Download Kendi Kendine Hipnoz PDF

TitleKendi Kendine Hipnoz
File Size1.1 MB
Total Pages103
Document Text Contents
Page 1

www.e-kitap.us sunar.
Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane’ye bekliyoruz.

Kâhin & Orodruin

Not: Sakl Kütüphanedeki e-kitaplar tan m amaçl r. Sevdi iniz yazarlar n
zarar görmesini istemiyorsan z lütfen kitaplar n orijinallerini sat n al n.

Saklı Kütüphane www.e-kitap.us

http://www.e-kitap.us/

Page 2

Kendi
Kendine

�+�øPNOZ
Günlük Problemlerinizin Çözümü �øçin Etkili Teknikler

Elaine Sheehann

ALFA

Saklı Kütüphane www.e-kitap.us

Page 51

68
Tasavvurunuzda kulland z duyular ayd nlatmak için her biriyle ekil 4'te görülen
deneyi yap z. Baz lar di erlerinden daha kolay buluyorsan z o zaman muhtemelen
bask n duyular belirlemi siniz demektir. Öte yandan, duyular z aras nda dramatik
bir farkl k da ya amayabilirsiniz.

er baz duyular z di erlerinden daha zay fsa, onlar kendi kendine hipnoz
uygulamas yla bu deneyimi daha da zenginle tirmeye yard m edecek ekilde

itebilirsiniz. Genellikle, bask n bir duyudan daha zay f olana do ru gitmek bu anlamda
yard mc olabilir. Örne in, tasavvur koku duyunuz zay f, fakat gör-selseniz; en favori
yeme inizi önce görselle tirmenin yard olabilir. Bu zihninizde yeme in kokusu
duyumunu uyand rmaya götürebilir. Tasavvurunuzda herhangi bir duyum yetene ini
geli tirebilmek için esas olan, uygulama yapmakt r. Zihinsel bir görüntü yaz yüzlerce
sözel telkine e de er olabilece inden özellikle görsel duyunuzu geli tirmenin faydas
olacakt r.

Görme �ø�úitme Dokunma

Evinizdeki en
sevdi�÷iniz odan�Õn nas�Õl
oldu�÷unu hayal edin
Zihninizde sevdi�÷iniz bir

insan�Õn yüzünü görün

Zihninizde
be�÷endi�÷iniz bir müzik
parças�Õ�Q�Õ duyun
�øsminizi söyleyen birini
hayal edin

Akan bir muslu�÷un alt�Õna
elinizi koydu�÷unuzu
hayal edin
Zihninizde biriyle to-
kala�ú�W�Õ�÷�Õ�Q�Õ�]�Õ hissedin

Koku Tat

Zihninizde taze kesilmi�ú çiçekleri
koklay�Õn
En sevdi�÷iniz yeme�÷in kokusunu hayal
edin

Zihninizde en sevdi�÷iniz yeme�÷i tad�Õn
�$�÷�]�Õ�Q�Õza bir dilim portakal
koydu�÷unuzu hayal edip, keskin tad�Õ�Q�Õ
hissedin -

ekil 4 Tasavvurunuzda duyumlar test edin

Saklı Kütüphane www.e-kitap.us

Page 52

69

NASIL GEVŞENECEĞINI ÖĞRENMEK
Gev emenin pek çok faydas vard r. nsanlar bir kez nas l gev enece ini ö rendikten
sonra, daha iyi uyku al kanl klar ve kendilerinde genel bir sakinlik, rahatl k gibi
de imler bildirmektedirler. Gev emi bir vücut ve zihin halini elde etmek hem ho tur
hem de kendi kendine hipnoz için faydal r. Bu yüzden a daki tekni i hipnozdan
önce veya gelecek bölümdeki telkinlerin biriyle ili kili olarak kullanabilirsiniz.

Adım Adım Vücut Gevşemesi

Kitaptaki bu ve ba ka al rmalar için al rmay bir kasete kaydetmeyi uygun bulabilirsiniz.
Yumu ak bir ses kullanmak ve uygun yerlerde bo luklar b rakmak faydal olabilir; böylece
gev eme boyunca size rehberlik etmesi için teybi çal rabilirsiniz. Alternatif olarak, siz ne
yapt za a ina olana kadar veya al rmay ezberleyene kadar, birisinden size al rmay
okumas isteyebilirsiniz. Al rmalardaki 'sen' kelimesini e er uygunsa 'ben' le de tirebi-
lirsiniz. Sizin için en etkili oldu unu hissetti iniz eyi kullan n.

