Download kucne instalacije PDF

Titlekucne instalacije
File Size15.9 MB
Total Pages90
Document Text Contents
Page 1

SVEUČILIŠTE U SPLITU
GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET

Predmet:

Page 2

1

Instalacije – Dio 1. - Vodovod
Predavanje br. 1 – Uvod, Opci dio, Prikupljanje vode, Vodovodne cijevi

Str. 2/44

Predmet: Instalacije, fond sati: 30+30, ECTS: 5

14
Elektro

instalacije
13

12
HVAC

11

Projekt Vodovoda i Kanalizacije, Pregled tržištaZajednički dio9

Odvodnja oborinske vode, Izvođenje i zaštita kanalizacije8

Specijalni objekti, Sheme spajanja, Proračun kućne
kanalizacije 7

Cijevi i pribor, Kanalizacijski sustavi6

Opći dio, Sanitarni uređaji i predmeti

Kanalizacija

5

Požarni vodovod, Priprema tople vode4

Izvođenje vodovoda, Proračun vodovoda3

Vodovodne armature, Vodovodni sustavi i sheme2

Opći dio, Prikupljanje vode, Vodovodne cijevi
Vodovod

(hladna i topla
voda)

Vodovod i
Kanalizacija

1

Tema dvosataUža temaGeneralna
Tema

Dvosat

Instalacije – Dio 1. - Vodovod
Predavanje br. 1 – Uvod, Opci dio, Prikupljanje vode, Vodovodne cijevi

Str. 3/44

Povijesno, sve su se velike civilizacije razvile pokraj izvorišta vode. Voda
je, nakon zraka, jedna od najvažnijih ljudskih potreba. Čovjek bez zraka
može nekoliko minuta, bez vode nekoliko dana a bez hrane dulje od
mjesec dana.

Egipat – Nil

Babilon –
Eufrat i Tigris Indija - Ind

Instalacije – Dio 1. - Vodovod
Predavanje br. 1 – Uvod, Opci dio, Prikupljanje vode, Vodovodne cijevi

Str. 4/44

Potreba za vodom dovela je do velebnih građevina u povijesti, od kojih su
neke očuvane sve do danas.

Pont du Gard, Francuska

Rimske terme

Yesdere Sirinyer Akvadukt,
Turska

Dioklecijanov akvadukt,
Hrvatska

Page 45

3

Instalacije – Dio 2. - Kanalizacija
Predavanje br. 5 – Opci dio, Sanitarni predmeti

Str. 9/49

INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE

Tehnološke vode iz različitih industrija znatno se razlikuju po svome sastavu.
Generalno se dijele na:

Pojedine industrije upotrebljavaju velike
količine vode za rashlađivanje, pri čemu se
temperatura vode povisi.

Pojedine industrijske vode imaju teško
razgradive i opasne sastojke, kao što su: teški
metali (živa, kadmij), nafta, kiseline, lužine,
radioaktivni izotopi, sintetski kemijski spojevi i
sl. Takve vode treba obavezno pročistiti prije
ispuštanja u kanalizaciju.

• biološki razgradive ili kompatibilne – mogu se miješati s gradskom
kanalizacijom, i

• biološki nerazgradive ili nekompatibilne – prije ispuštanja u kanalizacijsku
mrežu se moraju prethodno pročistiti.

Instalacije – Dio 2. - Kanalizacija
Predavanje br. 5 – Opci dio, Sanitarni predmeti

Str. 10/49

OBORINSKE OTPADNE VODE

Oborinske vode se samo uvjetno mogu smatrati čistim vodama, jer one na svom
putu ispiru atmosferu i otapaju i transportiraju sve sastojke koji se na tom
području ispuštaju u atmosferu.

Također, oborinske vode koje padaju na površine koje mogu biti zagađene
(parkirališta i sl.) moraju se sakupiti i pročistiti prije ispuštanja u kanalizacijsku
mrežu.

Instalacije – Dio 2. - Kanalizacija
Predavanje br. 5 – Opci dio, Sanitarni predmeti

Str. 11/49

KANALIZACIJA - OPĆENITO

Najbrže i najjednostavnije rješenje uklanjanja otpadne vode iz zgrade ili naselja
je kanalizacijska mreža.

U naseljima gdje ne postoji komunalna kanalizacijska mreža, odvodnja otpadne
vode se vrši septičkim (crnim) jamama, te organiziranim odvozom sadržaja iz
septičkih jama.

