petit grup
I= individual

Tipus joc
H= Habilitat
E= Enginy
C= Competitiu
Co=Cooperatiu
A= Altres

Adaptacions
D= tipus de discapacitat
A= adaptacions


A


I


A


B


C


M


L


G


P


I


H


E


C


Co


A

D.............................. A.....................................................
............................................................................................

...................

...................


D.............................. A.....................................................
...........................................................................................
............................................................................................

...................

...................


D.............................. A.....................................................
............................................................................................
............................................................................................

...................

...................


D.............................. A.....................................................
............................................................................................
............................................................................................

...................

...................


D.............................. A.....................................................
............................................................................................
............................................................................................

...................

...................


D.............................. A.....................................................
............................................................................................
............................................................................................

...................

...................


D.............................. A.....................................................
............................................................................................
............................................................................................

Similer Documents