Download คู่มือครู 2 English Primer Book 2 PDF

Titleคู่มือครู 2 English Primer Book 2
File Size1.5 MB
Total Pages59
Table of Contents
              ACTIVE ENGLISH PRIMER
	BOOK 2
		บทที่ 1 หน้า 6
			จุดประสงค์ที่ 1 สามารถถามและตอบแบบสั้น เกี่ยวกับสิ่งของที่เห็นอยู่รอบตัวและในธรรมชาติ
			หลักภาษาสำหรับครู
		วิธีสอน
			เฉลย
			ตัวอย่าง
		เลข 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ลงเสียงหนักที่พยางค์สุดท้าย เช่น
		Workbook 2
			บทที่ 2 หน้า 7
			จุดประสงค์ที่ 2 สามารถถามและตอบแบบยาวเต็มประโยค เกี่ยวกับสัตว์และผลไม้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
			เฉลย
				บทที่ 3 หน้า 8
		ใช้ภาพเหมือนในหนังสือเรียน แผ่นละ 1 ภาพ แต่สิ่งใดที่หาของจริงมาได้สะดวก ก็ใช้ของจริง
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
			เฉลย
		ครู ชูภาพบ้าน พูดว่า
			บทที่ 4 หน้า 9
			จุดประสงค์ที่ 4 แนะนำตัวเองแก่เพื่อนในห้องเรียนได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		ใช้ชื่อจริง อายุจริง และแสดงท่าทางประกอบคำพูด
		ขั้นที่ 4 ประเมินผลรายบุคคล โดยสังเกตจากการแนะนำตัวเองในขั้นที่ 2-3 เน้นเรื่อง
			บทที่ 5 หน้า 10
		ใช้ของจริงที่มีในห้องเรียน เช่น ปากกา ดินสอ กระเป๋าเรียน กล่อง รูปภาพ เป็นต้น
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน หน้า 10
		ขั้นที่ 2 นักเรียนอ่านตามครูข้อ 1-6
		a pen a pencil
			บทที่ 6 หน้า 12
		ใช้ภาพเหมือนภาพในหนังสือเรียน แผ่นละ 1 ภาพ
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน หน้า 12
		นักเรียนพูดว่า
			บทที่ 7 หน้า 14
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
				บทที่ 8 หน้า 16
			จุดประสงค์ที่ 8 สามารถถามและตอบแบบสั้น
			หลักภาษาสำหรับครู
		a sweet
		Is it a rudder? No, it is not.
			บทที่ 9 หน้า 18
				จุดประสงค์ที่ 9 ทักทายและแนะนำตัวเองได้ และถาม-ตอบเกี่ยวกับชื่อและชั้นเรียนได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		Are you a student?
		บทที่ 10 หน้า 19
			จุดประสงค์ที่ 10 สามารถพูดขออนุญาต
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		เป็นภาษาอังกฤษ
		บทที่ 11 หน้า 20
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
				บทที่ 12 หน้า 22
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		ลงของระดับเสียง ดังตัวอย่าง
		ก่อนจะถาม-ตอบ ครูอาจทบทวนศัพท์ในหน้านี้ก่อนก็ได้
			บทที่ 13 หน้า 26
			จุดประสงค์ที่ 13 ทักทายและถามทุกข์สุขครูได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
				บทที่ 14 หน้า 27
			จุดประสงค์ที่ 14 ฟังคำสั่งเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งได้
			หลักภาษาสำหรับครู
		วิธีสอน
			บทที่ 15 หน้า 28
		ภาพเหมือนในหนังสือเรียนหน้า 28-29 ภาพละ 1 แผ่น
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
			การสอนหน้า 29
				บทที่ 16 หน้า 30
			จุดประสงค์ที่ 16 ถาม-ตอบเกี่ยวกับสีของสิ่งของต่างๆได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
				บทที่ 17 หน้า 31
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		ของระดับเสียง ตามตัวอย่าง
		ประโยค คือพวกที่ 1 อ่านประโยคที่ 1 พวกที่ 2 อ่านประโยคที่ 2 พวกที่ 1 อ่านประโยคที่ 3
			บทที่ 18 หน้า 32
			จุดประสงค์ที่ 18 สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับห้องเรียน และตอบคำถามได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		บทที่ 19 หน้า 34
			จุดประสงค์ที่ 19 สามารถอ่านและเขียนบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับตัวเองและเพื่อน
			หลักภาษาสำหรับครู
				วิธีสอน
		การประเมินผล ให้พิจารณาในขั้นที่ 6-7
		บทที่ 20 หน้า 35
			หลักภาษาสำหรับครู
		ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ปากกา หนังสือ สมุด
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		บทที่ 21 หน้า 36
			จุดประสงค์ที่ 21 สามารถอ่านบทความและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		บทที่ 22 หน้า 38
			จุดประสงค์ที่ 22 ยืมสิ่งของจากผู้อื่นได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
				วิธีสอนอ่านกลอนหน้า 39
		Well, sir, why are you so small?