Kućna kanalizacijska mreža, uvijek
započinje od sanitarnih predmeta, nastavlja
s cijevnom mrežom te završava ispustom u
komunalnu mrežu ili septičku jamu.

Dakle, bez obzira na konačni način ispusta
otpadnih voda, kućna kanalizacijska mreža
je uvijek ista.

Instalacije – Dio 2. - Kanalizacija
Predavanje br. 5 – Opci dio, Sanitarni predmeti

Str. 12/49

SANITARNI PREDMETI

Sanitarni predmeti su otvorene posude za prijem otpadne tvari u tekućem
stanju, što se odvodi ostalim dijelom kanalizacijskog sustava.

Sam naziv: Sanitarni predmet kazuje da predmet mora udovoljavati
zdravstveno-higijenskim uvjetima, što nadalje znači da je nužno uspostaviti
vodovodni sustav s primjerenom količinom vode za ispiranje.

Bez obzira na njihovu namjenu i konstrukciju, osnovni zahtjevi koje
sanitarni uređaji moraju zadovoljiti su:

• Ergonomija – Odnos čovjeka, tj. njegovih fizioloških potreba s
dimenzijama, oblikom i prostorom u kojem ga postavljamo;

• Sanitarna sigurnost – Sanitarni predmet se mora lako održavati
(stjenke mu moraju biti glatke), iz njega se ne smije širiti neugodan
miris, te mora svesti količinu buke koja se proizvodi na minimum;

• Sigurnost upotrebe – prilikom korištenja sanitarnog predmeta
mogućnost ozljede treba biti svedena na minimum.

Page 46

4

Instalacije – Dio 2. - Kanalizacija
Predavanje br. 5 – Opci dio, Sanitarni predmeti

Str. 13/49

SANITARNI PREDMETI – MATERIJALI

Materijali za izradu sanitarnih predmeta moraju zadovoljavati prethodno
nabrojane zahtjeve, a također moraju imati dobra fizikalna (otpornost na
temperaturu, glatkoća površine), kemijska (otpornost na kemikalije) i
mehanička svojstva (čvrstoću i tvrdoću).

S obzirom na navedene zahtjeve za proizvodnju sanitarnih predmeta se
koriste razni materijali, a najčešći su:

• Keramika (porculan, fajansa, kamenština)
• Lijevano željezo
• Limovi
• Kamen
• Plastika

Instalacije – Dio 2. - Kanalizacija
Predavanje br. 5 – Opci dio, Sanitarni predmeti

Str. 14/49

SANITARNI PREDMETI – KERAMIKA

Keramika je najčešći i najprihvatljiviji materijal za najveći broj sanitarnih
predmeta (umivaonici, WC školjke, pisoari, bidei). Keramički su materijali:

• Sanitarni porculan – je najkvalitetniji i najskuplji tip keramičkog
proizvoda. Sastoji se od glinenca (feldspata) i kvarca. Peče se na
temperaturi od 1400º C, a pri tom se glazura čvrsto veže s
podlogom. Ovo je zbijen, tvrd i vrlo čvrst materijal, zbog čega se
mogu proizvoditi sanitarni predmeti s vrlo tankim stjenkama.
Nedostatak mu je veliko skupljanje (9-13%), pa nije pogodan za
velike sanitarne predmete.

• Fajansa – je slična porculanu, ali je prilično porozna pa je valja
presvući glazurom. Danas se rjeđe koristi za sanitarne predmete.

• Kamenština – osim gline sadrži pijesak i šamot. Primjenjuje se za
izradu odvodnih cijevi, ali i za sanitarne predmete. Posebno je
gospodarski povoljna i jeftina.

Instalacije – Dio 2. - Kanalizacija
Predavanje br. 5 – Opci dio, Sanitarni predmeti

Str. 15/49

SANITARNI PREDMETI – LIJEVANO ŽELJEZO

Lijevano željezo je trajan materijal, otporan na koroziju. Od njega se
najčešće izrađuju kade, tuš kade, umivaonici i sl. Radi lakšeg održavanja
obično se iznutra oblažu pečenim emajlom, a izvana uljanom bojom.
Stijenke su im debele 4-6 mm, pa su znatne težine, skuplji ali i dugotrajniji.
Danas se rjeđe koriste.

