Download kaynak mukavemet hesapları PDF

Titlekaynak mukavemet hesapları
File Size420.8 KB
Total Pages14
Document Text Contents
Page 1

İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 3 3-1

3. Kaynak Dikişlerinin Mukavemet Hesabı

3.1. Kaynak Dikifli Hesap Kal›nl›¤›

Kaynak dikifli hesap kal›nl›¤› "a", farkl› kaynak dikifli türleri için Tablo 3.1' de verilmifltir.

Küt kaynak dikifllerinde hesap kal›nl›¤› "a", birlefltirilen elemanlar›n et kal›nl›klar›n›n küçü¤üne
eflittir (bkz. fiekil 3.1 ve Tablo 3.1).

Köfle kaynak dikifllerinde hesap kal›nl›¤› "a" ise, dikifl enkesiti içine çizilebilen en büyük ikizkenar
dik üçgenin yüksekli¤idir. (bkz. fiekil 3.2, Tablo 3.1). Köfle kaynak dikifllerinde ayr›ca, dikifl hesap
kal›nl›¤› için flu s›n›r de¤er geçerlidir:

(3.1)

fiekil 3.1. Küt kaynak dikifllerindeki kaynak dikifl gerilmeleri

fiekil 3.2. Köfle kaynak dikifllerindeki kaynak dikifl gerilmeleri

Page 2

3-2 BÖLÜM 3 İMO - 01 / 2005

Tablo 3.1. Kaynak dikifli hesap kal›nl›klar› “a”.

1 2 3

Küt kaynak dikfli

Çift yar›m V dikifli
( K - dikifli)

Kök karfl›
taraftan
kaynak
yap›lm›fl karfl› paso

Kök tam
nüfuziyetli
(TNB)
kaynak
yap›lm›fl

yar›m V
dikifli

yar›m Y dikifli
Muhtemel
karfl› paso

yar›m Y dikifli

çift yar›m Y dikifli

Tam
nüfuziyetli
(TNB) veya
karfl› pasolu
küt kaynak

K›smi
nüfuziyetli
küt kaynak
(KNB)

Kaynak dikifli kal›nl›¤› a,
teorik kök noktas›ndan
dikifl üst yüzeyine olan
uzakl›¤a eflittir.

Kaynak dikifli türü Resim Kaynak dikifli hesap kal›nl›¤› a

Page 7

İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 3 3-7

V - kesme kuvveti ile zorlanan köfle
kaynak dikiflleri

M - e¤ilme momenti ve V - kesme kuvveti
ile birlikte zorlanan köfle kaynak dikiflleri

Tablo 3.4 – Kaynak dikifli gerilmelerinin hesaplanmas›

Kaynak dikifl alan›

Normal kuvvetle veya enine kuvvetle
zorlanan kaynak dikiflleri

[kN/cm2]

[kN/cm2]

M - e¤ilme momentiyle zorlanan
kaynak dikiflleri

asal eksene göre kaynak atalet
momenti [ cm4]

[kN/cm2]

M - e¤ilme momenti ve V - kesme
kuvveti etkisindeki bir al›n levhal› kirifl
birleflimi :

V

M

3

3

3 - 3

Atalet momenti Ik' n›n hesaplanmas›nda, köfle kaynak
dikifllerinde, kök noktas›ndan a¤›rl›k eksenine olan mesafe
al›n›r.

ab : bafll›k köfle kaynak dikifli kal›nl›¤›
ag : gövde köfle kaynak dikifli kal›nl›¤›

Kök noktas›

a

F
F

F

y y

e

a

l

z1

l1
l2

z

1-1 Kesiti

1 1F

a

z1
1

ll

M Z

2

2 - 2
kesiti

2

Z

ab

a

ab

ag

l1

l2

Ak

Ak

IIPage 8

3-8 BÖLÜM 3 İMO - 01 / 2005

3.6.2. Çizgi ile Gösterim

Çizgi ile gösterim, gösterme çizgisinden (sürekli gösterme çizgisi ve kesikli gösterme çizgisi) ve
oklu çizgiden oluflur. Gösterme çizgisi, tercihan resmin alt kenar›na paralel çizilmelidir. Bu mümkün
olmad›¤› takdirde dik de çizilebilir. Oklu çizgi, gösterme çizgisinden kaynak birleflimine (dikifline)
do¤ru e¤ik olarak devam eder. Gösterme çizgisi, uç k›sm›nda bir çatal ile tamamlan›r.

