Download Kognitivni razvoj PDF

TitleKognitivni razvoj
File Size494.6 KB
Total Pages15
Document Text Contents
Page 7

Seminarski rad : Kognitivni razvoj-Jean Piaget

2.2 Predoperacijsko razdoblje (2 - 6 godina)

Predoperacijsko razdoblje je obilježeno je početnom uporabom riječi i simbola koji predstavljaju
predmete i odnose među njima. Velika promjena u odnosu na senzomotoričko razdoblje je pojava
sposobnosti predočivanja, odnosno simbolička funkcija. Simboli se mogu javiti u različitim oblicima, kao
motorički pokreti, mentalne predodžbe, fizički predmet i riječi, ali i igranje uloga kojim dijete usvaja ili
asimilira funkcije ili aktivnosti drugih ljudi ili čak životinja. Posebni oblici spoznaje koje dijete razvija
Piaget je nazvao kvalitativni identitet, odnosno spoznaja o tome da se kvalitativna priroda nečeg ne
mijenja promjenom u vanjskom svijetu. Glavno ograničenje predoperacijskog mišljenja djece njegova
jednodimenzionalnost, tj. istovremena usmjerenost na samo jedan od vidova problema ili situacije. Djeca
ne mogu razumjeti da drugi ne vide stvari onako kako ih oni vide, nego smatra da svi dijele njegov pogled
na svijet, te se ne mogu uživjeti u položaj druge osobe. U ovoj fazi razvoja postoji sklonost djetetovog
usmjeravanja samo na jedan aspekt problema, a to se naziva centracija. Pošto se ne mogu usmjeriti na dva
aspekta istovremeno, oni ne posjeduju ni mogućnost konzervacije (količine, dužine, mase i težine
predmeta). Također je u ovom razdoblju mišljenje djece prožeto animizmom, sklonošću da se neživim
predmetima pridaju osobine živih bića. Slična je pojava i artificijelizam ili uvjerenje da su ljudi stvorili
prirodna bića ili pojave u svrhu zadovoljenja nekih svojih ciljeva. Mišljenje i spoznavanje je pod velikim
utjecajem emocija, koje često smanjuju racionalnost i logičnost spoznaje. U ovom razdoblju misao kreće
od posebnog prema posebnom. Obilježja predoperacijskog stadija su:
reverzibilnost,centriranje,konverzacija,egocentrizam i tranzitivnost.
Reverzibilnost znači da se dijete u mislima može okrenuti i vratiti istim putem.Dijete u ovoj dobi lako
može shvatiti da je 2+5=7,ali imje teško uvidjeti da je 7-5=2.
Centriranje je tendencija da se razmišlja o idejama,jednoj po jednoj.Razmišljanje djece je intuitivno i
subjektivno i njime upravlja to kako se stvari doimaju a ne to koji principi iza toga stoje.

Djeca su često zarobljena svojm percepcijom za njih je najveći ujedno i najstariji.

Konzervacija se odnosi na pitanje da li nešto ostaje isto,iako se mijenja vanjski izgled,ili može stvarnost
ostati ista iako je čovjek različito doživljava.Pošto su djeca ograničena onim što doživljavaju, može im
biti teško da se prisjete promjena ili da ih razumiju.
Egocentrizam znači da čovjek sebe samog i svoje vlastito ishodište uzima kao mjerilo za druge.
Tranzitivnost –djeca koja su ovladala tranzitivnim mišljenjem , mogu poredati predmete prema
dužini,veličini ili bojama i razumiju relacijske osobine veće od ili manje od itd.

7

Page 8

Seminarski rad : Kognitivni razvoj-Jean Piaget

2.3 Razdoblje konkretnih operacija (6 - 11 godina)

Djeca u ovom periodu počinju logički rješavati probleme vršeći mentalne operacije na česticama znanja
koje posjeduju, a logičko zaključivanje je povezanije i potpunije. Neke operacionalne strukture koje se
razvijaju su npr.: konzervacija, klase, odnosi i operacije. Pri ispitivanju konzervacije kreće se od dva
podražaja koja su količinski identična te se jedan od njih postupno mijenja dok dijete promatra, tako da se
ta dva podražaja na kraju razlikuju formalno, ali ne i količinski. Prvo se stječe konzervacija broja, a
razmjerno rano i konzervacija mase i kontinuiranih količina. Tijekom ove faze dijete počinje shvaćati da
su kvantitativna svojstva predmeta nepromjenjiva. U ovoj fazi dijete može razumjeti klase ali i odnose
među njima. Djeca na razini konkretnih operacija imaju sposobnost određivanja odnosa među
podražajima i logičkog kombiniranja tih odnosa da bi se izveli neki zaključci. Tu se pojavljuju sljdeći
pojmovi :
-Serijacija (kao sposobnost redanja elemenata prema datom pravilu npr.prema dužini).Pojmom bi se
trebalo ovladati negdje oko 6.godine.
Dijete koje nije ovladalo ovim pojmom neće moći uspješno pratiti nastavu.
Jedan od primjera serijacije je prikazan na sljedećoj slici: traži se od djeteta da poreda date štapiće na
prvoj slici po veličini.

Pri ispitivanju pojma serijacije treba uzeti u obzir termine koje dijete upotrebljava. Djetetu se
kao prvo pokažu predmeti poredani po veličini,nakon čega se isti poruše i pomješaju. Od
djeteta se traži da ih ponovo od najvišeg ka najnižem. Djeca od 3 godine to rade bez ikakvog
reda, a negdje oko 6. godine uspješno obave zadatak. Postoje dvije faze u usvajanju pojma:
1. dijete koje je u prijelaznoj fazi, tj. kada je pojam serijacije tek počeo da se formira,
može da riješi zadatak sa 5 predmeta (2.,4.,6.,8.,10.),
2. dijete koje je konzerviralo (usvojilo) pojam serijacije uspješno će poredati sve
predmete (npr.10 lutaka po veličini).

-Tranzitivnost (kao sposobnost logičkog kombiniranja odnosa kako bi se izveli neki zaključci) npr.
Ako je Maja veća od Ivane, a Ivana veća od Mateje, da li je Mateja veća od Maje?
Pod operacije podrazumijevamo različite oblike mentalnih radnji pomoću kojih starija djeca rješavaju
probleme i logički zaključuju. Još jedan pojam vežemo uz operacije - reverzibilnost, odnosno sposobnost
operacija da isprave ili obrnu moguće smetnje ili poremećaje te tako dođu do rješenja problema.

8

Similer Documents