Ad m ad m gev eme Dr. Edmund Jacobson (1974) taraf ndan geli tirilmi tir ve
kaslar zdaki gerilimi ortadan kald rmak için oldukça pratik bir tekniktir, isminden de
anla laca gibi vücudunuzu ad m ad m gev etmeyi içerir. Kendiniz için 20 dakika kadar
zaman ay n ve a daki al rmadan gerçekten zevk al n.

Alıştırma

1. Rahat bir yere oturun veya uzan�Õn. Gözlerinizi kapat�Õn.

2. Ayak kaslar�Õ�Q�Õ�]�Õ yava�úça s�Õ�N�Õn ve bir müddet böyle durun. �ùimdi yava�úça gev�úetin.

Saklı Kütüphane www.e-kitap.us

Page 102

123

Kaplan, H S, DiiorJer.s oj Sexual Dcsire. Briinner-Ma eK New York, 1979
Lipiccolo, 1 and Hogan, D R., 'Sexual Dvstuncnon', m Behatuniral Med�Õcme: Theory and Pracüce (eds O F

Pomerleau and j P Brady), Will an $ & W lkins, Baltimore and London, 1979

Maslow> A H, The Fanher Reachea of Human Nature, Vik ng Press
ne, New York, 1971 McCjlashen, T, Evans, F and Orne, M, The nature ot hypnoric

analges a and placebo responses to experimental pam', Psycho-
sornaî�Õc Med�Õcine, Vol 3i, pp 227-46, 1969 'N{-)nv(.xxi, R, Womer�ÕW? o �øjme Too K'Uich, N Y Pocket

B<)<;)k.s,
1985 Ome, M, 'Mechanisms ot hypnotic pain control', in Advances

m Pa�Õn Research and Therapy, Vol i (eds j Bonica and A
Albe-Fessard). Lippincort, New York, 1976 Prather, D C, 'Pro noted Mentai Pracrice as a Flight

Simularor",
Journal of Applied Psychohgy, Vol 57, pp 353-5, 1973 Rausch, V, 'Cholecystectomy with self-hypnosis',

American jo^irnal
of Clinical Hypnos�Õs,Vol 22, January 1980 Rosenberg, S W, 'Hypnosis in cancer çare: magery to

enhance
the control of the physiological and psychological "side-effects"
of cancer therapy', Ame�Õican Joumal of Clinical Hypnosis, Vol 25

(2-3), pp 122-7, 1983 Rossi, E L and Cheek, D B, Mirul-Body Therapy, Methods of
Ideodynam�Õc Healing in Hypnosis, W W Norton & Co, New

York and London, 1988 Schuller, R H, Tough Times Never Last, But Tough People Dol,
Thomas Neison Inc. Bantam Books Edition, Nashville, 1984 Simonton, O C, Matthevvs-Simonton, S and

Creighton, j L, Getting
�Õvell again: a step-by-step, self-help guide to overcoming cancer for

patients and their families, Bantam Books, New York, 1978 Stanton,H E, 'Visualization for treating
insomnia', in Handbook
of Hypnotic Suggestions and Metaphors, An A�Õnerican Soc�Õety oj
Clinical Hypnosis Book (ed D C Hammond), W W Norton &
Co, New York and London, 1990

Saklı Kütüphane www.e-kitap.us

Page 103

Î24

Stem, C, 'The clenched hst technique as a hypnotic procedure
in clinical psychorherapy', Amencan joumal of Clmıcal Hypnosıs,

V'ol 6, pp 11.3-19, 1963 Walch, S L, 'The red balloon techn que ot hypnorherapy: A clinica!
nore', Inteı-national ]ourj\ai of Clinical and Expenmental Hypnosis,

Vol 24(1), pp 10-12, 1976' Whorweil, P j, Prior, A and Clogan, S M, 'Hypnorherapy in severe
trrirable bowet syndron e: Furrher experience'. Gut, Vol 2ö(4),

pp 423-5, 1987 Zisook, S and DePaul, R A, 'Emorional facrors in mflamrnatory
bowel disease', Sotıthern Medical Joumal, V^ol 70, pp 716-19, 1977

Saklı Kütüphane www.e-kitap.us

Similer Documents