SANITARNI PREDMETI – LIM

Kao limove za izradu sanitarnih predmeta koristimo:
• Čelični ili crni lim – debljine je 1.5-2 mm i obavezno se emajlira.
• Nehrđajući čelični lim (Inox) – 0.8-1.5 mm, otporan na koroziju i

trajan, ali skup. Obično se koriste za sudopere, industrijske
praonike, obdukcijske stolove i sl. Najčešće vrste su Cr-Ni i Cr.

• Bakreni lim – ima odlična svojstva, otporan na koroziju i trajan.
Rijetko se primjenjuje (medicina).

Instalacije – Dio 2. - Kanalizacija
Predavanje br. 5 – Opci dio, Sanitarni predmeti

Str. 16/49

SANITARNI PREDMETI – KAMEN

Prirodni kamen se nekad koristio u priobalnom području i otocima i od njega
su se radili kuhinjski sudoperi, ukrasne fontane i bazeni. Danas se koristi
samo izuzetno.

Zamijenio ga je umjetni kamen (terazzo), koji ima sve dobre osobine
kamena, ali se može ojačati (armirati) i lako oblikovati prema želji. I sanitarni
predmeti od umjetnog kamena (kao i od prirodnog) rade se uglavnom po
narudžbi.

SANITARNI PREDMETI – PLASTIKA

Plastika je materijal koji se sve više koristi za izradu sanitarnih predmeta.
Pod “plastikom” pri tome podrazumijevamo čitav niz različitih materijala, a
najčešće je to smjesa staklenih vlakana i poliesterskih smola kojima su
dodana razna bojila. Ima vrlo dobra svojstva: ne korodira, dobar toplinski i
zvučni izolator, mala masa, lako s održava i jeftina je.

Page 89

3

Instalacije Instalacije –– Dio 3. Dio 3. –– ZajednickiZajednicki dio ViKdio ViK
Predavanje Predavanje brbr. 9 . 9 –– Projekt Vodovoda i KanalizacijeProjekt Vodovoda i Kanalizacije, Pregled trzi, Pregled trzišštata

Str. 9/35

PROJEKTNI ZADATAK – SANITARNI PREDMETI I ARMATURE

Podaci o Sanitarnim predmetima i Armaturama mreži sadržani u projektnom
zadatku su:

• Vrste, tipovi i dimenzije sanitarnih sprava, odnos prema HRN, kada
domaći ili inozemni proizvod;

• Vrste i tipovi armatura uz sanitarne sprave.

Projektni zadatak za vodovod i kanalizaciju treba potvrditi glavni projektant
(u pravilu arhitekt). Za industrijske zgrade treba ga osim njega potvrditi i
ovlašteni projektant tehnološkog dijela projekta.

Instalacije Instalacije –– Dio 3. Dio 3. –– ZajednickiZajednicki dio ViKdio ViK
Predavanje Predavanje brbr. 9 . 9 –– Projekt Vodovoda i KanalizacijeProjekt Vodovoda i Kanalizacije, Pregled trzi, Pregled trzišštata

Str. 10/35

SUGLASNOST I PODACI ZA PRIKLJUČKE

Suglasnost i podaci za priključke na komunalni vodovod i kanalizaciju
pribavlja investitor od gradskog komunalnog poduzeća (u Splitu: Vodovod i
kanalizacija d.o.o. Split, Biokovska 3, Split).

Gradsko komunalno poduzeće izdaje načelnu suglasnost za priključke u
obliku dopisa uz eventualne uvjete. Na nacrtu ulične cijevne mreže i parcele
daju se podaci:

• o položaju i udaljenosti ulične vodovodne i kanalizacijske cijevi, o
promjeru i materijalu ulične cijevi;

• o njenoj dubini (za kanalizaciju bi trebalo dati podatak o nadmorskoj
visini kote dna cijevi/kanala i poklopca okna);

• o tlaku vode u vodovodnoj uličnoj cijevi s kojom se može računati;

• o visini uspora na mjestu kanalskog priključka.

Instalacije Instalacije –– Dio 3. Dio 3. –– ZajednickiZajednicki dio ViKdio ViK
Predavanje Predavanje brbr. 9 . 9 –– Projekt Vodovoda i KanalizacijeProjekt Vodovoda i Kanalizacije, Pregled trzi, Pregled trzišštata

Str. 11/35

TEHNIČKI OPIS

Tehnički opis (Tehnički izvještaj) projekta treba riječima dati sažeti opis
instalacije sa svim osnovnim podacima i opisati sve što se ne može
potpuno izraziti nacrtima.