		บทที่ 23 หน้า 40
			จุดประสงค์ที่ 23 รู้จักสมาชิกในครอบครัว
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		บทที่ 24 หน้า 42
			จุดประสงค์ที่ 24 นับ 1-1,000 ได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
			การสอนอ่านกลอนหน้า 42
		Six, seven, eight, nine, ten
		บทที่ 25 หน้า 45
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		ขั้นที่ 4 นักเรียนอ่านคำในตารางพร้อมกัน
			บทที่ 26 หน้า 46
			จุดประสงค์ที่ 26 เปลี่ยนประโยคเอกพจน์เป็นประโยคพหูพจน์ได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		วิธีสอนหน้า 47 ดำเนินการสอนเหมือนในหน้า 46 ขั้นที่ 2-5
			บทที่ 27 หน้า 48
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		ไม่จำเป็นต้องเรียงข้อ
			บทที่ 28 หน้า 50
			จุดประสงค์ที่ 28 สามารถถาม-ตอบ เกี่ยวกับความป่วยไข้
				หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
			ดังตัวอย่าง
				บทที่ 29 หน้า 51
			จุดประสงค์ที่ 29 เปลี่ยนคำนามเอกพจน์ที่เป็นคำยกเว้น ให้เป็นพหูพจน์ได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		ตอบรับกัน ดังตัวอย่าง
		รับกันเหมือนในขั้นที่ 3
			บทที่ 30 หน้า 52
			แบบนี้ได้
		ภาพของสิ่งของเหมือนในหนังสือเรียน แผ่นภาพแต่ละแผ่นมีสิ่งของชนิดเดียวกัน 3-4 อัน
			หลักภาษาสำหรับครู
		ในหนังสือเรียนคำถามแต่ละข้อมีคำตอบ 2 ประโยค เช่น
			วิธีสอน
				บทที่ 31 หน้า 54
			จุดประสงค์ที่ 31 เปลี่ยนประโยคพหูพจน์ที่มีคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามที่มันประกอบ เป็นประโยคที่มี
			หลักภาษาสำหรับครู
		อยู่หน้าสรรพนามไม่ได้ เช่น
			วิธีสอน
				บทที่ 32 หน้า 56
			วิธีสอน
		นักเรียนพูดพร้อมกันว่า
			บทที่ 33 หน้า 58
			วิธีสอน
				บทที่ 34 หน้า 60
			หลักภาษาสำหรับครู
		คำถาม เช่น
			วิธีสอน
				บทที่ 35 หน้า 62
		สมุดธรรมดา
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
		การสอนขั้นต่อไปให้ดำเนินการเหมือนขั้นที่ 1-7 ของบทที่ 34
			บทที่ 36 หน้า 64
			จุดประสงค์ที่ 36 บอกเวลาได้
			หลักภาษาสำหรับครู
		เมื่อต้องการถามว่า กี่โมง ให้พูดว่า
			วิธีสอน
		บทที่ 37 หน้า 66
			จุดประสงค์ที่ 37 อ่านและเขียนวันของสัปดาห์ได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
				บทที่ 38 หน้า 67
			จุดประสงค์ที่ 38 อ่านและเขียนเดือนได้
			หลักภาษาสำหรับครู
		บทที่ 39 หน้า 68
			จุดประสงค์ที่ 39 สามารถทักทายเมื่อพบเพื่อนกลางทางและถามว่าไปไหน
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
				บทที่ 40 หน้า 69
			จุดประสงค์ที่ 40 สามารถบอกได้ว่า กำลังทำอะไร
		หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
				บทที่ 41 หน้า 71
			จุดประสงค์ที่ 41 อ่านและเขียนข้อความที่กำหนดให้นี้ได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
				บทที่ 42 หน้า 72
			หลักภาษาสำหรับครู
		คุณว่ายน้ำได้ไหม
			วิธีสอน
				บทที่ 43 หน้า 73
			จุดประสงค์ที่ 43 สามารถบอกหน้าที่ของอวัยวะของร่างกาย ใช้คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของได้
			และอ่านบทกลอนได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอนหน้า 74
			วิธีอ่านกลอน
				บทที่ 44 หน้า 75
			จุดประสงค์ที่ 44 ถามหาเจ้าของได้ และบอกว่าเป็นของใครได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
				บทที่ 45 หน้า 76
			จุดประสงค์ที่ 45 สามารถถามอายุและตอบได้ และเล่ากิจประจำวันได้
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอนหน้า 76
				วิธีสอนหน้า 77
				บทที่ 46 หน้า 78
			จุดประสงค์ที่ 46 สามารถทักทายในตอนเย็นและถามทุกข์สุข
			หลักภาษาสำหรับครู
			วิธีสอน
            

Similer Documents