Download John C. Maxwell - A vezető 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága-olvasOM PDF

TitleJohn C. Maxwell - A vezető 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága-olvasOM
File Size150.7 KB
Total Pages47
Document Text Contents
Page 2

18. ÖNFEGYELEM
19. SZOLGÁLATKÉSZSÉG
20. TANULÉKONYSÁG
21. JÖVÕKÉP
ÖSSZEGZÉS
A SZERZÕRÕL

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnék köszönetet mondani a Thomas Nelson Kiadó valamennyi munkatársának, akik mindig oly
an keményen dolgoznak a könyveimen, és olyan kitûnõ munkát végeznek.
Szeretnék köszönetet mondani az INJOY Group tagjainak � adminisztratív asszisztensemnek, L
inda Eggersnek; kutatási asszisztensemnek, Brent Cole-nak; és korrektoromnak, Stepha
nie Wetzelnek � akik mind jobbá tesznek, mint amilyen vagyok.
És köszönetet kell mondanom írómnak, Charlie Wetzelnek, aki munkájával megsokszorozza az idõme
a hatékonyságomat.

BEVEZETÉS

Mi az oka, ha az emberek szívesen követnek egy vezetõt? Mi az oka, hogy az egyik vezetõhöz
ímmel-ámmal alkalmazkodnak, a másikat pedig lelkesülten követik akár a világ végére is? Mi kü
meg az elméleti vezetõket a sikeres vezetõktõl, akik eredményesen irányítanak a valós világba
válasz az egyes emberek jellemének sajátságaiban rejlik.
Mit gondolsz, barátom, vajon benned megvan-e az, aminek révén kiváló vezetõvé válhatsz � olyas
a vezetõvé, aki vonzza az embereket, és mozgásba lendíti a dolgokat? Úgy értem, ha rászánnád a
hogy igazán mélyen magadba nézz, megtalálnád-e azokat a tulajdonságokat, amelyek a legmerészeb
b álmaid � a soha senkinek be nem vallott álmaid � valóra váltásához szükségesek? Ha ki akarju
akoztatni valódi képességeinket, mindnyájunknak össze kell szednünk a bátorságunkat, hogy ezt
kérdést õszintén feltegyük � és meg is válaszoljuk magunknak.
Ezt a könyvet azért írtam, hogy segítsek neked felismerni, kifejleszteni és kifinomítani azo
kat a személyes tulajdonságokat, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy igazán eredményes vezetõv
válj; olyasfajta vezetõvé, akit az emberek szívesen követnek. Ha már olvastad az Amit a veze
tésrõl tudni kell címû könyvet, akkor megérted, hogy a vezetõvé váláshoz idõ kell. A folyamat
ondja, hogy a vezetõvé válás napról-napra történik, nem egyetlen nap alatt. A vezetõ fejlõdésé
a vezetés törvényeinek elsajátítása, hiszen ezek azok az eszközök, amelyek megtanítják nekünk,
mûködik a vezetés. A vezetés megértése és a tényleges vezetés azonban két különbözõ dolog.
Nemrégiben elbeszélgettem egy barátommal, Bill Freeman-nel. Bill a Watkins Associated
Industries, Inc., Amerika legnagyobb magántulajdonban lévõ teherszállító vállalatának elnöke.
kitûnõ igazgató, és mint minden jó vezetõ, õ is szüntelenül a tanulás és a fejlõdés újabb mód
� Körülbelül a könyved felénél járok � mondta nekem, az Amit a vezetésrõl tudni kell címû köny
. � Igen nagy hatást tesz rám.
Azután mondott valamit, ami rám tett igen nagy hatást.
� Hadd meséljem el neked, hogyan megyek végig rajta! � mondta. � Minden reggel elolvasok e
gy fejezetet a könyvbõl, és utána egészen a nap végig arra a törvényre gondolok. Munka közben
mba nézek, és megkérdezem: Hogyan is állok ezzel a vezetési törvénnyel? Figyelem az embereket
az irodában, és azt vizslatom, hogy õk alkalmazzák-e. Egész vállalatunkat mérlegre teszem ezze
l kapcsolatban, megfigyelek, felmérek, töprengek. Minden reggel egy újabb szabályt vesze
k sorra. Ettõl kinyílik az ember szeme.
Bill valóban mozgásba lendített bennem valamit. Az igazat megvallva, az õ megjegyzése készte
tett e könyv megírására. Bill belülrõl kifelé haladva közelíti meg saját vezetõi fejlõdését, a
vezetõk amiatt eredményesek, ami a belsejükben rejlik � azon tulajdonságok miatt, amelyek
emberként felépítik õket. És hogy eljussanak a vezetés legmagasabb szintjére, belülrõl kifelé
va kell kifejleszteniük ezeket a jellemvonásokat.
Miután Billel beszéltem, rászántam némi idõt, hogy eltöprengjek az általam ismert legjobb veze
jellemvonásain � azokén, akiket az emberek szívesen követnek. Közös motívumokat kerestem. Besz