Tehnički opis treba upravo biti skoncentriran na podatke koje je teško
nacrtati, a izbjegavati opise dijelova koji su jasno vidljivi u crtežima.

Tehnički opis se obično dijeli na odjeljke:

• Vodovod – hladna voda,

• Topla voda,

• Kanalizacija,

• Sanitarni predmeti i armature.

Instalacije Instalacije –– Dio 3. Dio 3. –– ZajednickiZajednicki dio ViKdio ViK
Predavanje Predavanje brbr. 9 . 9 –– Projekt Vodovoda i KanalizacijeProjekt Vodovoda i Kanalizacije, Pregled trzi, Pregled trzišštata

Str. 12/35

TEHNIČKI OPIS – VODOVOD
• Kratak opis mjesta priključka na uličnu cijev, promjer cijevi i tlak u njoj;

• Podjela zgrade na zone (kad je zgrada visoka a tlak nedovoljan; dobro
je zoniranje popratiti sa skicom);

• Mjesto i opis visokih, katnih ili podrumskih spremnika (zbog osiguranja
u slučaju nedostatka vode u naselju), eventualna hidroforska ili
slična postrojenja;

• Smještaj i opis dvorišnih vodova, razvodnih vodova u zgradi, vertikala,
grana i ogranaka;

• Mjesta pražnjenja cijevne mreže;

• Materijal cijevi, njihovo pričvršćivanje, toplinska i zvučna izolacija i
zaštita od korozije;

• Način gašenja požara (hidranti, sprinkleri…);

• Način ispitivanja cijevne mreže.

Page 90

4

Instalacije Instalacije –– Dio 3. Dio 3. –– ZajednickiZajednicki dio ViKdio ViK
Predavanje Predavanje brbr. 9 . 9 –– Projekt Vodovoda i KanalizacijeProjekt Vodovoda i Kanalizacije, Pregled trzi, Pregled trzišštata

Str. 13/35

TEHNIČKI OPIS – TOPLA VODA
• Opis načina opskrbe toplom vodom (centralno, lokalni grijači);

• Razmjenjivači topline centralne opskrbe (njihov položaj i tko će ih
proračunati);

• Razvod tople vode – odnos prema razvodu hladne vode;

• Optjecajni (cirkularni) vodovi;

• Cijevi – materijal cijevi i njihova toplinska i zvučna izolacija;

• Zaštita od korozije.

SANITARNI PREDMETI I ARMATURE
Za sanitarne i druge predmete i armature daju se najkraći opisi, tipovi,
vrste, oblici, materijal i način pričvršćivanja.

Instalacije Instalacije –– Dio 3. Dio 3. –– ZajednickiZajednicki dio ViKdio ViK
Predavanje Predavanje brbr. 9 . 9 –– Projekt Vodovoda i KanalizacijeProjekt Vodovoda i Kanalizacije, Pregled trzi, Pregled trzišštata

Str. 14/35

TEHNIČKI OPIS – KANALIZACIJA
• Kratak opis kanalizacijskog sustava, mjesta priključka, promjera

uličnog kanala/cijevi, odnosno način uklanjanja otpadne vode;

• Smještaj i trase dvorišnih kanala/cijevi;

• Sabirne jame (kad ulični kanal/cijev nije na zadovoljavajućoj dubini);

• Mjesto i položaj temeljnog kanalizacijskog razvoda, vertikala, grana,
ogranaka, sekundarne ventilacije, kišnih vertikala i sl.;

• Nagibi cijevi;

• Način odvođenja kišnice s krova i terasa;

• Cijevni vodovi, materijal, pričvršćenje, toplinska i zvučna izolacija,
zaštita od korozije i eventualnog mehaničkog oštećenja;

• Okna, vrste, materijali, poklopci;

• Način ispitivanja cijevne mreže.

Instalacije Instalacije –– Dio 3. Dio 3. -- ZajednickiZajednicki dio ViKdio ViK
Predavanje Predavanje brbr. 9 . 9 –– Projekt Vodovoda i Kanalizacije, Projekt Vodovoda i Kanalizacije, Pregled trziPregled trzišštata

Str. 15/35

PREGLED TRŽIŠTA

Na tržištu postoji niz firmi koje nude svoje proizvode za izradu vodovodne i
kanalizacijske mreže, kako kućne tako i komunalne. U nastavku su
nabrojane neke od njih s kratkim opisom proizvoda i usluga koje one
pružaju.

Similer Documents