Tan›mlama Gösterim Sembol

I-dikifli

V-dikifli

Yar›m
V-dikifli

Y-dikifli

Yar›m
Y-dikifli

U-dikifli

Dik kenarl›
dikifl

Karfl› paso

Nokta dikifli

Köfle dikifli

Tan›mlama Gösterim Sembol

Çift

V - dikifli

Çift yar›m

V - dikifli

Çift

Y- dikifli

Çift yar›m

Y - dikifli

Çift

U - dikifli

Karfl›

pasolu

V - dikifli

Çift köfle

kaynak dikifli

Tablo 3.5. Baz› esas sembollerden örnekler Tablo 3.6. Baz› birlefltirilmifl sembollerden örnekler

Yüzey flekli

-‹çbükey (konkav)
-Düz
-D›flbükey (konveks)

Dikifl geçifli
çentiksiz, gerekti¤inde
tafllanm›fl

‹lave sembol Dikiflin türü ve yap›l›fl›

Halka fleklinde dikifl
(örne¤in köfle kaynak
dikifli)

Montaj flekli

Tamamlay›c› sembol

Tablo 3.7 ‹lave semboller Tablo 3.8 Tamamlay›c› semboller

‹lave semboller Tamamlay›c› semboller

Page 13

İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 3 3-13

3.6.7.4.2. Örnek 2 (bkz. fiekil 3.9)

* Ön taraf›ndan ölçülendirilmifl aral›kl› köfle kaynak dikifli,
* Elle elektrik ark kayna¤›yla oluflturulmufl (EN 24063’e göre referans numaras› 111);
* TS 7830-EN 25817’ye göre de¤erlendirme grubu C;
* ISO 6947’ye göre PB yatay pozisyon

(Elle (manuel) elektrik ark kayna¤› ile yap›lan, ön ölçülü kesintili köfle kaynak dikifli) :
• EN 24063’e göre Referans No: 111,
• gerekli de¤erlendirme grubu TS 7830 - EN 25817’ye göre C,
• ISO 6947’ye göre PB yatay pozisyon

3.7. Kaynak Dikifllerinin Teknik Resimlerde Gösteriliflleri

(ANSI/AWS’e Göre)

fiekil 3.10’da ANSI/AWS’ye göre kaynak dikifllerinin teknik resimlerde gösteriliflleri verilmifltir.

fiekil 3.11’de ise ANSI/AWS’ye göre tahribats›z muayene sembollerinin gösterimi verilmifltir.

Gösterim Sembolik gösterim

111 / EN 25817 – C / PB

Önden görünüfl (gösterimi teknik
resim aç›s›ndan mümkün de¤il)

fiekil 3.9. Örnek 2’nin gösterimi

Page 14

3-14 BÖLÜM 3 İMO - 01 / 2005

Bitirme sembolü

Kontür sembolü

Tapa ve delik kaynaklar›
için dolgunun derinli¤i,
kök aç›kl›¤›
Etkin kal›nl›k
[mm] cinsinden boyut
veya nüfuziyet derinli¤i
Referans hatt›

Spesifikasyon, yöntem
veya di¤er referanslar

Kuyruk (referans kulla-
n›lmad›¤› zaman geçerli)

Temel kaynak sembolü
veya ayr›nt› referans›

F

A

R

T

A¤›z aç›s› veya tapa
kayna¤›n›n karfl›
taraf›ndaki e¤im aç›s›

[mm] cinsinden kaynak
dikiflinin uzunlu¤u

[mm] cinsinden kaynak
dikifllerinin merkezden
merkeze mesafesi

Saha kaynak sembolü

Çepeçevre (çevresel)
kaynak dikifli sembolü

Ok, birleflimin ok taraf›ndaki referans çizgisini
birlefltirir. V ve J gibi a¤›z aç›lm›fl kenarlar›
göstermek için k›r›k çizgi kullan›l›r.

Nokta Kabart› Dikifl Bas›nçl› küt
Yakma küt

fiekil 3.10. ANSI/AWS’ye göre kaynak dikifllerinin imalat resimlerinde gösteriliflleri

TAHR‹BATSIZ MUAYENE SEMBOLLER‹

fiekil 3.11. ANSI/AWS’ye göre tahribats›z muayene sembollerinin gösterimi

fiartname veya
di¤er referanslar

Çepeçevre
muayene

Sahada
muayene

Radyasyon
yönü

Radyasyon yönü
sembolü

Radyografik
muayene

Muayene say›s› Sahada muayene

Sahada muayene

‹lk tamamlanacak köfle kayna¤›

KAYNAK SEMBOLÜ ÜZER‹NDEK‹
AYRI REFERANS Ç‹ZG‹S‹

AYRI TAHR‹BATSIZ
MUAYENE SEMBOLÜ

Temel muayene
sembolü

Temel muayene
sembolü

Çepeçevre muayene

Çepeçevre muayene

Ok

VT

RT

( N )

TAIL

H
er

i
ki

t
ar

af

K
ar

fl›
t

ar
af

O
k

ta
ra

f›

Dolgu Köfle
Tapa
Delik

A¤›z

Küt V U JYar›m V

Temel ark ve gaz kaynak sembolleri Temel direnç kaynak sembolleri

Similer Documents