Page 23

gy megteszek valamit, máris cselekszem."
3. Több kockázatot vállalnak
Ha a vezetõk tudják, mit akarnak, és képesek cselekvésre serkenteni magukat, még mindig áll el
tük egy akadály, éspedig a kockázatvállalási hajlandóság. A dolgok elébe vágó emberek mindig v
ockázatot. A jó vezetõk azonban már csak azért is hajlandóak kockáztatni, mert tisztában vanna
vele, hogy a tétlenségnek éppúgy meg kell fizetni az árát. Ahogyan John F. Kennedy elnök megál
pította: "Egy cselekvési program kockázatokkal és költségekkel jár, ám ezek jóval kisebbek, mi
kényelmes tétlenséggel járó hosszú távú kockázatok és költségek."
4. Több hibát követnek el
A kezdeményezõ szellemek számára a jó hírem az, hogy õk tartják mozgásban a dolgokat, a rossz
viszont az, hogy rengeteg hibát követnek el. Az IBM alapítója, Thomas J. Watson is ezt i
smerte el a következõ megjegyzésével: "A sikerhez vezetõ út a hibaszázalékod megduplázásán át
Jóllehet a kezdeményezõ szellemû vezetõk több kudarcot élnek át, nem hagyják magukat zavartatn
tõl. Minél nagyobb a lehetõség, annál nagyobb a kudarc esélye is. Robert Kennedy szenátor ezt
y összegezte: "Csak akik mernek nagyot bukni, azok képesek valaha is nagyot teljesíten
i." Ha nagy dolgokat akarsz megvalósítani vezetõként, hajlandónak kell lenned kezdeményezni,
és mindent beleadni.
NÉZZ MAGADBA!
Te kezdeményezõ szellem vagy? Szüntelenül lesben állsz a lehetõségekre, vagy várod, hogy a sül
lamb a szádba repüljön? Kész vagy lépéseket tenni legjobb ösztöneid szerint? Vagy mindent a vé
enségig elemezgetsz? A Chrysler egykori elnöke, Lee Iacocca szerint: "Még a jó döntés is ros
sz döntés, ha túl késõn hozzák meg." Mikor történt meg utoljára, hogy valami fontos dolgot kez
eztél az életedben? Ha az utóbbi idõben nem noszogattad magad, hogy kilépj a kényelmi zónádból
kalmasint a kezdeményezõkészséged újraélesztésére van szükséged.
MIT KELL TENNED?
Kezdeményezõkészséged fejlesztésére a következõket kell tenned: � Változtasd meg a gondolkodás
a hiányzik belõled a kezdeményezõkészség, fel kell ismerned, hogy a probléma gyökere nem mások
hanem önmagadban rejlik. Állapítsd meg, miért húzódozol a cselekvéstõl! A kockázat riaszt meg
múltbéli kudarcaid bátortalanítanak el? Nem veszed észre az alkalom kínálta lehetõséget? Keres
g, és kezeld húzódozásod okát! Mindaddig nem leszel képes elõrelépni a külvilágban, míg önmaga
sz elõre.
� Ne várd, hogy a lehetõség bekopogtasson! A lehetõség nem jön az ajtódhoz, hogy bekopogjon. N
ed kell kimenned, hogy fülön csípd. Vedd számba az elõnyeidet, adottságaidat és erõforrásaidat
ezt megteszed, képet kapsz a benned rejlõ képességekrõl. Ekkor pedig egy hét minden napját tö
sd a lehetõségek felkutatásával! Hol látsz igényeket? Ki keresi azt a fajta szakértelmet, amel
lyel te rendelkezel? Melyik az az el nem ért embercsoport, amely úgyszólván eleped azért,
amit te nyújtani tudsz? A lehetõség mindenhol jelen van.
� Tedd meg a következõ lépést! A lehetõséget meglátni egy dolog, a tettek mezejére lépni egy m
ogyan valaki egyszer csipkelõdõn megjegyezte: "A zuhany alatt mindenkinek támad egy na
gy ötlete." De kevés az olyan ember, aki kilép, megszárítkozik, és tesz is valamit a dologga
l kapcsolatban. Válaszd ki a legjobb lehetõséget, amit látsz, és aknázd ki a lehetõ legteljese
bben! Addig meg se állj, amíg minden tõled telhetõt meg nem tettél a valóra váltásáért!
EMLÉKEZTETÕ TÖRTÉNET
1947-ben Lester Wundermant önkényesen kirúgták a reklámszakmában betöltött állásából New Yorkb
talember tudta, hogy sokat tanulhatna az ügynökség fejétõl, Max Sackheimtõl. Másnap reggel Wun
derman visszament az irodájába, és ugyanúgy dolgozott tovább, mint addig � csak éppen fizetés
.
Sackheim egy hónapig nem vett róla tudomást, végül azonban felballagott Wundermanhoz, és azt
mondta: "Rendben van, maga nyert. Soha nem láttam még olyan embert, aki jobban akar
t egy állást, mint a pénzt."
Wunderman a továbbiakban az évszázad egyik legsikeresebb reklámszakembere lett, aki a di
rekt marketing atyjaként közismert. Ahhoz, hogy holnap kibontakoztathasd képességeidet,
ma meg kell tenned egy merész lépést!

11.
ODAFIGYELÉS � Ha utat akarsz találni mások szívéhez, hegyezd a füled!

A vezetõ fülében az emberek hangjának kell csengenie.

Similer Documents